Chương 6: Tạo dao động hình sin

Tạo dao động hình sin 6.1 Khái niệm chung . Các dao động hình sin (hay còn gọi là dao động điều hoà) có tần số từ vài hz đến hàng ngàn Mhz được sử dụng rộng rãi trong các máy thông tin, máy đo lường, các thiết bị y tế vv .Đó là các máy phát sóng được thiết kế ở các dải sóng khác nhau với mục đích sử dụng tương ứng. Các dao động hình sin có thể được tạo ra theo ba phương pháp sau đây: - Tạo dao động hình sin bằng một hệ tự dao động gần với một hệ bảo toàn tuyến tính. - Biến đổi một tín hiệu tuần hoàn từ dạng không phải hình sin về dạng hình sin - Dùng các bộ biến đổi tương tự - số (AD), số - tương tự (DA) Trong chương này chỉ xét nguyên lý các mạch làm việc theo phương pháp thứ nhất là các mạch thông dụng hơn cả. Tuy nhiên trước tiên tìm hiểu qua về nguyên lý xây dựng các mạch theo phương pháp thứ hai và thứ ba. Phương pháp thứ hai thường được sử dụng trong các máy phát sóng đa chức năng : tạo ra dao động dạng xung vuông, xung tam giác, dao động hình sin, thậm chí cả tín hiệu điều chế. Một sơ đồ khối dạng này trình bày ở hình 6.1 ở đây mạch tích phân I và Rơle R tạo thành một hệ tự dao động cho ra xung vuông và xung tam giác. Xung tam giác qua bộ biến đổi F được biến thành dao động hình sin. Nhược điểm của dao động hình sin này là có độ méo phi tuyến lớn hơn so với trường hợp 1. Phương pháp thứ ba tạo ra dao động hình sin nhờ sử dụng kỹ thuật số (Hình 6.2a) .TX là bộ tạo xung nhịp , C là bộ đếm thuận nghịch dùng để mở theo thời gian giá trị tức thời của đối số , DFC - bộ biến đổi số - hàm để tạo các giá trị của dao động hình sin ở dạng số , DAC - bộ biến đổi số - tương tự biến đổi tín hiệu số ở đầu ra của mạch DFC sang dạng tương tự là dao động hình sin. Độ méo của dao động hình sin ở đây phụ thuộc vào số mẫu K được lấy trong một chu kỳ. (hình 6.2b).Số lượng lấy mẫu K càng lớn thì độ méo càng nhỏ , độ chính xác càng cao

doc13 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 17/07/2013 | Lượt xem: 1523 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 6: Tạo dao động hình sin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ch­¬ng 6 T¹o dao ®éng h×nh sin 6.1 Kh¸i niÖm chung . C¸c dao ®éng h×nh sin (hay cßn gäi lµ dao ®éng ®iÒu hoµ) cã tÇn sè tõ vµi hz ®Õn hµng ngµn Mhz ®­îc sö dông réng r·i trong c¸c m¸y th«ng tin, m¸y ®o l­êng, c¸c thiÕt bÞ y tÕ vv...