Y khoa y dược - Điều dưỡng ngoại

Câu 29. Đối với người bệnh uốn ván, trong những ngày đầu, việc theo dõi cơn giật, .(1)., cường độ giật, và nếu có thở máy thì phải được theo dõi.(2).một lần. A. 1-2 giờ B. 15-30 phút C. biên độ giật D. tần số giật. Câu 30. Đối với người bệnh lao, vấn đề dinh dưỡng là rất quan trọng: Cung cấp cho người bệnh đảm bảo mỗi ngày.(1).bằng chế độ ăn uống giầu dinh dưỡng. A. 1000-1500 Kcalo B. 1600-1900 Kcalo C. 2000-2500 Kcalo D. 2600-3000 Kcalo Câu 31. Hệ thống máy hút dẫn lưu màng phổi cho người bệnh sau khi mổ ngực phải là một hệ thống.(1).và được hút liên tục với áp lực là.(2). A- 20 cm H2O B- 40 cm H2O C- nửa kín D- kín

pdf23 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 09/04/2020 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Y khoa y dược - Điều dưỡng ngoại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
28 PhÇn 2 §iỊu d­ìng ngo¹i I. Chän tõ/cơm tõ thÝch hỵp ®iỊn vµo chç trèng trong c¸c c©u hái sau C©u 1. VÕt th­¬ng phÇn mỊm lµ vÕt th­¬ng lµm...(1)... tíi cÊu trĩc cđa da, ...(2)...vµ c©n c¬. A. m¹ch m¸u B. tỉn h¹i C. tỉn th­¬ng D. tỉ chøc d­íi da C©u 2. §èi víi ng­êi bƯnh cã vÕt th­¬ng ë...(1)...vïng vËn ®éng cđa khíp, ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i h­íng dÉn hä tËp luyƯn vËn ®éng, nhÊt lµ nh÷ng vÕt th­¬ng phÇn mỊm cđa...(2).... A. bµn tay B. ®ïi C. gÇn D. xa C©u 3. Víi vÕt th­¬ng phÇn mỊm, nÕu g¹c dÝnh...(1)...vµo vÕt th­¬ng th× cÇn thÊm ­ít g¹c b»ng dung dÞch n­íc muèi v« khuÈn hoỈc...(2)... ®Ĩ thuËn lỵi khi më kiĨm tra A. nhĐ B. nhiỊu C. n­íc oxy giµ D. n­íc muèi sinh lý 9%0 C©u 4. §èi víi vÕt th­¬ng cã lé..(1).., cÇn ph¶i dïng g¹c s¹ch ®· v« trïng hoỈc...(2)...®¾p lªn vÕt th­¬ng råi cè ®Þnh l¹i b»ng b¨ng cuén hoỈc b¨ng dÝnh. A. tỉ chøc h¹t B. mđ vµ gi¶ m¹c C. g¹c mì kh¸ng sinh D. g¹c tÈm n­íc muèi ­u tr­¬ng C©u 5. §èi víi c¸c vÕt th­¬ng phÇn mỊm...(1)...ë chi, cÇn ph¶i kiĨm tra møc ®é th­¬ng tỉn, sù chÌn Ðp gi©y thÇn kinh (c¶m gi¸c, vËn ®éng...) vµ...(2)...®i qua vïng ®ã. A. lín B. trung b×nh C. m¹ch m¸u D. c©n c¬, d©y ch»ng C©u 6. Trong phÉu thuËt ghÐp da hoỈc chuyĨn v¹t da nh»m che phđ nh÷ng khuyÕt tỉn phÇn mỊm cđa c¬ thĨ, tuú theo tỉn th­¬ng vµ...(1)... cđa tỉn th­¬ng mµ cã thĨ dïng phÉu thuËt ghÐp...(2).., ghÐp da nưa dµy, ghÐp da dÇy toµn bé hoỈc chuyĨn v¹t che phđ cã cuèng m¹ch liỊn hoỈc cuèng m¹ch tù do b»ng kü thuËt vi phÉu. A. da tem th­ B. da máng C. møc ®é D. vÞ trÝ C©u 7. Sau mỉ ghÐp da, cÇn theo dâi s¸t vỊ...(1)..., nhiƯt ®é vµ t×nh tr¹ng cđa v¹t da ®­ỵc cÊy nghÐp ®Ỉc biƯt lµ vỊ...(2)... 29 A. t×nh tr¹ng nhiƠm trïng B. tuÇn hoµn cđa v¹t C. søc sèng cđa v¹t D. mÇu s¾c C©u 8. VÕt th­¬ng bµn tay lµ th­¬ng tỉn...(1)..., th­êng x¶y ra trong cuéc sèng hµng ngµy, trong ®ã tỉn th­¬ng th­êng gỈp lµ tỉn th­¬ng da, c©n, g©n, ..(2).., thÇn kinh vµ x­¬ng. A. nỈng B. phèi hỵp C. m¹ch m¸u D. b¹ch m¹ch C©u 9. G·y x­¬ng hë cã nguy c¬...(1)...cao, do vËy viƯc ch¨m sãc vµ theo dâi...(2)... lµ c«ng viƯc hÕt søc quan träng vµ cÇn thiÕt. A. Sèc B. sau mỉ C. tr­íc mỉ D. nhiƠm trïng C©u 10. Ng­êi bƯnh sau mỉ g·y x­¬ng hë cÇn ph¶i luyƯn tËp thơ ®éng vµ chđ ®éng sau mỉ ®Ĩ tr¸nh tho¸i ho¸, ...(1)...vµ cøng khíp. A. tª B. liƯt C. teo c¬ D. biÕn d¹ng C©u 11. G·y trªn låi cÇu x­¬ng c¸nh tay lµ lo¹i g·y th­êng gỈp nhÊt trong lo¹i g·y x­¬ng chi trªn ë...(1)..., nh­ng l¹i rÊt hiÕm gỈp ë..(2)... A. trỴ em B. ng­êi giµ C. phơ n÷ cã thai D. ng­êi tr­ëng thµnh C©u 12. GÉy trªn låi cÇu x­¬ng c¸nh tay th­êng ®­ỵc ®iỊu trÞ b¶o tån lµ chÝnh; ®iỊu trÞ phÉu thuËt ®­ỵc ®Ỉt ra khi g·y cã kÌm theo biÕn chøng...(1)..., hoỈc g·y di lƯch nhiỊu mµ n¾n bã bét khã ®¹t kÕt qu¶ nh­ mong muèn. A. nhiƠm trïng B. thÇn kinh C. m¹ch m¸u D. m¹ch m¸u vµ/hoỈc thÇn kinh C©u 13. G·y cỉ x­¬ng ®ïi th­êng gỈp ë...(1)...sau chÊn th­¬ng, ®«i khi cã thĨ gỈp ë ng­êi tr­ëng thµnh hoỈc trỴ nhá sau nh÷ng chÊn th­¬ng m¹nh. A. trỴ lín B. phơ n÷ C. phơ n÷ cã thai D. ng­êi cao tuỉi C©u 14. Vì x­¬ng b¸nh chÌ th­êng g©y biÕn chøng...(1)...sau phÉu thuËt. Do vËy theo dâi, ch¨m sãc, h­íng dÉn vËn ®éng...(2)...lµ mét c«ng viƯc hÕt søc quan träng. A. tr­íc mỉ B. sau mỉ C. thÇn kinh D. teo c¬, cøng khíp 30 C©u 15. Sau mỉ vì x­¬ng b¸nh chÌ, cÇn ph¶i tËp vËn ®éng thơ ®éng vµ chđ ®éng, nh»m tr¸nh c¸c biÕn chøng...(1)... A. tª b× ch©n B. t¾c m¹ch C. tho¸i ho¸ khíp gèi D. teo c¬, cøng khíp C©u 16. PhÉu thuËt thay khíp h¸ng ngµy cµng ®­ỵc ph¸t triĨn vµ hoµn thiƯn vỊ kü thuËt. Tuú theo...(1)...vµ tỉn th­¬ng bƯnh lý mµ cã thĨ tiÕn hµnh thay khíp h¸ng toµn phÇn hoỈc b¸n phÇn A- løa tuỉi B- biÕn chøng C- thêi gian bÞ bƯnh D- yªu cÇu cđa ng­êi bƯnh C©u 17. Phơc håi chøc n¨ng vËn ®éng cđa khíp...(1)...cịng nh­ c¸c khíp l©n cËn nh­ khíp gèi vµ khíp...(2)...lµ mơc tiªu cđa viƯc ch¨m sãc ng­êi bƯnh sau mỉ thay khíp h¸ng A. h¸ng B. cỉ ch©n C. bµn ch©n D. cïng chËu C©u 18. §èi víi ng­êi bƯnh lµm néi soi chÈn ®o¸n, nÕu kh«ng...(1)..., cã thĨ cho ¨n nhĐ sau...(2)...vµ ngåi dËy ®i l¹i. A. ch¶y m¸u B. cã g× bÊt th­êng C. 1 giê D. 6 giê C©u 19. §èi víi ng­êi bƯnh lµm néi soi can thiƯp, cÇn ph¶i c¨n dỈn ng­êi bƯnh nhÞn ¨n uèng trong vßng...(1)..., nÕu kh«ng cã g× bÊt th­êng, ng­êi bƯnh cã thĨ ¨n nhĐ vµ ..(2)... A- 2 giê B- 12 giê C- ngåi dËy ®i l¹i D- cã thĨ xuÊt viƯn sím C©u 20. CÇn ph¸t hiƯn bƯnh nh©n cã nhiƠm HIV...(1)...vµ lµm tèt tÊt c¶ c¸c kh©u ...(2)...trong bƯnh viƯn: tõ phßng kh¸m tíi phßng mỉ, tõ phßng giỈt lµ, hÊp tíi phßng xÐt nghiƯm. A. tr­íc khi vµo viƯn B. tr­íc mỉ C. tiƯt trïng D. s¸t trïng C©u 21. Trong khi ch¨m sãc ng­êi bƯnh nhiƠm HIV t¹i khoa ngo¹i, nh©n viªn y tÕ ...(1)...cã mị, khÈu trang, ¸o quÇn c«ng t¸c, ...(2)... vµ kÝnh b¶o vƯ mỈt A. ph¶i B. nªn C. đng D. g¨ng tay 31 C©u 22. Khi ch¨m sãc ng­êi bƯnh nhiƠm HIV t¹i khoa ngo¹i, ®iỊu ®¸ng l­u ý lµ mäi ®éng t¸c ph¶i...(1)..., tr¸nh lµm cho c¸c chÊt dÞch, m¸u, mđ vµ...(2)...l©y nhiƠm ra xung quanh A. rÊt nhanh vµ chÝnh x¸c B. rÊt nhĐ nhµng C. chÊt th¶i D. thøc ¨n thõa cđa ng­êi bƯnh C©u 23. Nh÷ng nh©n viªn y tÕ cã c¸c tỉn th­¬ng...