Xây dựng bài giảng điện tử môn sinh lý thực vật

Chương 1: Sinh lý tế bào Chương 2: Sự trao đổi nước và trao đổi khoáng của thực vật Chương 3: Quang hợp của thực vật Chương 4: Hô hấp của thực vật Chương 5: Sự vận chuyển và phân bố chất đồng hóa trong cây Chương 6: Sinh trưởng và phát triển của thực vật Chương 7: Tính chống chịu của thực vật

ppt12 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 2097 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Xây dựng bài giảng điện tử môn sinh lý thực vật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN SINH LÝ THỰC VẬT Mã số: T2008 – TN03 – 11 Chủ trì đề tài: Nguyễn Thị Lân TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ Tên đề tài: Xây dựng bài giảng điện tử môn Sinh lý thực vật Mã số: T 2008 – TN 03-11. Chủ nhiệm đề tài: Ths. Nguyễn Thị Lân Điện thoại: 2080820602 Cơ quan chủ trì đề tài: Trường Đại học Nông Lâm - Thái Nguyên Cá nhân phối hợp nghiên cứu: - Ths. Lê Sỹ Lợi, Trung tâm Tin học Ứng dụng, trường đại học Nông Lâm - Thái Nguyên. - KS. Trần Minh Quân, giảng viên khoa Nông học, trường ĐHNL Thời gian thực hiện: Tháng 1/2008 – 12/2008 Summary of the Research Result of Science and Technology subject at Ministry level Project tile: “Establish a electronic lecture of plant physiology” Code number: T 2008 – TN 03-11. Head of Project: MSc. Nguyen Thi Lan Tel: 0280.3820602 Coordinator: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry Cooperating Institution: - Dr. Le Sy Loi - Applied Computing Center - TUAF. - Mr. Tran Minh Quan – Lecturer of crop growing facolty Duration: From Jan. 2008 to Dec. 2008 BÀI MỞ ĐẦU: ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN SINH LÝ THỰC VẬT 1. Đối tượng và nhiệm vụ của môn học Nghiên cứu các hoạt động sinh lý của cây (trong cơ thể thực vật có 5 chức năng sinh lý riêng biệt) Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện ngoại cảnh đến các hoạt động sinh lý ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN SINH LÝ THỰC VẬT 1. Đối tượng Chức năng 1: Trao đổi nước của thực vật ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN SINH LÝ THỰC VẬT 1. Đối tượng Chức năng 2: Trao đổi khoáng của thực vật ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN SINH LÝ THỰC VẬT 1. Đối tượng Chức năng 3: Quang hợp của thực vật ĐỐI TƯỢNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA MÔN SINH LÝ THỰC VẬT 1. Đối tượng Chức năng 4: Hô hấp của thực vật ĐỐI TƯỢNG CỦA MÔN SINH LÝ THỰC VẬT Chức năng 5: Sự vận chuyển và phân bố chất đồng hóa trong cây 1. Đối tượng SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THỰC VẬT 1. Đối tượng VỊ TRÍ CỦA MÔN SINH LÝ THỰC VẬT 1. Đối tượng SINH LÝ THỰC VẬT KẾT CẤU CỦA BÀI GIẢNG SINH LÝ THỰC VẬT Chương 1: Sinh lý tế bào Chương 2: Sự trao đổi nước và trao đổi khoáng của thực vật Chương 3: Quang hợp của thực vật Chương 4: Hô hấp của thực vật Chương 5: Sự vận chuyển và phân bố chất đồng hóa trong cây Chương 6: Sinh trưởng và phát triển của thực vật Chương 7: Tính chống chịu của thực vật TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Trần Kim Đồng, Nguyễn Quang Phổ, Lê Thị Hoa. Giáo trình sinh lý cây trồng. Nxb Đại học và giáo dục chuyên nghiệp – Hà Nội, 1991. 2. Ngô Xuân Mạnh, Vũ Kim Bảng, Nguyễn Đặng Hùng, Vũ Thy Thư. Giáo trình hóa sinh thực vật. Nxb Nông nghiệp – Hà Nội, 2006. 3. Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạnh, Trần Văn Phẩm. Giáo trình sinh lý thực vật. Nxb Nông nghiệp – Hà nội, 2000. 4. Hoàng Minh Tấn, Vũ Quang Sáng, Nguyễn Kim Thanh. Giáo trình sinh lý thực vật. Nhà xuất bản Đại học sư phạm, 2003. 5. Hoàng Minh Tấn, Nguyễn Quang Thạnh, Vũ Quang Sáng. Giáo trình sinh lý thực vật. Nxb Nông nghiệp – Hà nội, 2006.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBai mo dau.ppt