X quang lồng ngực - Phổi - Gan - Mật - Cấp cứu bụng

1.1. Chiếu tim phổi: l Ưu điểm: Dễ sử dụng, đơn giản, cho kết quả nhanh, giá thμnh rẻ. Đánh giá trạng thái động của tim đập vμ tổn th- ơng của phổi l Nh- ợc điểm: Không khách quan, độ nhậy kém, không có tμi liệu nghiên cứu. Độ nhiễm xạ lớn 150lần/phim -> không chiếu. l Chiếu qua tăng sáng truyền hình: Tận dụng đ- ợc - u điểm trên, hạn chế nh- ợc điểm VV . @CHẨN ĐOÁN XQUANG GAN VÀ ĐƯỜNG MẬT Nhờ sự phát triển không ngừng của khoa học-công nghệ nhiều phương pháp hình ảnh đã ra đời và ngày càng hoàn thiện, như: siêu âm, chụp cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ có giá trị cao trong chẩn đoán các bệnh lý của gan-đường mật nói riêng và bệnh lý toàn thân nói chung. Mặc dù vậy, Xquang cổ điển vẫn là cơ bản có giá trị nhất định và là chìa khóa để tiếp cận những phương pháp chẩn đoán mới này. Vì vậy qua bài này, chúng tôi giúp sinh viên Y4 đa khoa bước đầu nhận biết được các hình ảnh có thể gặp của bệnh lý gan và đường mật trên Xquang thường qui. vv @CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH GAN MỤC TIÊU: -Nắm được chỉ định của các phương pháp thăm khám hình ảnh gan. -Nắm được dấu hiệu hình ảnh của một số bệnh lý hay gặp của gan. .VV @CHẨN ĐOÁN XQUANG CẤP CỨU BỤNG Tại các trạm Y tế hay phòng khám bệnh viện, có thể gặp các trường hợp cấp cứu bụng đe doạ tính mạng bệnh nhân, đòi hỏi bác sĩ đa khoa phải chẩn đoán sớm để xử lý kịp thời hoặc chuyển đến chuyên khoa điều trị thích hợp. Phim Xquang cấp cứu bụng có vai trò quan trọng nhất định, cùng với lâm sàng giúp chẩn đoán hữu hiệu một số trường hợp cấp cứu, nhất là cấp cứu bụng ngoại khoa. Vì vậy qua bài này, chúng tôi giúp sinh viên Y4 đa khoa ghi nhận được các dấu hiệu Xquang điển hình một số bệnh cấp cứu bụng thường gặp. Đồng thời giúp các bạn hiểu sơ bộ về các phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác đang ngày càng được áp dụng trong cấp cứu bụng. VV Chẩn đoán hình ảnh Xquang Gan mật Các ph- ơng pháp thăm khám gan vμ đ- ờng mật 1. Bụng không chuẩn bị 2. Chụp cản quang túi mật bằng đ- ờng uống 3. Chụp cản quang đ- ờng mật bằng tĩnh mạch 4. Chụp cản quang đ- ờng mật 4.1. Qua da 4.2. Qua Kehr sau mổ 4.3. Trong mổ 4.4. Qua nội soi ng- ợc dòng. 5. Siêu âm 6. CLVT 7. CHT 8. Đồng vị phóng xạ

