Vòng bi FAG

Giới Thiệu Về Tập Đoàn Schaeffler Tổng Quan Về Vòng Bi Thiết Bị Tháo Lắp Và Dịch Vụ

ppt52 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 20/07/2013 | Lượt xem: 2062 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vòng bi FAG, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG TRÌNH Giới Thiệu Về Tập Đoàn Schaeffler Tổng Quan Về Vòng Bi Thiết Bị Tháo Lắp Và Dịch Vụ “Together We Move The World” Cùng xoay chuyển thế giới Tổng số nhân viên Doanh số bán hàng 2007 180 nhà máy sản xuất toàn cầu: khoảng 66,000 toàn cầu: gần 8,9 tỷ euros tại hơn 50 quốc gia Nhà máy sản xuẩt Văn phòng bán hàng 21 FAG INA 39 LuK 16 1985 Bánh đà kép 1975 Bơm chân không 2000 Hệ thống ly hợp 1999 Hộp số vô cấp (CTV) Sát nhập vào tập đoàn INA-Holding Schaeffler KG 1965 Thành lập LuK ở Bühl Bộ li hợp nhiều đĩa 1974 LuK thiết lập cơ sở tại Brazil & Mexico 1976 Thành lập công ty Autoteile-Service-GmbH 1949 Phát triển loại bi trụ có rế dẫn hướng. 1946 Thành lập công ty Industrie GmbH 1956 Nhà máy đầu tiên ở nước ngoài (Anh) 1992 Nhà máy đầu tiên tại châu Á (Hàn Quốc) 1955 Ra đời sản phẩm dẫn hướng tuyến tính đầu tiên 1971 Sản xuất bộ điều chỉnh van ở quy mô lớn 1986 Hệ thống căng dây đai tự động cho xe khách 1999 Sát nhập LuK 2000 Sát nhập REGE 2002 Sát nhập FAG 2003 Khởi động nhà máy tại Romania 1883 Thành lập FAG tại Schweinfurt 1980 Vòng bi tang trống loại. E 1883 Sáng chế máy mài bi cầu 1905 Đăng ký thương hiệu FAG 1953/54 Nhà máy đầu tiên tại châu Mỹ (Canada) 2002 Sát nhập vào INA-Holding Schaeffler KG 1952 Vòng bi tang trống HL với các ổ lăn barrel đối xứng 1993 Bằng sáng chế về công nghệ gắn ổ lăn bằng đinh tán vào vòng bi bánh xe ô tô 1985 Chào bán cổ phiếu ra công chúng 2003 Dải sản phẩm X – life: sự kết hợp hoàn hảo giữa INA và FAG 2003 Sở hữu 100 % cổ phần FAG Bearings Korea 2003 Bộ ly hợp kép 1912 Sáng chế ổ lăn barrel 1926 Sản xuất loại vòng bi côn 2002 Vòng bi tang trống loại E1 2003 Rút khỏi TTCK Schaeffler KG 2003 Dải sản phẩm X – life: sự kết hợp hoàn hảo giữa INA và FAG VOØNG BI Nhaø Saûn Xuaát Voøng Bi FAG (FAG Kugelfischer Georg Schafer AG) FAG laø coâng ty tieân phong vaø laø nhaø saûn xuaát voøng bi ñaàu tieân treân theá giôùi. Gaàn 120 naêm tröôùc ñaây, vaøo naêm 1883, taïi thaønh phoá Schweinfurt ôû CHLB Ñöùc, oâng Friedrich Fisher ñaõ cheá taïo thaønh coâng maùy maøi vieân bi (ñöôïc caáp baèng saùng cheá naêm 1890), coã maùy naøy cho pheùp taïo ra nhöõng vieân bi theùp coù kích côõ vaø ñoä troøn hoaøn toaøn gioáng nhau. Söï phaùt trieån kyõ thuaät naøy ñaõ taïo ra moät