§ã lµ c¸c m¸y ph¸t sãng ®­îc thiÕt kÕ ë c¸c d¶i sãng kh¸c nhau víi môc ®Ých sö dông t­¬ng øng. C¸c dao ®éng h×nh sin cã thÓ ®­îc t¹o ra theo ba ph­¬ng ph¸p sau ®©y: - T¹o dao ®éng h×nh sin b»ng mét hÖ tù dao ®éng gÇn víi mét hÖ b¶o toµn tuyÕn tÝnh. - BiÕn ®æi mét tÝn hiÖu tuÇn hoµn tõ d¹ng kh«ng ph¶i h×nh sin vÒ d¹ng h×nh sin - Dïng c¸c bé biÕn ®æi t­¬ng tù - sè (AD), sè - t­¬ng tù (DA) Trong ch­¬ng nµy chØ xÐt nguyªn lý c¸c m¹ch lµm viÖc theo ph­¬ng ph¸p thø nhÊt lµ c¸c m¹ch th«ng dông h¬n c¶. Tuy nhiªn tr­íc tiªn t×m hiÓu qua vÒ nguyªn lý x©y dùng c¸c m¹ch theo ph­¬ng ph¸p thø hai vµ thø ba. Ph­¬ng ph¸p thø hai th­êng ®­îc sö dông trong c¸c m¸y ph¸t sãng ®a chøc n¨ng : t¹o ra dao ®éng d¹ng xung vu«ng, xung tam gi¸c, dao ®éng h×nh sin, thËm chÝ c¶ tÝn hiÖu ®iÒu chÕ. Mét s¬ ®å khèi d¹ng nµy tr×nh bµy ë h×nh 6.1 ë ®©y m¹ch tÝch ph©n I vµ R¬le R t¹o thµnh mét hÖ tù dao ®éng cho ra xung vu«ng vµ xung tam gi¸c. Xung tam gi¸c qua bé biÕn ®æi F ®­îc biÕn thµnh dao ®éng h×nh sin. Nh­îc ®iÓm cña dao ®éng h×nh sin nµy lµ cã ®é mÐo phi tuyÕn lín h¬n so víi tr­êng hîp 1. Ph­¬ng ph¸p thø ba t¹o ra dao ®éng h×nh sin nhê sö dông kü thuËt sè (H×nh 6.2a) .TX lµ bé t¹o xung nhÞp , C lµ bé ®Õm thuËn nghÞch dïng ®Ó më theo thêi gian gi¸ trÞ tøc thêi cña ®èi sè , DFC - bé biÕn ®æi sè - hµm ®Ó t¹o c¸c gi¸ trÞ cña dao ®éng h×nh sin ë d¹ng sè , DAC - bé biÕn ®æi sè - t­¬ng tù biÕn ®æi tÝn hiÖu sè ë ®Çu ra cña m¹ch DFC sang d¹ng t­¬ng tù lµ dao ®éng h×nh sin. §é mÐo cña dao ®éng h×nh sin ë ®©y phô thuéc vµo sè mÉu K ®­îc lÊy trong mét chu kú. (h×nh 6.2b).Sè l­îng lÊy mÉu K cµng lín th× ®é mÐo cµng nhá , ®é chÝnh x¸c cµng cao. B©y giê ta xÐt ph­¬ng ph¸p thø nhÊt lµ ph­¬ng ph¸p th«ng dông nhÊt.Mét hÖ dao ®éng tù kÝch gÇn víi mét hÖ b¶o toµn n¨ng l­îng cã phÇn tö khuÕch ®¹i ®¬n h­íng K vµ m¹ch håi tiÕp d­¬ng b nh­ ë h×nh 6.3 Mét hÖ nh­ vËy cã quan hÖ(xem håi tiÕp rong khuÕch ®¹i -ch­¬ng 4) : Kb = (6.1) Trong ®ã K lµ hÖ sè khuÕch ®¹i cña phÇn tö khuÕch ®¹i (®¬n h­íng), b hµm truyÒn ®¹t phøc cña m¹ch håi tiÕp , Kb lµ hÖ sè khuÕch ®¹i cña m¹ch khuÕch ®¹i cã håi tiÕp(xem 4.2.2). Tõ (6.1) dÔ dµng nhËn thÊy khi : Kb = = 1 (6.2) th× Kb = ¥ ,m¹ch ë tr¹ng