Đồ án Sử dụng SCCP

Trong mạng GSM, SCCP được sử dụng trong những trường hợp sau: ã ở giao diện A giữa MSC và BSC . SCCP được sử dụng bởi hai phần ứng dụng : phần ứng dụng BSS (BSSAP) để điều khiển cuộc gọi và các nhiệm vụ liên quan và phần ứng dụng vận hành & bảo dưỡng BSS (BSSOMAP) cho các mục đích khai thác và bảo dưỡng. Sử dụng giao thức lớp 0 và lớp 2. ã Các giao diện giữa các khối trong SS (MSC , VLR , HLR , AUC và EIR) sử dụng SCCP cùng với phần ứng dụng khả năng trao đổi (TCAP) và phần ứng dụng di động (MAP). Chỉ có giao thức lớp 0 được sử dụng. TCAP điều khiển các quan hệ báo hiệu logic (các giao dịch) và các thủ tục do các giao dịch thực hiện. Các số liệu đặc thù được đặt ở MAP. ở giao diện A có thể có các quá trình liên quan hoặc không liên quan đến kênh của người sử dụng. Chẳng hạn khi thiết lập cuộc gọi một số bản tin được trao đổi trước khi kênh của người sử dụng được ấn định cho cuộc gọi. Để tránh sự khác biệt không cần thiết cho các trường hợp khác nhau, trên toàn bộ mạng SCCP được sử dụng ở giao diện A (nghĩa là CIC không được sử dụng ở nhãn định tuyến). Nếu cần CIC trong bản tin thì nó được viết vào BSSAP hoặc BSSOMAP. Các lĩnh vực sau đây ở GSM có thể không sử dụng SCCP :  Giao diện vô tuyến giữa trạm di động và trạm gốc, giao diện Abis giữa trạm BTS và BSC.  Quá trình thiết lập và xoá cuộc gọi giữa các MSC, phần người sử dụng liên quan đến kênh sử dụng, phương pháp báo hiệu liên kết kênh (MFC R2), các tiến trình liên quan đến mạng cố định. SCCP định địa chỉ : Nhiều địa chỉ SCCP được cần thiết để truy nhập các thành phần của hệ thống di động và định tuyến các bản tin hoặc hỗ trợ sự trao đổi với các tổng đài của mạng cố định. Các phần sau được coi là các điểm đầu cuối : - Trung tâm chuyển mạch các nghiệp vụ di động (MSC). - Bộ ghi định vị thường trú (HLR). - Bộ ghi định vị tạm trú (VLR).

doc14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 26/06/2013 | Lượt xem: 1330 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Sử dụng SCCP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4.2 Sö dông SCCP Trong m¹ng GSM, SCCP ®­îc sö dông trong nh÷ng tr­êng hîp sau: ë giao diÖn A gi÷a MSC vµ BSC . SCCP ®­îc sö dông bëi hai phÇn øng dông : phÇn øng dông BSS (BSSAP) ®Ó ®iÒu khiÓn cuéc gäi vµ c¸c nhiÖm vô liªn quan vµ phÇn øng dông vËn hµnh & b¶o d­ìng BSS (BSSOMAP) cho c¸c môc ®Ých khai th¸c vµ b¶o d­ìng. Sö dông giao thøc líp 0 vµ líp 2. C¸c giao diÖn gi÷a c¸c khèi trong SS (MSC , VLR , HLR , AUC vµ EIR) sö dông SCCP cïng víi phÇn øng dông kh¶ n¨ng trao ®æi (TCAP) vµ phÇn øng dông di ®éng (MAP). ChØ cã giao thøc líp 0 ®­îc sö dông. TCAP ®iÒu khiÓn c¸c quan hÖ b¸o hiÖu logic (c¸c giao dÞch) vµ c¸c thñ tôc do c¸c giao dÞch thùc hiÖn. C¸c sè liÖu ®Æc thï ®­îc ®Æt ë MAP. ë giao diÖn A cã thÓ cã c¸c qu¸ tr×nh liªn quan hoÆc kh«ng liªn quan ®Õn kªnh cña ng­êi sö dông. Ch¼ng h¹n khi thiÕt lËp cuéc gäi mét sè b¶n tin ®­îc trao ®æi tr­íc khi kªnh cña ng­êi sö dông ®­îc Ên ®Þnh cho cuéc gäi. §Ó tr¸nh sù kh¸c biÖt kh«ng cÇn thiÕt cho c¸c tr­êng hîp kh¸c nhau, trªn toµn bé m¹ng SCCP ®­îc sö dông ë giao diÖn A (nghÜa lµ CIC kh«ng ®­îc sö dông ë nh·n ®Þnh tuyÕn). NÕu cÇn CIC trong b¶n tin th× nã ®­îc viÕt vµo BSSAP hoÆc BSSOMAP. C¸c lÜnh vùc sau ®©y ë GSM cã thÓ kh«ng sö dông SCCP : Giao diÖn v« tuyÕn gi÷a tr¹m di ®éng vµ tr¹m gèc, giao diÖn Abis gi÷a tr¹m BTS vµ BSC. Qu¸ tr×nh thiÕt lËp vµ xo¸ cuéc gäi gi÷a c¸c MSC, phÇn ng­êi sö dông liªn quan ®Õn kªnh sö dông, ph­¬ng ph¸p b¸o hiÖu liªn kÕt kªnh (MFC R2), c¸c tiÕn tr×nh liªn quan ®Õn m¹ng cè ®Þnh. SCCP ®Þnh ®Þa chØ : NhiÒu ®Þa chØ SCCP ®­îc cÇn thiÕt ®Ó truy nhËp c¸c thµnh phÇn cña hÖ thèng di ®éng vµ ®Þnh tuyÕn c¸c b¶n tin hoÆc hç trî sù trao ®æi víi c¸c tæng ®µi cña m¹ng cè ®Þnh. C¸c phÇn sau ®­îc coi lµ c¸c ®iÓm ®Çu cuèi : Trung t©m chuyÓn m¹ch c¸c nghiÖp vô di ®éng (MSC). Bé ghi ®Þnh vÞ th­êng tró (HLR). Bé ghi ®Þnh vÞ t¹m tró (VLR). 4.2.1 Trung t©m chuyÓn m¹ch c¸c nghiÖp vô di ®éng (MSC) §Þa chØ cña SCCP ®­îc yªu cÇu trong nh÷ng tr­êng hîp sau :  Bëi VLR khi vÞ trÝ cña mét m¸y di ®éng cÇn ph¶i ®­îc x¸c ®Þnh. ‚ Bëi VLR khi tr¶ lêi mét sù trao ®æi hoÆc khëi t¹o bëi MSC. ƒ Bëi HLR ®Ó c«ng nhËn mét yªu cÇu hoÆc th«ng tin tõ MSC. „ Bëi MSC kh¸c trong tr­êng hîp chuyÓn giao. Trong tr­êng hîp  , VLR biÕt m· ®iÓm b¸o hiÖu (SPC) cña MSC vµ cã thÓ sö dông nã nh­ mét ®Þa chØ cho tin b¸o. Trong tr­êng hîp ‚ vµ ƒ sù trao ®æi ®­îc khëi t¹o bëi chÝnh MSC, v× vËy b¶n tin nhËn ®­îc chøa th«ng tin cÇn thiÕt trong tr­êng ®Þa chØ cuéc gäi. NÕu c¶ hai thµnh phÇn cïng trong mét quèc gia, ®­îc nèi tíi cïng mét m¹ng b¸o hiÖu th× ®Þa chØ ®­îc göi ®Õn cã thÓ lµ SPC cña MSC. NÕu thµnh phÇn ë xa kh«ng cïng trong mét m¹ng b¸o hiÖu th× mét tªn toµn cÇu ph¶i ®­îc göi ; ®©y lµ th«ng tin cã thÓ lµ sè roaming cña tr¹m di ®éng thÝch hîp hoÆc mét sè ®­îc göi trong d·y ®­îc ph©n cho MSC ®ã vµ sö dông nh­ mét ®Þa chØ dÞch vô ®Ó nhËn d¹ng tæng ®µi. Trong tr­êng hîp „ , MSC ®­îc gäi lµ tæng ®µi l©n cËn MSC nguån v× vËy biÕt nhËn d¹ng vµ ®Þa chØ cña MSC ®Ých. 4.2.2 Bé ghi ®Þnh vÞ th­êng tró HLR HLR ®­îc gäi trong c¸c tr­êng hîp sau:  Bëi tæng ®µi cè ®Þnh gäi MSC cæng khi mét cuéc gäi tíi thuª bao di ®éng ph¶i ®­îc thiÕt lËp. Sù hái nµy ®­îc sö dông ®Ó biÕt ®­îc sè roaming cña m¸y di ®éng. ‚ Bëi VLR khi ph¶i thùc hiÖn mét thñ tôc cËp nhËt vÞ trÝ. ƒ Bëi VLR khi nã ph¶i yªu cÇu hoÆc göi mét vµi sè liÖu liªn quan tíi mét thuª bao n»m trong vïng cña nã. „ Bëi mét MSC khi ph¶i th«ng tin trùc tiÕp tíi HLR. Trong tr­êng hîp  , th«ng tin ®Þa chØ lµ sè ISDN cña thuª bao di ®éng ®­îc gäi. NÕu c¶ hai ®Çu cuèi cÇn trao ®æi n»m trong cïng mét quèc gia, SCCP cã thÓ dÞch ®Þa chØ nµy thµnh m· ®iÓm b¸o hiÖu (SPC) cña HLR. NÕu chóng ë hai quèc gia kh¸c nhau, sè ISDN cã thÓ ®­îc sö dông nh­ mét tªn toµn cÇu ®Ó truy nhËp tíi HLR. Trong tr­êng hîp ‚ cã thÓ cã hai tr­êng hîp : VLR vµ HLR cïng trong mét quèc gia hoÆc cïng mét m¹ng PLMN. Do ®ã VLR cã thÓ cã mét b¶ng giao dÞch trong ®ã SPC cña HLR cã thÓ ®­îc biÕt tõ nh÷ng sè ®Çu tiªn cña IMSI. VLR vµ HLR kh«ng cïng trong mét quèc gia. §Ó ®Þnh tuyÕn b¶n tin cËp nhËt vÞ trÝ, sè liÖu duy nhÊt ®­îc biÕt bëi VLR lµ IMSI cña thuª bao di ®éng. Sè IMSI kh«ng tu©n theo luËt kÕ ho¹ch ®¸nh sè ISDN. Mét c¸ch gi¶i quyÕt lµ sö dông trùc tiÕp sè IMSI nh­ lµ tªn toµn cÇu ®Ó ®¸nh ®Þa chØ HLR. Trong tr­êng hîp thø nhÊt, VLR cã sù trao ®æi ®Çu tiªn kh«ng ph¶i víi HLR, thñ tôc cËp nhËt vÞ trÝ ®· ®­îc thùc hiÖn. V× vËy VLR ®· chøa ®Þa chØ cña HLR : NÕu c¶ hai cïng mét quèc gia th× ®Þa chØ ®­îc chøa lµ SPC cña HLR. NÕu c¶ hai kh«ng cïng n»m trong cïng mét quèc gia th× ®Þa chØ ®­îc chøa lµ mét tªn toµn cÇu cho SCCP. §Þa chØ nµy cã thÓ lµ sè ISDN quèc tÕ cña thuª bao di ®éng hoÆc mét sè ®­îc cÊp ®Ó chØ râ HLR. Trong tr­êng hîp nµy kh«ng khã kh¨n ®Ó t¹o tuyÕn b¶n tin. Trong tr­êng hîp thø hai : tr¹m di ®éng ®· ®¨ng ký trong VLR. Khi GMSC muèn khëi t¹o mét sù trao ®æi víi HLR, nã yªu cÇu tõ VLR cña nã ®Þa chØ cña SCCP ®­îc gäi. Bé ghi ®Þnh vÞ t¹m tró (VLR) Sù trao ®æi víi VLR xuÊt hiÖn trong nh÷ng tr­êng hîp sau :  Khi mét trong c¸c MSC nèi víi VLR ®ã b¾t ®Çu mét cuéc héi tho¹i víi nã. ‚ Khi mét HLR muèn göi mét yªu cÇu hoÆc mét vµi th«ng tin tíi VLR. ƒ Mét VLR kh¸c ph¶i yªu cÇu mét sè IMSI tõ VLR ®ã. Trong tr­êng hîp  , do mèi quan hÖ ®Æc biÖt gi÷a VLR vµ MSC cña nã, MSC biÕt m· ®iÓm b¸o hiÖu (SPC) cÇn thiÕt ®Ó ®¸nh ®Þa chØ cho c¸c b¶n tin. Khi cËp nhËt vÞ trÝ, VLR göi ®Õn HLR ®Þa chØ mµ cã thÓ ®­îc sö dông trong sù trao ®æi. HLR chøa nã vµ sau ®ã kh«ng cã vÊn ®Ò g× ®Ó b¾t ®Çu mét sù trao ®æi. V× vËy tr­êng hîp ‚ ®· ®­îc gi¶i quyÕt. §Þa chØ nµy lµ : NÕu c¶ hai cïng n»m trong mét quèc gia (hoÆc cïng trong mét m¹ng b¸o hiÖu), ®Þa chØ ®­îc chøa cã thÓ lµ SPC cña VLR. NÕu HLR ®­îc ®Æt ë n­íc ngoµi, ®Þa chØ ®­îc göi lµ mét sè ISDN ®­îc cÊp ®Ó chØ râ VLR ®ã cã thÓ ®­îc sö dông nh­ mét tªn toµn cÇu cho SCCP ®Þnh tuyÕn. Trong tr­êng hîp nµy, hai VLR trong m¹ng PLMN t­¬ng tù nhau sÏ hoµn toµn gièng nhau do ®ã SPC cña VLR ®Ých sÏ ®­îc biÕt. 4.3 PhÇn øng dông di ®éng (MAP - Mobile Application) PhÇn øng dông di ®éng (MAP) cung cÊp c¸c thñ tôc b¸o hiÖu cÇn thiÕt ®­îc yªu cÇu ®Ó trao ®æi th«ng tin gi÷a c¸c phÇn tö cña m¹ng GSM. ë m« h×nh OSI, MAP ë trªn TCAP. C¶ MAP vµ TCAP ®Òu thuéc vÒ líp 7. TCAP cã thÓ ®­îc hç trî bëi c¸c líp tr×nh bµy, líp phiªn vµ líp vËn chuyÓn, c¸c dÞch vô vµ c¸c giao thøc, ®­îc gäi lµ phÇn dÞch vô trung gian (ISP). §èi víi c¸c dÞch vô kh«ng ®Êu nèi ®­îc MAP sö dông th× ISP ®­îc coi lµ trong suèt cã nghÜa lµ kh«ng ®­îc sö dông. V× vËy TCAP phèi ghÐp phÇn ®iÒu khiÓn ®Êu nèi b¸o hiÖu SCCP cïng víi phÇn chuyÓn giao b¶n tin MTP phôc vô nh­ nhµ cung cÊp dÞch vô cña m¹ng. MAP ®­îc chia thµnh 5 thùc thÓ øng dông (AE : Application Entity) lµ : MAP - MSC , MAP - HLR , MAP - VLR , MAP - EIR , MAP - AUC . TÊt c¶ c¸c thùc thÓ nµy mçi c¸i ®­îc ph©n ®Þnh mét sè ph©n hÖ (SSN). C¸c SSN ®­îc SCCP sö dông ®Ó ®Þnh ®Þa chØ mét thùc thÓ nµo ®ã cña m¹ng GSM. Mçi AE bao gåm mét sè c¸c phÇn tö dÞch vô øng dông (ASE - Application Service Element). C¸c ASE ®­îc nhãm l¹i nh­ lµ c¸c ASE chung vµ c¸c ASE ®Æc biÖt . TCAP lµ mét ASE chung vµ lu«n lu«n chøa c¸c MAP - ASE . C¸c ASE hç trî viÖc hßa m¹ng c¸c AE vµ bao gåm mét hoÆc vµi sù ho¹t ®éng víi c¸c lçi vµ c¸c tham sè liªn quan cña chóng. Nh÷ng sù ho¹t ®éng ®­îc sö dông kÕt hîp ®Ó thùc hiÖn mét nhiÖm vô nµo ®ã. (Thùc thÓ øng dông) MAP -MSC PhÇn øng dông di ®éng - MSC ASE 2 ASE 1 ASE n TCAP (ASE) Ph©n líp phÇn tö Ph©n líp giao dÞch MAP-AUC MAP-HLR MAP-VLR MAP-EIR SSN SSN SSN SSN SSN SCCP MTP H×nh 4.2 C¸c thùc thÓ øng dông (AE) vµ c¸c phÇn tö dÞch vô øng dông (ASE) trong MAP C¸c thñ tôc ®­îc thùc hiÖn trong MAP lµ : CËp nhËt vÞ trÝ. Huû bá vÞ trÝ. Qu¶n lý c¸c th«ng tin cña thuª bao. §iÒu khiÓn, qu¶n lý, thu nhËn c¸c dÞch vô thuª bao. ChuyÓn c¸c sè liÖu b¶o mËt, nhËn thùc. §iÒu khiÓn c¸c dÞch vô phô. Thùc hiÖn chuyÓn «. 4.4 B¸o hiÖu gi÷a MSC vµ BSS (BSSAP) Giao tiÕp gi÷a MSC vµ BSS lµ giao tiÕp A. MSC vµ hÖ thèng tr¹m c¬ së (BSS) ®­îc nèi víi nhau nhê mét kªnh PCM. Ngoµi mét sè c¸c kªnh tho¹i hoÆc sè liÖu cßn cã c¸c khe thêi gian dù tr÷ cho b¸o hiÖu. Sè liÖu b¸o hiÖu khi ®Êu nèi thiÕt lËp cuéc gäi, chuyÓn «, gi¶i phãng cuéc gäi ... th­êng sö dông kªnh nµy vµ nã cã thÓ phôc vô cho mét hoÆc nhiÒu tr¹m thu ph¸t c¬ së (BTS). C¸c giao thøc ®­îc sö dông cho b¸o hiÖu gi÷a MSC vµ BSS lµ BSSAP (BSS Application - PhÇn øng dông cña BSS), SCCP vµ MTP. Giao tiÕp A BSS BSSAP SCCP MTP MSC Ph©n líp ph©n bè BSSAP DTAP BSSAP Ph©n líp ph©n bè DTAP BSSAP SCCP MTP H×nh 4.3 B¸o hiÖu gi÷a MSC vµ BSS PhÇn ®iÒu khiÓn ®Êu nèi b¸o hiÖu (SCCP) cung cÊp kh¶ n¨ng ®Ó mang th«ng tin gi÷a MSC vµ BSS. SCCP cung cÊp 2 nguyªn t¾c b¸o hiÖu kh¸c nhau lµ : B¸o hiÖu kh«ng ®Êu nèi (CL) vµ B¸o hiÖu ®Êu nèi ®Þnh h­íng (CO). Khi mét sè c¸c tin b¸o liªn quan ®­îc ph¸t ®i, sù ®Êu nèi b¸o hiÖu logic cã thÓ ®­îc thiÕt lËp vµ c¸c tin b¸o ®Êu nèi ®Þnh h­íng cã thÓ ®­îc ph¸t ë ®Êu nèi b¸o hiÖu. BSSAP ph¸t c¸c tin b¸o liªn quan víi mét MS cô thÓ ë ph­¬ng thøc ®Êu nèi ®Þnh h­íng SCCP. BSSAP xö lý 2 nhãm tÝn hiÖu : Tin b¸o chuyÓn giao trùc tiÕp gi÷a MSC vµ MS, chuyÓn giao qua BSS. Sù chuyÓn giao nµy lµ ®iÒu khiÓn cuéc gäi (nh­ lÖnh rung chu«ng tíi mét MS cô thÓ) vµ c¸c tin b¸o qu¶n lý di ®éng. C¸c tin b¸o qu¶n lý BSS gi÷a MSC vµ BSS ®Ó qu¶n lý nguån, ®iÒu khiÓn chuyÓn «, lÖnh nh¾n tin ... BSSAP cã 2 chøc n¨ng cña ng­êi sö dông kh¸c nhau cho c¸c nhãm ë trªn. §ã lµ : PhÇn øng dông chuyÓn giao trùc tiÕp (DTAP) vµ PhÇn øng dông qu¶n lý BSS (BSSMAP). Sù ph©n bæ tin b¸o BSSAP gi÷a BSSMAP vµ DTAP ®­îc thùc hiÖn ë líp giao thøc trung gian gi÷a SCCP vµ BSS - MAP/DTAP, ®­îc gäi lµ ph©n líp ph©n bæ. Giao