böôùc ñoät phaù cho coâng nghieäp voøng bi ngaøy nay. Chöõ Kugelfisher (bi Fisher) coù nguoàn goác töø “Kugel”-nghóa tieáng Ñöùc laø vieân bi, vaø “Fisher”-teân cuûa ngöôøi phaùt minh ra maùy maøi vieân bi vaø laø moät phaàn cuûa thöông hieäu FAG. Töø thaùng gieâng naêm 2002, FAG trôû thaønh moät thaønh vieân cuûa taäp ñoaøn INA (CHLB Ñöùc), caùc hoaït ñoäng saûn xuaát voøng bi cuûa hai coâng ty ñöôïc saùp nhaäp vôùi nhau. Vieäc saùp nhaäp giuùp cho INA vaø FAG trôû thaønh nhaø saûn xuaát voøng bi lôùn thöù hai treân theá giôùi. Maùy maøi vieân bi do oâng Friedrich Fisher phaùt minh naêm 1883 Caùc Boä Phaän Caáu Thaønh Voøng Bi Voøng Ngoaøi Voøng trong Voøng Caùch Phaàn Töû Laên Outer ring & Inner ring (voøng ngoaøi &voøng trong) daãn höôùng phaàn töû laên Rolling Element (phaàn töû laên): truyeàn löïc, taûi troïng töø voøng naøy sang voøng kia Cage (voøng caùch): giöõ caùc phaàn töû laên vaø ngaên khoâng cho chuùng tieáp xuùc laãn nhau Lubrication: chaát boâi trôn cuõng laø moät thaønh phaàn thieát yeáu cuûa voøng bi Vaät Lieäu Bích saét Bích nhöïa khoâng tieáp xuùc voøng trong Bích nhöïa tieáp xuùc voøng trong Daïng Maët Bích FAG SKF NSK NTN ZR, 2ZR Z, ZZ Z, ZZ Z, 2Z RSD, 2RSD LS, 2LS LB, LLB V, VV RSR, 2RSR RS, 2RS DU, DDU LU, LLU Theo Khaû Naêng Chòu Löïc Voøng Bi Chòu löïc Höôùng kính Voøng Bi Chòu Löïc Doïc Truïc Löïc höôùng kính P Löïc doïc truïc P Phaân Loaïi Voøng Bi Phaân Loaïi Voøng Bi Theo Hình Daïng Phaàn Töû Laên Bi troøn Con laên hình truï Con laên hình coân Voøng Bi Coân Con laên kim Con laên hình tang troángï Voøng Bi Kim Voøng Bi Tang Troáng Voøng Bi Truï Voøng Bi Troøn Caùc Kích Thöôùc Cô Baûn Cuûa Voøng Bi d : ñöôøng kính loã D : ñöôøng kính voøng ngoaøi B : beà daøy voøng trong C : beà daøy voøng ngoaøi d : ñöôøng kính loã D : ñöôøng kính voøng ngoaøi T : chieàu cao Voøng Bi Chòu löïc Höôùng kính Voøng Bi Chòu löïc doïc truïc Ñoä Hôû Höôùng Kính Cuûa Voøng Bi Kyù hieäu C1 < C2 < CN < C3 < C4 < C5 Ñoä hôû höôùng kính Ñoä hôû doïc truïc Gr Caáp Chính Xaùc Cuûa Voøng Bi Kyù hieäu caáp chính xaùc theo tieâu chuaån ISO: PN P6 P5 P4 P2 PN < P6 < P5 < P4 < P2 Ñoä chính xaùc cuûa voøng bi goàm : ñoä chính xaùc veà kích thöôùc, dung sai vaø ñoä chính xaùc cuûa voøng bi khi vaän haønh Kyù hieäu caáp chính xaùc theo tieâu chuaån FAG: P4S SP UP Keát Hôïp Ñoä Hôû Höôùng Kính Vaø Caáp Chính Xaùc Cuûa Voøng Bi Caáp Chính Xaùc P5 Ñoä Hôû Höôùng Kính C2 + P52 = Heä Thoáng Kyù Hieäu Voøng Bi FAG R NU 22 10 E .TVP2 .C3 K : voøng caùch ñaõ laép saún phaàn töû laên L: voøng trong hoaëc