th¸i tù kÝch ,sÏ lµ mét m¹ch t¹o dao ®éng. §iÒu kiÖn (6.2) cã thhÓ viÕt cô thÓ h¬n (6.3) jK + jb = 2Kp (6.4) §iÒu kiÖn (6.3) vµ (6.4) gäi t­¬ng øng lµ ®iÒu kiÖn c©n b»ng biªn ®é vµ c©n b»ng pha. VÒ mÆt vËt lý hÖ h×nh (6.2) lµ mét hÖ tù dao ®éng khi phÇn tö khuÕch ®¹i K bï ®ñ n¨ng l­îng tæn hao trong vßng håi tiÕp (®iÒu kiÖn c©n b»ng biªn ®é) vµ bï ®óng lóc (®iÒu kiÖn c©n b»ng pha). NÕu ®iÒu kiÖn c©n b»ng pha (6.4) chØ ®óng cho mét tÇn sè th× dao ®éng t¹o ra sÏ lµ dao ®éng h×nh sin cña tÇn sè ®ã. Qu¸ tr×nh t¹o dao ®éng h×nh sin gåm ba giai ®o¹n nh­ sau: Khi ta ®ãng nguån mét chiÒu cho m¹ch th× ë ®Çu vµo cña m¹ch khuÕch ®¹i sÏ xuÊt hiÖn rÊt nhiÒu c¸c thµnh phÇn hµi do ®ét biÕn nguån. Chóng ®­îc khuÕch ®¹i vµ qua m¹ch håi tiÕp d­¬ng ®Ó trë l¹i ®Çu vµo. Lóc nµy c¸c thµnh phÇn cã biªn ®é rÊt nhá. Thµnh phÇn tÇn sè tho¶ m·n ®iÒu kiÖn (6.4) sÏ ®­îc t¨ng ®Çn vÒ biªn ®é . Giai ®o¹n nµy gäi lµ giai ®o¹n tù kÝch hay ph¸t sinh dao ®éng . Giai ®o¹n thø hai lµ giai ®o¹n thiÕt lËp dao ®éng : biªn ®é cña dao ®éng t¨ng dÇn. Trong giai ®o¹n nµy biªn ®é vµ tÇn sè cña dao ®éng dÇn tiÕn vÒ gi¸ trÞ æn ®Þnh . §©y lµ qu¸ tr×nh qu¸ ®é diÔn ra trong m¹ch. Giai ®o¹n thø ba lµ giai ®o¹n x¸c lËp dao ®éng , biªn ®é vµ tÇn sè cña dao ®éng cã gi¸ trÞ æn ®Þnh. C¸c m¹ch t¹o dao ®éng h×nh sin d¹ng nµy cã thÓ lµ thuÇn kh¸ng LC ghÐp biÕn ¸p, ghÐp ph©n ¸p ®iÖn c¶m (biÕn ¸p tù ngÉu) , hoÆc ph©n ¸p ®iÖn dung , cã thÓ lµ dao ®éng RC. LÇn l­ît sÏ xÐt nguyªn lý lµm viÖc cña chóng. 6.2. T¹o dao ®éng h×nh sin LC ghÐp hç c¶m. M¹ch t¹o dao ®éng lo¹i nµy cã mét hÖ thèng chän läc (hÖ thèng c¸c khung céng h­ëng LC) m¾c ë m¹ch ra hoÆc m¹ch håi tiÕp. PhÇn tö khuÕch ®¹i K cã thÓ lµ ®Ìn ®iÖn tö, tranzsto, khuÕch ®¹i thuËt to¸n. XÐt s¬ ®å h×nh 6.4 víi phÇn tö khuÕch ®¹i lµ khuÕch ®¹i thuËt to¸n m¾c kh«ng ®¶o ; M¹ch håi tiÕp lµ hÖ céng h­ëng LC , håi tiÕp thùc hiÖn qua ®¹i l­îng hç c¶m M (ghÐp biÕn ¸p ) . (,0 k 1,L1vµ L2 lµ ®iÖn c¶m t­¬ng øng cña cuén s¬ cÊp vµ cuén thø cÊp ).