Hoàn thiện công cụ đánh giá văn bản quản lý nhà nước

Đánh giá văn bản và hệ thống văn bản quản lý nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng văn bản trong quản lý nhà nước, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nói chung. Để quá trình đánh giá văn bản có cơ sở pháp lý, khoa học và khả thi thì cần phải có hệ thống công cụ đánh giá văn bản khoa học. Hệ thống các văn bản quy phạm và các văn bản chuyên môn –kỹ thuật ở nước ta hiện nay không ngừng được bổ sung và hoàn thiện song vẫn còn không ít những hạn chế. Đó là tính thiếu thống nhất trong các quy định và thiếu tính khả thi của một số văn bản. Trong thời gian tới để hoàn thiện các công cụ đánh giá văn bản chúng ta cần phải hệ thống hoá các văn bản quy phạm, các quy định liên quan đến công tác văn bản loại bỏ những văn bản không còn phù hợp, mâu thuẫn, chồng chéo. Để có được hệ thống văn bản quản lý nhà nước thống nhất thì trước hết các công cụ đánh giá văn bản phải là một hệ thống thống nhất.

doc14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 01/06/2013 | Lượt xem: 1235 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoàn thiện công cụ đánh giá văn bản quản lý nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
I. §Æt vÊn ®Ò “Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n­íc, v¨n b¶n lµ mét ph­¬ng tiÖn quan träng ®Ó ghi l¹i vµ chuyÓn ®¹t c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý, lµ h×nh thøc cô thÓ ho¸ ph¸p luËt, lµ ph­¬ng tiÖn ®Ó ®iÒu chØnh nh÷ng quan hÖ x· héi thuéc ph¹m vi qu¶n lý nhµ n­íc. §ã lµ c«ng cô ®iÒu hµnh kh«ng thÓ thiÕu vµ lµ s¶n phÈm tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh qu¶n lý” (L­u KiÕm Thanh, 2005). X©y dùng nhµ n­íc ph¸p quyÒn lµ xu thÕ tÊt yÕu vµ lµ quan ®iÓm c¬ b¶n, nhÊt qu¸n ®­îc thÓ hiÖn trong nhiÒu v¨n kiÖn chÝnh trÞ - ph¸p lý cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. §iÒu 2 HiÕn ph¸p 1992 (söa ®æi) ®· kh¼ng ®Þnh: “Nhµ n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ Nhµ n­íc ph¸p quyÒn x· héi chñ nghÜa cña nh©n d©n, do nh©n d©n vµ v× nh©n d©n”. §Ó Nhµ n­íc thùc sù trë thµnh Nhµ n­íc ph¸p quyÒn th× ®iÒu ®Çu tiªn cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh lµ ph¶i x©y dùng ®­îc mét hÖ thèng ph¸p luËt d©n chñ, minh b¹ch, c«ng khai ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, cña tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Trong thêi gian qua, c«ng t¸c nµy ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ b­íc ®Çu: c¸c c¬ quan nhµ n­íc ®· ban hµnh sè l­îng lín c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý nhµ n­íc; ®· ph¸t hiÖn, xö lý ®­îc mét sè v¨n b¶n tr¸i ph¸p luËt, gãp phÇn quan träng vµo viÖc n©ng cao ý thøc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸ nh©n vµ c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, t¨ng c­êng ph¸p chÕ x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ ®­îc c¸c quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n; h×nh thµnh ®­îc thÓ chÕ, tæ chøc bé m¸y vµ c¸c ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m cho c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n ®­îc triÓn khai trªn thùc tÕ. Tuy nhiªn vÒ c¬ b¶n c«ng t¸c nµy vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu vµ ®ßi hái cña thùc tiÔn, ho¹t ®éng kiÓm tra, ®¸nh gi¸ v¨n b¶n nhiÒu lóc, nhiÒu n¬i ch­a thùc sù h÷u hiÖu. Víi nh÷ng bÊt cËp trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o, thÈm ®Þnh, ban hµnh th× vÉn cßn tån t¹i nh÷ng m©u thuÉn, chång chÐo trong hÖ thèng ph¸p luËt, ¶nh h­ëng ®Õn lîi Ých cña Nhµ n­íc, x· héi, nh©n d©n vµ viÖc thùc hiÖn c¸c cam kÕt quèc tÕ mµ ViÖt Nam tham gia. Cã nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy, trong ®ã nguyªn nh©n chÝnh lµ c¸c cÊp l·nh ®¹o ch­a nhËn thøc ®óng vai trß vµ tÇm quan träng cña c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n; c¸c ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m cho viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c nµy ch­a ®­îc triÓn khai mét c¸ch ®ång bé gi÷a c¸c cÊp, c¸c ngµnh; n¨ng lùc cña phÇn lín c¸c c¬ quan, c«ng chøc thùc hiÖn nhiÖm vô kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ch­a ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña c«ng t¸c nµy… nh­ng mét nguyªn nh©n c¨n b¶n lµ c¸c c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n ch­a ®­îc vËn dông cã hiÖu qu¶ vµo thùc tiÔn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ v¨n b¶n. Bªn c¹nh ®ã, c¸c c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n còng cßn nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. ChÝnh v× vËy, yªu cÇu cÊp thiÕt lµ ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p cô thÓ vµ ®ång bé nh»m hoµn thiÖn c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n, t¨ng tÝnh hiÖu qu¶ vµ ph¸t huy ®­îc vai trß cña c«ng t¸c ®¸nh gi¸ v¨n b¶n trong viÖc x©y dùng mät hÖ thèng ph¸p luËt minh b¹ch, thèng nhÊt t¹o nªn m«i tr­êng ph¸p lý thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. II. Lý thuyÕt. 