(1)..., rØ n­íc, rØ m¸u ngoµi da ë nh÷ng chç ...(2)... sÏ kh«ng ®­ỵc trùc tiÕp ch¨m sãc ng­êi bƯnh nhiƠm HIV trong ngo¹i khoa, khi tỉn th­¬ng ch­a lµnh. A- viªm da B- Ýt tiÕp xĩc C- dƠ tiÕp xĩc D- s©y x­íc da C©u 24. §èi víi ng­êi bƯnh sau mỉ c¾t gan, nÕu cã tai biÕn trµn dÞch mµng phỉi, th× ng­êi bƯnh sÏ kªu...(1)...vµ kh¸m phỉi sÏ thÊy héi chøng...(2)..., chơp phỉi sÏ thÊy h×nh ¶nh trµn dÞch mµng phỉi. A. 3 gi¶m B. khã thë C. tøc ngùc D. trµn m¸u C©u 25. Khi ch¨m sãc ng­êi bƯnh nhiƠm HIV, nÕu bÞ vËt s¾c nhän ®©m vµo tay g©y ch¶y m¸u th× ph¶i...(1)...; ph¶i tiÕn hµnh thư HIV ngay sau khi bÞ sù cè; sau ®ã...(2)...ph¶i kiĨm tra l¹i, ®ång thêi liªn hƯ víi trung t©m y tÕ dù phßng ®Ĩ ®­ỵc t­ vÊn vµ phßng bƯnh tiÕp A. b¸o c¸o y tÕ c¬ quan B. cho gia ®×nh biÕt C. 7 ngµy D. 3 th¸ng C©u 26. Ch¨m sãc dÉn l­u ë ng­êi bƯnh nhiƠm HIV ®­ỵc tiÕn hµnh nh­ nh÷ng ng­êi bƯnh...(1)...; ®èi víi c¸c chÊt dÞch dÉn l­u (dÞch ỉ bơng, mµng phỉi...) cđa ng­êi bƯnh nhiƠm HIV ph¶i ®­ỵc xư lÝ nh­ c¸c bƯnh phÈm...(2)... MỈt kh¸c, khi rĩt dÉn l­u, ®éng t¸c ph¶i thËt nhĐ nhµng, tr¸nh l©y nhiƠm ra xung quanh. A. kh¸c B. ®Ỉc biƯt C. nguy c¬ cao D. th«ng th­êng C©u 27. Trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc ng­êi bƯnh nhiƠm HIV, ng­êi ®iỊu d­ìng ph¶i tá th¸i ®é ©n cÇn khuyªn gi¶i ®Ĩ ng­êi bƯnh hiĨu vỊ nh÷ng nguy c¬, c¸ch l©y bƯnh, c¸ch...(1)...vµ ph¶i th­êng xuyªn ®éng viªn, an đi, ®¶m b¶o ...(2)...cho ng­êi bƯnh. A. gi÷ bÝ mËt B. dinh d­ìng C. ch÷a bƯnh D. phßng ngõa C©u 28. Cã thĨ tiÕn hµnh ch¨m sãc thay b¨ng cho ng­êi bƯnh uèn v¸n, nÕu ng­êi bƯnh ...(1)...; nÕu kh«ng, sÏ ph¶i tiªm mét liỊu...(2)...hoỈc Seduxen tr­íc khi tiÕn 32 hµnh ch¨m sãc thay b¨ng hay thùc hiƯn mét thđ thuËt nµo ®Êy theo y lƯnh cđa b¸c sÜ. A. tØnh t¸o B. n»m yªn C. ®«ng miªn D. Phenobacbital C©u 29. §èi víi ng­êi bƯnh uèn v¸n, trong nh÷ng ngµy ®Çu, viƯc theo dâi c¬n giËt, ...(1)..., c­êng ®é giËt, vµ nÕu cã thë m¸y th× ph¶i ®­ỵc theo dâi...(2)...mét lÇn. A. 1-2 giê B. 15-30 phĩt C. biªn ®é giËt D. tÇn sè giËt. C©u 30. §èi víi ng­êi bƯnh lao, vÊn ®Ị dinh d­ìng lµ rÊt quan träng: Cung cÊp cho ng­êi bƯnh ®¶m b¶o mçi ngµy...(1)...b»ng chÕ ®é ¨n uèng giÇu dinh d­ìng. A. 1000-1500 Kcalo B. 1600-1900 Kcalo C. 2000-2500 Kcalo D. 2600-3000 Kcalo C©u 31. HƯ thèng m¸y hĩt dÉn l­u mµng phỉi cho ng­êi bƯnh sau khi mỉ ngùc ph¶i lµ mét hƯ thèng...(1)...vµ ®­ỵc hĩt liªn tơc víi ¸p lùc lµ...(2)... A- 20 cm H2O B- 40 cm H2O C- nưa kÝn D- kÝn C©u 32. Sau mỉ lång ngùc, kÕt qu¶ ®iỊu trÞ vµ ch¨m sãc phơ thuéc nhiỊu vµo sù xuÊt hiƯn c¸c biÕn chøng nh­...(1)..., viªm phỉi, trµn dÞch mµng phỉi. ViƯc ®iỊu trÞ vµ ch¨m sãc...(2)... nh»m tr¸nh nh÷ng biÕn chøng nµy. A. khÝ phÕ thịng B. xĐp phỉi C. tr­íc mỉ D. sau mỉ C©u 33. §èi víi ng­êi bƯnh sau mỉ lång ngùc, cÇn ph¶i tiÕn hµnh hĩt èng néi khÝ qu¶n mçi...(1).... mét lÇn tuú theo ...(2).... cđa ng­êi bƯnh. A- sù t¨ng tiÕt dÞch B- 30 phĩt - 1 giê C- 2 giê - 3 giê D- yªu cÇu C©u 34. §èi víi ng­êi bƯnh sau khi mỉ ngùc, nÕu bá m¸y thë, rĩt èng néi khÝ qu¶n th× ngay sau ®ã ph¶i cho ng­êi bƯnh...(1)..., theo dâi nhÞp thë vµ...(2)...®Ĩ kiĨm so¸t l­ỵng oxy trong m¸u vµ t×nh tr¹ng h« hÊp cđa ng­êi bƯnh. A. n»m ë t­ thÕ dƠ thë B. b·o hoµ oxy m¸u C. biªn ®é thë D. thë oxy C©u 35. §èi víi ng­êi bƯnh, sau khi rĩt èng néi khÝ qu¶n th× viƯc theo dâi b·o hoµ oxy m¸u vµ...(1)... lµ rÊt quan träng, v× qua ®ã chĩng ta cã thĨ ph¸t hiƯn kÞp thêi ®­ỵc dÊu hiƯu...(2)...®Ĩ xư lý ngay. A. suy h« hÊp 33 B. nguy hiĨm C. biªn ®é thë D. nhÞp thë C©u 36. Trong ch¨m sãc dÉn l­u mµng phỉi, viƯc theo dâi tû mØ, liªn tơc vµ ...(1)...chỈt chÏ nh»m ph¸t hiƯn kÞp thêi nh÷ng lçi do kh«ng lµm ®ĩng nguyªn t¾c dÉn l­u...(2)...sÏ ng¨n chỈn ®­ỵc nh÷ng hËu qu¶ nỈng nỊ vµ tr¸nh ®­ỵc tư vong cho ng­êi bƯnh. A. kiĨm tra B. ®¸nh gi¸ C. mét chiỊu D. kÝn C©u 37. Khi ch¨m sãc dÉn l­u mµng phỉi, nÕu thÊy lä ®ùng n­íc duy tr× ¸p lùc hĩt kh«ng sđi bät th× ph¶i xem l¹i hƯ thèng d©y hĩt vµ...(1)..., v× dÊu hiƯu nµy ®· chøng tá lµ hƯ thèng dÉn l­u ®· bÞ...(2)... A. d©y dÉn l­u B. t×nh tr¹ng ng­êi bƯnh C. t¾c D. hë C©u 38. Khi vËn chuyĨn ng­êi bƯnh cã dÉn l­u mµng phỉi ®i chiÕu chơp hoỈc chuyĨn gi­êng, ng­êi ®iỊu d­ìng ph¶i...(1)..., nh­ng ph¶i chĩ ý tr¸nh lµm ...(2)...èng dÉn l­u. A. háng B. thđng C. kĐp èng dÉn l­u D. cè ®Þnh èng dÉn l­u C©u 39. D©y m¸y hĩt, lä ®ùng chÊt dÞch cđa m¸y hĩt, lä ®ùng n­íc duy tr× ¸p lùc hĩt ë ng­êi bƯnh cã dÉn l­u mµng phỉi ph¶i ®­ỵc thay...(1)...; khi thay ra ph¶i rưa s¹ch b»ng xµ phßng råi ng©m vµo dung dÞch...(2)...tr­íc khi ®em sư dơng cho ng­êi bƯnh. A. hai ngµy mét lÇn B. hµng ngµy C. khư khuÈn D. v« khuÈn C©u 40. Khi ch¨m sãc ng­êi bƯnh sau phÉu thuËt cã dÉn l­u mµng phỉi, ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn phèi hỵp víi kü thuËt viªn lý liƯu ph¸p ®Ĩ giĩp ng­êi bƯnh tËp ...(1)...víi sè lÇn tËp lµ...(2)...lÇn trong mét ngµy phơ thuéc vµo t×nh tr¹ng cđa ng­êi bƯnh. A. 2-3 B. 4-6 C. thë D. vËn ®éng C©u 41. NÕu ng­êi bƯnh chØ cã dÉn l­u mµng phỉi, th× cã thĨ vËn ®éng sím ngay trong...(1)...vµ ph¶i chĩ ý: Tr¸nh tuét èng th«ng hoỈc tr¸nh ®Ĩ chai dÉn l­u...(2)...ngùc ng­êi bƯnh A. cao h¬n B. thÊp h¬n C. ngµy dÉn l­u D. ngµy thø hai sau mỉ 34 C©u 42. Khi l¾p m¸y hĩt, d©y m¸y hĩt vµ èng nèi v« khuÈn vµo sư dơng cho ng­êi bƯnh sau phÉu thuËt cã dÉn l­u mµng phỉi, ph¶i ®¶m b¶o ch¾c ch¾n lµ mét hƯ thèng...(1).... A. kÝn B. ho¹t ®éng tèt C. an toµn cho ng­êi bƯnh D. an toµn cho ng­êi sư dơng C©u 43. Theo dâi chỈt chÏ nh÷ng diƠn biÕn cđa ng­êi bƯnh chÊn th­¬ng vïng bơng, ph¸t hiƯn vµ b¸o c¸o kÞp thêi nh÷ng...(1)... cho b¸c sÜ ®Ĩ cã nh÷ng biƯn ph¸p xư trÝ thÝch hỵp, ®¶m b¶o hiƯu qu¶ vµ...(2)...cao nhÊt cho ng­êi bƯnh. A. diƠn biÕn bÊt th­êng B. biĨu hiƯn bÊt th­êng C. ®¸p øng yªu cÇu D. sù an toµn C©u 44. Ngay sau khi cã chØ ®Þnh cđa b¸c sÜ phÉu thuËt cho ng­êi bƯnh chÊn th­¬ng vïng bơng, ng­êi ®iỊu d­ìng ph¶i kiĨm tra m¹ch,...