ë ®©y phÇn tö khuÕch ®¹i lµ khuÕch ®¹i thuËt to¸n m¾c kh«ng ®¶o,hÖ thèng céng h­ëng lµ khung céng h­ëng song song LC,®iÖn ¸p håi tiÕp lÊy trªn cu«n thø cÊp,c¸c dÊu (*) chØ c¸c cùc cïng tªn ®Ó ®¶m b¶o håi tiÕp d­¬ng.HÖ sè khuÕch ®¹i cña m¹ch khuÕch ®¹i lµ: V× trë kh¸ng ra cña K§TT nhá nªn m¾c thªm ®iÖn trë R gi¶m ¶nh h­ëng trë kh¸ng ra nhá cña K§TT ®Õn trë kh¸ng sãng r cña m¹ch céng h­ëng LC. §iÖn ¸p håi tiÕp : uht = (6.5) M - ®¹i l­îng hç c¶m, L - §iÖn c¶m cña khung dao ®éng ura = K*uht (6.6) T¹i nót 1 ph­¬ng tr×nh ®Þnh luËt kiÕc khèp 1 lµ : (6.7) Thay (6.5) vµ (6.6) vµo (6.7) ®­îc ph­¬ng tr×nh vi ph©n : (6.8) Trong ®ã a = lµ hÖ sè suy gi¶m ; w0 = TÇn sè céng h­ëng riªng cña khung dao ®éng LC. D¹ng ph­¬ng tr×nh (6.8) lµ mét ph­¬ng tr×nh vi ph©n ®Æc tr­ng cho mét hÖ dao ®éng tù do nãi chung . Riªng ®èi víi m¹ch h×nh 6.3 trong tr­êng hîp tæng qu¸t nã lµ mét ph­¬ng tr×nh vi ph©n phi tuyÕn v× K* phô thuéc vµo chÕ ®é lµm viÖc cña phÇn tö khuÕch ®¹i. NghiÖm cña 6.8 cã d¹ng : ura = (6.9) Víi ba giai ®o¹n diÔn ra trong m¹ch t¹o dao ®éng th× : - ë giai ®o¹n tù kÝch dao ®éng ph¶i cã biªn ®é t¨ng dÇn, nghÜa lµ a 1 . Nh­ vËy khi tù kÝch phÇn tö khuÕch ®¹i cÇn bï n¨ng l­îng lín h¬n phÇn n¨ng l­îng tæn hao trong vßng håi tiÕp d­¬ng. - ë giai ®o¹n hai lµ giai ®o¹n qu¸ ®é ,a gi¶m dÇn tiÕn tíi gi¸ trÞ = 0. - ë giai ®o¹n ba a = 0, biªn ®é vµ tÇn sè c¶ dao ®éng ®­îc x¸c lËp . NÕu a > 0 th× m¹ch kh«ng thÓ tù kÝch. T­¬ng tù nh­ m¹ch h×nh 6.4 lµ c¸c m¹ch h×nh 6.5a,b dông tranzisto l­ìng cùc m¾c theo s¬ ®å emit¬ chung vµ baz¬ chung.H×nh 6.5a m¾c emit¬ chung, tranzisto ®¶o pha tÝn hiÖu tõ ®Çu vµo ®Õn ®Çu ra nªn hÖ sè håi tiÕp b sÏ cã gi¸ trÞ ©m, tøc lµ M nhËn gi¸ trÞ ©m. cßn ë m¹ch h×nh 6.5b th× tranzisto m¾c baz¬ chung nªn tÝn hiÖu kh«ng ®¶o pha tõ ®Çu vµo ®Õn ®Çu ra, hÖ sè håi tiÕp d­¬ng nªn M còng d­¬ng t­¬ng tù nh­ h×nh 6.4. 6.3 T¹o dao ®éng h×nh sin kiÓu ba ®iÓm. M¹ch t¹o dao ®éng LC cã thÓ cã ba ®iÓm nèi gi÷a hÖ thèng chän läc vµ phÇn tö khuÕch ®¹i. Lóc nµy phÇn håi tiÕp d­¬ng ®­îc thùc hiÖn qua bé ph©n ¸p ®iÖn dung hoÆc ®iÖn c¶m. §Çu tiªn xÐt nguyªn lý chung nh­ s¬ ®å h×nh 6.6 (s¬ ®å rót gän kh«ng biÓu diÔn m¹ch cÊp nguån).Trong ®ã Z1, Z2, Z3 lµ c¸c phÇn tö cña hÖ céng h­ëng nèi tiÕp theo m¹ch vßng víi Z1 = r1 + jX1 Z2 = r2 + jX2 Z3 = r3 + jX3 ri - ®iÖn trë tæn hao cña tæng trë Zi, Xi cã thÓ ©m hoÆcd­¬ng tuú theo tÝnh chÊt cña Zi vµ lu«n tho¶ m·n: ri << Xi (6.10) Theo ( 4.28 )’ th× hÖ sè khuÕch ®¹i cña m¹ch sÏ lµ K = - S . Zt (6.11) Trong ®ã Zt lµ trë kh¸ng m¹ch t¶i cña m¹ch khuÕch ®¹i : Zt » Z3 // (Z1+ Z2) = Z3 = (6.12) HÖ sè truyÒn cña m¹ch håi tiÕp: (6.13) §iÒu kiÖn (6.2) sÏ lµ KÕt hîp ®iÒu kiÖn (6.10) sÏ ®­îc Nh­ vËy th× X1+X2+X3 = 0 (6.14) (6.15) (6.14) vµ (6.15) t­¬ng øng lµ ®iÒu kiÖn c©n b»ng pha vµ c©n b»ng biªn ®é. Tõ (6.15) suy ra X2 vµ X3 ph¶i cïng tÝnh (cïng dÊu)c¶m hoÆc cïng tÝnh dung. KÕt hîp víi (6.14) th× X1 ph¶i kh¸c dÊu víi X2 vµ X3 . Nh­ vËy cã hai lo¹i m¹ch ba ®iÓm tæng qu¸ h×nh 6.7 lµ: - M¹ch ba ®iÓm ®iÖn c¶m(h×nh 6.7.a)hay m¹ch Harley. X2, X3 > 0 ; X1 < 0 - M¹ch ba ®iÓm ®iÖn dung(h×nh 6.7.b)hay m¹ch Collpid. X2, X3 0 H×nh 6.8 lµmét m¹ch t¹o dao ®éng ba ®iÓm ®iÖn c¶m (s¬ ®å Hartley) m¾c emit¬ chung. ë ®©y X3=XCE= wL1 > 0 X2 = XBE = wL2 > 0 X1 = XCB = HÖ sè håi tiÕp : (6.16) TÇn sè céng h­ëng b»ng tÇn sè cña dao ®éng t¹o ra tho¶ m·n (6.14) lµ: fd ® = fCh = (6.17) T¹i tÇn sè céng h­ëng trë kh¸ng t¶i Zt sÏ lµ : Ztc h = p2 Rt® // (6.18) HÖ sè khuÕch ®¹i: K = - S . Ztc h = - (6.19) Trong ®ã p lµ hÖ sè ghÐp tranzisto vµo m¹ch céng h­ëng p = (6.20) - trë kh¸ng vµo cña tranzisto ph¶n ¸nh vµo khung céng h­ëng . S=g21hç dÉn cña tranzisto. Thay (6.16) vµ (6.19) vµo ®iÒu kiÖn (6.2) sÏ ®­îc : (1+n2)h11e + n2Rt® - nRt®h21e £ 0 (6.21) Trong biÓu thøc dÊu " 1 ); dÊu " = " øng víi giai ®o¹n x¸c lËp dao ®éng. Th­êng n << 1 nªn (6.21) cã d¹ng : (6.22) Gi¶i (6.22) víi dÊu "=" t×m ®­îc hai gi¸ trÞ cña n lµ n1 vµ n2 : (6.23) Gi¸ trÞ cña n n»m trong kho¶ng: n2 < n < n1 th× m¹ch sÏ dao ®éng . Khi dao ®éng ®· x¸c lËp th× n nhËn gi¸ trÞ n1 hoÆc n2 . H×nh 6.9a lµ m¹ch dao ®éng ba ®iÓm ®iÖn dung ( Collpid) m¾c emit¬ chung. ë ®©y X1 = XCB = wL > 0 X2 = XBE = X3 = XCE = T­¬ng tù nh­ s¬ ®å ba ®iÓm ®iÖn c¶m, ë ®©y : K = - g21eZtc h = - (6.24) b = - = - n (6.25) §iÒu kiÖn (6.2) sÏ lµ : (6.26) BiÓu thøc (6.26) còng lµ (6.22) nªn mäi kÕt luËn vÒ n t­¬ng tù nh­ ®· xÐt. TÇn sè cña dao ®éng t¹o ra sÏ lµ: fd ® = fCh = (6.27) Mét d¹ng m¹ch Collpid tr×nh bµy trªn h×nh 6.9b gäi lµ m¹ch Clapp. Kh¸c víi m¹ch ë h×nh 6.8a, ë m¹ch Clapp h×nh 6.8b th× XCB = X1= wL - §Ó tho¶ m·n ®iÒu kiÖn c©n b»ng pha th× t¹i tÇn sè dao ®éng nh¸nh LC ph¶i mang tÝnh chÊt ®iÖn c¶m ,tøc: wd® L > . HÖ sè ghÐp gi÷a tranzisto vµ hÖ thèng céng h­ëng ( lËp bëi L vµ Ct®). p = Trong ®ã Th­êng chän C <<C1, C2 nªn Ct® » C . V× vËy p »<< 1 ; NghÜa lµ Tranzisto ®­îc ghÐp rÊt