Y khoa y dược - Viêm niệu đạo không do lậu

CHẨN ĐOÁN 1. Triệu chứng lâm sàng của viêm niệu đạo: - Triệu chứng toàn thân: - Tiết dịch niệu đạo: - Triệu chứng đƣờng tiểu: - Khám lỗ tiểu: - Các bộ phận khác: 2. Cận lâm sàng: - Tìm C.trachomatis: ELISA, PCR - Tìm Trichomonas vaginalis: soi tƣơi - Tìm Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium: cấy trong môi trƣờng chuyên biệt

pdf9 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 09/04/2020 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Y khoa y dược - Viêm niệu đạo không do lậu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIÊM NIỆU ĐẠO KHÔNG DO LẬU Mục tiêu: 1. Trình bày đƣợc các tác nhân gây bệnh viêm niệu đạo không do lậu. 2. Phân biệt đƣợc viêm niệu đạo do lậu và không do lậu. 3. Chẩn đoán viêm niệu đạo không do lậu. 4. Điều trị viêm niệu đạo không do lậu. I. ĐẠI CƢƠNG  Viêm niệu đạo là một hội chứng.  Là một trong những hội chứng của STD do nhiều nguyên nhân.  Trên lâm sàng: viêm niệu đạo do lậu và không do lậu.  Theo báo cáo của WHO (2006): 40 – 60 % do C.trachomatis, khoảng 40 % do Lậu (Neisseria gonorrhoeae), các nguyên nhân khác không đáng kể.  Điều trị VNĐ không do lậu: điều trị C. trachomatis. II. NGUYÊN NHÂN Caùc nguyeân nhaân % Chlamydia trachomatis Ureaplasma urealyticum Mycoplasma genitalium Trichomonas vaginalis Herpes simplex virus Khoâng roõ 40 – 60 % 10 – 20 % 10 – 20 % < 10 % < 10 % 25 % III. PHÂN BIỆT VIÊM NIỆU ĐẠO DO LẬU VÀ KHÔNG DO LẬU Vieâm nieäu ñaïo do laäu Vieâm nieäu ñaïo khoâng do laäu Thôøi gian uû beänh 3 – 5 ngaøy 7 - 28 ngaøy Khôûi phaùt Ñoät ngoät Töø töø, aâm thaàm Trieäu chöùng ñöôøng tieåu - Tieåu muû - Tieåu gaét - Tieåu nhieàu laàn (+++) (++) (++) (++) (+) (+) Tính chaát muû Vaøng xanh, loaõng, ra lieân tuïc trong ngaøy Vaøng cam, ñaëc, ít, thöôøng ra vaøo buoåi saùng Khaùm mieäng loã saùo Ñoû, söng Ít ñoû Nhuoäm gram Hình aûnh laäu caàu BCÑNTT IV. CHẨN ĐOÁN 1. Triệu chứng lâm sàng của viêm niệu đạo: - Triệu chứng toàn thân: - Tiết dịch niệu đạo: - Triệu chứng đƣờng tiểu: - Khám lỗ tiểu: - Các bộ phận khác: 2. Cận lâm sàng: - Tìm C.trachomatis: ELISA, PCR - Tìm Trichomonas vaginalis: soi tƣơi - Tìm Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium: cấy trong môi trƣờng chuyên biệt. V. ĐIỀU TRỊ 1. Nguyên tắc: - Chẩn đoán và điều trị sớm. - Điều trị đúng phác đồ. - Phải điều trị ngƣời tiếp xúc sinh lý. 2. Các phác đồ điều trị C. trachomatis Teân khoa hoïc Lieàu duøng Nam hoaëc nöõ khoâng coù thai Doxycycline 100mg x 2 laàn/ngaøy x 7 – 10 ngaøy (u) Azithromycin 1g uoáng, lieàu duy nhaát Phuï nöõ coù thai Erythromycine 500mg x 4 laàn/ngaøy x 7 ngaøy (u) Azithromycin 1g uoáng, lieàu duy nhaát 3. Quản lý  Giáo dục và tham vấn bệnh nhân về các bệnh STD khác.  Cấp và khuyến cáo dùng BCS.  Điều trị và quản lý bạn tình.  Xét nghiệm HIV, giang mai nếu có điều kiện.  Tái khám sau 7 ngày nếu còn triệu chứng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfviem_nieu_dao_khong_do_lau_216.pdf
Tài liệu liên quan