Xây dựng và chỉnh sửa dữ liệu thuộc tính

Sử dụng dữ liệu đã số hóa đất ngập nước theo kịch bản Biến đổi khí hậu và dữ liệu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hãy tính toán diện tích ngập nước theo từng tỉnh

pdf26 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng và chỉnh sửa dữ liệu thuộc tính, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO XÂY DỰNG VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THUỘC TÍNH 2015 ThS. Nguyễn Thị Huyền huyen.gisk26@gmail.com Nội dung Thêm bớt trường dữ liệu 1 Nhập dữ liệu từ bàn phím 2 Tính toán dữ liệu thuộc tính từ dữ liệu có sẵn 3 Nội dung Thêm bớt trường dữ liệu 1 Nhập dữ liệu từ bàn phím 2 Tính toán dữ liệu thuộc tính từ dữ liệu có sẵn 3 Thêm bớt trường dữ liệu Record/ dòng Field/ trường Thêm bớt trường dữ liệu Kiểu dữ liệu cho các trường: - Character - Decimal - Integer - Small integer - Float - Date - Logical Thêm bớt trường dữ liệu Tên trường Kiểu dữ liệu Độ rộng Tên học viên MSSV Ngày sinh Quê quán Điểm TB Thêm bớt trường dữ liệu  Xóa field dientich và MDDS và danso_nu  Tạo thêm cột “thuysan” cho lớp Vn_tinh dạng float Thêm bớt trường dữ liệu Nội dung Thêm bớt trường dữ liệu 1 Nhập dữ liệu từ bàn phím 2 Tính toán dữ liệu thuộc tính từ dữ liệu có sẵn 3 Click chuột vào ô muốn nhập Nhập dữ liệu từ bàn phím Nhập thông tin cho field « thuysan » vừa tạo Nhập dữ liệu từ bàn phím Nội dung Thêm bớt trường dữ liệu 1 Nhập dữ liệu từ bàn phím 2 Tính toán dữ liệu thuộc tính từ dữ liệu có sẵn 3 Tính toán dữ liệu thuộc tính từ DL có sẵn • Từ các trường dữ liệu có sẵn trong bảng • Từ dữ liệu không gian (chiều dài, diện tích của đối tượng) • Từ một bảng khác Tính toán dữ liệu thuộc tính từ DL có sẵn • Từ các trường dữ liệu có sẵn trong bảng • Từ dữ liệu không gian (chiều dài, diện tích của đối tượng) • Từ một bảng khác Table\ Update column Tính toán dữ liệu thuộc tính từ DL có sẵn Tính toán dữ liệu thuộc tính từ DL có sẵn Coâng thöùc tính Hãy nhập số liệu dân số nữ của các tỉnh thành của Việt Nam Tính toán dữ liệu thuộc tính từ DL có sẵn Tính toán dữ liệu thuộc tính từ DL có sẵn • Từ các trường dữ liệu có sẵn trong bảng • Từ dữ liệu không gian (chiều dài, diện tích của đối tượng) • Từ một bảng khác Tính toán dữ liệu thuộc tính từ DL có sẵn Hãy tính:  Chiều dài của đường giao thông: hcm_gthong (m) Diện tích của các tỉnh: vn_tinh (km2) Tính toán dữ liệu thuộc tính từ DL có sẵn • Từ các trường dữ liệu có sẵn trong bảng • Từ dữ liệu không gian (chiều dài, diện tích của đối tượng) • Từ một bảng khác Tính toán dữ liệu thuộc tính từ DL có sẵn  - Böôùc 1: Môû baûng döõ lieäu ñaõ coù sẵn thoâng tin caàn nhaäp  - Böôùc 2: Duøng Table\ Update column Tính toán dữ liệu thuộc tính từ DL có sẵn - Ñieàu kieän keát noái Tính toán dữ liệu thuộc tính từ DL có sẵn Tính toán dữ liệu thuộc tính từ DL có sẵn Hãy tạo thêm trường và nhập dữ liệu về thủy sản cho lớp “vn_tinh” từ dữ liệu của lớp “Vn_tinh_thuysan” Tính toán dữ liệu thuộc tính từ DL có sẵn Bài tập dữ liệu thuộc tính về nhà Sử dụng dữ liệu đã số hóa đất ngập nước theo kịch bản Biến đổi khí hậu và dữ liệu các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hãy tính toán diện tích ngập nước theo từng tỉnh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai3_xaydungdlthuoctinh_6212.pdf