láng vµo khung céng h­ëng nªn ®iÖn dung ký sinh ë ®Çu vµo vµ ®Çu ra cña nã rÊt Ýt ¶nh h­ëng ®Õn khung céng hö¬ng. TÇn sè cña dao ®éng t¹o ra lµ: fd ® @ fc h = (6.28) Ph©n tÝch ®iÒu kiÖn (6.2) nh­ ®· lµm ë trªn x¸c ®Þnh ®­îc n1,2 = (6.29) Gi¶ sö víi m¹ch 6.6a cã c¸c tham sè : L = 25mH; C1 = 1nF ; C2 = 100nF ; h21 e = 100 ; h11e = 12,5kW. H·y kiÓm tra víi hÖ sè phÈm chÊt Q =80 xem m¹ch cã dao ®éng ®­îc hay kh«ng. §iÒu kiÖn c©n b»ng biªn ®é ( 6.30) §iÒu kiÖn nµy t­¬ng tù nh­ (6.21) n = b = Ct® = Rt® = Thay vµo vÕ ph¶i cña (6.30) §iÒu kiÖn tù kÝch vÒ biªn ®é lµ tho¶ m·n. Cßn ®iÒu kiÖn c©n b»ng pha tho¶ m·n t¹i tÇn sè: fd ® = fc h = @ 0,010065.106 Hz = 10,065KHz » 10 kHz 6.4.T¹o dao ®éng th¹ch anh Cho ®Õn nay c¸c m¹ch t¹o dao ®éng th¹ch anh vÉn ®­îc sö dông réng r·i trong c¸c m¹ch ®iÖn tö ®Ó t¹o ra dao ®éng chuÈn cã ®é æn ®Þnh tÇn sè cao. Tr­íc hÕt xÐt xem t¹i sao cÇn dïng th¹ch anh trong m¹ch t¹o dao ®éng.Nh­ trªn ®· nãi, nÕu ®iÒu kiÖn c©n b»ng pha ®­îc thùc hiÖn ë mét tÇn sè wd® th× sÏ t¹o ra ®­îc dao ®éng h×nh sin tÇn sè ®ã. Trong thùc tÕ cã nhiÒu nguyªn nh©n lµm thay ®æi c¸c th«ng sè quyÕt ®Þnh tÇn sè cña m¹ch ( nhÊt lµ th«ng sè ®iÖn c¶m). C¸c th«ng sè ®ã cã thÓ liÖt kª nh­ : nhiÖt ®é, ®é Èm, biÕn d¹ng c¬ häc, thay ®æi nguån mét chiÒu , l·o ho¸ th«ng sè c¸c linh kiÖn.vv...Ta gäi chóng lµ c¸c t¸c nh©n g©y mÊt æn ®Þnh.Nh­ vËy ®iÒu kiÖn c©n b»ng pha sÏ lµ : jk (m,w) + jb (n,w) = 0 (6.32) Argument (pha) cña hÖ sè khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p jk vµ hµm truyÒn ®¹t phøc cña m¹ch håi tiÕp d­¬ng jb lµ hµm cña biÕn tÇn sè w vµ cña c¸c t¸c nh©n g©y mÊt æn ®Þnh tÇn sè, ®Æc tr­ng bëi tham sè m trong m¹ch khuÕch ®¹i vµ n trong m¹ch håi tiÕp. Vi ph©n toµn phÇn biÓu thøc (6.32) råi t×m ra sè biÕn thiªn cña tÇn sè dw sÏ nhËn ®­îc (6.33) Tõ (6.33) ta thÊy cã thÓ dïng mét sè nhãm biÖn ph¸p ®Ó gi¶m dw , tøc lµ t¨ng ®é æn ®Þnh tÇn sè cña c¸c m¹ch t¹o dao ®éng. Nhãm thø nhÊt nh»m gi¶m chÝnh c¸c nguyªn nh©n g©y mÊt æn ®Þnh b»ng c¸ch - Dïng nguån æn ¸p - Dïng c¸c linh kiÖn cã ®é æn ®Þnh nhiÖt cao - Dïng c¸c linh kiÖn víi dung sai nhá - Dïng c¸c phÇn tö æn ®Þnh nhiÖt - M¾c tÇng ®Öm ë ®Çu ra cña m¹ch t¹o dao ®éng ®Ó gi¶m ¶nh h­ëng cña t¶i tíi m¹ch t¹o dao ®éng. Nhãm thø hai gi¶m sù biÕn thiªn cña gãc pha khi