pdf35 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/07/2013 | Lượt xem: 1959 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu X quang lồng ngực - Phổi - Gan - Mật - Cấp cứu bụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ChÈn ®o¸n h×nh ¶nh Xquang Gan mËt C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m gan vµ ®- êng mËt 1. Bông kh«ng chuÈn bÞ 2. Chôp c¶n quang tói mËt b»ng ®- êng uèng 3. Chôp c¶n quang ®- êng mËt b»ng tÜnh m¹ch 4. Chôp c¶n quang ®- êng mËt 4.1. Qua da 4.2. Qua Kehr sau mæ 4.3. Trong mæ 4.4. Qua néi soi ng- îc dßng. 5. Siªu ©m 6. CLVT 7. CHT 8. §ång vÞ phãng x¹ Gan tr¸i Gan ph¶i Tói mËt C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m gan vµ ®- êng mËt 1. Bông kh«ng chuÈn bÞ: (Nh¾c l¹i gi¶i phÉu) 1. Bông kh«ng chuÈn bÞ: C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m gan vµ ®- êng mËt Chôp gan xa (1,5-2m) Môc ®Ých: - kÝch th- íc gan: §K hoµnh-®Ønh: 14-16,5 cm §K hoµnh-cét sèng: 9-12 cm - h×nh c¶n quang vïng gan mËt 1. Bông kh«ng chuÈn bÞ: C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m gan vµ ®- êng mËt Chôp gan xa (1,5-2m) Môc ®Ých: - kÝch th- íc gan: §K hoµnh-®Ønh: 14-16,5 cm §K hoµnh-cét sèng: 9-12 cm - h×nh c¶n quang vïng gan mËt 1. Bông kh«ng chuÈn bÞ: C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m gan vµ ®- êng mËt - Sái c¶n quang tói mËt - Viªm tói mËt m¹n: tói mËt h×nh sø - Viªm tói mËt cÊp: khÝ thòng tói mËt - H¬i ®- êng mËt - Bãng tói mËt to C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m gan vµ ®- êng mËt 1. Bông kh«ng chuÈn bÞ: C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m gan vµ ®- êng mËt 1. Bông kh«ng chuÈn bÞ: C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m gan vµ ®- êng mËt 1. Bông kh«ng chuÈn bÞ: C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m gan vµ ®- êng mËt 1. Bông kh«ng chuÈn bÞ: C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m gan vµ ®- êng mËt 1. Bông kh«ng chuÈn bÞ: C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m gan vµ ®- êng mËt 1. Bông kh«ng chuÈn bÞ: 2. Chôp c¶n quang tói mËt b»ng ®- êng uèng: C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m gan vµ ®- êng mËt BN uèng hîp chÊt Iode-ruét-m¸u-gan- tói mËt Môc ®Ých: - h×nh d¹ng TM - sái TM, u tói mËt C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m gan vµ ®- êng mËt 3. Chôp c¶n quang ®- êng mËt qua da: Chäc kim xuyªn qua da, nhu m« gan tíi ®- êng mËt ChØ ®Þnh: Gi·n t¾c ®- êng mËt c¬ giíi do sái, do u ®- êng mËt. C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m gan vµ ®- êng mËt 4. Chôp c¶n quang ®- êng mËt qua Kehr: ChØ ®Þnh: - Cã sãt sái hay kh«ng - T×nh tr¹ng l- u th«ng ®- êng mËt - §¸nh gi¸ h×nh ¶nh c¸c nh¸nh ®- êng mËt C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m gan vµ ®- êng mËt 5. Chôp c¶n quang ®- êng mËt trong mæ: Môc ®Ých: - T×m sái sãt trong ®- êng mËt - T×nh tr¹ng l- u th«ng ®- êng mËt - §¸nh gi¸ h×nh ¶nh c¸c nh¸nh ®- êng mËt C¸c ph- ¬ng ph¸p th¨m kh¸m gan vµ ®- êng mËt 6. Chôp c¶n quang ®- êng mËt qua néi soi ng- îc dßng: §- a èng néi soi mÒm tíi DII, ®Æt Catheter qua Vater vµo OMC, b¬m c¶n quang. Môc ®Ých: - ChÈn ®o¸n nguyªn nh©n t¾c mËt (sái, u) - §iÒu trÞ: g¾p sái-giun, ®Æt dÉn l- u ®- êng mËt Gi¶I phÉu ®- êng mËt trong vµ ngoµI gan èng gan tr¸i èng gan ph¶i èng gan chung èng tói mËt tói mËt èng mËt chñ t¸ trµng èng gan chung èng mËt chñ èng cæ mËt cæ tói mËt t¸ trµng th©n tói mËt Gi¶I phÉu ®- êng mËt trong vµ ngoµI gan Bông kh«ng chuÈn bÞ Mét sè h×nh ¶nh bÖnh lý chÝnh cña gan vµ ®- êng mËt 1. Sái tói mËt: Uèng c¶n quang Mét sè h×nh ¶nh bÖnh lý chÝnh cña gan vµ ®- êng mËt 1. Sái tói mËt: Chôp tói mËt c¶n quang ®- êng uèng Bông kh«ng chuÈn bÞ Mét sè h×nh ¶nh bÖnh lý chÝnh cña gan vµ ®- êng mËt Chôp ®- êng mËt qua Kehr 2. T¾c mËt: 2.1. Chôp Kehr kiÓm tra sái ®- êng mËt: Mét sè h×nh ¶nh bÖnh lý chÝnh cña gan vµ ®- êng mËt 2. T¾c mËt: 2.1. Chôp Kehr kiÓm tra sái ®- êng mËt: Mét sè h×nh ¶nh bÖnh lý chÝnh cña gan vµ ®- êng mËt 2. T¾c mËt: 2.1. Chôp Kehr kiÓm tra sái ®- êng mËt: Mét sè h×nh ¶nh bÖnh lý chÝnh cña gan vµ ®- êng mËt 2. T¾c mËt: 2.1. Chôp Kehr kiÓm tra sái ®m: C§ ph©n biÖt: h¬i qua Kehr Mét sè h×nh ¶nh bÖnh lý chÝnh cña gan vµ ®- êng mËt 3. T¾c mËt: 3.1. Do sái OMC: Chôp ®- êng mËt c¶n quang qua da Chôp ®- êng mËt qua Kehr Mét sè h×nh ¶nh bÖnh lý chÝnh cña gan vµ ®- êng mËt Chôp ®- êng mËt qua néi soi Can thiÖp g¾p sái 3. T¾c mËt: 3.1. Do sái OMC: Mét sè h×nh ¶nh bÖnh lý chÝnh cña gan vµ ®- êng mËt Chôp ®- êng mËt qua da 3. T¾c mËt: 3.2. Do sái kÑt cæ tói mËt: (HC Mirizzi) Mét sè h×nh ¶nh bÖnh lý chÝnh cña gan vµ ®- êng mËt Chôp ®- êng mËt qua da Chôp ®- êng mËt qua néi soi U Klastkin 3. T¾c mËt: 3.3. Do u ®- êng mËt: Mét sè h×nh ¶nh bÖnh lý chÝnh cña gan vµ ®- êng mËt Chôp ®- êng mËt qua da 3. T¾c mËt: 3.4. Do u ®Çu tuþ: Do viªm tuþ m¹n Mét sè h×nh ¶nh bÖnh lý chÝnh cña gan vµ ®- êng mËt Chôp ®- êng mËt qua Kehr 3. T¾c mËt: 3.5. Vïng bãng Vater: Do viªm chÝt Oddi Chôp ®- êng mËt qua da Mét sè h×nh ¶nh bÖnh lý chÝnh cña gan vµ ®- êng mËt Chôp ®- êng mËt qua da 3. T¾c mËt: 3.6. Do di c¨n: Di c¨n u ganDi c¨n u tói mËt Mét sè h×nh ¶nh bÖnh lý chÝnh cña gan vµ ®- êng mËt Chôp ®- êng mËt qua da 4. Abces gan-®- êng mËt: Tr- íc ®t Sau ®t Pseudomonas aeruginose Mét sè h×nh ¶nh bÖnh lý chÝnh cña gan vµ ®- êng mËt Chôp ®- êng mËt qua néi soi 5. Viªm x¬ ®- êng mËt: Mét sè h×nh ¶nh bÖnh lý chÝnh cña gan vµ ®- êng mËt Chôp ®- êng mËt qua néi soi 5. Viªm x¬ ®- êng mËt:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXQ ganmat.pdf
  • pdfXQcapcuubungY4dakhoa.pdf
  • pdfXQganmat capcuubungY4dakhoa.pdf
  • pdfXquang Gan mat Y4 da khoa.pdf
  • pdfXQuang long nguc va pho.pdf
Tài liệu liên quan