thøc ®èi víi ph©n líp nµy bao gåm sù qu¶n lý mét hoÆc hai octet khèi sè liÖu ph©n bæ. Mçi tin b¸o BSSAP chøa trong tr­êng sè liÖu cña ng­êi sö dông SCCP ph¶i cã mét khèi sè liÖu ph©n bæ nh­ lµ tiÕp ®Çu theo tin b¸o cña DTAP hoÆc BSSAP cô thÓ. BSSMAP BSSAP DTAP Ph©n biÖt DLCI §é dµi TI PD Lo¹i tin b¸o PhÇn tö th«ngtin PhÇn tö th«ngtin Ph©n biÖt §é dµi Lo¹i tin b¸o PhÇn tö th«ngtin PhÇn tö th«ngtin Khèi sè liÖu ph©n bæ §é dµi Tin b¸o DLCI : (Data Link Connection Identifier) : NhËn d¹ng ®Êu nèi kªnh sè liÖu. TI (Transfer Identifier) : Khèi nhËn d¹ng giao dÞch. PD : Khèi ph©n biÖt giao thøc. H×nh 4.4 Khu«n d¹ng cña tin b¸o BSSAP Tin b¸o DTAP còng cã mét octet ë tr­êng khèi sè liÖu ph©n bæ, gäi lµ nhËn d¹ng ®Êu nèi kªnh sè liÖu (DLCI). Nã th­êng ®­îc sö dông ®Ó nhËn d¹ng kªnh v« tuyÕn vµ còng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ khèi nhËn d¹ng ®iÓm truy nhËp dÞch vô (SAPI - Service Access Point Identifier) sö dông ë kªnh v« tuyÕn (vÝ dô SAPI = 0 nghÜa lµ b¸o hiÖu). TI lµ khèi nhËn d¹ng giao dÞch vµ PD lµ khèi ph©n biÖt giao thøc. Cã 3 lo¹i tin b¸o x¸c ®Þnh ë BSSAP lµ : tin b¸o BSSMAP, tin b¸o DTAP vµ tin b¸o khëi ®Çu MS. M¹ng BSSMAP MSC MS DTAP Tin b¸o khëi ®Çu MS H×nh 4.5 Sù kh¸c biÖt logic gi÷a c¸c tin b¸o BSSMAP, DTAP vµ khëi ®Çu MS C¸c tin b¸o BSSMAP : C¸c tin b¸o BSSMAP ®­îc sö dông ®Ó qu¶n lý nguån, ®iÒu khiÓn chuyÓn « .. . Tin b¸o BSSMAP ®­îc chia thµnh tin b¸o kh«ng ®Êu nèi vµ tin b¸o ®Êu nèi ®Þnh h­íng. (Xem h×nh 4.6) C¸c tin b¸o DTAP vµ khëi ®Çu MS : C¸c tin b¸o DTAP vµ khëi ®Çu MS ®­îc chuyÓn giao gi÷a MSC vµ MS, vµ ®­îc kÕt hîp víi ®iÒu khiÓn cuéc gäi, qu¶n lý sù chuyÓn dÞch.. . Nh÷ng tin b¸o nµy chøa 2 tr­êng : Ph©n biÖt giao thøc (PD) vµ NhËn d¹ng giao dÞch (TI) bªn c¹nh Lo¹i tin b¸o vµ C¸c phÇn tö th«ng tin. Môc ®Ých cña ph©n bæ giao thøc lµ ®Ó ph©n biÖt gi÷a c¸c tin b¸o thuéc vÒ c¸c thñ tôc sau : §iÒu khiÓn cuéc gäi. Qu¶n lý sù di ®éng. Qu¶n lý nguån v« tuyÕn. §iÒu khiÓn dÞch vô bæ sung. C¸c thñ tôc b¸o hiÖu kh¸c. Môc ®Ých cña nhËn d¹ng giao dÞch lµ ®Ó ph©n biÖt gi÷a nhiÒu lo¹i ho¹t ®éng song song (c¸c giao dÞch) trong mét tr¹m di ®éng. TI t­¬ng ®­¬ng víi chuÈn cuéc gäi ®· x¸c ®Þnh ë giao thøc líp 3 cho ISDN (khuyÕn nghÞ Q.931 cña CCITT). C¸c tin b¸o BSSMAP Kh«ng ®Êu nèi ChÆn Thõa nhËn chÆn Nh¾n tin (Paging) ThiÕt lËp l¹i Thõa nhËn thiÕt lËp l¹i M¹ch thiÕt lËp l¹i Thõa nhËn m¹ch thiÕt lËp l¹i Gi¶i to¶ Thõa nhËn gi¶i to¶ §Êu nèi ®Þnh h­íng Yªu cÇu ph©n ®Þnh Ph©n ®Þnh xung Sù cè ph©n ®Þnh Ra lÖnh ph­¬ng thøc mËt m· Hoµn thµnh ph­¬ng thøc mËt m· CËp nhËt lo¹i LÖnh xo¸ Xo¸ xong Yªu cÇu xo¸ Th«ng tin ®Çy ®ñ cña líp 3 LÖnh chuyÓn « Sù cè chuyÓn « ChuyÓn « ®­îc thùc hiÖn Yªu cÇu chuyÓn « ChÊp nhËn yªu cÇu chuyÓn « §ßi hái chuyÓn « B·i bá ®ßi hái chuyÓn « H×nh 4.6 C¸c tin b¸o cña BSSMAP Cã 3 lo¹i tin b¸o DTAP chÝnh : Tin b¸o ®Ó qu¶n lý sù di ®éng. Xem h×nh 4.7. Tin b¸o ®iÒu khiÓn cuéc gäi ®Êu nèi chÕ ®é