1. V¨n b¶n vµ hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc. Cã thÓ kh¼ng ®Þnh v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc chÝnh lµ ph­¬ng tiÖn x¸c ®Þnh vµ vËn dông c¸c chuÈn mùc ph¸p lý vµo qu¸ tr×nh qu¶n lý nhµ n­íc. X©y dùng c¸c v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc, do ®ã cÇn xem xÐt lµ bé phËn h÷u c¬ cña ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n­íc vµ lµ mét trong nh÷ng biÓu hiÖn quan träng cña ho¹t ®éng nµy. C¸c v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc lu«n cã tÝnh ph¸p lý chung. Tuy nhiªn, biÓu hiÖn cña tÝnh chÊt ph¸p lý cña v¨n b¶n kh«ng gièng nhau. Cã nh÷ng v¨n b¶n chØ mang tÝnh chÊt th«ng tin th«ng th­êng nãi chung trong khi cã nh÷ng v¨n b¶n mang tÝnh c­ìng chÕ thùc hiÖn. Trong ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n­íc, nhiÒu lo¹i v¨n b¶n ®­îc h×nh thµnh. Theo sù ph¸t triÓn cña qu¸ tr×nh qu¶n lý, hÖ thèng c¸c v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc ®­îc h×nh thµnh. HÖ thèng v¨n b¶n lµ mét tËp hîp nh÷ng v¨n b¶n h×nh thµnh trong ho¹t ®éng cña mét c¬ quan hay mét sè c¬ quan, ®¬n vÞ nhÊt ®Þnh cã liªn quan vµ ¶nh h­ëng lÉn nhau, ®ång thêi cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau vÒ mÆt ph¸p lý. C¸c hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý cã thÓ h×nh thµnh theo chøc n¨ng qu¶n lý kh¸c nhau hoÆc theo ph¹m vi qu¶n lý cô thÓ. C¸c hÖ thèng nµy lu«n cã nh÷ng giíi h¹n kh¸c nhau. Còng cÇn l­u ý ë ®©y, kh«ng ph¶i bÊt cø v¨n b¶n nµo cã mÆt trong khèi tµi liÖu cña mét c¬ quan còng ®Òu lµ thµnh phÇn h÷u c¬ cña hÖ thèng v¨n b¶n do c¬ quan ®ã t¹o nªn. Thùc tÕ cho thÊy, ë c¸c c¬ quan th­êng cã nh÷ng v¨n b¶n xuÊt hiÖn kh«ng ph¶i tõ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¬ quan mµ theo mét quan hÖ cã tÝnh chÊt ngÉu nhiªn. Kh«ng Ýt v¨n b¶n trong sè ®ã cßn g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng cña c¬ quan khi c¸n bé l·nh ®¹o cÇn sö dông hÖ thèng v¨n b¶n cña c¬ quan m×nh nh­ mét ph­¬ng tiÖn ®Ó thu thËp c¸c th«ng tin cã gi¸ trÞ. Tõ ®ã cÇn ®Æc biÖt nhÊn m¹nh ®Õn viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n giíi h¹n cña c¸c hÖ thèng v¨n b¶n dùa trªn chøc n¨ng, nhiÖm vô, ph¹m vi ho¹t ®éng cña c¬ quan. Gi÷a c¸c hÖ thèng v¨n b¶n cã mèi liªn hÖ rÊt kh¸c nhau; phô thuéc, bao hµm, ®an xen. T×nh tr¹ng c¸c v¨n b¶n chång chÐo lÉn nhau lµ mét hiÖn t­îng rÊt phæ biÕn trong c¸c hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc cña chóng ta hiÖn nay. Ngoµi ra phÇn lín c¸c v¨n b¶n cña chóng ta ch­a ®­îc tiªu chuÈn ho¸ lµm cho tÝnh thèng nhÊt gi÷a c¸c v¨n b¶n trong mét hÖ thèng vµ gi÷a c¸c hÖ thèng hÕt søc h¹n chÕ. T×nh tr¹ng nµy cÇn sím ®­îc kh¾c phôc. Cã nhiÒu ph­¬ng h­íng ®Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trªn trong ®ã cÇn ®Æc biÖt chó ý ®Õn c«ng t¸c ®¸nh gi¸ v¨n b¶n vµ hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc, h¹n chÕ viÖc sö dông giÊy tê tuú tiÖn. 2. Mét sè vÊn ®Ò chung vÒ ®¸nh gi¸ v¨n b¶n vµ hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc. §¸nh gi¸ v¨n b¶n h×nh thµnh trong ho¹t ®éng cña c¬ quan cã nh÷ng ý nghÜa vµ môc ®Ých kh¸c nhau. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ v¨n b¶n ®­îc thùc hiÖn tèt sÏ cho chóng ta c©u tr¶ lêi phï hîp vÒ yªu cÇu sö dông v¨n b¶n trong thùc tÕ, yªu cÇu vÒ b¶o qu¶n, l­u tr÷ v¨n b¶n, gióp chóng ta ph¸t hiÖn nh÷ng chång chÐo trong c¸c v¨n b¶n ®· ban hµnh ®Ó xö lý kÞp thêi trong qu¸ tr×nh chØ ®¹o c«ng t¸c hµng ngµy trong c¬ quan, tæ chøc còng nh­ trong viÖc x©y dùng chÝnh s¸ch míi. §¸nh gi¸ v¨n b¶n cÇn thiÕt ph¶i hiÖn diÖn trong c¸c giai ®o¹n x©y dùng, ban hµnh, sö dông vµ qu¶n lý v¨n b¶n. §¸nh gi¸ v¨n b¶n phôc vô cho c«ng t¸c biªn tËp, thÈm ®Þnh, gãp ý kiÕn, kiÓm tra, viÖc gi¶i thÝch, h­íng dÉn, l÷u tr÷ hay hñy bá v¨n b¶n. §Ó c«ng t¸c ®¸nh gi¸ v¨n b¶n ®­îc thùc hiÖn th× cÇn ph¶i cã c¸c ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m nhÊt ®Þnh. Thø nhÊt lµ møc ®é hoµn thiÖn cña c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt cã liªn quan ®Õn ®¸nh gi¸ v¨n b¶n vµ hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc. Thø hai lµ n¨ng lùc ®¸nh gi¸ cña c¸c c¬ quan, c¸n bé vµ c«ng chøc lµm c«ng t¸c ®¸nh gi¸ v¨n b¶n; Thø ba lµ sù phèi hîp gi÷a c¸c c¬ quan trong viÖc ®¸nh gi¸ v¨n b¶n; Thø t­ lµ hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu phôc vô c«ng t¸c ®¸nh gi¸ v¨n b¶n vµ viÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong c«ng t¸c ®¸nh gi¸ v¨n b¶n. Thø n¨m lµ c¸c nguån lùc cÇn thiÕt cho c«ng t¸c ®¸nh gi¸ v¨n b¶n vµ hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc vÒ ph­¬ng diÖn c¬ së vËt chÊt, kinh phÝ, tµi chÝnh. Cã thÓ nãi ®¸nh gi¸ v¨n b¶n lµ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p. V× vËy, c«ng t¸c ®¸nh gi¸ v¨n b¶n vµ hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc ph¶i cã nh÷ng nguyªn t¾c, nh÷ng môc tiªu cô thÓ vµ ®Æc biÖt lµ ph¶i cã hÖ thèng c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n chuÈn, kh¸ch quan vµ thèng nhÊt. 3. C«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n - tiªu chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ v¨n b¶n. C«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n lµ nh÷ng tiªu chuÈn, khu«n mÉu ®Ó so s¸nh, ®èi chiÕu nh»m x¸c ®Þnh nh÷ng gi¸ trÞ cña v¨n b¶n phôc vô cho nh÷ng môc tiªu nhÊt ®Þnh. Nh­ vËy, c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n cã thÓ xem la c¬ së, lµ c¨n cø ®Ó ®­a ra nh÷ng kÕt luËn vÒ gi¸ trÞ v¨n b¶n. C«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n víi ý nghÜa nh­ vËy cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ v¨n b¶n. Kh«ng cã c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n khoa häc th× chóng ta kh«ng thÓ cã sù ®¸nh gi¸ khoa häc vÒ gi¸ trÞ v¨n b¶n. ThiÕu c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n khoa häc th× mäi sù ®¸nh gi¸ míi chØ lµ nh÷ng quan ®iÓm chñ quan, thiÕu c¬ së ph¸p lý v÷ng ch¾c vµ c¬ së khoa häc. C«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n ph¶i lµ nh÷ng gi¸ trÞ chuÈn, b¶o ®¶m tÝnh kh¸ch quan vµ tÝnh thèng nhÊt, nhÊt qu¸n. Tiªu chuÈn lµ th­íc ®o gi¸ trÞ ®­îc c«ng nhËn chung ®Ó so s¸nh mét ®èi t­îng nµy víi mét ®èi t­îng kh¸c. C«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n ph¶i lµ nh÷ng gi¸ trÞ chuÈn, lµ khu«n mÉu th× míi cã thÓ kh¼ng ®Þnh v¨n b¶n nµo ®· ®¶m b¶o yªu cÇn, v¨n b¶n nµo ch­a ®¶m b¶o yªu cÇu. Gi¸ trÞ chuÈn nghÜa lµ nh÷ng gi¸ trÞ ®­îc mäi ng­êi c«ng nhËn, lµ khu«n mÉu mµ mét v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc ®­îc