Chẩn đoán và điều trị chấn thương thận kín

Chấn thương thận chiếm 10% - 12% chấn thương bụng kÝn 2/ Chấn thương thận chiếm 10% - 12% chấn thương bụng kÝn 3/ Sự ph¸t triển của c¸c phương ph¸p chẩn đo¸n hinh ảnh gióp cho ph©n loại vµ đ¸nh gi¸ mức độ chấn thương thận chÝnh x¸c hơn 4/ [IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/THEGIO%7E1.VN/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/04/clip_image001.gif[/IMG]Th¸i độ điều trị lµ bảo tồn thận tối đa

ppt14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 18/07/2013 | Lượt xem: 2076 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chẩn đoán và điều trị chấn thương thận kín, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG THẬN kÝn Ths. Hoàng Long Bé m«n Ngo¹i - §H Y Hµ néi ĐẶT VẤN ĐỀ Chấn thương thận chiếm 10% - 12% chấn thương bụng kÝn Ngµy cµng gia tăng về số lượng vµ mức độ nặng. ChÊn th­¬ng trùc tiÕp chiÕm 85 - 90%, chÊn th­¬ng gi¸n tiÕp 5 - 10 %. Sự ph¸t triển của c¸c phương ph¸p chẩn đo¸n hinh ảnh gióp cho ph©n loại vµ đ¸nh gi¸ mức độ chấn thương thận chÝnh x¸c hơn Th¸i độ điều trị lµ bảo tồn thận tối đa ĐẶT VẤN ĐỀ Vấn đề đặt ra: Chỉ định mổ khi nào và với tổn thương nào Tỷ lệ phẫu thuật trên thế giới : 46% - 50% Phẫu thuật bảo tồn:72.7% - 88.1% Tỷ lệ phẫu thuật tại Việt Nam: 41.6% Phẫu thuật bảo tồn :51.1% ĐẶT VẤN ĐỀ Liên quan giải phẫu mặt trước thận CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG THẬN Đau thắt lưng, chướng bụng (95%) Đái máu (85 - 90%) Shock chÊn th­¬ng, mÊt m¸u (25 - 30%) ThiÕu m¸u cÊp do chÈy m¸u Khối máu tụ vïng thắt lưng CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG THẬN Chụp hệ tiÕt niệu kh«ng chuÈn bị Siêu âm Chụp UIV Chụp CT Scanner Chụp động mạch thËn chọn lọc Phân loại mức độ thương tổn chấn thương thận Theo Mc Aninch (1999) Loại I : Đụng dập thận (70%-75%) Loại II: Dập thận nhẹ (10%-15%) Loại III : Dập thận nặng (7%-10%) Loại IV : Vỡ thận (5%-7%) Loại V :Tổn thương cuống thận (1%-3%) Phân loại mức độ thương tổn chấn thương thận theo Mc Aninch (AAST) CTScanner chÈn ®o¸n chÊn th­¬ng thËn CT thận phải ®é II, đường vỡ s©u 1cm, tô m¸u quanh thËn lan réng CTScanner chÈn ®o¸n chÊn th­¬ng thËn CT thận tr¸i ®é IV, tho¸t thuèc cản quang CT thận phải ®é V, thận kh«ng ngấm thuèc DiÔn biÕn vµ biÕn chøng 1. Xu h­íng æn ®Þnh 2. Xu h­íng kh«ng æn ®Þnh 3. ChÊn th­¬ng nÆng 4. BiÕn chøng Th¸I ®é xö trÝ Chỉ định điều trị chấn thương thận Điều trị nội khoa bảo tồn (60 - 65%) Điều trị phẫu thuật - Mổ cấp cứu trong 24 giê. - Mæ cÊp cøu tr× ho·n sau 24 giê - Mổ bảo tồn thận (dựa trên chẩn đoán mức độ thương tổn) Điều trÞ can thiÖp tèi thiÓu vµ Điều trÞ c¸c biÕn chøng KẾT LUẬN Mức độ thường gặp của chấn thương thËn đơn thuần và phối hợp Giá trị của thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh Nâng cao khả năng phẫu thuật bảo tồn trên cơ sở xác định mức độ thương tổn và thời điểm mổ đúng XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptCHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG THẬN kÍN.ppt
Tài liệu liên quan