m¹ch ®iÖn. Xem h×nh 4.8. Tin b¸o cho cuéc gäi liªn quan tíi ®iÒu khiÓn dÞch vô bæ sung. §èi víi lo¹i tin b¸o nµy cã mét lo¹i tin b¸o ®­îc x¸c ®Þnh gäi lµ trang bÞ (Facility). Nã chøa mét phÇn tö th«ng tin tªn lµ "facility", ë phÇn tö nµy dÞch vô yªu cÇu hç trî ®­îc x¸c ®Þnh. Tin b¸o ®Ó ®iÒu khiÓn cuéc gäi ®Êu nèi chÕ ®é m¹ch diÖn Tin b¸o thiÕt lËp cuéc gäi B¸o hiÖu chu«ng Kh¼ng ®Þnh cuéc gäi Qu¸ tr×nh cuéc gäi §Êu nèi ChÊp nhËn ®Êu nèi ThiÕt lËp khÈn cÊp TiÕn hµnh ThiÕt lËp Tin b¸o giai ®o¹n th«ng tin cña cuéc gäi Söa ®æi B·i bá söa ®æi Tin b¸o xo¸ cuéc gäi C¾t cuéc gäi Gi¶i phãng Gi¶i phãng xong Tin b¸o t¹p vô Khëi ®éng DTMF B·i bá khëi ®éng DTMF Tr¹ng th¸i §iÒu tra tr¹ng th¸i Tin b¸o ®Ó qu¶n lý sù di ®éng Tin b¸o ®¨ng ký ChÊp nhËn cËp nhËt vÞ trÝ B·i bá cËp nhËt vÞ trÝ Tin b¸o B¶o vÖ B·i bá nhËn thùc Yªu cÇu nhËn thùc §¸p l¹i nhËn thùc Yªu cÇu nhËn d¹ng §¸p l¹i nhËn d¹ng tin b¸o qu¶n lý §Êu nèi ChÊp nhËn dÞch vô CM B·i bá dÞch vô H×nh 4.7 C¸c tin b¸o ®Ó qu¶n lý sù di ®éng H×nh 4.8 Tin b¸o ®iÒu khiÓn cuéc gäi ®Êu nèi chÕ ®é m¹ch ®iÖn 4.5 B¸o hiÖu gi÷a BSC vµ BTS (LAPD) Giao tiÕp gi÷a bé ®iÒu khiÓn tr¹m c¬ së vµ tr¹m thu ph¸t c¬ së (BTS) ®­îc gäi lµ giao tiÕp A- bis. Nh­ vËy giao tiÕp nµy ë trong hÖ thèng tr¹m c¬ së (BSS). Xem h×nh vÏ 4.9 Cã 2 lo¹i kªnh th«ng tin gi÷a BSC vµ BTS Kªnh l­u l­îng - mang tho¹i hoÆc sè liÖu cho c¸c kªnh v« tuyÕn Kªnh b¸o hiÖu - mang th«ng tin b¸o hiÖu cho chÝnh BTS hoÆc cho c¸c MS BSC BTS Giao tiÕp A-bis Giao tiÕp A HÖ thèng tr¹m c¬ së H×nh 4.9 Giao tiÕp A- bis Giao thøc sö dông ®Ó vËn chuyÓn nh÷ng tin b¸o b¸o hiÖu gi÷a BSC vµ BTS lµ LAPD (líp 2), nã cã cÊu tróc gièng nh­ giao thøc líp 2 ë ISDN (b¸o hiÖu cña kªnh D). LAPD cung cÊp 2 lo¹i tÝn hiÖu : ChuyÓn giao th«ng tin kh«ng ®­îc thõa nhËn, kh«ng ®¶m b¶o ph©n ph¸t khung th«ng tin ®Õn ®Þa chØ ®¹t kÕt qu¶. ChuyÓn giao th«ng tin ®­îc thõa nhËn, vµ hÖ thèng ®¶m b¶o khung th«ng tin tíi ®­îc ®Ých. CÊu tróc khung trong LAPD ®­îc chØ ra ë h×nh 4.10. F FCS Th«ng tin §é dµi LÖnh §Þa chØ F 16 8 N(R) P/F N(S) 0 TEI 1 SAPI CK 0 FCS : KiÓm tra tæng cña mét khung. N(R) : Sè tr×nh tù ph¸t. N(S) : Sè tr×nh tù thu. F : Cê ®¸nh dÊu sù b¾t ®Çu, kÕt thóc cña mét khung. P/F : Bit hái / ®¸p. TEI : NhËn d¹ng ®iÓm ®Çu cuèi. SAPI : NhËn d¹ng ®iÓm th©m nhËp dÞch vô. C/R : LÖnh tr¶ lêi. H×nh 4.10 CÊu tróc khung cña LAPD Mçi khung ë giao thøc LAPD ®­îc giíi h¹n bëi cê (Flag) ë d¹ng chuçi 8 bit 01111110. PhÝa thu sö dông cê nµy ®Ó ®ång bé ®iÓm khëi ®Çu cña khung. §Ó tr¸nh viÖc göi nhÇm ë bªn trong khung ng­êi ta sö dông kü thuËt chÌn bit : phÝa ph¸t chÌn mét sè “0” sau n¨m bit “1” liªn tiÕp cßn phÝa thu sÏ lo¹i bá bit “0” nµy. Tr­êng ®Þa chØ chøa khèi nhËn d¹ng ®iÓm truy nhËp dÞch vô (SAPI) vµ khèi nhËn d¹ng kÕt cuèi cña ®iÓm cuèi (TEI) ®­îc sö dông ®Ó truy nhËp vµo thùc thÓ ®óng vµ chøc n¨ng ®óng ë ®Çu thu. Tr­êng ®iÒu khiÓn ®­îc sö dông ®Ó ®iÒu khiÓn tuÇn tù vµ yªu cÇu ph¸t