c¸c tham sè cña m¹ch thay ®æi, tøc lµ gi¶m vµ gi¶m b»ng c¸ch chän c¸c s¬ ®å nguyªn lý thÝch hîp. Nhãm c¸c biÖn ph¸p thø ba nh»m t¨ng mÉu sè cña (6.33) tøc lµ t¨ng tèc ®é biÕn thiªn cña gãc pha theo tÇn sè-gi¸ trÞ cña cµng lín cµng tèt. DÔ dµng nhËn thÊy ®­îc r»ng, víi mét hÖ thèng céng h­ëng cã hÖ sè phÈm chÊt Q th× t¹i tÇn sè céng h­ëng . Nh­ vËy cÇn t¨ng hÖ sè phÈm chÊt Q ®Ó t¨ng ®é æn ®Þnh tÇn sè cña m¹ch t¹o dao ®éng .Nh­ ®· xÐt ë ch­¬ng 1 (1.6) th¹ch anh t­¬ng ®­¬ng víi mét khung céng h­ëng cã hÖ sè phÈm chÊt Q cùc lín. V× vËy ®é æn ®Þnh tÇn sè t­¬ng ®èi cña m¹ch t¹o dao ®éng th¹ch anh ®¹t 10-6 ¸ 10-8 ,trong khi ®ã c¸c d¹ng dao ®éng ®· xÐt kh«ng v­ît qu¸ 10-3 ¸ 10-4 . Ng­êi ta chÕ t¹o c¸c lo¹i th¹ch anh cã tÇn sè tõ 1Khz ®Õn 100MHz.H×nh 6.10 lµ mét sè d¹ng m¹ch t¹o dao ®éng h×nh sin dïng th¹ch anh.M¹ch h×nh 6.10a lµ m¹ch t¹o dao ®éng ba ®iÓm ®iÖn dung Clapp ®· xÐt. Nh¸nh cã m¾c th¹ch anh lµm viÖc t­¬ng ®­¬ng víi mét ®iÖn c¶m, nghÜa lµ dao ®éng t¹o ra cã tÇn sè fd ® tho¶ m·n ®iÒu kiÖn Fq < fd ® < fP. (6.34) Trong ®ã Lt® - ®iÖn c¶m t­¬ng ®­¬ng cña th¹ch anh . Ngoµi ra cßn ph¶i cã Cs <<C1, C2 (6.35) Thùc tÕ tÇn sè dao ®éng t¹o ra gÇn b»ng tÇn sè cénh h­ëng song song fd® »fP. H×nh 6.10b lµ m¹ch ba ®iÓm ®iÖn c¶m khi tÇn sè dao ®éng fd ® tho¶ m·n ®iÒu kiÖn fq < fd ® < fP lóc ®ã : Z1 = ZBC = - j Z2 = ZBE = jwLt® > 0 (6.36) Z3 = ZCE = LK //CS = Zt® > 0 §Ó tho¶ m·n ®iÒu kiÖn trë kh¸ng cña khung céng h­ëng Zt® > 0 th× tÇn sè dao ®éng ph¶i chän fd ® < (6.37) M¹ch ®iÖn h×nh 6.10c t­¬ng tù nh­ m¹ch ghÐp hç c¶m hh×nh 6.4a ®· xÐt. Tuy nhiªn ë ®©y th¹ch anh m¾c nh»m chän läc tÇn sè håi tiÕp. T¹i tÇn sè fq trë kh¸ng cña th¹ch anhh Zq » 0 nªn tÇn sè t¹o ra fd ® » fq 6.5.T¹o dao ®éng RC C¸c m¹ch t¹o dao ®éng LC ë tÇn sè thÊp lµm viÖc kÐm æn ®Þnh vµ cã kÝch th­íc lín do trÞ sè ®iÖn c¶m cÇn lín.V× vËy ë vïng tÇn sè thÊp th­êng sö dông c¸c m¹ch t¹o dao ®éng RC ; tuy nhiªn còng cã thÓ sö dông c¸c m¹ch t¹o dao ®éng RC víi tÇn sè tíi vµi MHz. ë c¸c m¹ch t¹o dao ®éng RC kh©u håi tiÕp sö dông c¸c phÇn tö ®iÖn trë vµ ®iÖn dung.Cã hai lo¹i m¹ch m¹ch t¹o dao ®éng RC th«ng dông lµ m¹ch kiÓu 3 kh©u RC (CÇu Xiphorop) vµ kiÎu cÇu c©n b»ng pha (cÇu Vien) 6.5.1. M¹ch t¹o dao ®éng kiÓu cÇu Xiphorop . M¹ch t¹o dao ®éng lo¹i nµy khi sö dông