voøng ngoaøi cuûa loaïi voøng bi coù theå thaùo rôøi R: voøng trong hoaëc voøng ngoaøi ñaõ laép saún voøng caùch vaø phaàn töû laên WS: thôùt laép vaøo truïc cuûa voøng bi chaën GS: thôùt laép vaøo oå ñôõ cuûa voøng bi chaën S: voøng bi laøm baèng theùp khoâng gæ Heä Thoáng Kyù Hieäu Voøng Bi FAG Kí Hieäu Cô Baûn Kí hieäu nhoùm voøng bi theå hieän loaïi voøng bi vaø series kích thöôùc Kí hieäu ñöôøng kính loã duøng ñeå xaùc ñònh kích thöôùc ñöôøng kính loã 623 231 303 NU22 NA49 Ví duï Kí Hieäu Ñöôøng Kính Loã Heä Thoáng Kyù Hieäu Voøng Bi FAG 05 28 10 10 06 23 623 231 303 NU22 6 (voøng bi caàu raõnh saâu) 2 (voøng bi tang troáng) 3 (voøng bi coân) NU (voøng bi truï) 31 03 22 NA49 49 NA ( voøng bi kim) Heä Thoáng Kyù Hieäu Voøng Bi FAG Series beà roäng + Series ñöôøng kính ngoaøi = Nhoùm kích thöôùc Series beà roäng Series ñöôøng kính ngoaøi 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4 Ñoái vôùi loaïi voøng bi chaø, series beà roäng ñöôïc thay theá bôûi series chieàu cao Series chieàu cao : 7, 9, 1, 2 Heä Thoáng Kyù Hieäu Voøng Bi FAG Series beà roäng Series beà roäng Series beà roäng Series beà roäng Series DK ngoaøi o Series DK ngoaøi 2 Series DK ngoaøi 3 Series DK ngoaøi 4 Heä Thoáng Kyù Hieäu Voøng Bi FAG Ñöôøng kính loã ñöôïc xaùc ñònh theo 5 qui luaät sau: d < 10 mm 3 to 9 d ≥ 10 to < 20 mm 04 to 96 00 to 03 d ≥ 20 to 480 mm d ≥ 500 mm d / .. = mm = mm Kí Hieäu Ñöôøng Kính Loã Heä Thoáng Kyù Hieäu Voøng Bi FAG 623 3 mm 62 608 8 mm 60 635 5 mm 63 Heä Thoáng Kyù Hieäu Voøng Bi FAG Kí Hieäu Ñöôøng Kính Loã 6200 10 mm 62 61801 12 mm 618 NU202 7203 15 mm 17 mm NU2 72 Heä Thoáng Kyù Hieäu Voøng Bi FAG Kí Hieäu Ñöôøng Kính Loã 6204 20 mm 62 61808 40 mm 618 32028 24196 140 mm 480 mm 320 241 Heä Thoáng Kyù Hieäu Voøng Bi FAG Kí Hieäu Ñöôøng Kính Loã 618/500 500 mm 618 NU19/710 710 mm NU19 240/850 850 mm 240 Kí hieäu ñöôøng kính loã Heä Thoáng Kyù Hieäu Voøng Bi FAG Kí Hieäu Ñöôøng Kính Loã 60/2,5 2,5 mm 60 618/5 5 mm 618 320/28 28 mm 320 Heä Thoáng Kyù Hieäu Voøng Bi FAG Kí Hieäu Ñöôøng Kính Loã Heä Thoáng Kyù Hieäu Voøng Bi FAG Voøng Bi Caàu Raõnh Saâu, Moät Daõy Bi Deep Groove Ball Bearing, Single Row Kyù hieäu ñuoâi: M voøng caùch ñuùc baèng ñoàng, bi daãn höôùng .2RS, .2RSR hai naép nhöïa .W203B voøng bi baèng theùp khoâng gæ .2ZR, .2Z hai naép saét Khaû naêng chòu löïc Höôùng kính : trung bình Doïc truïc: trung bình Khaû naêng töï löïa Phuï thuoäc vaøo taûi, thöôøng töø 2’ ñeán 16’ Toác ñoä töø cao ñeán raát cao Ñaëc Tính Kyõ Thuaät Kyù Hieäu Voøng Bi: 160, 161, 60, S60, 618, 