l¹i. Tr­êng ®iÒu khiÓn ph©n biÖt gi÷a chÕ ®é cã c«ng nhËn vµ kh«ng c«ng nhËn. Trong chÕ ®é c«ng nhËn tr­êng ®iÒu khiÓn chøa N(S) vµ N(R) ®Ó ph¸t ®i sè thø tù ph¸t vµ sè thø tù thu. N(S) chØ ra sè thø tù cña khung ®­îc ph¸t, cßn N(R) chØ ra sè thø tù mµ phÝa ph¸t khung nµy ®ang chê thu. C¸c sè thø tù ®­îc sö dông ®Ó thùc hiÖn giao thøc ®iÒu khiÓn luång cã tªn lµ “Cöa sæ tr­ît”. Giao thøc nµy cho phÐp phÝa ph¸t mét sè khung nhÊt ®Þnh (®­îc gäi lµ “KÝch th­íc cöa sæ”) mµ kh«ng cÇn ®îi sù c«ng nhËn cho mçi khung. ViÖc ®Êu nèi gi÷a BSC vµ BTS lµ nhê mét kªnh PCM, ë ®ã mét trong c¸c kªnh ®­îc dµnh cho b¸o hiÖu, sö dông giao LAPD. Cã vµi chøc n¨ng ë BTS, thÝ dô cã mét sè bé thu ph¸t (TRX) còng ®­îc sö dông ®Ó b¸o hiÖu ®Õn c¸c m¸y di ®éng. Còng cã mét sè chøc n¨ng ®iÒu khiÓn c¬ së (BCF) trong BTS nh­ b­íc nh¶y tÇn sè, c¸c chøc n¨ng chung cho vÞ trÝ nh­ lµ c¸c c¶nh b¸o bªn ngoµi, nguån cung cÊp ... Qu¶n lý ®­êng truyÒn (LAPD): lµ chøc n¨ng c¬ b¶n ®Ó ®¶m b¶o c¸c ®­êng truyÒn sè liÖu ë c¸c kÕt nèi vËt lý 64 kbit/s gi÷a BSC vµ BTS. C¸c ®­êng truyÒn nµy ®­îc cung cÊp cho c¸c môc ®Ých sau : §­êng truyÒn b¸o hiÖu v« tuyÕn (RSL). §­êng truyÒn khai th¸c vµ b¶o d­ìng (OML). §­êng truyÒn qu¶n lý líp 2 (L2ML). Mçi ®­êng vËt lý (khe thêi gian 64 kbit/s trong luång 2M) chøa mét tËp hîp c¸c ®­êng truyÒn sè liÖu, mçi ®­êng truyÒn sè liÖu nµy ®­îc ®¸nh sè nhËn d¹ng b»ng mét cÆp TEI/SAPI duy nhÊt. TEI : Terminal End Point Identifier (nhËn d¹ng ®iÓm cuèi cña ®Çu cuèi). TEI ë tr­êng ®Þa chØ ®­îc sö dông ®Ó truy nhËp vµo c¸c thùc thÓ kh¸c nhau nh­ lµ mét TRX riªng cho b¸o hiÖu v« tuyÕn. C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi (®­îc nhËn d¹ng b»ng c¸c gi¸ trÞ TEI) ë trong GSM cña lo¹i ph©n ®Þnh TEI kh«ng tù ®éng. SAPI : Service Access Point Identifier (nhËn d¹ng ®iÓm th©m nhËp dÞch vô). SAPI ë tr­êng ®Þa chØ ®­îc sö dông ®Ó truy nhËp c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau nh­ TRX, BCF vµ c¸c thñ tôc qu¶n lý líp 2. C¸c gi¸ trÞ cña SAPI sau ®©y ®­îc sö dông trong b¸o hiÖu gi÷a BSC vµ BTS : SAPI C¸c chøc n¨ng 0 C¸c thñ tôc b¸o hiÖu v« tuyÕn 62 C¸c thñ tôc khai th¸c vµ b¶o d­ìng 63 C¸c thñ tôc qu¶n lý líp 2 ThiÕt lËp ®­êng truyÒn : Tr­íc hÕt c¸c ®­êng truyÒn sè liÖu LAPD ®­îc thiÕt lËp ë c¸c ®Êu nèi vËt lý gi÷a BSC vµ BTS khi l¾p ®Æt hay më réng thiÕt bÞ. Mét ®Êu nèi vËt lý ®­îc sö dông cho b¸o hiÖu tíi mét hay nhiÒu thiÕt bÞ ®Çu cuèi (TRXC ch¼ng h¹n) cña BTS. C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®Êu nèi ®Õn ®­êng vËt lý nµy ®­îc nhËn d¹ng bëi TEI (®Êu nèi phÇn cøng ë phÝa sau m¸y khi l¾p ®Æt thiÕt bÞ) vµ lÖnh do ng­êi khai th¸c cµi ®Æt. Mét ®­êng truyÒn L2ML sÏ ®­îc cung cÊp trªn tÊt c¶ c¸c kÕt nèi vËt lý. Sau ®ã tÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®­îc trang bÞ mét ®­êng truyÒn OML vµ c¸c phÇn tö b¸o hiÖu v« tuyÕn ®­îc trang bÞ RLS. TruyÒn dÉn sè liÖu : Trªn c¸c ®­êng truyÒn sè liÖu ®· ®­îc thiÕt lËp ph¸t l¹i vµ ®iÒu khiÓn luång tÝn hiÖu ®­îc thùc hiÖn ®Ó ®¶m b¶o cung cÊp dÞch vô an toµn cho líp 3 trong qu¸ tr×nh truyÒn dÉn sè liÖu. §iÒu khiÓn luång thùc hiÖn ®iÒu khiÓn tr×nh tù, kiÓm so¸t sè khung thiÕu vµ c¸c ®iÒu kiÖn bËn cña m¸y thu. Sè lÇn ph¸t l¹i ®­îc giíi h¹n bëi th«ng sè cña hÖ thèng. Gi¸m s¸t ®­êng truyÒn : §Ó ®¶m b¶o truyÒn dÉn tin cËy vµ hiÖu qu¶ c¸c khung LAPD, viÖc ph¸t hiÖn lçi vµ ph¸t hiÖn sù cè ®­êng truyÒn ®­îc thùc hiÖn ë líp 2 ®Ó gi¸m s¸t c¸c ®­êng truyÒn. Gi¶i phãng ®­êng truyÒn : Giao thøc LAPD bao hµm chøc n¨ng gi¶i phãng ®­êng truyÒn ®Ó phôc vô cho c¸c líp cao h¬n. 4.6 B¸o hiÖu gi÷a BTS vµ MS (LAPDm) LAPDm lµ giao thøc sö dông cho b¸o hiÖu gi÷a bé thu ph¸t ë BTS vµ tr¹m di ®éng (MS). Giao diÖn gi÷a MS vµ bé thu ph¸t ®­îc gäi lµ giao diÖn kh«ng gian (Um). Môc ®Ých cña giao thøc LAPDm lµ ®Ó truyÒn dÉn b¸o hiÖu qua kªnh v« tuyÕn ®­îc an toµn. §iÒu nµy cã nghÜa lµ tin b¸o cña líp 3 cã thÓ ®­îc ph¸t trong c¸c ®iÒu kiÖn cã ®iÒu khiÓn. LAPDm ®­îc ®Æt ë líp 2 theo m« h×nh OSI. PhÇn ng­êi sö dông ®Æt ë trªn líp LAPDm (líp 3). Xem h×nh 4.11. Giao thøc LAPDm t­¬ng tù nh­ LAPD ®· sö dông ë giao diÖn Abis, ngoµi ra nã ®­îc söa ®æi ®Ó phï hîp víi c¸c ®Æc tr­ng riªng biÖt cña kªnh v« tuyÕn. C¸c ng­êi sö dông Líp 3 C¸c tÝn hiÖu ®­a qua ®Ó truyÒn dÉn Khèi qu¶n lý ALH LAPDm Líp 2 Líp 1 H×nh 4.11 - LAPDm theo m« h×nh OSI C¸c chøc n¨ng cña giao thøc LAPDm lµ : Sù ®Êu nèi vµ kh«ng ®Êu nèi cña c¸c kªnh logic. ThiÕt lËp vµ gi¶i phãng c¸c kªnh sè liÖu. ChuyÓn giao sè liÖu ®Õn vµ ®i tõ MS, sö dông c¶ chÕ ®é thõa nhËn vµ kh«ng thõa nhËn. LAPDm ®­îc ®iÒu khiÓn b»ng mét khèi phÇn mÒm gäi lµ khèi xö lý kªnh kh«ng gian (ALH) vµ LAPDm, chóng cïng xö lý tÊt c¶ b¸o hiÖu cña giao diÖn kh«ng gian. Xem h×nh 4.11. Ch­¬ng tr×nh cña ALH sÏ ®­îc ®Æt ë TRXC (Bé ®iÒu khiÓn thu ph¸t), ®©y lµ bé xö lý ë BSS. Khu«n d¹ng tin b¸o LAPDm rÊt gièng víi khu«n d¹ng tin b¸o LAPD. Xem h×nh 4.12. ë tr­êng ®Þa chØ, khèi nhËn d¹ng ®iÓm truy nhËp dÞch vô (SAPI) cã thÓ cã 2 gi¸ trÞ kh¸c nhau : SAPI = 0 chØ thÞ r»ng tin b¸o hoÆc chøa sè liÖu hoÆc chøa tin b¸o ®iÖn tho¹i. SAPI = 3 chØ thÞ ®©y lµ b¶n tin b¸o c¸o. Khu«n d¹ng khung lo¹i A Sè octet Khu«n d¹ng khung lo¹i B §Þa chØ 1 §Þa chØ §iÒu khiÓn 2 §iÒu khiÓn ChØ thÞ ®é dµi 3 ChØ thÞ ®é dµi C¸c bit lµm ®Çy 4 Th«ng tin C¸c bit lµm ®Çy H×nh 4.12 - Khu«n d¹ng tin b¸o cña LAPDm Trong thñ tôc LAPDm, ng­êi ta kh«ng dïng cê v× cÊu tróc khèi cã s½n cña líp vËt lý. Mét khung LAPDm cã cùc ®¹i 23 octet (1 byte 8 bit) trªn TCH vµ 21 octet trªn SACCH. Nh÷ng octet kh«ng dïng ®­îc lÊp ®Çy gi¸ trÞ kh«ng nhÇm ®­îc, ch¼ng h¹n 00101011.C¸c khung Ýt tin cã kh¶ n¨ng nhÇm víi côm FCCH nªn gi¸ trÞ lÊp trªn ®©y øng víi tèi thiÓu x¸c xuÊt nhÇm, riªng ®­êng truyÒn MS-BTS vÉn lÊp chç trèng b»ng 1111 1111 theo nÕp cò cã tõ tr­íc.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docC4_Su_dung_SCCP.doc
Tài liệu liên quan