x©y dùng, ban hµnh, qu¶n lý vµ sö dông ph¶i b¶o ®¶m, ph¶i tu©n theo. Tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ v¨n b¶n lµ th­íc ®o chung ®Ó xem xÐt ý nghÜa cña c¸c v¨n b¶n trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n vµ sö dông chóng. C«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n lµ nh÷ng gi¸ trÞ chuÈn vµ ph¶i b¶o ®¶m tÝnh kh¸ch quan. TÝnh kh¸ch quan ë ®©y lµ g×? TÝnh kh¸ch quan cña c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n ®ßi hái viÖc ban hµnh c¸c tiªu chuÈn, c¸c yªu cÇu ph¶i xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn kh¸ch quan, yªu cÇu qu¶n lý nhµ n­íc, ph¶i phï hîp víi tiÕn tr×nh qu¶n lý nhµ n­íc. C¸c c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n kh«ng thÓ lµ ý muèn chñ quan cña c¸c c¸ nh©n nh÷ng ng­êi x©y dùng, ban hµnh hÖ thèng c«ng cô mµ ph¶i xuÊt ph¸t tõ thùc tiÔn yªu cÇu cña v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc. Bªn c¹nh tÝnh kh¸ch quan, c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n cßn ph¶i b¶o ®¶m tÝnh thèng nhÊt, nhÊt qu¸n. C¸c c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n vµ hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc kh«ng thÓ cã sù côc bé, ph©n t¸n, thiÕu thèng nhÊt. C¸c c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n kh«ng thÓ tån t¹i trong t×nh tr¹ng cïng vÒ mét vÊn ®Ò mµ ®­a ra nh÷ng tiªu chuÈn kh¸c nhau, thËm chÝ tr¸i ng­îc nhau. Sù kh«ng thèng nhÊt trong tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ v¨n b¶n sÏ dÉn ®Õn tÝnh thiÕu kh¶ thi trong qu¸ tr×nh ¸p dông còng nh­ cã thÓ ®­a ®Õn sù tuú tiÖn trong ®¸nh gi¸ v¨n b¶n. C«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc cã thÓ chia thµnh hai lo¹i: c«ng cô ph¸p lý vµ c¸c c«ng cô chuyªn m«n - kü thuËt. C«ng cô ph¸p lý ®ã lµ hÖ thèng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m, quy chÕ, quy tr×nh, quy ®Þnh, tiªu chuÈn cã gi¸ trÞ b¾t buéc hay khuyÕn khÝch ®èi víi qu¸ tr×nh x©y dùng, ban hµnh, l÷u tr÷, xö lý v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc. Cã thÓ nhËn thÊy tr­íc yªu cÇu cña viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý nhµ n­íc, tr­íc nh÷ng h¹n chÕ cña c«ng t¸c v¨n b¶n cña c¸c c¬ quan nhµ n­íc, hÖ thèng c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng t¸c v¨n b¶n ®· kh«ng ngõng ®­îc bæ sung, hoµn thiÖn. HiÖn nay, chóng ta ®· cã mét hÖ thèng c¸c v¨n b¶n ®iÒu chØnh mét c¸ch toµn diÖn c«ng t¸c v¨n b¶n tõ qu¸ tr×nh x©y dùng, ban hµnh ®Õn qu¶n lý, sö dông v¨n b¶n trong ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n­íc. Cã thÓ liÖt kª ra ë ®©y nh÷ng v¨n b¶n quan träng nh­: LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt 1996; LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt 2002 (söa ®æi, bæ sung); LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n 2004; NghÞ ®Þnh sè 135/2003/N§-CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ kiÓm tra vµ xö lý v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt; NghÞ ®Þnh sè 110/2004/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 08 th¸ng 4 n¨m 2004 vÒ c«ng t¸c v¨n th­; NghÞ ®Þnh 111/2004/N§-CP vÒ c«ng t¸c l­u tr÷; NghÞ ®Þnh 161/2005/N§-CP ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2005 h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt; TCVN 5700: 2002 vÒ mÉn tr×nh bµy v¨n b¶n ban hµnh ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002; Th«ng t­ liªn tÞch sè 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngµy 06 th¸ng 5 n¨m 2005 h­íng dÉn vÒ thÓ thøc vµ kü thuËt tr×nh bµy v¨n b¶n. C«ng cô chuyªn m«n - kü thuËt lµ nh÷ng quy t¾c, quy ­íc, quy chÕ, th«ng lÖ cã ý nghÜa khuyÕn khÝch hoÆc tïy nghi ¸p dông. §©y lµ hÖ thèng v¨n b¶n ®Æc thï thuéc thÈm quyÒn ban hµnh cña mét sè c¬ quan nhµ n­íc nhÊt ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh÷ng c¬ quan tæ chøc kh¸c khi cã nhu cÇu sö dông c¸c lo¹i v¨n b¶n nµy phai theo mÉu cña c¸c c¬ quan nãi trªn, kh«ng ®­îc tïy tiÖn thay ®æi vÒ néi dung vµ h×nh thøc cña nh÷ng v¨n b¶n ®· ®­îc mÉu ho¸. HÖ thèng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m, c¸c tiªu chuÈn, quy chÕ vµ c¸c v¨n b¶n chuyªn m«n - kü thuËt chÝnh lµ c«ng cô, lµ tiªu chuÈn ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ vÒ v¨n b¶n vµ hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc. §Ó vËn dông c¸c c«ng cô nµy vµo qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ v¨n b¶n cÇn ph¶i ®¶m b¶o nh÷ng yªu cÇu vÒ kü n¨ng, kü thuËt. §ã chÝnh lµ n¨ng lùc ®¸nh gi¸ cña nh÷ng ng­êi cã tr¸ch nhiÖm trong c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn v¨n b¶n nh­ biªn tËp, thÈm ®Þnh, kiÓm tra, h­íng dÉn, gi¶i thÝch còng nh­ vÊn ®Ò l­u tr÷ hay hñy bá v¨n b¶n. N¨ng lùc nµy ®­îc h×nh thµnh tõ nh÷ng kh¶ n¨ng vèn cã cña mçi ng­êi vµ ®­îc rÌn luyÖn n©ng cao qua qu¸ tr×nh tiÕp xóc vµ ®¸nh gi¸ v¨n b¶n. Ng­êi cã kü n¨ng ®¸nh gi¸ v¨n b¶n ph¶i vËn dông ®­îc c¸c kü thuËt ®¸nh gi¸ v¨n b¶n. §ã lµ quy chuÈn, so s¸nh vµ logic. §ã chÝnh lµ kü thuËt vËn dông c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ v¨n b¶n vÒ c¸c ph­¬ng diÖn néi dung, h×nh thøc. ViÖc so s¸nh ®èi chiÕu gi÷a tiªu chuÈn vµ v¨n b¶n trªn thùc tiÔn sÏ gióp cho ng­êi ®¸nh gi¸ v¨n b¶n x¸c ®Þnh ®­îc gi¸ trÞ cña v¨n b¶n. Còng cÇn ph¶i l­u ý ë ®©y, c¸c kü thuËt ®¸nh gi¸ kh«ng ph¶i lµ sù t¸ch rêi. C¸c kü thuËt nµy cã mét mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau gióp cho qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ cã c¬ së ph¸p lý râ rµng, khoa häc vµ tin cËy. III. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thùc tiÔn. §¸nh gi¸ v¨n b¶n cã vai trß quan träng trong viÖc b¶o ®¶m v¨n b¶n ®­îc ban hµnh b¶o ®¶m tÝnh hîp ph¸p, hîp lý, cã tÝnh kh¶ thi, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông v¨n b¶n trong c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n­íc. V× vËy, c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n ph¶i lµ nh÷ng tiªu chuÈn, nh÷ng khu«n mÉu, nh÷ng c¬ së khoa häc tin cËy trong qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ v¨n b¶n. 1. C«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n - nh÷ng mÆt tÝch cùc vµ h¹n chÕ. HÖ thèng c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n, ®Æc biÖt lµ nh÷ng c«ng cô ph¸p lý ë n­íc ta hiÖn nay ®· ®­îc chó ý hoµn thiÖn. Tõ chØ tÝnh riªng tõ n¨m 1996, mèc ban hµnh LuËt ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt 1996, Quèc héi, ChÝnh phñ vµ c¸c bé, ngµnh ®· ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n ®iÒu chØnh vÒ c«ng t¸c v¨n b¶n trong qu¶n lý nhµ n­íc víi c¸c quy ®Þnh vÒ néi dung, thÈm quyÒn, thÓ thøc, c«ng t¸c v¨n th­, l­u tr÷. ChÝnh v× vËy, c¸c v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc ®· tõng b­íc ®­îc hoµn thiÖn, gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña l·nh ®¹o vµ cña c¸c c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc. Trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, c¸c NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ h­íng dÉn vÒ c«ng t¸c v¨n th­, l­u tr÷, c¸c NghÞ ®Þnh vÒ viÖc thÈm ®Þnh, kiÓm tra v¨n b¶n trong thêi gian qua, ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ v¨n b¶n vµ hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc ®· cã nh÷ng c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n mét c¸ch cã hÖ thèng trªn ph¹m vi toµn quèc vµ ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ b­íc ®Çu ®¸nh khÝch lÖ. Theo sè liÖu thèng kª t¹i Côc KiÓm tra v¨n b¶n - Bé T­ ph¸p, n¨m 2005, toµn ngµnh ®· tiÕp nhËn kho¶ng 144.602 v¨n b¶n, trong ®ã b­íc ®Çu ®· ph¸t hiÖn 3.842 v¨n b¶n tr¸i ph¸p luËt. Trªn c¬ së ®ã, c¸c bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng ®· ra th«ng b¸o ®Ó c¬ quan, ng­êi cã thÈm quyÒn tù kiÓm tra, xö lý 1.144 v¨n b¶n . Mét sè bé, ngµnh ®· tæ chøc kiÓm tra theo chuyªn ®Ò ë nh÷ng lÜnh vùc cã nhiÒu bøc xóc nh­ xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh, ­u ®·i ®Çu t­, ph¸t hiÖn vµ kiÕn nghÞ xö lý kÞp thêi nh÷ng v¨n b¶n tr¸i ph¸p luËt. Ngoµi ra, Côc KiÓm tra v¨n b¶n cßn tæ chøc nhiÒu ®ît kiÓm tra v¨n b¶n t¹i c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng, kÕt hîp víi c«ng t¸c kiÓm tra n¾m t×nh h×nh thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 135/2003/N§-CP. Qua kiÓm tra ®· ph¸t hiÖn vµ xö lý nhiÒu v¨n b¶n tr¸i ph¸p luËt vÒ thÓ thøc, kü thuËt tr×nh bµy, c¨n cø ph¸p lý, thÈm quyÒn ban hµnh vµ néi dung v¨n b¶n, trùc tiÕp lµm gi¶m hiÖu lùc qu¶n lý cña c¸c c¬ quan Nhµ n­íc, quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña c«ng d©n. KÕt qu¶ kiÓm tra v¨n b¶n cã t¸c ®éng tÝch cùc vµ hiÖu qu¶ tíi ho¹t ®éng so¹n th¶o, ban hµnh V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt t¹i c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph­¬ng; gãp phÇn quan träng ®èi víi viÖc ph¸t hiÖn, kh¾c phôc nh÷ng m©u thuÉn, chång chÐo, b¶o ®¶m tÝnh hîp hiÕn, hîp ph¸p vµ tÝnh thèng nhÊt cña hÖ thèng ph¸p luËt, ®ång thêi n©ng cao vÞ thÕ cña ph¸p chÕ bé, ngµnh vµ c¸c c¬ quan t­ ph¸p ®Þa ph­¬ng. Tuy nhiªn, bªn c¹nh nh÷ng thµnh tùu nãi trªn th× hÖ thèng c¸c c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n cßn kh«ng Ýt nh÷ng h¹n chÕ. HÖ thèng c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc rÊt ®a d¹ng: HiÕn ph¸p 1992 (söa ®æi), LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ n¨m 2001, LuËt Tæ chøc H§ND vµ UBND n¨m 2003, LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt n¨m 1996 (söa ®æi), LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña H§ND vµ UBND n¨m 2005. §Ó triÓn khai c«ng t¸c nµy trªn thùc tÕ, ngµy 14/11/2003, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 135/2003/N§-CP vÒ viÖc kiÓm tra vµ xö lý v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy, Bé T­ ph¸p vµ mét sè bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng ®· ban hµnh v¨n b¶n quy ®Þnh cô thÓ, chi tiÕt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc triÓn khai. Tuy nhiªn, vÉn cßn cã nh÷ng bé, ngµnh, ®Þa ph­¬ng do ch­a cã sù quan t©m ®óng møc ®Õn c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt nãi chung vµ viÖc x©y dùng thÓ chÕ vÒ c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt nªn viÖc tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô nµy kh«ng thèng nhÊt, ®ång bé vµ gÆp nhiÒu khã kh¨n, v­íng m¾c. Ngoµi ra, qua mét thêi gian triÓn khai, mét sè quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n ®· béc lé mét sè h¹n chÕ g©y khã kh¨n trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô. Thø nhÊt, ®ã lµ sù thiÕu thèng nhÊt trong c¸c c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n. Th«ng t­ liªn tÞch sè 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngµy 06 th¸ng 5 n¨m 2005 h­íng dÉn vÒ thÓ thøc vµ kü thuËt tr×nh bµy v¨n b¶n. Nh­ng tr­íc ®ã tõ n¨m 2002, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ®· ban hµnh TCVN 5700: 2002 còng ®iÒu chØnh vÒ vÊn ®Ò nµy. Sù kh¸c biÖt trong nh÷ng quy ®Þnh cña hai v¨n b¶n cïng cã hiÖu lùc ph¸p lý ngang nhau nµy ®· g©y ra nh÷ng khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ¸p dông, t¹o nªn sù thiÕu thèng nhÊt trong hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc. Víi yªu cÇu vÒ tÝnh thèng nhÊt cña hÖ thèng c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n, sù tån t¹i song song hai v¨n b¶n cïng quy ®Þnh vÒ mét vÊn ®Ò víi nh÷ng sù kh¸c biÖt lµ ®iÒu cÇn ph¶i xem xÐt vµ ®iÒu chØnh kÞp thêi. Mét vÝ dô kh¸c: Theo §iÒu 34 NghÞ ®Þnh sè 135/2003/N§-CP c¸c ®iÒu kiÖn b¶o ®¶m cho c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n bao gåm c¶ kinh phÝ hç trî cho viÖc nghiªn cøu, xem xÐt kiÓm tra v¨n b¶n vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c liªn quan ®Õn c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Nh­ng Th«ng t­ liªn tÞch sè 109/2004/TTLT-BTC-BTP l¹i kh«ng quy ®Þnh kho¶n kinh phÝ hç trî trùc tiÕp nµo ng­êi trùc tiÕp kiÓm tra v¨n b¶n nh­ ®èi víi ho¹t ®éng x©y dùng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Sù chËm trÔ trong viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn LuËt cña Quèc héi. LuËt Ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc Quèc héi ban hµnh tõ n¨m 2002 nh­ng NghÞ ®Þnh 161 ra ®êi muén h¬n rÊt nhiÒu (ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2005). C¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn v¨n b¶n th­êng cã xu h­íng chê v¨n b¶n cã hiÖu lùc ph¸p lý cao h¬n cã hiÖu lùc míi triÓn khai h­íng dÉn. MÆt kh¸c chÊt l­îng mét sè v¨n b¶n h­íng dÉn ch­a b¶o ®¶m. NhiÒu v¨n b¶n chØ lµ sù nh¾c l¹i nh÷ng quy ®Þnh cña v¨n b¶n cÇn h­íng dÉn. ChÝnh v× vËy, kh«ng Ýt v¨n b¶n cßn chung chung, cÇn ph¶i cã sù h­íng dÉn tiÕp theo míi thùc hiÖn ®­îc. C¸c quy ®Þnh cña nhiÒu v¨n b¶n cßn ch­a nªu râ thÈm quyÒn vµ h×nh thøc mµ c¸c v¨n b¶n th­êng quy ®Þnh: ChÝnh phñ quy ®Þnh” hoÆc ”theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ” v× vËy, c¸c ban so¹n th¶o quy ®Þnh chi tiÕt hoÆc h­íng dÉn thi hµnh cho r»ng ”ChÝnh phñ quy ®Þnh” ®­îc hiÓu lµ thÈm quyÒn ban hµnh v¨n b¶n cña ChÝnh phñ, cßn ”theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ” tøc lµ ChÝnh phñ cã thÓ ban hµnh hoÆc giao cho Bé tr­ëng ban hµnh... C¸ch hiÓu kh«ng ®óng nµy lµm gi¶m hiÖu lùc cña c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn. MÆc dï cã sù quy ®Þnh râ rµng t¹i c¸c v¨n b¶n cña c¬ quan cÊp trªn nh­ng t¹i c¸c v¨n b¶n h­íng dÉn l¹i cã sù uû quyÒn tuú tiÖn, ch¼ng h¹n thuéc thÈm quyÒn cña ChÝnh phñ l¹i giao cho Thñ t­íng ChÝnh phñ hoÆc bé tr­ëng. Khi ®ã ®ßi hái ph¶i cã quy ®Þnh tiÕp theo cña Thñ t­íng ChÝnh phñ hoÆc bé tr­ëng. Cïng víi nh÷ng vÊn ®Ò trªn th× c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh liªn ®Õn c«ng t¸c v¨n b¶n trong c¸c c¬ quan còng cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh. Th«ng t­ liªn tÞch sè 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngµy 06 th¸ng 5 n¨m 2005 h­íng dÉn vÒ thÓ thøc vµ kü thuËt tr×nh bµy v¨n b¶n cßn cã nh÷ng quy ®Þnh ch­a thùc sù hîp lý vÒ kü thuËt tr×nh bµy, cì ch÷, c¨n lÒ khi thiÕu nh÷ng quy ®Þnh rµng buéc vÒ sù lùa chän theo tû lÖ t­¬ng øng. Qu¸ tr×nh ¸p dông cã thÓ ®­a ®Õn sù tïy tiÖn vµ khã kh¨n trong viÖc ®¸nh gi¸, xö lý. Bªn c¹nh ®ã lµ vÊn ®Ò quy ®Þnh vÒ ghi ®Þa danh, ghi c¬ quan ban hµnh. Víi nh÷ng ®Þa danh riªng cã th× cã thÓ gióp cho ng­êi nhËn, ng­êi ®äc v¨n b¶n nhËn thøc ®­îc n¬i ban hµnh v¨n b¶n, c¬ quan ban hµnh v¨n b¶n nh­ng víi nh÷ng ®Þa danh cã sù trïng hîp lÉn nhau gi÷a ®Þa ph­¬ng th× Th«ng t­ 55 ch­a chó ý ®Õn. Ch¼ng h¹n ë c¸c tØnh §ång b»ng S«ng Cöu Long vµ vïng §«ng Nam Bé, hÇu nh­ ë tØnh nµo còng cã huyÖn Long Thµnh vËy ®Ó x¸c ®Þnh v¨n b¶n nµy lµ cña huyÖn Long Thµnh cña tØnh nµo th× cÇn ph¶i cã thêi gian ®Ó x¸c ®Þnh. Mét sè v¨n b¶n nh­ NghÞ ®Þnh 110/2004/N§-CP quy ®Þnh vÒ c¸ch ph©n lo¹i v¨n b¶n còng kh«ng hîp lý khi kh«ng cã sù thèng nhÊt vÒ tiªu chÝ ph©n lo¹i: khi ph©n lo¹i v¨n b¶n thµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, v¨n b¶n hµnh chÝnh th× c¨n cø vµo hiÖu lùc ph¸p lý cña v¨n b¶n nh­ng khi ph©n lo¹i v¨n b¶n chuyªn m«n-kü thuËt th× l¹i c¨n cø vµo lÜnh vùc. T­¬ng tù nh­ vËy khi ®­a v¨n b¶n cña tæ chøc, tæ chøc chÝnh trÞ x· héi th× râ rµng l¹i c¨n cø vµo chñ thÓ ban hµnh v¨n b¶n. Trong c«ng t¸c ®¸nh gi¸ v¨n b¶n, ®¸nh gi¸ ®Ó kiÓm tra lµ mét néi dung quan träng. KiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lµ ho¹t ®éng cã tÝnh chÊt ®Æc thï, cã thÓ lµm ¶nh h­ëng ®Õn hiÖu lùc ph¸p lý cña v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, do ®ã, ph¶i ®­îc thùc hiÖn theo mét tr×nh tù, thñ tôc chÆt chÏ bao gåm nhiÒu b­íc kh¸c nhau t¹o thµnh mét quy tr×nh khÐp kÝn. NghÞ ®Þnh sè 135/2003/N§-CP, Th«ng t­ sè 01/2004/TT-BTP ngµy 16/6/2004 cña Bé tr­ëng Bé T­ ph¸p h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 135/2003/N§-CP ngµy 14/11/2003 vÒ kiÓm tra vµ xö lý v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt mÆc dï ®· quy ®Þnh vÒ thñ tôc kiÓm tra, xö lý v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt nh­ng chØ mang tÝnh nguyªn t¾c, khã triÓn khai. Bªn c¹nh ®ã, c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n rÊt ®a d¹ng, víi khèi l­îng lín v¨n b¶n. §iÒu nµy g©y nªn sù khã kh¨n trong viÖc cËp nhËt vµ ®Æc biÖt lµ viÖc cËp nhËt vÒ hiÖu lùc v¨n b¶n. Lý gi¶i cho t×nh tr¹ng nhiÒu v¨n b¶n cña c¸c cÊp c¸c ngµnh ban hµnh vi ph¹m quy ®Þnh cña ph¸p luËt, trong mét lÇn tr¶ lêi pháng vÊn b¸o chÝ, «ng Lª Hång S¬n, Côc tr­ëng Côc kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt (Bé t­ ph¸p) cho r»ng, nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng thiÕu thèng nhÊt trong viÖc ban hµnh vµ thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt còng nh­ viÖc ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n sai tr¸i lµ do sè l­îng v¨n b¶n cña cÊp trªn ban hµnh nhiÒu, l¹i ®­îc söa ®æi bæ sung liªn tôc, nªn trong nhiÒu tr­êng hîp, c¸c ngµnh, ®Þa ph­¬ng kh«ng n¾m v÷ng hÕt; nhiÒu v¨n b¶n quy ®Þnh chung chung, khã hiÓu, khiÕn ngµnh, ®Þa ph­¬ng hiÓu kh«ng ®Çy ®ñ, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®Þa ph­¬ng quy ®Þnh, h­íng dÉn sai. Bªn c¹nh ®ã, do lîi Ých côc bé cña ngµnh, ®Þa ph­¬ng mµ hiÖn nay ®ang xuÊt hiÖn hiÖn t­îng nhiÒu ®Þa ph­¬ng “®ua nhau” ®­a ra c¸c quy ®Þnh v­ît thÈm quyÒn. Kh«ng thÓ kh«ng ®Æt c©u hái, t¹i sao t×nh tr¹ng ban hµnh v¨n b¶n sai tr¸i l¹i trë nªn phæ biÕn nh­ vËy, trong khi Quèc héi, ChÝnh