(1)..., nhÞp thë, lµm vƯ sinh th©n thĨ, vƯ sinh ...(2)...vµ thay quÇn ¸o cho ng­êi bƯnh. A. th©n nhiƯt B. huyÕt ¸p C. vïng mỉ D. t¹i chç C©u 45. Tr­íc khi ®­a ng­êi bƯnh vµo phßng mỉ, ng­êi ®iỊu d­ìng ph¶i h­íng dÉn ®Ĩ ng­êi bƯnh th¸o hÕt...(1)..., r¨ng gi¶... giao cho ng­êi nhµ; nÕu kh«ng cã ng­êi nhµ th×...(2)...cã ng­êi chøng kiÕn sau ®ã giao cho ng­êi chÞu tr¸ch nhiƯm qu¶n lý; khi ng­êi bƯnh ra viƯn sÏ bµn giao tr¶ hä. A. ®å trang søc B. ®å dïng c¸ nh©n C. ph¶i lËp biªn b¶n D. giao cho ®iỊu d­ìng phơ tr¸ch buång bƯnh C©u 46. Ngay sau khi ®ãn ng­êi bƯnh sau mỉ vỊ buång bƯnh, ng­êi ®iỊu d­ìng ph¶i theo dâi...(1)..., huyÕt ¸p, nhÞp thë, th©n nhiƯt, m«i, ®Çu chi vµ...(2)...cđa ng­êi bƯnh A. m¹ch B. tri gi¸c C. c¶m gi¸c D. t×nh tr¹ng vÕt mỉ C©u 47. Khi ®ãn ng­êi bƯnh sau mỉ vỊ, nÕu cã dÞch dÉn l­u th× ph¶i theo dâi sè l­ỵng vµ...(1)...cđa dÞch 1 giê 1 lÇn trong 6 giê ®Çu. C¸c giê tiÕp theo cã thĨ 3 giê, 6 giê hoỈc 12 giê 1 lÇn tuú theo...(2)...cuéc mỉ. A. t×nh tr¹ng B. tÝnh chÊt C. mÇu s¾c D. vÞ trÝ C©u 48. Sau mỉ ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i theo dâi...(1)...®Ĩ ®¸nh gi¸ sù th¶i mª cđa ng­êi bƯnh. NÕu ng­êi bƯnh kªu...(2)...th× ph¶i b¸o b¸c sÜ ®Ĩ cho thuèc ®iỊu trÞ. A. ®au B. ®au ®Çu C. ®au nhiỊu 35 D. khã chÞu C©u 49. §èi víi ng­êi bƯnh sau mỉ chÊn th­¬ng vïng bơng tõ giê thø 25 trë ®i, cÇn cho ng­êi bƯnh...(1)...sím ®Ĩ t¹o ®iỊu kiƯn cho...(2)...sím ho¹t ®éng. A. ®i l¹i B. tËp vËn ®éng C. nhu ®éng ruét D. c¸c phđ t¹ng trong ỉ bơng C©u 50. §èi víi ng­êi bƯnh sau mỉ ë vïng bơng, ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i theo dâi...(1)...cđa hä ®Ĩ cã h­íng vỊ ®iỊu trÞ vµ khuyªn nhđ vỊ chÕ ®é...(2)...cđa ng­êi bƯnh. A. ®i l¹i B. ¨n uèng C. trung tiƯn D. th©n nhiƯt C©u 51. Ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ghi vµo hå s¬ theo dâi c¸c chØ sè thu thËp ®­ỵc nh­ m¹ch,...(1)..., nhiƯt ®é, t×nh tr¹ng èng dÉn l­u,...(2)..., èng th«ng bµng quang ë ng­êi bƯnh sau mỉ chÊn th­¬ng vïng bơng. A. èng th«ng d¹ dµy B. cÇu bµng quang C. dÞch dÉn l­u D. huyÕt ¸p C©u 52. §èi víi ng­êi bƯnh vµ gia ®×nh ng­êi bƯnh sau mỉ chÊn th­¬ng vïng bơng, khi ra viƯn cÇn ph¶i h­íng dÉn hä vỊ...(1)..., nghØ ng¬i, lao ®éng phï hỵp vµ khi ®Õn kh¸m l¹i ph¶i mang theo c¸c giÊy tê cÇn thiÕt nh­ ...(2)..., giÊy mỉ A. chÕ ®é ¨n uèng B. chÕ ®é sinh ho¹t C. giÊy ra viƯn D. giÊy chøng nhËn th­¬ng tËt C©u 53. C¾t gan lµ mét phÉu thuËt lín, do vËy cuéc mỉ cã thĨ kÐo dµi, cã thĨ mÊt nhiỊu m¸u vµ cã thĨ cã rèi lo¹n ...(1)... A. chøc n¨ng tuÇn hoµn B. chøc n¨ng h« hÊp C. ®«ng m¸u D. c¶m gi¸c C©u 54. ChuÈn bÞ ng­êi bƯnh tr­íc mỉ c¾t gan cịng gièng nh­ chuÈn bÞ ng­êi bƯnh tr­íc mỉ...(1)..., nh­ng cÇn ph¶i l­u ý ®Õn vÊn ®Ị hå s¬ bƯnh ¸n nh­ xÐt nghiƯm c¬ b¶n, yÕu tè...(2)..., c¸c xÐt nghiƯm chÈn ®o¸n h×nh ¶nh, chơp c¾t líp vi tÝnh (CT), siªu ©m. A. c¸c c¬ quan kh¸c trong ỉ bơng B. gan mËt C. ®«ng m¸u D. dinh d­ìng C©u 55. Khi ®­a ng­êi bƯnh sau mỉ c¾t gan tõ c¸ng xuèng gi­êng cịng ®­ỵc tiÕn hµnh gièng nh­ ®­a nh÷ng ng­êi bƯnh ...(1).... kh¸c, nh­ng cÇn ph¶i l­u ý ®Ĩ tr¸nh lµm...(2)...dÉn l­u, v× ng­êi bƯnh th­êng cã nhiỊu èng dÉn l­u ë c¶ hai bªn bơng A. tơt B. gËp C. mỉ lín 36 D. th«ng th­êng C©u 56. §èi víi ng­êi bƯnh sau mỉ c¾t gan, nÕu c¸c dÉn l­u ỉ bơng ch¶y Ýt hoỈc ...(1)...(trõ dÉn l­u kehr hoỈc dÉn l­u ®­êng mËt), th× th­êng ®­ỵc c¸c b¸c sÜ chØ ®Þnh rĩt dÉn l­u sau...(2)...giê. A. 12- 36 B. 48-72 C. kh«ng ch¶y D. kh«ng ch¶y v× t¾c èng dÉn l­u C©u 57. §èi víi ng­êi bƯnh sau mỉ c¾t gan, nÕu thÊy èng dÉn l­u cã m¸u ®á t­¬i ch¶y ra vµ...(1)...hoỈc cã thĨ cã èng dÉn l­u kh«ng ra m¸u do bÞ t¾c, th× ph¶i...(2)...èng dÉn l­u A. th«ng B. cã lÉn mËt C. ®«ng thµnh d©y D. th«ng hoỈc thay C©u 58. §èi víi ng­êi bƯnh sau mỉ c¾t gan, nÕu cã tai biÕn rß mËt, th× kh¸m bơng sÏ thÊy...(1)..., cã c¶m øng phĩc m¹c vµ th¨m tĩi cïng Douglas sÏ thÊy ...(2)... A. phång B. ®au bơng C. bơng ch­íng D. phång vµ ®au II. Tr¶ lêi ®ĩng/sai c¸c c©u hái sau C©u C©u hái 59. §èi víi ng­êi bƯnh sau mỉ ngùc, nÕu vÉn cßn èng néi khÝ qu¶n th× cÇn ph¶i hĩt èng néi khÝ qu¶n 3 giê mét lÇn 60. Ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i t×m hiĨu t©m sinh lý, hoµn c¶nh gia ®×nh, kinh tÕ ng­êi bƯnh tr­íc mỉ mét c¸ch tØ mØ, kÜ l­ìng 61. Kh«ng cÇn thiÕt ph¶i kiĨm tra c©n nỈng, chiỊu cao ng­êi bƯnh tr­íc mỉ 62. TÊt c¶ c¸c bƯnh nh©n sau mỉ ®Ịu ph¶i theo dâi huyÕt ®éng 15 phĩt mét lÇn 63. DÉn l­u mµng phỉi ph¶i ®¶m b¶o kÝn 64. Kh«ng cÇn ph¶i cỈp l¹i èng dÉn l­u mµng phỉi trong khi thay ®ỉi t­ thÕ hoỈc vËn chuyĨn ng­êi bƯnh. 65. Khi ng­êi bƯnh ra viƯn, ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i h­íng dÉn cho hä ®Çy ®đ vỊ bƯnh tËt vµ nh÷ng ®iỊu cÇn lµm khi ra viƯn. 66. Ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i gi¶i thÝch cho ng­êi bƯnh vỊ cuéc mỉ, khã kh¨n vµ c¸c biÕn chøng cã thĨ x¶y ra. 67. NhÊt thiÕt ph¶i c¹o l«ng ë bé phÇn sinh dơc ng­êi bƯnh tr­íc mỉ ®­êng tiªu ho¸ trªn 68. S¸ng h«m mỉ, ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ®Ỉc biƯt l­u ý hái ng­êi bƯnh cã ¨n uèng g× thªm kh«ng? 69. H«n mª gan lµ mét biÕn chøng rÊt nỈng, rÊt khã håi phơc, nguy c¬ tư vong rÊt cao 70. Kh«ng cÇn thiÕt ph¶i theo dâi t×nh tr¹ng bơng cđa ng­êi bƯnh viªm tơy cÊp 37 71. CÇn ph¶i ®¸nh gi¸ bilan vỊ l­ỵng dÞch vµo vµ l­ỵng dÞch ra ®èi víi ng­êi bƯnh cã hËu m«n nh©n t¹o 72. Ng­êi bƯnh kh«ng ®­ỵc vËn ®éng sím sau phÉu thuËt hËu m«n nh©n t¹o 73. Ng­êi ®iỊu d­ìng cã thĨ h­íng dÉn ng­êi nhµ ng­êi bƯnh thay tĩi hËu m«n nh©n t¹o 74. §èi víi ng­êi bƯnh mỉ néi soi c¾t tĩi mËt, sau 3 ngµy cã thĨ cho xuÊt viƯn nÕu kh«ng cã bÊt th­êng 75. §Ĩ tr¸nh t¸o bãn, cÇn dïng thuèc nhuËn trµng ®èi víi bƯnh nh©n sau mỉ trÜ 24 giê 76. Sau mỉ lång ruét, cÇn cho trỴ bĩ s÷a mĐ ngay nÕu thÊy trỴ khãc 77. Khi rĩt dÉn l­u ¸p xe gan, ®Ĩ tr¸nh g©y kĐt èng do c¸c c¬ thµnh bơng co kÐo theo c¸c h­íng kh¸c nhau vµ ®Ĩ ®ì ®au h¬n, nªn yªu cÇu ng­êi bƯnh thë nhanh. 