phÇn tö khuÕch ®¹i K lµ m¹ch Emit¬ chung hoÆc khuÕch ®¹i thuËt to¸n m¾c ®¶o th× ®iÖn ¸p ra sÏ ng­îc pha víi ®iÖn ¸p vµo, tøc lµ jK = p . Nh­ vËy m¹ch håi tiÕp còng ph¶i quay pha ( di pha ) tÝn hiÖu mét gãc jb =p ®Ó tho¶ m·n ®iÒu kiÖn (6.4).M¹ch RC quay pha(m¹ch håi tiÕp) th­êng dïng lµ m¹ch läc th«ng cao h×nh 6.11a hoÆc th«ng thÊp 6.11b . Víi läc th«ng cao, m¹ch t¹o dao ®éng dïng Tranzisto m¾c emit¬ chung cã d¹ng h×nh 6.11 . LËp ph­¬ng tr×nh dßng ®iÖn m¹ch vßng hoÆc ®iÖn thÕ ®iÓm nót cho m¹ch h×nh 6.11a , gi¶i t×m quan hÖ gi÷a UB = Uht vµ UC = Ura sÏ t×m ®­îc: (6.38) §Ó cã jb =p tøc b lµ mét sè thùc ©m th× : = 0 Tõ ®ã x¸c ®Þnh tÇn sè cña dao ®éng : (6.39) Thay wd ® vµo biÓu thøc(6.38) t×m ®­îc: nh­ vËy th× K = -29 Víi m¹ch quay pha lµ bé läc th«ng thÊp h×nh 6.10b sÏ t×m ®­îc (6.40) S¬ ®å TD§ trªn h×nh 6.13.lµ m¹ch cÇu Xiphorop x©y dùng trªn khuÕch ®¹i thuËt to¸n t­¬ng tù nh­ m¹ch h×nh 6.12. ë ®©y cã hai m¹ch håi tiÕp: m¹ch b lµ m¹ch håi tiÕp d­¬ng b¶o ®¶m c©n b»ng pha,mach håi tiÕp ©m R1RN ®¶m b¶o hÖ sè khuÕch ®¹i : k=. 6.5.1. M¹ch t¹o dao ®éng kiÓu cÇu Viªn. NÕu phÇn tö khuÕch ®¹i K cã tÝn hiÖu vµo vµ ra ®ång pha, tøc jK = 0 th× m¹ch håi tiÕp sÏ lµ mét m¹ch cÇu Viªn kh«ng quay pha d¹ng h×nh 6.14 . §ã lµ mét m¹ch läc th«ng d¶i . DÔ dµng x¸c ®Þnh ®­îc hµm truyÒn cña nã ,coi Z1lµ R1 m¾c nèi tiÕp C1, coi Z1lµ R2 m¾c song song C2: (6.41) §Ó jb = 0 th× b lµ mét sè thùc d­¬ng nªn wR1C2 - = 0 tõ ®ã sÏ cã tÇn sè cña dao ®éng (6.42) NÕu chän R1 = R2 = R , C1 = C2 = C th× fd ® = vµ K = 3 (6.43) H×nh 6.14a lµ m¹ch t¹o dao ®éng RC cÇu Viªn víi m¹ch khuÕch ®¹i lµ gåm 2 tÇng trªn 2 tranzisto m¾c emit¬ chung ®Ó ghÐp qua Cn cã jK=0.Hai tÇng T1 vµ T2 ®­îc ®Þnh thiªn t­¬ng øng b»ng Rb1-Rb2 vµ R'b1-R'b2. M¹ch h×nh 6.14b sö dông khuÕch ®¹i thuËt to¸n g víi m¹ch håi tiÕp ©m R0RN vµ håi tiÕp d­¬ng R1C1R2C2 t¹o thµnh m¹ch cÇu Viªn cã 4 ®Ønh lµ ®Çu vµo ®¶o N, ®Çu ra ; ®Çu vµo kh«ng ®¶o P vµ mat. C¸c th«ng sè x¸c ®Þnh theo (6.43) Nh¸nh håi tiÕp ©m R0RNx¸c ®Þnh hÖ sè khuÕch ®¹i K = 1 + = 3 do vËy RN = 2R0 (6.44) Thùc ra (6.44) còng lµ ®iÒu kiÖn b»ng cña cÇu. Khi cÇu c©n b»ng th× m¹ch kh«ng thÓ dao ®éng nªn cÇn chän RN lín h¬n 2R0 mét chót .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTạo dao động hình sin.DOC
Tài liệu liên quan