62, S62, 622, 623, 63, S63, 64 Kyù hieäu ñuoâi: B Thieát keá beân trong coù thay ñoåi, goùc tieáp xuùc 40 ¨ JP Voøng caùch daäp baèng theùp kieåu window MP Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng kieåu window TVP Voøng caùch ñuùc baèng chaát deõo toång hôïp Polyamide coù chöùa sôïi thuûy tinh, kieåu window UA Thieát keá phoå bieán cho laép ñaët theo caëp, caëp laép kieåu laép O vaø X coù khe hôû doïc truïc nhoû UO Thieát keá phoå bieán cho laép ñaët theo caëp, caëp laép kieåu laép O vaø X coù khe hôû doïc truïc baèng 0 Voøng Bi Caàu Tieáp Xuùc Goùc, Moät Daõy Bi Angular Contact Ball Bearings, Single Row Ñaëc Tính Kyõ Thuaät Kyù Hieäu Voøng Bi 72B, 73B Khaû naêng chòu löïc Höôùng kính : trung bình Doïc truïc: cao Khaû naêng töï löïa: khoâng Toác ñoä töø cao ñeán raát cao Kyù hieäu ñuoâi: B Thieát keá beân trong coù thay ñoåi DA Voøng trong taùch laøm hai M Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng, bi daãn höôùng MA Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng, voøng ngoaøi daãn höôùng .2RSR Hai naép nhöïa TVH Voøng caùch kieåu snap ñuùc baèng chaát deõo toång hôïp Polyamide coù chöùa sôïi thuûy tinh, bi daãn höôùng TVP Voøng caùch kieåu window ñuùc baèng chaát deõo toång hôïp Polyamide coù chöùa sôïi thuûy tinh, bi daãn höôùng .2ZR Hai naép saét Voøng Bi Caàu Tieáp Xuùc Goùc, Hai Daõy Bi Angular Contact Ball Bearings, Double Row Kyù Hieäu Voøng Bi: 32, 33, 32B, 33B, 33DA Khaû naêng chòu löïc Höôùng kính : trung bình Doïc truïc: cao theo 2 höôùng Khaû naêng töï löïa: khoâng Toác ñoä khoâng cao nhö loaïi 1 daõy bi Ñaëc Tính Kyõ Thuaät 32, 33 32B, 33B 33DA 32,33 32B,33B 33DA Goùc tieáp xuùc 350 250 450 Raõnh ñieàn bi Coù Khoâng Khoâng Voøng Bi Caàu Tieáp Xuùc Goùc, Hai Daõy Bi Angular Contact Ball Bearings, Double Row Voøng Bi Truïc Chính Spindle Bearings Kyù Hieäu Voøng Bi: B70, B719, B72, HCS70,HCS719 HSS70, HSS719 Ñaëc Tính Kyõ Thuaät Kyù hieäu ñuoâi: C Goùc tieáp xuùc 150 E Goùc tieáp xuùc 250 P4S Dung sai caáp chính xaùc P4S T Voøng caùch baèng chaát deûo toång hôïp nhöïa thoâng UL Thieát keá thoâng duïng cho caùc kieåu gheùp ñoâi daïng O&X, taûi troïng ban ñaàu thaáp Khaû naêng chòu löïc Höôùng kính : trung bình Doïc truïc: cao Khaû naêng töï löïa: khoâng Toác ñoä raát cao Caùc Kieåu Gheùp DB Kieåu gheùp O DF Kieåu gheùp X DT Kieåu gheùp Tandem Voøng Bi Truïc Chính Spindle Bearings Kyù hieäu ñuoâi: MPA Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng kieåu window, voøng ngoaøi daãn höôùng N2 2 raõnh giöõ treân gôø voøng ngoaøi TVP Voøng