Xây dựng và chỉnh sửa dữ liệu không gian

TẠO MỚI DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Vector hoá  Luyện tập: Từ file Bentre_dulich đã đăng ký, dùng lớp cosmetic để số hoá lần lượt đường giao thông và các điểm du lịch. Lưu lại thành 2 layer *** Lưu ý chế độ bắt dính

pdf36 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Xây dựng và chỉnh sửa dữ liệu không gian, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO XÂY DỰNG VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU KHÔNG GIAN 2015 (4 TIẾT) ThS. Nguyễn Thị Huyền MỤC TIÊU Dữ liệu địa lý Bản đồ Ảnh máy bay Ảnh vệ tinh Kết quả đo đạc mặt đất, thực địa, thống kê NỘI DUNG Chọn đối tượng (chọn đơn) Xử lý dữ liệu không gian  Chuyển đổi format dữ liệu  Thay đổi vị trí đối tượng  Thay đổi hình dạng đối tượng  Đổi màu đối tượng Tạo mới dữ liệu không gian  Tạo đối tượng điểm  Đăng ký ảnh  Vector hoá CHỌN ĐỐI TƯỢNG Mục đích chọn? Sử dụng công cụ Select CHỌN ĐỐI TƯỢNG Select Radius select Boundary select Unselect all Query/ Select all from Marquee select Polygon select Invert selection Phím Shift Phím Control CHỌN ĐỐI TƯỢNG Bài tập:  Chọn những UBND tỉnh cách xa cửa khẩu Xa Mát trong vòng bán kính 100km. Dùng công cụ nào?  Những UBND-huyen nào nằm trong phạm vi tỉnh Long An? Dùng công cụ nào? NỘI DUNG Chọn đối tượng (chọn đơn) Xử lý dữ liệu không gian  Chuyển đổi format dữ liệu  Thay đổi vị trí đối tượng  Thay đổi hình dạng đối tượng  Đổi màu đối tượng Tạo mới dữ liệu không gian  Tạo đối tượng điểm  Đăng ký ảnh  Vector hoá XỬ LÝ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Chuyển đổi Format dữ liệu  Tool\Universal Translator XỬ LÝ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Chuyển đổi Format dữ liệu  Tool\Universal Translator  Bài tập: Chuyển đổi dữ liệu định dạng .shp sang .tab NỘI DUNG Chọn đối tượng (chọn đơn) Rút trích đối tượng Xử lý dữ liệu không gian  Chuyển đổi format dữ liệu  Thay đổi vị trí đối tượng  Thay đổi hình dạng đối tượng  Đổi màu đối tượng Tạo mới dữ liệu không gian  Tạo đối tượng điểm  Đăng ký ảnh  Vector hoá XỬ LÝ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Thay đổi vị trí đối tượng  Map\Layer Control NỘI DUNG Chọn đối tượng (chọn đơn) Rút trích đối tượng Xử lý dữ liệu không gian  Chuyển đổi format dữ liệu  Thay đổi vị trí đối tượng  Thay đổi hình dạng đối tượng  Đổi màu đối tượng Tạo mới dữ liệu không gian  Tạo đối tượng điểm  Đăng ký ảnh  Vector hoá XỬ LÝ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Thay đổi hình dạng đối tượng  Map\Layer Control  Bật chế độ Editable  Chọn đối tượng mong muốn XỬ LÝ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Thay đổi màu đối tượng  Chọn đối tượng mong muốn • Đối tượng điểm XỬ LÝ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Thay đổi màu đối tượng  Chọn đối tượng mong muốn • Đối tượng đường XỬ LÝ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Thay đổi màu đối tượng  Chọn đối tượng mong muốn • Đối tượng vùng XỬ LÝ DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Thay đổi hình dạng, màu đối tượng  Thay đổi kiểu chữ NỘI DUNG Chọn đối tượng (chọn đơn) Rút trích đối tượng Xử lý dữ liệu không gian  Chuyển đổi format dữ liệu  Thay đổi vị trí đối tượng  Thay đổi hình dạng đối tượng  Đổi màu đối tượng Tạo mới dữ liệu không gian  Tạo đối tượng điểm  Đăng ký ảnh  Vector hoá TẠO MỚI DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Tạo đối tượng điểm  Mở file chứa các cặp toạ độ  Quan sát toạ độ đã đo (để chọn lưới chiếu phù hợp)  Table\Create Points TẠO MỚI DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Tạo đối tượng điểm từ toạ độ cho trước  Table\Create Points TẠO MỚI DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Tạo đối tượng điểm từ toạ độ cho trước  Luyện tập: Hãy tạo bản đồ các điểm khảo cổ của Bình Định TẠO MỚI DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Bài tập tổng hợp  Tạo mới dữ liệu điểm và chuyển đổi dữ liệu trạm khí tượng. NỘI DUNG Chọn đối tượng (chọn đơn) Rút trích đối tượng Xử lý dữ liệu không gian  Chuyển đổi format dữ liệu  Thay đổi vị trí đối tượng  Thay đổi hình dạng đối tượng  Đổi màu đối tượng Tạo mới dữ liệu không gian  Tạo đối tượng điểm  Đăng ký ảnh  Vector hoá TẠO MỚI DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Đăng ký ảnh Ảnh bản đồ (bitmap) Bản đồ giấy Bản đồ số (bitmap) Đăng ký ảnh Phần mềm dùng dữ liệu vector TẠO MỚI DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Tạo mới dữ liệu không gian? TẠO MỚI DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Bước 1: Mở dữ liệu raster TẠO MỚI DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Đăng ký ảnh? TẠO MỚI DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Bước 2: Đăng ký ảnh TẠO MỚI DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Bước 2: Đăng ký ảnh  Đăng ký hệ toạ độ (Projection)  Điều chỉnh đơn vị (Units) TẠO MỚI DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Đăng ký ảnh  Luyện tập: Hãy đăng ký ảnh cho file BenTre_dulich.jpg ***Lưu ý: File ảnh sau khi đăng ký xong sẽ tự động phát sinh 1 file (.tab) TẠO MỚI DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Vector hoá  Editable lớp cosmetic  Dùng công cụ thích hợp để vẽ lại đối tượng  Map\Save Cosmetic Objects XÂY DỰNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Vector hoaù XÂY DỰNG DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Vector hoá TẠO MỚI DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Vector hoá  Luyện tập: Từ file Bentre_dulich đã đăng ký, dùng lớp cosmetic để số hoá lần lượt đường giao thông và các điểm du lịch. Lưu lại thành 2 layer *** Lưu ý chế độ bắt dính TẠO MỚI DỮ LIỆU KHÔNG GIAN Phím S trên bàn phím Bài tập về nhà Sử dụng ảnh DBSCL_BDKH đăng ký ảnh, số hoá diện tích đất ngập nước theo kịch bản.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai2_xaydungdlkhonggian_2038.pdf