phñ nç lùc h¹n chÕ t×nh tr¹ng c¸n bé l·nh ®¹o thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm còng nh­ v× t­ t­ëng côc bé, ®Þa ph­¬ng mµ ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n cã néi dung tr¸i luËt, ph¸p lÖnh, nghÞ quyÕt cña Quèc héi, Uû ban Th­êng vô Quèc héi. Ph¶i ch¨ng, vÉn cßn t©m lý e ng¹i, sî ®ông ch¹m trong viÖc kiÓm tra ph¸t hiÖn vµ xö lý v¨n b¶n tr¸i ph¸p luËt? TÊt nhiªn, ®Ó x¶y ra t×nh tr¹ng ban hµnh v¨n b¶n sai tr¸i tíi møc phæ biÕn nh­ vËy cã lçi rÊt lín tõ ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¸ nh©n, c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. Song, kh«ng thÓ phñ nhËn r»ng, ®Ó tån t¹i mét thêi gian dµi t×nh tr¹ng ban hµnh v¨n b¶n sai tr¸i, hÖ thèng ph¸p luËt cña chóng ta còng cã lçi kh«ng kÐm. GÇn ®©y trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng ®· ®Ò cËp tíi t×nh tr¹ng nhiÒu ngµnh, ®Þa ph­¬ng v× lîi Ých côc bé mµ ban hµnh nh÷ng v¨n b¶n sai tr¸i víi ph¸p luËt cña nhµ n­íc, g©y ¶nh h­ëng tíi lîi Ých cña quèc gia. Minh chøng râ nhÊt lµ c¸c v¨n b¶n v­ît thÈm quyÒn, sai ph¸p luËt, ®­a ra nh÷ng quy ®Þnh nh­ miÔn, gi¶m tiÒn thuª ®Êt v­ît khung quy chuÈn hiÖn hµnh ®Ó l«i kÐo c¸c nhµ ®Çu t­ vÒ ®Þa ph­¬ng, sö dông ng©n s¸ch nhµ n­íc ®Ó ­u ®·i c¸c nhµ ®Çu t­. Theo thèng kª ch­a ®Çy ®ñ cña Bé t­ ph¸p, c¬ quan cã thÈm quyÒn kiÓm tra, kiÕn nghÞ xö lý c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt sai tr¸i, Bé tµi chÝnh vµ Bé t­ ph¸p ®· tiÕn hµnh kiÓm tra v¨n b¶n cña UBND cÊp tØnh ®· ban hµnh vÒ lÜnh vùc ®Çu t­, b­íc ®Çu ®· ph¸t hiÖn ®­îc 60 v¨n b¶n cña 42 tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ­¬ng ban hµnh cã dÊu hiÖu tr¸i ph¸p luËt. Tõ t×nh tr¹ng “xÐ rµo” trong ban hµnh v¨n b¶n vµ tÝnh côc bé trong ban hµnh v¨n b¶n nªu trªn, cã thÓ liªn hÖ víi t×nh tr¹ng luËt khung cña chóng ta hiÖn nay. Thùc tÕ lµ hiÖn nay chóng ta ®· ®Ó tån t¹i qu¸ nhiÒu, qu¸ l©u t×nh tr¹ng luËt khung, dÉn ®Õn yªu cÇu cÇn nhiÒu v¨n b¶n h­íng dÉn. Mét v¨n b¶n luËt ra ®êi lµ kÌm theo nã vµi, thËm chÝ vµi chôc v¨n b¶n h­íng dÉn thi hµnh. HÖ qu¶ tÊt yÕu ph¸t sinh lµ t×nh tr¹ng v¨n b¶n cña c¬ quan cÊp d­íi h­íng dÉn sai do hiÓu sai tinh thÇn, néi dung v¨n b¶n luËt. ThËm chÝ, mét vµi ®Þa ph­¬ng ®· lîi dông kÏ hë ®ã ®Ó cè t×nh ban hµnh v¨n b¶n sai tr¸i nh»m l«i kÐo lîi Ých cho ®Þa ph­¬ng, cho ngµnh m×nh. Trong tr­êng hîp nµy, quyÒn quyÕt ®Þnh c¸ch øng xö l¹i r¬i vµo tay c¸c c¬ quan qu¶n lý - nh÷ng ng­êi ¸p dông, thùc thi luËt. Thùc hiÖn ®Ò ¸n tin häc ho¸ qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc, ®Èy m¹nh øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n­íc song viÖc øng dông c«ng nghÖ tin häc trong viÖc t¹o lËp hÖ thèng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt lµm c¬ së cho viÖc ®¸nh gi¸ v¨n b¶n cßn nhiÒu h¹n chÕ. Theo NghÞ ®Þnh sè 135/2003/N§-CP vµ Th«ng t­ sè 01/2004/TT-BTP, hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu phôc vô c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n bao gåm tËp hîp mét c¸ch khoa häc c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lµm c¬ së ph¸p lý ®· ®­îc rµ so¸t, chuÈn hãa hiÖu lùc; c¸c kÕt qu¶ kiÓm tra v¨n b¶n; c¸c th«ng tin vÒ nghiÖp vô kiÓm tra v¨n b¶n vµ c¸c th«ng tin, tµi liÖu kh¸c. §Ó x©y dùng hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu ®ã, mét sè ®Þa ph­¬ng b¾t ®Çu triÓn khai ®Ò ¸n x©y dùng hÖ c¬ së d÷ liÖu phôc vô c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n; mét sè bé ngµnh ®· cã c¬ së d÷ liÖu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc ®¨ng t¶i trªn trang web cña bé, ngµnh ®ã nh­ng nh×n chung ch­a ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu cña c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng quy ®Þnh vÒ c¸c h×nh thøc vµ møc ®é xö lý ®èi víi v¨n b¶n tr¸i ph¸p luËt vµ c¬ quan, ng­êi cã thÈm quyÒn ban hµnh v¨n b¶n tr¸i ph¸p luËt ®ã ch­a ®­îc h­íng dÉn cô thÓ, g©y lóng tóng cho c¸c c¬ quan, c«ng chøc kiÓm tra khi ®­a ra c¸c kiÕn nghÞ xö lý. §èi víi viÖc tæ chøc vµ qu¶n lý ®éi ngò céng t¸c viªn kiÓm tra v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt, c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt ch­a quy ®Þnh cô thÓ nh÷ng vÊn ®Ò cã liªn quan (nh­ thÈm quyÒn c«ng nhËn céng t¸c viªn, viÖc cÊp thÎ cho céng t¸c viªn, ®èi t­îng vµ lÜnh vùc ®­îc mêi céng t¸c viªn…), g©y ra nhiÒu c¸ch hiÓu vµ triÓn khai kh¸c nhau. 2. Thùc tiÔn vËn dông c¸c c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n. Thùc tiÔn cho thÊy, c«ng t¸c ®¸nh gi¸ v¨n b¶n vÉn ch­a ®­îc chó ý ®óng møc. ViÖc vËn dông c¸c c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n cßn thiÕu tÝnh hiÖu qu¶ ®Æc biÖt lµ ë c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng. Cã thÓ thÊy ®iÒu nµy qua nh÷ng con sè ®¸ng giËt m×nh vÒ sè l­îng v¨n b¶n tr¸i ph¸p luËt. Hµng tr¨m v¨n b¶n sai thÈm quyÒn cÇn ph¶i huû bá; ban hµnh v¨n b¶n v× lîi Ých côc bé ngµnh, ®Þa ph­¬ng; thËm chÝ cã c¶ quy ®Þnh tr¸i HiÕn ph¸p. §ã lµ nh÷ng th«ng tin mµ míi ®­îc nªu ra t¹i phiªn häp lÇn thø 32 cña Uû ban th­êng vô Quèc héi. Nh÷ng con sè s¬ bé mµ Bé tr­ëng Bé T­ ph¸p U«ng Chu L­u thay mÆt ChÝnh phñ b¸o c¸o tr­íc Uû ban th­êng vô Quèc héi: Theo sè liÖu thèng kª ban ®Çu th× trong sè 3.632 v¨n b¶n ®­îc kiÓm tra ®· ph¸t hiÖn ®­îc trªn 400 v¨n b¶n cã dÊu hiÖu tr¸i ph¸p luËt. §¸nh gi¸ s¬ bé cho thÊy, v¨n b¶n cã néi dung tr¸i víi v¨n b¶n cña c¬ quan Nhµ n­íc cÊp trªn, sai thÈm quyÒn cÇn ph¶i huû bá, b·i bá chiÕm tû lÖ tõ 4-5%; kh«ng b¶o ®¶m vÒ c¨n cø ph¸p lý trªn 20%; sai tªn c¬ quan ban hµnh, sai sè, ký hiÖu v¨n b¶n chiÕm 15%; sai vÒ thÓ thøc tr×nh bµy chiÕm tíi 50%; sai vÒ ký, ®ãng dÊu v¨n b¶n chiÕm 5-6%... Héi ®ång D©n téc vµ c¸c Uû ban cña Quèc héi còng ®· dµy c«ng rµ so¸t, kiÓm tra, chØ ®Ých danh 22 v¨n b¶n vµ 10 néi dung quy ®Þnh cã dÊu hiÖu tr¸i