caùch kieåu window ñuùc baèng chaát deõo toång hôïp Polyamide coù chöùa sôïi thuûy tinh, bi daãn höôùng Voøng Bi Caàu Tieáp Xuùc Goùc Boán Ñieåm Four Point Ball Bearing Kyù Hieäu Voøng Bi: QJ2, QJ3 Ñaëc Tính Kyõ Thuaät Khaû naêng chòu löïc Höôùng kính : thaáp Doïc truïc: cao theo 2 höôùng Khaû naêng töï löïa: ít Toác ñoä töø trung bình ñeán cao Voøng Bi Caàu Töï Löïa Self-Aligning Ball Bearings Kyù hieäu ñuoâi: C3 Ñoä hôû höôùng kính lôùn hôn bình thöôøng K Loã coân M Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng, bi daãn höôùng .2RS Hai naép nhöïa TV Voøng caùch ñuùc baèng chaát deõo toång hôïp Polyamide coù chöùa sôïi thuûy tinh, bi daãn höôùng Kyù Hieäu Voøng Bi: 12, 13, 22, 23, 112 Ñaëc Tính Kyõ Thuaät Khaû naêng chòu löïc Höôùng kính : thaáp Doïc truïc: thaáp Khaû naêng töï löïa: Voøng bi khoâng bích max 40 Voøng bi coù bích max 1.50 Toác ñoä cao Voøng Bi Chaën Moät Höôùng, Bi Caàu Thrust Ball Bearings, Single Direction Kyù hieäu ñuoâi: FP Voøng caùch ñuùc baèng theùp kieåu window, bi daãn höôùng M Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng, bi daãn höôùng MP Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng kieåu window, bi daãn höôùng Kyù hieäu voøng bi: 511, 512, 513, 514, 532, 533 Ñaëc Tính Kyõ Thuaät Khaû naêng chòu löïc Höôùng kính : khoâng Doïc truïc: trung bình Khaû naêng töï löïa: khoâng Toác ñoä trung bình 511, 512, 513, 514 532,533 Voøng Bi Chaën Moät Höôùng, Bi Caàu Thrust Ball Bearings, Single Direction Kyù kieäu ñuoâi: FP Voøng caùch ñuùc baèng theùp kieåu window, bi daãn höôùng M Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng, bi daãn höôùng MP Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng kieåu window, bi daãn höôùng Kyù hieäu voøng bi: 522, 523, 542, 543 Ñaëc Tính Kyõ Thuaät Khaû naêng chòu löïc Höôùng kính : khoâng Doïc truïc: trung bình theo 2 höôùng Khaû naêng töï löïa: khoâng Toác ñoä trung bình Voøng Bi Chaën Hai Höôùng, Bi Caàu Thrust Ball Bearings, Double Direction 522, 523 542, 543 Voøng Bi Chaën Hai Höôùng, Bi Caàu Thrust Ball Bearings, Double Direction Voøng Bi Chaën Tieáp Xuùc Goùc, Moät Höôùng, Bi Caàu Angular Contact Thrust Ball Bearing, Single Direction Kyù hieäu ñuoâi: TVP Voøng caùch kieåu window ñuùc baèng chaát deõo toång hôïp Polyamide coù chöùa sôïi thuûy tinh, bi daãn höôùng Kyù Hieäu Voøng Bi: 7602, 7603 Ñaëc Tính Kyõ Thuaät Khaû naêng chòu löïc Höôùng kính : thaáp Doïc truïc: trung bình Khaû naêng töï löïa: thaáp Toác ñoä cao Voøng Bi Chaën Tieáp Xuùc Goùc, Hai Höôùng, Bi Caàu Angular Contact Thrust