78. §èi víi ng­êi bƯnh mỉ dÉn l­u ¸p xe gan, cÇn ph¶i rĩt MÌche nhanh vµ rĩt sím sau 6 giê. 79. Trong tr­êng hỵp ng­êi bƯnh mỉ dÉn l­u ¸p xe gan, khi rĩt MÌche nÕu thÊy MÌche ­ít ®Ém dÞch vµ cã dÞch ch¶y ra th× ph¶i ngõng rĩt vµ ph¶i kiĨm tra l¹i c¸c dÉn l­u. 80. T¹o h×nh thùc qu¶n lµ phÉu thuËt thay thÕ thùc qu¶n b»ng mét ®o¹n kh¸c cđa èng tiªu ho¸ nh­ d¹ dµy, ®¹i trµng, hçng trµng. 81. §èi víi ng­êi bƯnh t¹o h×nh thùc qu¶n, nªn b¾t ®Çu cho ¨n b»ng ®­êng miƯng ngay sau khi thÊy bƯnh nh©n cã trung tiƯn 82. Rß miƯng nèi thùc qu¶n cỉ th­êng xuÊt hiƯn vµo ngµy thø 4 sau mỉ 83. Cã thĨ chơp ®­êng mËt qua dÉn l­u kehr ë ng­êi bƯnh sau mỉ sái mËt 84. Sau mỉ néi soi lång ngùc, ng­êi bƯnh cÇn chơp ngùc kiĨm tra ngay sau khi vỊ buång bƯnh theo y lƯnh. 85. ë ng­êi bƯnh dÇy dÝnh mµng phỉi hiÕm khi gỈp rß mđ mµng phỉi 86. Trong khi theo dâi vµ ch¨m sãc ng­êi bƯnh sau mỉ sä n·o, cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ ®ång tư hai bªn 87. Trong dÉn l­u n·o thÊt, cÇn ph¶i ®Ĩ lä dÉn l­u cao h¬n ®Çu ng­êi bƯnh tõ 8 - 10 cm 88. Sau mỉ c¾t thËn b¸n phÇn, nªn cho ng­êi bƯnh n»m bÊt ®éng 89. Sau mỉ néi soi c¾t u tuyÕn tiỊn liƯt, kh«ng ®­ỵc rưa bµng quang 90. Khi tiÕn hµnh thay b¨ng cho bƯnh nh©n, ng­êi ®iỊu d­ìng ph¶i ®¶m b¶o tr¸nh nhiƠm khuÈn chÐo trong bƯnh viƯn. 91. H»ng ngµy ph¶i thay b¨ng mét lÇn ®èi víi nh÷ng tr­êng hỵp mỉ v« trïng 92. Khi thay b¨ng, ng­êi ®iỊu d­ìng kh«ng cÇn ph¶i gi¶i thÝch cho ng­êi bƯnh biÕt mơc ®Ých cđa c«ng viƯc m×nh s¾p tiÕn hµnh 93. Xe thay b¨ng ®ĩng qui ®Þnh lµ lo¹i xe cã 2 tÇng ®Ĩ chøa dơng cơ thay b¨ng 94. Khi thay b¨ng, ph¶i lu«n lu«n ®Ĩ ng­êi bƯnh n»m ngưa tho¶i m¸i 95. Khi thay b¨ng, chØ cÇn s¸t khuÈn mét lÇn b»ng cån 700 96. Ba giê sau khi thay b¨ng, cÇn ph¶i kiĨm tra l¹i vÕt th­¬ng. 97. Khi thay b¨ng, cã thĨ dïng ªte ®Ĩ lau s¹ch vÕt b¨ng dÝnh trªn ng­êi bƯnh 38 98. Khi thay b¨ng, kh«ng lau ªte vµo vÕt th­¬ng 99. §èi víi vÕt th­¬ng bÈn nhiƠm trïng, khi thay b¨ng, kh«ng nªn dïng n­íc oxy giµ ®Ĩ rưa 100. Cã thĨ dïng povidine ®Ĩ s¸t khuÈn vÕt th­¬ng 101. Khi thay b¨ng, nÕu vÕt th­¬ng ®­ỵc rưa b»ng n­íc oxy giµ th× cịng ph¶i ®­ỵc rưa l¹i b»ng n­íc muèi sinh lý 102. Khi thay b¨ng, ng­êi ®iỊu d­ìng th­êng dïng g¹c cđ Êu thÊm n­íc muèi råi b¾t ®Çu tiÕn hµnh chÊm tõ mÐp vÕt th­¬ng vµo trong vÕt th­¬ng 103. Trong khi thu dän dơng cơ sau mçi lÇn thay b¨ng, ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i gÊp tÊm nylon sao cho mỈt bÈn cđa nã quay vµo trong 104. Khi thay b¨ng, cÇn ph¶i theo dâi qu¸ tr×nh liỊn sĐo cđa vÕt th­¬ng 105. Kh«ng ®­ỵc dïng mét hép dơng cơ ®Ĩ thay b¨ng cho mét ng­êi bƯnh cã c¶ vÕt th­¬ng s¹ch vµ vÕt th­¬ng bÈn. 106. NÕu ng­êi bƯnh cã nhiỊu èng dÉn l­u, th× viƯc thay b¨ng vµ vƯ sinh ph¶i ®­ỵc tiÕn hµnh tõ dÉn l­u ë trªn cao (ngùc) ®Õn dÉn l­u ë d­íi thÊp (bơng) 107. TÊt c¶ c¸c lo¹i dÉn l­u trªn ng­êi bƯnh ®Ịu ph¶i ®¶m b¶o kÝn vµ mét chiỊu 108. Khi thay chai, thay d©y dÉn l­u, ng­êi ®iỊu d­ìng ph¶i ®i g¨ng vµ ph¶i s¸t khuÈn b»ng povidine ë c¸c ®iĨm tiÕp gi¸p ®Ĩ ®¶m b¶o v« khuÈn 109. CÇn ph¶i thay b¨ng ch©n èng dÉn l­u hµng ngµy 110. Ng­êi nhµ ng­êi bƯnh kh«ng ®­ỵc tù ý th¸o chai dÉn l­u ®Ĩ ®ỉ dÞch 111. CÇn ph¶i thơt th¸o cho ng­êi bƯnh mét ngµy tr­íc mỉ sä n·o theo ch­¬ng tr×nh 112. S¸ng ngµy mỉ sä n·o theo ch­¬ng tr×nh, cÇn ph¶i c¹o tãc vµ vƯ sinh da ®Çu, b¨ng kÝn vÕt th­¬ng da ®Çu nÕu cã, lau s¹ch s¬n mãng ch©n, mãng tay. 113. Mét ngµy tr­íc mỉ, ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn thay quÇn ¸o mỉ, th¸o r¨ng gi¶ cho ng­êi bƯnh 114. Khi nèi èng dÉn l­u, ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn l­u ý lµ kÝch th­íc d©y nèi ph¶i nhá h¬n èng dÉn l­u. 115. §èi víi ng­êi bƯnh sau mỉ sä n·o, khi thÊy cã nhu ®éng ruét vµ ng­êi bƯnh tØnh t¸o th× cã thĨ truyỊn dÞch vµ nu«i ¨n qua èng th«ng mịi- d¹ dµy 116. Khi ch¨m sãc hƯ thèng dÉn l­u mµng phỉi, cÇn ph¶i ®Ỉt chai dÉn l­u ë vÞ trÝ thÊp h¬n mỈt gi­êng tõ 50- 60 cm. 117. Sau khi rĩt èng néi khÝ qu¶n ë ng­êi bƯnh sau mỉ ngùc, th× viƯc theo dâi b·o hoµ oxy m¸u vµ nhÞp thë lµ rÊt quan träng. 118. Trong khi ng­êi bƯnh thë m¸y, ph¶i lu«n cã ng­êi ®iỊu d­ìng ë bªn c¹nh 119. §èi víi nguêi bƯnh mỉ c¾t tĩi mËt b»ng néi soi, cÇn h­íng dÉn vµ ®éng viªn hä lµ sau 48 giê míi ®uỵc ngåi dËy, ®i l¹i vµ cã thĨ ¨n nhĐ. III. Chän tr¶ lêi ®ĩng nhÊt cho c¸c c©u hái sau C©u 120. Yªu cÇu ®èi víi ng­êi bƯnh uèn v¸n lµ: A. N»m mét m×nh mét gi­êng trong mét buång bƯnh riªng biƯt B. N»m ë buång bƯnh cã tèi ®a lµ 2 gi­êng cho 2 ng­êi bƯnh C. N»m ë buång bƯnh ®¶m b¶o ®­ỵc sù yªn tÜnh vµ gi¶m ®­ỵc tiÕng ®éng tèi ®a D. N»m ë buång bƯnh cã thªm gi­êng cho ng­êi nhµ n»m ®Ĩ tiƯn viƯc ch¨m sãc vµ theo dâi. 39 C©u 121. §iỊu kiƯn tèt nhÊt cho vÕt th­¬ng cđa ng­êi bƯnh uèn v¸n lµ: A. Th­êng xuyªn ®Ĩ hë B. Th­êng xuyªn b¨ng kÝn C. Th­êng xuyªn nhá giät thuèc tÝm D. Th­êng xuyªn ®¾p g¹c kh¸ng sinh C©u 122. Nguyªn nh©n g©y lªn c¬n co giËt ë ng­êi bƯnh uèn v¸n lµ do: A. Ng­êi bƯnh sèt cao B. §éc tè cđa vi khuÈn uèn v¸n C. Søc ®Ị kh¸ng cđa ng­êi bƯnh gi¶m sĩt D. Sù kÝch thÝch cđa ¸nh s¸ng, cđa tiÕng ®éng m¹nh C©u 123. Khi thay b¨ng cho ng­êi bƯnh uèn v¸n, cÇn ph¶i tiÕn hµnh: A. Cho ng­êi bƯnh thë oxy B. Ph¶i cho ng­êi bƯnh thë m¸y C. Nhanh, chÝnh x¸c vµ nhĐ nhµng D. Cã bé dơng cơ thay b¨ng chuyªn biƯt C©u 124. §èi víi ng­êi bƯnh uèn v¸n, khi nu«i d­ìng qua èng th«ng d¹ dµy, cÇn ph¶i ®¶m b¶o l­ỵng tèi thiĨu trong mét ngµy lµ: A. 500 Kcalo B. 1500 Kcalo C. 2500 Kcalo D. 3500 Kcalo C©u 125. Néi dung quan träng nhÊt mµ ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn h­íng dÉn ®Ĩ bƯnh nh©n lao ph¶i thùc hiƯn lµ: A. Kh«ng ®i l¹i lung tung trong bƯnh viƯn B. Kh«ng nãi chuyƯn, c­êi ®ïa trong bƯnh viƯn C. Lu«n mang khÈu trang khi ®ang ë trong bƯnh viƯn D. Kh¹c nhỉ ®êm vµ vøt r¸c th¶i vµo ®ĩng n¬i qui ®Þnh. C©u 126. Ng­êi bƯnh lao cÇn ®­ỵc uèng thuèc: A. §đ vµ ®ĩng liỊu B. §đ vµ ®ĩng liỊu theo ®ĩng ph¸c ®å C. Th­êng xuyªn vµ ®đ thêi gian 9 th¸ng D. §đ, ®ĩng liỊu theo ®ĩng ph¸c ®å vµ ph¶i cã sù kiĨm tra cđa nh©n viªn y tÕ. C©u 127. §Ĩ phßng tr¸nh c¬n co giËt cho ng­êi bƯnh uèn v¸n, lo¹i thuèc cÇn ®­ỵc ­u tiªn dïng lµ: A. Dolargan B. Aminazin C. Pipolphen D. Seduxen C©u 128 §èi víi ng­êi bƯnh uèn v¸n, khi thay b¨ng hoỈc lµm thđ thuËt cuèi buỉi, tèt nhÊt lµ ng­êi ®iỊu d­ìng nªn dïng: A. mị, khÈu trang b»ng v¶i mÇu xanh B. mị, khÈu trang b»ng v¶i mÇu tr¾ng C. mị vµ khÈu trang b»ng v¶i tiƯt khuÈn D. mị, khÈu trang b»ng giÊy vµ dïng mét lÇn råi v­ít bá C©u 129. TÊt c¶ c¸c dơng cơ ®· ®­ỵc sư dơng trong ca mỉ cho ng­êi bƯnh nhiƠm HIV cÇn ph¶i ®­ỵc: A- vøt bá ®i sau khi dïng xong lÇn ®Çu B- ®­a ®i hÊp sÊy tiƯt trïng ngay khi mỉ xong 40 C- ®­a ®i hÊp sÊy tiƯt trïng riªng biƯt vµ chØ ®Ĩ dïng cho ng­êi bƯnh nhiƠm HIV D- rưa riªng, ng©m vµo dung dÞch khư khuÈn tr­íc khi rưa, sau ®ã míi gưi ®i hÊp sÊy tiƯt trïng C©u 130. Mơc ®Ých chÝnh cđa viƯc ch¨m sãc ng­êi bƯnh sau mỉ vì x­¬ng b¸nh chÌ lµ: A. Thay b¨ng vÕt th­¬ng theo ®ĩng qui tr×nh kü thuËt. B. H¹n chÕ tèi ®a sù tho¸i ho¸, teo c¬ vµ cøng khíp C. TËp vËn ®éng thơ ®éng vµ chđ ®éng theo kÕ ho¹ch D. H¹n chÕ tèi ®a nhiƠm trïng vÕt mỉ C©u 131. Trong ch¨m sãc ng­êi bƯnh sau mỉ g·y cỉ x­¬ng ®ïi, c¸c khíp cÇn ®­ỵc tËp vËn ®éng lµ: A. Khíp h¸ng vµ khíp gèi B. Khíp h¸ng vµ khíp cỉ ch©n C. Khíp h¸ng, khíp gèi vµ khíp cỉ ch©n D. Khíp h¸ng, khíp gèi vµ c¸c khíp bµn ch©n C©u 132. G·y cỉ x­¬ng ®ïi th­êng gỈp ë: A. Ng­êi cao tuỉi B. Phơ n÷ tiỊn m·n kinh C. Ng­êi tr­ëng thµnh D. TrỴ nhá C©u 133. G·y hë x­¬ng chi trªn lµ lo¹i phÉu thuËt mỉ: A. Cã kÕ ho¹ch B. B¸n cÊp cøu C. CÊp cøu D. Tèi khÈn cÊp C©u 134. Trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc ng­êi bƯnh sau mỉ g·y hë chi trªn, cÇn ph¶i ®¸nh gi¸, ghi hå s¬ vµ b¸o c¸o vỊ: A. TiÕn triĨn cđa ng­êi bƯnh vµ c«ng t¸c thay b¨ng hµng ngµy B. Th¸i ®é cđa ng­êi bƯnh vµ viƯc bÊt ®éng sau mỉ C. Nh÷ng c«ng viƯc cÇn ph¶i lµm hµng ngµy cđa ng­êi ®iỊu d­ìng D. T×nh tr¹ng ch©n èng dÉn l­u, dÞch ch¶y qua èng dÉn l­u vµ t×nh tr¹ng ch©n ®inh cđa dơng cơ cè ®Þnh ngo¹i vi C©u 135. B­íc ®Çu tiªn mµ ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i tiÕn hµnh khi ch¨m sãc ng­êi bƯnh sau mỉ cÊp cøu g·y hë chi trªn lµ: A. Thay b¨ng vÕt th­¬ng theo ®ĩng quy tr×nh B. Lau s¹ch m¸u vµ dÞch n¬i vÕt th­¬ng vµ ë phÇn mỊm xung quanh, lau s¹ch sÏ khung cè ®Þnh ngoµi C. §éng viªn, gi¶i thÝch râ cho ng­êi bƯnh biÕt vỊ c«ng viƯc cđa nh©n viªn y tÕ s¾p tiÕn hµnh D. Më c¾t bét nhĐ nhµng, tr¸nh l«i kÐo, gi»ng giËt C©u 136. VÕt th­¬ng bµn tay lµ lo¹i phÉu thuËt: A. Tèi khÈn cÊp B. CÊp cøu C. B¸n cÊp cøu D. Mỉ cã kÕ ho¹ch C©u 137. Khi ch¨m sãc vÕt th­¬ng bµn tay, ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ®¸nh gi¸, ghi hå s¬ vµ b¸o c¸o vỊ: A. Sù tËp vËn ®éng thơ ®éng vµ chđ ®éng cđa ng­êi bƯnh 41 B. T×nh tr¹ng søc khoỴ, tinh thÇn vµ ph­¬ng thøc bÊt ®éng cđa ng­êi bƯnh C. T×nh tr¹ng cđa vÕt mỉ cịng nh­ sù s­ng nỊ cđa phÇn mỊm xung quanh D. Sù hỵp t¸c cđa ng­êi bƯnh trong viƯc ch¨m sãc mµ nh©n viªn y tÕ ®· tiÕn hµnh C©u 138. Trong qu¸ tr×nh ch¨m sãc ng­êi bƯnh sau mỉ ghÐp da - chuyĨn v¹t da, ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ®¸nh gi¸, ghi hå s¬ vµ b¸o c¸o vỊ: A. T×nh tr¹ng b¨ng hoỈc bét bÊt ®éng sau khi ®­ỵc cÊy ghÐp hoỈc chuyĨn v¹t da B. T×nh tr¹ng cđa diƯn ®­ỵc ghÐp vµ nhËn v¹t ghÐp (ghi râ mÇu s¾c, nhiƯt ®é, dÞch thÊm xung quanh) C. T×nh tr¹ng cđa vÕt mỉ cịng nh­ sù s­ng nỊ cđa phÇn mỊm xung quanh. D. T×nh tr¹ng vËn ®éng thơ ®éng vµ chđ ®éng cđa ng­êi bƯnh C©u 139. Sau mỉ néi soi c¾t u tuyÕn tiỊn liƯt, ng­êi bƯnh cã thĨ ¨n nhĐ: A. Tõ ngµy thø 3 sau mỉ B. Vµo buỉi chiỊu cïng ngµy mỉ C. Vµo ngµy thø hai sau mỉ D. Khi bƯnh nh©n c¶m thÊy thÌm ¨n C©u 140. Sau mỉ néi soi c¾t u tuyÕn tiỊn liƯt, nÕu ng­êi bƯnh cã héi chøng ch¶y m¸u trong th× ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i tiÕn hµnh: A. B¬m rưa bµng quang, lÊy m¸u cơc trong bµng quang theo y lƯnh B. B¸o b¸c sÜ, lµm c¸c xÐt nghiƯm m¸u, ®¸nh gi¸ møc ®é mÊt m¸u nh­ hång cÇu, huyÕt s¾c tè, hematocrit C. B¬m rưa bµng quang lÊy m¸u cơc trong bµng quang theo y lƯnh vµ b¸o b¸c sÜ D. B¬m rưa bµng quang lÊy m¸u cơc trong bµng quang theo y lƯnh vµ lµm c¸c xÐt nghiƯm m¸u ®¸nh gi¸ møc ®é mÊt m¸u nh­ hång cÇu, huyÕt s¾c tè, hematocrit C©u 141. Khi cã dÉn l­u n·o thÊt ë ng­êi bƯnh sau mỉ sä n·o, ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i ®Ĩ lä dÉn l­u ë vÞ trÝ: A. Cao h¬n ®Çu ng­êi bƯnh tõ 8-10 cm B. Ngang ®Çu ng­êi bƯnh C. ThÊp h¬n ®Çu ng­êi bƯnh D. ThÊp h¬n ®Çu ng­êi bƯnh tõ 8-10 cm C©u 142. NÕu trªn ng­êi bƯnh cã nhiỊu vÕt th­¬ng th× vÉn cã thĨ dïng mét hép dơng cơ ®Ĩ thay b¨ng, nh­ng ph¶i b¾t ®Çu tõ: A. VÕt th­¬ng bÈn ®Õn vÕt th­¬ng s¹ch B. VÕt th­¬ng s¹ch ®Õn vÕt th­¬ng bÈn C. VÕt th­¬ng bơng råi ®Õn ®Çu D. VÕt th­¬ng ch©n råi ®Õn ngùc C©u 143. DÉn l­u mµng phỉi ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu lµ: A. KÝn B. Mét chiỊu C. KÝn vµ mét chiỊu D. Kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn h« hÊp C©u 144. Mét trong nh÷ng biĨu hiƯn cđa héi chøng t¨ng ¸p lùc tÜnh m¹ch cưa cÊp tÝnh ë ng­êi bƯnh sau mỉ c¾t gan lµ: A. Rß mËt ra ngoµi qua èng dÉn l­u ỉ bơng B. Ng­êi bƯnh sau mỉ cã sèt cao dao ®éng C. Ng­êi bƯnh cã cỉ tr­íng, khã thë, l¬ m¬ råi ®i vµo h«n mª gan. D. Ng­êi bƯnh nhỵt nh¹t, huyÕt ¸p tơt, m¹ch nhanh, thë nhanh n«ng C©u 145. Trong nh÷ng ngµy sau khi mỉ c¾t trÜ, ng­êi bƯnh cÇn ph¶i ®­ỵc: 42 A. Sư dơng chÕ ®é ¨n ®Ỉc biƯt dµnh cho ng­êi bƯnh mỉ hËu m«n trùc trµng B. Dïng thuèc gi¶m ®au b»ng ®­êng uèng hoỈc ®­êng tiªm C. Theo dâi m¹ch, huyÕt ¸p, nhÞp thë 1 giê/lÇn D. Dïng thuèc nhuËn trµng, tr¸nh t¸o bãn C©u 146. Sè l­ỵng vµ kÝch th­íc cuén bét khi cÇn chuÈn bÞ bã bét c¼ng- bµn ch©n lµ: A. Bét 3 cuén cì 15 cm trong ®ã 1 cuén ®Ĩ r¶i thµnh nĐp bét B. Bét 4 cuén cì 15 cm trong ®ã 1 cuén ®Ĩ r¶i thµnh nĐp bét C. Bét 5 cuén cì 15 cm trong ®ã 1 cuén ®Ĩ r¶i thµnh nĐp bét D. Bét 6 cuén cì 15 cm trong ®ã 1 cuén ®Ĩ r¶i thµnh nĐp bét C©u 147. §èi víi