ph¸p luËt. Nh÷ng sè liÖu nªu trªn ch¾c sÏ lµm cho thÊy ë c¸c cÊp c¸c ngµnh, viÖc ®¸nh gi¸ v¨n b¶n ch­a thùc sù ®­îc chó ý. Bëi kh«ng lÏ nh÷ng c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh v¨n b¶n cã thÓ v« t×nh cã ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n tr¸i ph¸p luËt nh­ vËy? NÕu con sè 5% v¨n b¶n ban hµnh tr¸i víi v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ n­íc, ®ang cÇn ph¶i hñy bá kia trë thµnh mét c«ng cô ®Ó “Ðp” ng­êi d©n thùc hiÖn, th× kh«ng biÕt cã bao nhiªu vô viÖc ng­êi d©n trë thµnh n¹n nh©n? Bao nhiªu thiÖt h¹i ®· x¶y ra khi thùc hiÖn theo v¨n b¶n sai tr¸i vµ sÏ cßn bao nhiªu thiÖt h¹i n÷a khi tiÕn hµnh hñy bá? HËu qu¶ sÏ nÆng nÒ h¬n nÕu v¨n b¶n cã néi dung tr¸i víi v¨n b¶n cña c¬ quan nhµ n­íc l¹i g©y ra nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc trong ®êi sèng kinh tÕ - x· héi, ¶nh h­ëng lín ®Õn cuéc sèng cña ng­êi d©n. ViÖc thÈm ®Þnh, thÈm tra v¨n b¶n cßn nhiÒu h¹n chÕ: gi¸ trÞ thÈm ®Þnh, thÈm tra ch­a cao thÓ hiÖn ë c¸c mÆt: thêi gian göi thÈm ®Þnh, thÈm tra chËm, quy tr×nh thÈm ®Þnh, thÈm tra thiÕu khoa häc; c¸c vÊn ®Ò vÒ thÈm ®Þnh, thÈm tra kh«ng ®­îc lËp luËn hoÆc ph¶n biÖn kh¸ch quan, khoa häc, tÝnh tËp thÓ trong qu¸ tr×nh thÈm ®Þnh, thÈm tra cßn bÞ h¹n chÕ; hiÖn t­îng mét ng­êi thÈm ®Þnh, thÈm tra ®¹i diÖn cho c¬ quan thÈm ®Þnh ®ang diÔn ra phæ biÕn ë c¸c c¬ quan thÈm ®Þnh. Râ rµng viÖc vËn dông c¸c c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n vµo thùc tiÔn cßn cã nh÷ng mét kho¶ng c¸ch nhÊt ®Þnh so víi yªu cÇu cña thùc tiÔn. C¸c c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n ch­a ®­îc vËn dông toµn diÖn vµo thùc tiÔn c¸c c«ng t¸c liªn quan ®Õn v¨n b¶n vµ hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ v¨n b¶n phôc vô cho viÖc biªn tËp, thÈm ®Þnh ch­a ®­îc chó ý ®óng møc. Trong viÖc sö dông hÖ thèng c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ v¨n b¶n phôc vô c«ng t¸c th«ng tin cho l·nh ®¹o trong c¸c c¬ quan cßn h¹n chÕ. ChÝnh v× vËy cã hai khuynh h­íng trong viÖc cung cÊp v¨n b¶n ®ang diÔn ra trong c¸c c¬ quan nhµ n­íc. §ã lµ: chuyÓn cho c¸n bé l·nh ®¹o mäi lo¹i v¨n b¶n dï chóng cÇn hay kh«ng cho ho¹t ®éng qu¶n lý theo chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n, ®­îc giao; khuynh h­íng thø hai lµ thiÕu quan t©m ®Õn viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c v¨n b¶n thiÕt yÕu cho ng­êi l·nh ®¹o ®Ó gióp cho viÖc gi¶i quyÕt c¸c nhiÖm vô thuËn lîi chÝnh x¸c. C«ng t¸c v¨n th­, l­u tr÷ b¶o qu¶n v¨n b¶n còng cßn kh«ng Ýt nh÷ng h¹n chÕ. T×nh tr¹ng c¸c giÊy tê v« dông vÉn tån t¹i trong c¸c c¬ quan. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ v¨n b¶n, thÈm ®Þnh gi¸ trÞ v¨n b¶n ®Ó quyÕt ®Þnh l­u tr÷, huû bá kh«ng Ýt c¬ quan cßn lµm mang tÝnh h×nh thøc. Mét trong nh÷ng yªu cÇu quan träng cña viÖc vËn dông c«ng t¸c ®¸nh gi¸ v¨n b¶n vµo thùc tiÔn ®ã lµ ph¶i ®¸nh gi¸ ®­îc tÝnh thèng nhÊt cña hÖ thèng v¨n b¶n, xem xÐt v¨n b¶n míi ®­îc ban hµnh cã phï hîp víi hÖ thèng v¨n b¶n ®· ®­îc h×nh thµnh hay kh«ng. §Ó lµm ®­îc c«ng t¸c nµy th× cÇn ph¶i nghiªn cøu xem xÐt theo quan ®iÓm hÖ thèng, cã sù so s¸nh, ®èi chiÕu. Tuy nhiªn ®©y lµ mét vÊn ®Ò cÇn cã kiÕn thøc vµ nghiÖp vô. ChÝnh v× vËy, ë kh«ng Ýt nh÷ng c¬ quan “nÕu nghiªn cøu tõng v¨n b¶n riªng lÎ th× cã thÓ thÊy chÊt l­îng cña chóng t­¬ng ®èi tèt… nh­ng khi xem xÐt toµn bé c¸c v¨n b¶n trong hÖ thèng vµ sö dông chóng nh­ mét chØnh thÓ ®Ó gi¶i quyÕt mét vÊn ®Ò nµo ®ã th× rÊt khã kh¨n, v× c¸c v¨n b¶n m©u thuÉn víi nhau vÒ néi dung, c¸c quy ®Þnh ®­îc ®­a ra cho mét vÊn ®Ò trong ®ã rÊt thiÕu tÝnh hÖ thèng. §«i khi l¹i cã nh÷ng v¨n b¶n kh«ng cÇn thiÕt cã nã trong hÖ thèng, nªn khi xem xÐt rÊt khã t×m nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cho ho¹t ®éng cña c¬ quan” (NguyÔn V¨n Th©m, 2001). Còng cÇn ph¶i l­u ý ë ®©y, trong hÖ thèng v¨n b¶n cña mét c¬ quan cã nhiÒu v¨n b¶n sù vô vµ nhiÒu v¨n b¶n kh«ng phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¬ quan vµ gi÷a chóng kh«ng cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ víi nhau th× gi¸ trÞ cña hÖ thèng v¨n b¶n ®ã cµng thÊp, viÖc sö dông hÖ thèng v¨n b¶n cµng Ýt hiÖu qu¶. ViÖc vËn dông c¸c c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n ®ßi hái nh÷ng kü n¨ng, kü thuËt nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn ®éi ngò lµm c«ng t¸c liªn quan ®Õn ®¸nh gi¸ v¨n b¶n cßn nhiÒu h¹n chÕ. §¸nh gi¸ v¨n b¶n cã thÓ kh¼ng ®Þnh lµ mét nhiÖm vô phøc t¹p nªn ®ßi hái c«ng chøc thùc hiÖn nhiÖm vô nµy ngoµi viÖc ph¶i ®­îc ®µo t¹o vÒ kiÕn thøc ph¸p luËt vµ qu¶n lý nhµ n­íc cßn cÇn ph¶i ®­îc båi d­ìng vÒ nghiÖp vô vµ c¸c kü n¨ng ®¸nh gi¸ v¨n b¶n. ë n­íc ta hiÖn nay, ch­a cã tr­êng §¹i häc vµ Häc viÖn nµo ®µo t¹o kü n¨ng vµ nghiÖp vô nµy, ngay c¶ Häc viÖn T­ ph¸p - trung t©m ®µo t¹o vµ båi d­ìng c¸n bé ngµnh t­ ph¸p - còng ch­a x©y dùng ®­îc ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o vÒ kü n¨ng vµ nghiÖp vô kiÓm tra, ®¸nh gi¸ v¨n b¶n. ChÝnh v× vËy, ng­êi lµm c«ng t¸c ®¸nh gi¸ v¨n b¶n nhiÒu khi cßn thiÕu nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt lµm cho kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ v¨n b¶n kh«ng nh­ mong ®îi. 3. Hoµn thiÖn c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n. §Ó n©ng cao chÊt l­îng ®¸nh gi¸ v¨n b¶n vµ hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc, chóng ta cÇn sím hoµn thiÖn hÖ thèng c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n hiÖn nay. §©y lµ mét yªu cÇu bøc thiÕt vµ cÇn sím ®­îc thùc hiÖn ®Ó c«ng t¸c ban hµnh v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc thùc sù gãp phÇn hiÖu qu¶ vµo ho¹t ®éng qu¶n lý nhµ n­íc, b¶o vÖ ®­îc quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña nh©n d©n. Chóng ta cÇn cã sù quy ®Þnh thèng nhÊt vÒ thÓ thøc vµ kü thuËt tr×nh bµy v¨n b¶n. ViÖc tån t¹i hai v¨n b¶n cïng quy ®Þnh vÒ thÓ thøc v¨n b¶n lµ Th«ng t­ 55 vµ TCVN 5700: 2002 lµ sù vi ph¹m vÒ tÝnh thèng nhÊt cña hÖ thèng v¨n b¶n. CÇn ph¶i cã h­íng xö lý vÊn ®Ò nµy nh­ Bé Néi vô-V¨n phßng ChÝnh phñ kiÕn nghÞ víi Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ b·i bá v¨n b¶n cña m×nh hoÆc ®Ò nghÞ Thñ t­íng ChÝnh phñ ra v¨n b¶n b·i bá v¨n b¶n cña Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ ®Ó cã sù thèng nhÊt trong c¸c quy ®Þnh vÒ thÓ thøc vµ kü thuËt tr×nh bµy v¨n b¶n. Sau mét thêi gian thùc hiÖn, Th«ng t­ 55 ®· béc lé mét sè vÊn ®Ò cÇn ®­îc söa ®æi cho phï hîp: cÇn ph¶i quy ®Þnh cô thÓ vÒ viÖc lùa chän t­¬ng øng nh­ cïng víi viÖc c¨n lÒ th× cì ch÷ nh­ thÕ nµo cho phï hîp, c¸c quy ®Þnh vÒ ghi ®Þa danh, c¬ quan ban hµnh còng cÇn ®­îc quy ®Þnh râ. Còng t­¬ng tù nh­ vËy NghÞ ®Þnh sè 135/2003/N§-CP cña ChÝnh phñ ngµy 14/11/2003 vÒ kiÓm tra vµ xö lý v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®· béc lé mét sè v­íng m¾c cÇn ®­îc söa ®æi, bæ sung, quy ®Þnh cô thÓ tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan, ng­êi cã thÈm quyÒn ®· ban hµnh v¨n b¶n tr¸i ph¸p luËt ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ng­êi d©n vµ th¾t chÆt kû luËt, kû c­¬ng ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt . ChÝnh phñ cÇn ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh vÒ tr×nh tù, thñ tôc ®¸nh gi¸, kiÓm tra v¨n b¶n (®èi víi v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt th«ng th­êng vµ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt chøa bÝ mËt nhµ n­íc), c¸c c¬ quan kiÓm tra v¨n b¶n cã quy tr×nh kiÓm tra riªng trong néi bé vµ gi÷a c¸c c¬ quan kiÓm tra v¨n b¶n sÏ cã quy tr×nh phèi hîp kiÓm tra. Quy tr×nh nµy t¹o nªn sù chñ ®éng, linh ho¹t cña chuyªn viªn, rµng buéc tr¸ch nhiÖm cña c¸c c¬ quan cã liªn quan t¹o nªn mét guång m¸y ho¹t ®éng hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh kiÓm tra v¨n b¶n. Nghiªn cøu ¸p dông c¸c quy ®Þnh vÒ x©y dùng, thùc hiÖn vµ ®¸nh gi¸, chøng nhËn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l­îng theo tiªu chuÈn TCVN ISO 9001:2000 vµo ho¹t ®éng kiÓm tra v¨n b¶n. Bªn c¹nh viÖc hoµn thiÖn nh÷ng v¨n b¶n trùc tiÕp quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c kiÓm tra, xö lý v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc, cÇn nhanh chãng hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt vÒ viÖc so¹n th¶o, ban hµnh, rµ so¸t, hÖ thèng v¨n b¶n vµ hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc nh»m hç trî cho c«ng t¸c kiÓm tra v¨n b¶n. Cô thÓ: + Ban hµnh NghÞ ®Þnh cña ChÝnh phñ h­íng dÉn c«ng t¸c rµ so¸t, hÖ thèng hãa v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc. Tr­íc hÕt cÇn ban hµnh QuyÕt ®Þnh vÒ viÖc tæ chøc tæng rµ so¸t, hÖ thèng hãa v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®­îc ban hµnh tõ n¨m 1996-2006 trªn ph¹m vi toµn quèc. + H­íng dÉn cô thÓ viÖc x¸c ®Þnh thÕ nµo lµ v¨n b¶n qu ph¹m ph¸p lô©t, bëi v× tuy viÖc ph©n ®Þnh gi÷a v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ v¨n b¶n hµnh chÝnh th«ng th­êng ®· ®­îc NghÞ ®Þnh sè 161/2005/N§-CP ngµy 27/12/2005 quy ®Þnh chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vµ LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt nh­ng ch­a râ rµng. ViÖc sö dông ph­¬ng ph¸p liÖt kª c¸c v¨n b¶n kh«ng ph¶i lµ v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt mÆc dï t¹o nªn sù cô thÓ nh­ng l¹i kh«ng ®Çy ®ñ, g©y khã kh¨n lóng tóng cho ng­êi kiÓm tra v¨n b¶n . ChÝnh phñ còng cÇn ban hµnh v¨n b¶n h­íng dÉn chi tiÕt LuËt Ban hµnh V¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt cña Héi ®ång nh©n d©n vµ Uû ban nh©n d©n t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c x©y dùng vµ kiÓm tra v¨n b¶n. III. KÕt luËn §¸nh gi¸ v¨n b¶n vµ hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông v¨n b¶n trong qu¶n lý nhµ n­íc, tõ ®ã gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n lý nãi chung. §Ó qu¸ tr×nh ®¸nh gi¸ v¨n b¶n cã c¬ së ph¸p lý, khoa häc vµ kh¶ thi th× cÇn ph¶i cã hÖ thèng c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n khoa häc. HÖ thèng c¸c v¨n b¶n quy ph¹m vµ c¸c v¨n b¶n chuyªn m«n –kü thuËt ë n­íc ta hiÖn nay kh«ng ngõng ®­îc bæ sung vµ hoµn thiÖn song vÉn cßn kh«ng Ýt nh÷ng h¹n chÕ. §ã lµ tÝnh thiÕu thèng nhÊt trong c¸c quy ®Þnh vµ thiÕu tÝnh kh¶ thi cña mét sè v¨n b¶n. Trong thêi gian tíi ®Ó hoµn thiÖn c¸c c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n chóng ta cÇn ph¶i hÖ thèng ho¸ c¸c v¨n b¶n quy ph¹m, c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn c«ng t¸c v¨n b¶n lo¹i bá nh÷ng v¨n b¶n kh«ng cßn phï hîp, m©u thuÉn, chång chÐo. §Ó cã ®­îc hÖ thèng v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc thèng nhÊt th× tr­íc hÕt c¸c c«ng cô ®¸nh gi¸ v¨n b¶n ph¶i lµ mét hÖ thèng thèng nhÊt. *** Tµi liÖu tham kh¶o 1. NguyÔn V¨n Th©m. So¹n th¶o vµ xö lý v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc. -H.: CTQG, 2003. 2. L­u KiÕm Thanh (Chñ biªn). Kü thuËt x©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n. - H.: GD, 2005. 3. L­u KiÕm Thanh. H­íng dÉn so¹n th¶o v¨n b¶n lËp quy. -H.: TK, 2001. 4. L­u KiÕm Thanh. H­íng dÉn so¹n th¶o v¨n b¶n qu¶n lý nhµ n­íc. -H.: TK, 2001. 5. L­u KiÕm Thanh. X©y dùng vµ ban hµnh v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt. -H.: TK, 2003. 6. L­u KiÕm Thanh. TËp bµi gi¶ng m«n §¸nh gi¸ vµ tæ chøc sö dông v¨n b¶n 2006 7. Ph¹m TuÊn Kh¶i. C«ng t¸c ban hµnh v¨n b¶n chi tiÕt vµ h­íng dÉn thi hµnh luËt, ph¸p lÖnh: Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p, T¹p chÝ Nghiªn cøu lËp ph¸p sè 3/2006

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công cụ đánh giá văn bản quản lý nhà nước.doc
Tài liệu liên quan