Ball Bearing, Double Direction Kyù hieäu ñuoâi: M Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng, bi daãn höôùng SP Dung sai caáp chính xaùc SP Kyù hieäu voøng bi: 2344, 2347 Ñaëc Tính Kyõ Thuaät Khaû naêng chòu löïc Höôùng kính : khoâng Doïc truïc: trung bình theo 2 höôùng Khaû naêng töï löïa: khoâng Toác ñoä raát cao Voøng Bi Truï, Moät Daõy Bi Cylindrical Roller Bearing, Single Row Kyù hieäu ñuoâi: E Thieát keá taêng cöôøng hieäu suaát söû duïng M, M1 Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng, bi daãn höôùng TVP2 Voøng caùch kieåu window ñuùc baèng chaát deõo toång hôïp Polyamide coù chöùa sôïi thuûy tinh, bi daãn höôùng Kyù hieäu voøng bi: NU10, 19, 2, 22, 23, 3 NJ2, 22, 23, 3 NUP2, 22, 23, 3 N2, 3 Ñaëc Tính Kyõ Thuaät Khaû naêng chòu löïc +Höôùng kính : cao +Doïc truïc: khoâng ( hoaëc chòu ñöôïc raát ít ñoái vôùi loaïi coù gôø treân voøng trong) Khaû naêng töï löïa: töø 1’-4’ Toác ñoä töø cao ñeán raát cao Voøng Bi Truï, Moät Daõy Bi Cylindrical Roller Bearing, Single Row Kyù hieäu ñuoâi: A Thieát keá beân trong coù thay ñoåi S Raõnh daàu vaø loã daàu treân voøng ngoaøi K Loã coân, ñoä coân 1:12 M Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng, bi daãn höôùng SP Dung sai ñaëc bieät chính xaùc, khe hôû voøng bi caáp C1NA Voøng Bi Truï, Hai Daõy Bi Cylindrical Roller Bearing, Double Row Kyù hieäu voøng bi: NN30ASK.M.SP Ñaëc Tính Kyõ Thuaät Khaû naêng chòu löïc Höôùng kính : raát cao Doïc truïc: khoâng hoaëc raát ít Khaû naêng töï löïa: raát thaáp Toác ñoä cao ñeán raát cao Voøng Bi Coân Tapered Roller Bearings Kyù hieäu ñuoâi: A Thieát keá beân trong coù thay ñoåi A…N11CA Khe hôû doïc truïc A theo µm, 2 voøng bi coân laép theo kieåu X vôùi mieáng ñeäm giöõa 2 voøng B Goùc tieáp xuùc taêng leân X Kích thöôùc beân ngoaøi thích öùng vôùi tieâu chuaån quoác teá Kyù hieäu voøng bi: 302, 303, 313, 320, 322, 323, 329, 330, 331, 332 Ñaëc Tính Kyõ Thuaät Khaû naêng chòu löïc +Höôùng kính : cao +Doïc truïc: cao Khaû naêng töï löïa: töø 1’-4’ Toác ñoä töø trung bình ñeán cao Voøng Bi Tang Troáng Töï Löïa, Moät Daõy Bi Barrel Roller Bearings Kyù hieäu ñuoâi: C3 Ñoä hôû höôùng kính lôùn hôn bình thöôøng K Loã coân MB Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng, voøng trong daãn höôùng T Voøng caùch kieåu window ñuùc baèng chaát deõo toång hôïp Polyamide coù chöùa sôïi thuûy tinh Kyù hieäu voøng bi: 202,203 Ñaëc Tính Kyõ Thuaät Khaû naêng chòu löïc Höôùng kính : raát cao Doïc truïc: thaáp Khaû naêng töï löïa: raát cao max 40 Toác ñoä töø thaáp ñeán trung bình