ng­êi bƯnh ®· ®­ỵc phÉu thuËt ®ãng hËu m«n nh©n t¹o an toµn, néi dung mµ ng­êi bƯnh nµy cÇn ®­ỵc nh¾c nhë tr­íc khi ra viƯn lµ: A. ¨n uèng b×nh th­êng B. Kh«ng ¨n m¨ng trong 6 th¸ng C. Kh«ng ¨n t«m cua trong 6 th¸ng D. ChØ nªn ¨n c¸c lo¹i thøc ¨n tinh bét C©u 148. Ng­êi bƯnh sau phÉu thuËt lµm hËu m«n nh©n t¹o cÇn ph¶i: A. H¹n chÕ vËn ®éng trong ngµy ®Çu sau mỉ B. H¹n chÕ vËn ®éng trong hai ngµy ®Çu sau mỉ C. H¹n chÕ vËn ®éng trong ba ngµy ®Çu sau mỉ D. VËn ®éng sím ngay sau mỉ C©u 149. Khi tiÕn hµnh chÝch nhät hoỈc ¸p xe cho ng­êi bƯnh, cÇn ph¶i: A. Chäc hĩt b»ng kim tr­íc khi r¹ch da B. TiÕn hµnh t¹i phßng mỉ C. Cã 2 ng­êi ®Ĩ thùc hiƯn D. §¸nh gi¸ t×nh tr¹ng ng­êi bƯnh tr­íc, trong vµ sau khi chÝch r¹ch C©u 150. Chèng chØ ®Þnh bã bét c¸nh c¼ng bµn tay lµ: A. G·y 2 x­¬ng c¼ng tay vµ ®Çu d­íi x­¬ng c¸nh tay B. G·y hë 2 x­¬ng c¼ng tay ®é II trë lªn ®· xư lý phÉu thuËt C. G·y hë 2 x­¬ng c¼ng tay ch­a xư lý phÉu thuËt D. TrËt khíp khủu ®· n¾n vµo khíp C©u 151. Nguyªn nh©n g©y nªn héi chøng t¨ng ¸p lùc tÜnh m¹ch cưa cÊp tÝnh ë ng­êi bƯnh sau mỉ c¾t gan lµ: A. MÊt mét trong hai ®­êng trë vỊ chÝnh: TÜnh m¹ch cưa hay tÜnh m¹ch trªn gan B. MÊt mét trong hai ®­êng trë vỊ chÝnh: TÜnh m¹ch cưa hay tÜnh m¹ch d­íi gan C. MÊt mét trong hai ®­êng trë vỊ chÝnh: TÜnh m¹ch chđ trªn hay tÜnh m¹ch trªn gan D. MÊt mét trong hai ®­êng trë vỊ chÝnh: TÜnh m¹ch chđ d­íi hay tÜnh m¹ch trªn gan C©u 152. Tû lƯ tư vong do biÕn chøng h«n mª gan ë nh÷ng ng­êi bƯnh sau mỉ c¾t gan lµ: A. Kho¶ng 10% B. Kho¶ng 30% C. Kho¶ng 50% D. Kho¶ng 100% C©u 153. BiĨu hiƯn cđa rß mËt sau mỉ c¾t gan lµ: A. H«n mª gan B. Viªm phĩc m¹c 43 C. ¸p xe d­íi c¬ hoµnh D. Héi chøng t¨ng ¸p lùc tÜnh m¹ch cưa C©u 154. H×nh ¶nh trªn phim chơp bơng kh«ng chuÈn bÞ cđa ¸p xe d­íi c¬ hoµnh ë ng­êi bƯnh sau mỉ c¾t gan lµ: A. H×nh ¶nh liỊm h¬i ë d­íi c¬ hoµnh B. H×nh ¶nh møc n­íc, møc h¬i ë d­íi hoµnh C. H×nh ¶nh møc n­íc, møc h¬i ë d­íi c¬ hoµnh bªn tr¸i D. H×nh ¶nh møc n­íc, møc h¬i ë ngay s¸t phÝa trªn c¬ hoµnh C©u 155. Nguyªn nh©n g©y nªn tho¸t vÞ thµnh bơng lµ: A. C¬ th¼ng to yÕu B. Thµnh bơng yÕu C. Ng­êi bƯnh cã tiỊn sư mỉ bơng mét lÇn D. Ng­êi bƯnh cã tiỊn sư mỉ bơng hai lÇn C©u 156. §èi víi bƯnh nh©n trong 24 giê ®Çu sau mỉ lång ruét, ®Ĩ tr¸nh trµo nguỵc vµo phỉi, cÇn ph¶i ®Ỉt bƯnh nh©n ë t­ thÕ: A. N»m nghiªng B. N»m ngưa, kª cao ®Çu C. N»m ngưa, ®Çu nghiỊn vỊ mét bªn D. N»m sÊp, ®Çu nghiªng vỊ mét bªn C©u 157. Khi vƯ sinh da bơng tr­íc mỉ tho¸t vÞ thµnh bơng, ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i l­u ý ®Õn vïng: A. Hè chËu hai bªn B. Xung quanh rèn C. Trªn rèn d­íi mịi øc D. NÕp bĐn, cung ®ïi C©u 158. Mơc ®Ých cđa viƯc ch¨m sãc ng­êi bƯnh sau mỉ hËu m«n vµ vïng tÇng sinh m«n lµ: A. T¹o sù tho¶i m¸i cho ng­êi bƯnh B. Tr¸nh ®­ỵc t¸i ph¸t sau mỉ C. Xư lý c¸c biÕn chøng sau mỉ D. §Ĩ ng­êi bƯnh biÕt c¸ch phßng bƯnh. C©u 159. Trong qu¸ tr×nh theo dâi dÉn l­u ë ng­êi bƯnh sau mỉ tho¸t vÞ thµnh bơng, ng­êi ®iỊu d­ìng ph¶i ghi l¹i: A. T×nh tr¹ng èng dÉn l­u B. Sè l­ỵng dÞch ra C. MÇu s¾c dÞch ch¶y ra D. Sè l­ỵng vµ mÇu s¾c dÞch ch¶y ra C©u 160. §èi víi nh÷ng ng­êi bƯnh sau mỉ tho¸t vÞ thµnh bơng, khi ra viƯn cÇn ph¶i h­íng dÉn hä vµ gia ®×nh hä vỊ chÕ ®é lµm viƯc, nhÊt lµ ®èi víi: A. Giíi trÝ thøc B. Giíi v¨n nghƯ sÜ C. C«ng nh©n hoỈc n«ng d©n D. Ng­êi cao tuỉi C©u 161. Khi thay b¨ng hµng ngµy cho ng­êi bƯnh sau mỉ hËu m«n hoỈc mỉ vïng tÇng sinh m«n, ng­êi ®iỊu d­ìng ph¶i cho ng­êi bƯnh ng©m rưa hËu m«n trong chËu n­íc Êm, trong ®ã cã thĨ pha thªm: 44 A. Cån 700 B. Cån Iod C. Thuèc ®á D. Muèi hoỈc betidine C©u 162. §èi víi ng­êi bƯnh sau mỉ vïng hËu m«n hoỈc vïng tÇng sinh m«n, néi dung mµ hä cÇn ®­ỵc h­íng dÉn tr­íc khi ra viƯn lµ: A. ¨n uèng b×nh th­êng B. ¨n uèng b×nh th­êng, nh­ng ph¶i h¹n chÕ c¸c chÊt gia vÞ nh­ ít, h¹t tiªu C. Tr¸nh ¨n c¸c lo¹i thøc ¨n cã nhiỊu chÊt x¬ nh­ m¨ng D. Tr¸nh ¨n mì, t«m, cua, c¸ C©u 163. Trong khi gi¶i thÝch cho ng­êi bƯnh cã hËu m«n nh©n t¹o hiĨu râ vỊ mơc ®Ých cđa viƯc tiÕn hµnh c¸c thđ thuËt ch¨m sãc, ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i nhÊn m¹nh nh÷ng kh©u cã thĨ g©y ®au, g©y khã chÞu cho ng­êi bƯnh ®Ĩ: A. Ng­êi bƯnh th«ng c¶m B. Lµm gi¶m ®au cho ng­êi bƯnh C. Ng­êi bƯnh cïng phèi hỵp D. BiÕt ®­ỵc yªu cÇu cđa ng­êi bƯnh C©u 164. Khi thay tĩi hËu m«n nh©n t¹o cho ng­êi bƯnh, nÕu ng­êi bƯnh ®ang mang lo¹i tĩi cã chç th¸o ph©n th× ng­êi ®iỊu d­ìng chØ cÇn th¸o ph©n vµo b« hoỈc vµo khay qu¶ ®Ëu råi ®em ®ỉ ph©n ®i vµ lo¹i tĩi nµy: A. Ph¶i ®­ỵc thay míi hµng ngµy B. §­ỵc gi÷ l©u míi ph¶i thay C. Kh«ng nªn dïng ë trỴ nhá D. ChØ nªn dïng ë ng­êi tr­ëng thµnh C©u 165. Khi thay tĩi hËu m«n nh©n t¹o cho ng­êi bƯnh cã hËu m«n nh©n t¹o, nÕu lµ lo¹i tĩi ph¶i thay mçi khi ®Çy th× sau khi th¸o tĩi ra, ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn lau s¹ch xung quanh ®Çu ruét vµ sau ®ã ph¶i: A- S¸t khuÈn b»ng cån i èt 1% råi d¸n tĩi míi B- S¸t khuÈn b»ng cån 700 råi d¸n tĩi míi C- ThÊm kh« xung quanh råi d¸n tĩi míi. D- D¸n tĩi míi C©u 166. Trong ch¨m sãc hËu m«n nh©n t¹o, ng­êi ®iỊu d­ìng ngoµi viƯc ph¶i kiĨm tra ®Çu ruét cã mµu hång kh«ng? ®Çu ruét cã bÞ tơt vµo hay bÞ låi ra ngoµi kh«ng? cßn ph¶i ®¸nh gi¸ bilan dÞch vµo ra ®Ĩ bï l¹i, nhÊt lµ trong tr­êng hỵp: A. §­a ®Çu ruét ®¹i trµng sigma ra ngoµi B. §­a ®Çu ruét hçng trµng ra ngoµi C. §­a ®Çu ruét manh trµng ra ngoµi D. §­a ®Çu ruét ®¹i trµng ngang ra ngoµi C©u 167. Sau phÉu thuËt ®ãng hËu m«n nh©n t¹o an toµn, tr­íc khi xuÊt viƯn, ®Ĩ tr¸nh t¾c ruét, ng­êi bƯnh ph¶i ®­ỵc c¨n dỈn lµ kh«ng ®­ỵc ¨n nh÷ng lo¹i thøc ¨n cã nhiỊu chÊt x¬, chÊt b· trong thêi gian: A. 2 th¸ng B. 4 th¸ng C. 6 th¸ng D. 8 th¸ng C©u 168. BiƯn ph¸p xư trÝ cÇn ®­ỵc ¸p dơng cho nh÷ng ng­êi bƯnh bÞ nhät, chÝn mÐ hay ¸p xe lµ: 45 A. R¹ch dÉn l­u sím khi cã mđ B. Ng©m n­íc Êm, theo dâi s¸t tiÕn triĨn C. §iỊu trÞ kh¸ng sinh kĨ c¶ khi ®· cã mđ D. §iỊu trÞ kh¸ng sinh vµ chĩ ý n©ng ®ì thĨ tr¹ng ng­êi bƯnh C©u 169. Tr­íc