Voøng Bi Tang Troáng Töï Löïa, Hai Daõy Bi Spherical Roller Bearings Kyù hieäu ñuoâi: A, B Thieát keá beân trong coù thay ñoåi E, E1 Thieát keá taêng cöôøng hieäu suaát söû duïng K Loã coân, ñoä coân 1:12 K30 Loã coân, ñoä coân 1:30 M Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng, bi daãn höôùng MA Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng, voøng ngoaøi daãn höôùng MB Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng, voøng trong daãn höôùng S Raõnh daàu vaø loã daàu treân voøng ngoaøi T41A Thieát keá ñaëc bieät cho öùng suaát rung ñoäng vôùi dung sai ñöôøng kính nhoû, khe hôû höôùng kính caáp C4 TVPB Voøng caùch kieåu window ñuùc baèng chaát deõo toång hôïp Polyamide coù chöùa sôïi thuûy tinh, voøng trong daãn höôùng Kyù Hieäu Voøng Bi: 213, 222, 223, 230, 231, 232, 233, 239, 240, 241 Ñaëc Tính Kyõ Thuaät Khaû naêng chòu löïc +Höôùng kính : raát cao +Doïc truïc: trung bình Khaû naêng töï löïa: toát töø 0.50-20 Toác ñoä thaáp ñeán trung bình Voøng Bi Chaën, Bi Truï Maët Caàu Spherical Roller Thrust Bearings Kyù hieäu ñuoâi: E Thieát keá taêng cöôøng hieäu suaát söû duïng MB Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng, daãn höôùng baèng thôùt laép vaøo truïc Kyù hieäu voøng bi: 292E, 293E, 294E Ñaëc Tính Kyõ Thuaät Khaû naêng chòu löïc Höôùng kính : trung bình Doïc truïc: raát cao Khaû naêng töï löïa: cao töø 1.50 -2.50 Toác ñoä trung bình ñeán cao Voøng Bi Chaën, Bi Truï Cylindrical Roller Thrust Bearings Kyù hieäu ñuoâi: LPB Voøng caùch kieåu window ñuùc baèng kim loaïi nheï, truïc daãn höôùng MB Voøng caùch ñuùc baèng ñoàng, truïc daãn höôùng MPB Voøng caùch kieåu window ñuùc baèng ñoàng, truïc daãn höôùng TVPB,TVPB1 Voøng caùch kieåu window ñuùc baèng chaát deõo toång hôïp Polyamide coù chöùa sôïi thuûy tinh, truïc daãn höôùng Kyù Hieäu Voøng Bi: 811, 812 Ñaëc Tính Kyõ Thuaät Khaû naêng chòu löïc Höôùng kính : khoâng Doïc truïc: raát cao Khaû naêng töï löïa: khoâng Toác ñoä thaáp Goái Ñôõ & Phuï Kieän Ñi Keøm Plummer Block &Accessories Goái Ñôõ Loaïi SNV Goái Ñôõ Loaïi LOE Goái Ñôõ Loaïi F515-F522 Naép Che DKV Caùc Loaïi Goái Ñôõ FAG Goái Ñôõ Loaïi SNV Phôùt laøm kín Phôùt laøm kín DH Phôùt laøm kín FSV Phôùt laøm kín TSV Voøng Ñònh Vò Goái Ñôõ & Phuï Kieän Ñi Keøm Plummer Block &Accessories Ñai OÁc- KMxx Ñeäm Haõm Ñai OÁc- HMxx Maêngxoâng Ruùt Hxxx Maêngxoâng Ñaåy AHxxx Goái Ñôõ & Phuï Kieän Ñi Keøm Plummer Block &Accessories Thank you for your attention !

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptVòng bi FAG.ppt
Tài liệu liên quan