khi r¹ch da chÝch nhät hoỈc ¸p xe, cÇn ph¶i: A. §éng viªn tinh thÇn lµm ng­êi bƯnh an t©m ®iỊu trÞ B. Chäc hĩt b»ng kim x¸c ®Þnh ỉ mđ C. G©y mª cho ng­êi bƯnh D. G©y tª cho ng­êi bƯnh. C©u 170. Trong khi tiÕn hµnh r¹ch dÉn l­u ỉ ¸p xe, nÕu thÊy ỉ ¸p xe s©u vµ réng th× ph¶i: A. §Ỉt dÉn l­u B. Ngo¸y chäc tËn ®¸y ỉ ¸p xe C. ChØ nªn dïng n­íc oxy giµ ®Ĩ rưa ỉ ¸p xe D. Dïng thuèc kh¸ng sinh d¹ng uèng ®ỉ vµo ỉ ¸p xe C©u 171. Tr­êng hỵp chèng chØ ®Þnh bã bét c¸nh - c¼ng - bµn tay lµ: A. G·y hë ch­a xư lý phÉu thuËt B. TrËt khíp khủu ®· n¾n vµo khíp C. G·y hë ®é 2 trë lªn ®· xư lý phÉu thuËt D. G·y 2 x­¬ng c¼ng tay vµ ®Çu d­íi x­¬ng c¸nh tay C©u 172. Chèng chØ ®Þnh bã bét ngùc- vai - c¸nh tay lµ: A. G·y ngang 1/3 trªn x­¬ng c¸nh tay B. G·y khÐp 1/3 trªn x­¬ng c¸nh tay C. G·y x­¬ng c¸nh tay ë ng­êi giµ D. G·y x­¬ng c¸nh tay ë trỴ em C©u 173. Sè l­ỵng vµ kÝch th­íc nĐp bét cÇn chuÈn bÞ cho ng­êi bƯnh bã bét ngùc - vai- c¸nh tay lµ: A. 2 nĐp bét cì 1 m x 10 cm B. 4 nĐp bét cì 1 m x 10 cm C. 6 nĐp bét cì 0,5 m x 10 cm D. 8 nĐp bét cì 0,5 m x 10 cm C©u 174. Sè l­ỵng vµ kÝch th­íc bét trßn cÇn chuÈn bÞ cho ng­êi bƯnh bã bét ngùc - vai- c¸nh tay lµ: A. 2 ®Õn 4 cuén bét trßn cì 10 cm B. 6 ®Õn 8 cuén bét trßn cì 5 cm C. 6 ®Õn 8 cuén bét trßn cì 10 cm D. 9 ®Õn 10 cuén bét trßn cì 5 cm C©u 175. Tr­íc khi bã bét ngùc- vai- c¸nh tay, cÇn ph¶i cuèn quanh th©n m×nh, vai, c¸nh, c¼ng, bµn tay ng­êi bƯnh b»ng: A. B¨ng cuén B. GiÊy lãt mỊm xèp C. B«ng mì, kÌm b¨ng cuén ë ngoµi D. B«ng cã thÊm n­íc kÌm b¨ng cuén ë ngoµi C©u 176. Trong bã bét ngùc- vai- c¸nh tay, khi quÊn bét cÇn ph¶i ®Ĩ nĐp vai ngùc: A- «m c¸c s­ên vµ mµo chËu B- «m c¸c s­ên vµ x­¬ng chËu 46 C- «m c¸c s­ên c¶ bªn ®èi diƯn vµ x­¬ng chËu D- «m c¸c s­ên c¶ bªn ®èi diƯn vµ mµo chËu C©u 177. NÕu ng­êi bƯnh ph¶i g©y mª ®Ĩ bã bét c¸nh - c¼ng- bµn tay th× ph¶i nhÞn ¨n uèng trong thêi gian: A. 2 giê tr­íc khi lµm thđ thuËt B. 4 giê tr­íc khi lµm thđ thuËt C. 6 giê tr­íc khi lµm thđ thuËt D. 10 giê tr­íc khi lµm thđ thuËt C©u 178. Sè l­ỵng vµ kÝch th­íc cuén bét cÇn chuÈn bÞ ®Ĩ bã bét c¸nh - c¼ng - bµn tay lµ: A. Bét 2 cuén (cì 10-12 cm; trỴ em cì bét 6-8 cm) trong ®ã 1 cuén ®Ĩ gi¶i thµnh nĐp bét B. Bét 3 cuén (cì 10-12 cm; trỴ em cì bét 6-8 cm) trong ®ã 1 cuén ®Ĩ gi¶i thµnh nĐp bét C. Bét 4 cuén (cì 10-12 cm; trỴ em cì bét 6-8 cm) trong ®ã 1 cuén ®Ĩ gi¶i thµnh nĐp bét D. Bét 5 cuén (cì 10-12 cm; trỴ em cì bét 6-8 cm) trong ®ã 1 cuén ®Ĩ gi¶i thµnh nĐp bét IV. Chän c¸c néi dung phï hỵp cđa phÇn I vµ II trong c¸c c©u hái sau C©u 179. Thø tù 3 b­íc tiÕn hµnh ®Çu tiªn khi bã bét c¼ng bµn ch©n I. C¸c b­íc tiÕn hµnh II. Thø tù A- QuÊn giÊy vƯ sinh, lãt b«ng vïng khíp cỉ ch©n 1 B- §Ỉt nĐp bét phÝa sau ch©n 2 C- QuÊn bét: thø tù, ®Ịu tay tr¸nh c¨ng hoỈc cém ë khíp cỉ ch©n 3 D- §Ỉt d©y r¹ch däc C©u 180. Thø tù 3 b­íc tiÕn hµnh ®Çu tiªn khi bã bét c¸nh - c¼ng- bµn tay. I. C¸c b­íc tiÕn hµnh II. Thø tù A- §Ỉt nĐp bét phÝa sau c¼ng bµn tay 1 B- QuÊn bét: thø tù, ®Ịu ®Ỉn tr¸nh c¨ng, cém ë vïng khủu 2 C- §Ỉt d©y r¹ch däc 3 D- QuÊn giÊy vƯ sinh tèi thiĨu 2 líp, lãt b«ng vïng khíp C©u 181. §èi víi ng­êi bƯnh sau mỉ c¾t gan, cã thĨ cã xuÊt hiƯn nh÷ng triƯu chøng kh¸c nhau liªn quan ®Õn c¸c nguyªn nh©n: I. TriƯu chøng II. Nguyªn nh©n A. MËt ch¶y ra ngoµi èng dÉn l­u ỉ bơng B. C¸c dÉn l­u ra m¸u ®á t­¬i vµ ®«ng thµnh d©y C. Ng­êi bƯnh cã cỉ tr­íng, khã thë, l¬ m¬ råi ®i vµo h«n mª D. Kh¸m phỉi thÊy héi chøng 3 gi¶m 1. Ch¶y m¸u sau mỉ 2. Rß mËt sau mỉ 3. Trµn dÞch mµng phỉi C©u 182. Thø tù 3 b­íc tiÕn hµnh ®Çu tiªn trong kü thuËt thay b¨ng th­êng qui: 47 I. B­íc tiÕn hµnh A. Më hép dơng cơ, lËt ng­ỵc n¾p hép ®Ỉt xuèng phÝa d­íi B. S¾p xÕp dơng cơ thuËn tiƯn cho viƯc thay b¨ng vµo n¾p hép võa më. C. S¸t khuÈn tay b»ng cån 700 D. Më hép g¹c: + Dïng panh ®Ĩ g¾p g¹c + Më gãi g¹c b»ng panh ®Ĩ vµo hép II. Thø tù 1 2 3 C©u 183. BiĨu hiƯn cđa c¸c biÕn chøng sau më èng mËt chđ lÊy sái dÉn l­u kehr: I. BiĨu hiƯn A. BiĨu hiƯn héi chøng nhiƠm trïng, nhiƠm ®éc, dÉn l­u d­íi gan ra mËt B. DÉn l­u kehr ra mËt lÉn m¸u, cã n«n ra m¸u vµ Øa ph©n ®en C. M¹ch nhanh, huyÕt ¸p h¹, dÉn l­u d­íi gan ra m¸u. D. Khã thë tÝm t¸i, khß khÌ, c¸nh mịi phËp phång II. BiÕn chøng 1. Suy h« hÊp 2. Ch¶y m¸u sau mỉ 3. Ch¶y m¸u ®­êng mËt C©u 184. Giíi h¹n khi quÊn bã bét ngùc- vai- c¸nh tay ®èi víi g·y ngang 1/3 trªn x­¬ng c¸nh tay: I. QuÊn bét A. Bäc vai c¸nh c¼ng bµn tay tíi nÕp gÊp bµn ngãn tay B. Bäc c¸c s­ên cuèi cïng, vai tù do C. ¤m c¸c mµo chËu, ®Ĩ tù do gÊp ®ïi, x­¬ng cïng vµ c¸c mÊu chuyĨn. Ng­êi bƯnh lµ n÷ th× më cưa sỉ réng ®Ĩ gi¶i phãng 2 vĩ D. Bäc vai c¸nh c¼ng bµn tay tíi nÕp gÊp cỉ tay II. Giíi h¹n 1. Giíi h¹n cao bªn lµnh 2. Giíi h¹n cao bªn g·y 3. Giíi h¹n ë thÊp C©u 185. Thø tù n¾n chØnh x­¬ng sưa di lƯch cho ng­êi bƯnh g·y x­¬ng chi trªn I. Thø tù n¾n chØnh II. VÞ trÝ g·y x­¬ng A. Di lƯch chång, di lƯch sang bªn, di lƯch xoay, di lƯch gãc. B. Di lƯch trong ngoµi, di lƯch tr­íc sau, di lƯch xoay. C. Di lƯch xoay, di lƯch tr­íc sau, di lƯch gãc, di lƯch chång. 1. G·y trªn låi cÇu x­¬ng c¸nh tay 2. G·y x­¬ng c¼ng tay C©u 186. N¾n x­¬ng sưa di lƯch cho ng­êi bƯnh g·y x­¬ng chi d­íi I. N¾n x­¬ng II. G·y x­¬ng A. Bµn ch©n kÐo duçi, Ên m¹nh låi cđ x­¬ng gãt xuèng d­íi vµ n¾n m¹nh hâm x­¬ng gãt lªn trªn ®Ĩ phơc håi gãc Boehler (+) trë l¹i B. Tuú theo chiỊu di lƯch mµ n¾n sưa C. Ph¶i chĩ ý n¾n m¾t c¸ trong vµ ®Ỉc biƯt lµ n¾n cho hÕt trËt khíp D. Ph¶i mỉ ®Ĩ n¾n chØnh x­¬ng di lƯch 1. G·y m¾t c¸ 2. G·y Dupuytren th­êng cã trËt khíp sªn kÌm theo 3. Vì x­¬ng gãt. 48 C©u 187. C«ng viƯc chuÈn bÞ ng­êi bƯnh tr­íc mỉ phơ thuéc vµo thêi ®iĨm tr­íc mỉ I. Thêi ®iĨm II. C«ng viƯc chuÈn bÞ tr­íc mỉ A. S¸ng ngµy mỉ B. Ngµy tr­íc mỉ C. Tèi h«m tr­íc mỉ 1. Cho ng­êi bƯnh t¾m nÕu ng­êi bƯnh tù lµm ®­ỵc 2. Thay quÇn ¸o mỉ, lÊy r¨ng gi¶, th¸o gưi ®ång hå vµ n÷ trang cho ng­êi bƯnh nÕu cã. C©u 188. CÇn chuÈn bÞ xe thay b¨ng s¹ch cã 3 tÇng mçi tÇng chøa c¸c dơng cơ t­¬ng øng I. Dơng cơ II. TÇng A. Mét khay s¹ch B. Hép tiĨu phÉu thuËt C. Mét chËu ®ùng dung dÞch khư khuÈn D. Mét hép g¹c gãi v« khuÈn vµ 01 hép dơng cơ v« khuÈn 1. 2. 3. V. C©u hái t×nh huèng (Chän tr¶ lêi ®ĩng nhÊt trong c¸c hái sau) C©u 189. BƯnh nh©n NguyƠn V¨n §, 21 tuỉi, ®ù¬c g©y tª tủ sèng ®Ĩ mỉ rß hËu m«n. Sau mỉ 8 giê cã biĨu hiƯn cÇu bµng quang c¨ng, kh«ng tù ®i tiĨu ®­ỵc, ®­ỵc chÈn ®o¸n lµ bÝ tiĨu sau mỉ. Can thiƯp ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i lµm ngay cho bƯnh nh©n lµ: A- CÇn ph¶i ®Ỉt th«ng tiĨu ngay cho ng­êi bƯnh B- Day xoa kÕt hỵp víi ch­êm l¹nh vïng d­íi rèn C- NÕu bƯnh nh©n ®ang truyỊn dÞch cÇn ngõng ngay dÞch truyỊn D- Cho ng­êi bƯnh vËn ®éng, day xoa vµ ch­êm Êm vïng bµng quang C©u 190. BƯnh nh©n §oµn V¨n H, 35 tuỉi bÞ g·y ngang 1/3 trªn x­¬ng c¸nh tay, cã chØ ®Þnh bã bét ngùc- vai- c¸nh tay. Khi tiÕn hµnh bã bét, can thiƯp ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i thùc hiƯn lµ: A- §Ỉt ng­êi bƯnh ë t­ thÕ n»m ngưa ®Ĩ kÐo n¾n x­¬ng vµ bã bét B- KÐo nhĐ ë khủu cho x­¬ng c¸nh tay th¼ng trơc C- KÐo gi¹ng gãc n¸ch 450, tay ra tr­íc 450, khủu nhän 600, cỉ tay ngưa 450, xoay 00 D- QuÊn bét: nhĩng n­íc, lµm ph¼ng vµ Ðp n­íc c¸c cuén bét dÇn dÇn, quÊn bét quanh ngùc vµ th©n m×nh tõ cao xuèng thÊp. C©u 191. BƯnh nh©n Lß V¨n T 21 tuỉi, ®ù¬c mỉ rß hËu m«n. HiƯn t¹i bƯnh nh©n ỉn ®Þnh chuÈn bÞ ra viƯn. Néi dung mµ ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i h­íng dÉn cho ng­êi bƯnh tr­íc khi ra viƯn lµ: A. ¨n uèng b×nh th­êng, kh«ng cÇn ph¶i kiªng khem g× B. §Ỉt thuèc hËu m«n, dïng thuèc gi¶m ®au ngµy 1 lÇn trong 2 tuÇn C. Gi÷ vƯ sinh s¹ch vïng hËu m«n, tÇng sinh m«n, tr¸nh vÊy bÈn ph©n, n­íc tiĨu vµo vÕt mỉ D. Ng©m rưa hËu m«n hµng ngµy víi n­íc ®un s«i ®Ĩ Êm mét lÇn vµo buỉi tèi tr­íc khi ®i ngđ. C©u 192. BƯnh nh©n §ç V¨n N, 47 tuỉi, ®­ỵc chÈn ®o¸n lµ U n·o b¸n cÇu tr¸i, ®· xÕp lÞch mỉ cã kÕ ho¹ch. Can thiƯp mµ ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn chuÈn bÞ cho ng­êi bƯnh s¸ng ngµy mỉ lµ: A. Lµm s¹ch ruét tr­íc mỉ: thơt th¸o vµ dỈn ng­êi bƯnh nhÞn ¨n. 49 B. ChuÈn bÞ hå s¬ vµ ng­êi bƯnh cho cuéc héi chÈn tr­íc mỉ C. Thay quÇn ¸o mỉ, th¸o r¨ng gi¶, th¸o gưi t­ trang quÝ cho ng­êi nhµ ng­êi bƯnh D. C¹o tãc vµ vƯ sinh da ®Çu, b¨ng kÝn vÕt th­¬ng da ®Çu, lau s¹ch s¬n mãng tay, mãng ch©n. C©u 193. BƯnh nh©n Hoµng V¨n N, 74 tuỉi, sau mỉ néi soi c¾t u tuyÕn tiỊn liƯt 6 giê, cã biĨu hiƯn da xanh, niªm m¹c nhỵt; m¹ch 100 lÇn/phĩt, huyÕt ¸p 100/70 mmHg; èng th«ng bµng quang ch¶y ra ®á, cã m¸u cơc; xÐt nghiƯm sè l­ỵng hång cÇu lµ 3,3 x 1012/L. Can thiƯp ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i tiÕn hµnh cho bƯnh nh©n lµ: A. §éng viªn ng­êi bƯnh yªn t©m tin t­ëng vµo kÕt qu¶ ®iỊu trÞ. B. B¬m rưa lÊy m¸u cơc trong bµng quang, b¸o b¸c sÜ C. B¬m rưa b»ng dung dÞch ®¼ng tr­¬ng NaCl 9‰ ®Ĩ l¹nh vµ pha thªm Betadin, b¸o b¸c sÜ. D. §Ỉt l¹i èng th«ng bµng quang, nhá giät rưa bµng quang b»ng dung dÞch ®¼ng tr­¬ng NaCl 9‰. C©u 194. BƯnh nh©n L· ThÞ H, 36 tuỉi, ®­ỵc mỉ ghÐp da ngµy thø 2 sau mỉ. HiƯn t¹i bƯnh nh©n tØnh t¸o; m¹ch 78 lÇn/phĩt, huyÕt ¸p 120/75 mmHg; tù ®i tiĨu ®­ỵc; vÕt mỉ ghÐp da thÊm b¨ng; ng­êi bƯnh cã chØ ®Þnh thay b¨ng. Can thiƯp ®ĩng nhÊt mµ ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i tiÕn hµnh lĩc nµy lµ: A- §¾p lªn vÕt th­¬ng g¹c cã tÈm Vaselin hoỈc cã tÈm cån ièt 0,5% B- Kh«ng ®­ỵc lµm Èm ­ít g¹c n¬i vÕt th­¬ng v× cã thĨ lµm bong m¶nh ghÐp C- Thay b¨ng hÕt søc nhĐ nhµng vµ theo thø tù tõng líp, tr¸nh lµm ®éng t¸c th« b¹o. D- Chµo hái, ®éng viªn nh­ng kh«ng gi¶i thÝch cho ng­êi bƯnh vỊ c«ng viƯc thay b¨ng s¾p ®­ỵc tiÕn hµnh. C©u 195. BƯnh nh©n TrÇn V¨n H, 37 tuỉi, ®­ỵc mỉ chÝch dÉn l­u ¸p xe gan ngµy thø 2. HiƯn t¹i èng dÉn l­u ỉ ¸p xe dÞch ch¶y ra kho¶ng 10 ml trong 24 giê, cã nhiỊu kh¶ n¨ng èng dÉn l­u bÞ t¾c. Can thiƯp mµ ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i lµm tr­íc t×nh huèng nµy lµ: A. B¬m th«ng èng b»ng b¬m tiªm 10 ml dung dÞch ®¼ng tr­¬ng Nacl 9‰ v« trïng. B. B¬m th«ng èng b»ng b¬m tiªm 10 ml dung dÞch ®¼ng tr­¬ng Nacl 9‰ v« trïng, khi thÊy nỈng tay th× hĩt ng­ỵc ra b»ng b¬m tiªm. C. Vuèt èng, b¬m th«ng èng b»ng b¬m tiªm 5 ml dung dÞch ®¼ng tr­¬ng Nacl 9‰ v« trïng, khi thÊy nỈng tay th× hĩt ng­ỵc ra b»ng b¬m tiªm. D. Vuèt èng, b¬m th«ng èng b»ng b¬m tiªm 20 ml dung dÞch ®¼ng tr­¬ng Nacl 9‰ v« trïng, khi thÊy nỈng tay th× hĩt ng­ỵc ra b»ng b¬m tiªm. C©u 196. BƯnh nh©n NguyƠn ViÕt H, 57 tuỉi, ®­ỵc mỉ chÝch dÉn l­u ¸p xe gan sau mỉ cã ®Ỉt mÌche ngµy thø 2. HiƯn t¹i cã chØ ®Þnh rĩt mÌche. Khi rĩt mÌche thÊy mÌche ­ít ®Ém dÞch vµ cã dÞch ch¶y ra. Can thiƯp mµ ng­êi ®iỊu d­ìng cÇn ph¶i lµm tr­íc t×nh huèng nµy lµ: A. TiÕp tơc rĩt hÕt mÌche vµ kiĨm tra l¹i c¸c dÉn l­u, nÕu t¾c dÉn l­u th× b¬m rưa èng dÉn l­u b»ng n­íc muèi sinh lý Nacl 9‰. B. TiÕp tơc rĩt hÕt mÌche vµ kiĨm tra l¹i c¸c dÉn l­u, ®¶m b¶o dÉn l­u ph¶i ra dÞch tèt. C. Ngõng rĩt vµ kiĨm tra l¹i c¸c dÉn l­u, ®¶m b¶o dÉn l­u ph¶i ra dÞch tèt. thùc hiƯn tiÕp y lƯnh nÕu cã. 50 D. Ngõng rĩt vµ kiĨm tra l¹i c¸c dÉn l­u, ®¶m b¶o dÉn l­u ph¶i ra dÞch tèt. B¸o cho b¸c sÜ biÕt vµ thùc hiƯn tiÕp y lƯnh nÕu cã C©u 197. BƯnh nh©n Tr¹ch V¨n § 50 tuỉi, ®­ỵc mỉ t¹o h×nh thùc qu¶n ngµy thø 4 sau mỉ. HiƯn t¹i m¹ch 78 lÇn /phĩt, huyÕt ¸p 125/85 mmHg; ®· cã trung tiƯn, tù tiĨu tiƯn ®­ỵc; toµn tr¹ng ỉn ®Þnh tØnh t¸o. Ng­êi bƯnh ®­ỵc më th«ng hçng trµng. ChÕ ®é nu«i d­ìng phï hỵp nhÊt ®èi víi ng­êi bƯnh lµ: A. Nu«i d­ìng hoµn toµn qua ®­êng tÜnh m¹ch. B. Cho ¨n nhá giät dung dÞch nu«i d­ìng qua èng më th«ng hçng trµng víi khèi l­ỵng 1000 ml trong ngµy C. Cho ¨n nhá giät dung dÞch nu«i d­ìng qua èng më th«ng hçng trµng víi khèi l­ỵng 1500 ml chøa 700 Kcalo trong ngµy D. Cho ¨n nhá giät dung dÞch nu«i d­ìng qua èng më th«ng hçng trµng víi khèi l­ỵng 2000 ml chøa 1500 Kcalo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftrac_nghiem_dieu_duong_ngoai_full_phuhmtu_711.pdf
Tài liệu liên quan