Viêm tụy mãn

I.ĐẠI CƯƠNG : -Viêm tụy mạn (VTM): quá trình hủy hoại mô tụy do viêm trường diễn . → Suy giảm chức năng tụy -ngoại tiết và rồi là nội tiết II.GPB –VTM : 3 thể -VTM vôi hoá : chiếm 95%, xơ hoá vòng quanh cấu trúc tuyến; viêm →biến đổi mô tụy , chít hẹp và giãn ống tụy . Hiện diện các nút (protein + muối Calci ) / các ống tuyến tụy. -VTM tắc nghẽn: biến đổi viêm-xơ/ tắc nghẽn -VTM xơ hoá : hịên tượng xơ quanh và trung tâm tiểu thùy → thương tổn dạng vi hạt đặc thù .

ppt24 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 18/07/2013 | Lượt xem: 1591 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Viêm tụy mãn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIEÂM TUÏY MAÏN Nguyeãn Phöôùc Baûo Quaân VIEÂM TUÏY MAÏN I.ÑAÏI CÖÔNG : -Vieâm tuïy maïn (VTM): quaù trình huûy hoaïi moâ tuïy do vieâm tröôøng dieãn . → Suy giaûm chöùc naêng tuïy -ngoaïi tieát vaø roài laø noäi tieát VIEÂM TUÏY MAÏN II.GPB –VTM : 3 theå -VTM voâi hoaù : chieám 95%, xô hoaù voøng quanh caáu truùc tuyeán; vieâm →bieán ñoåi moâ tuïy , chít heïp vaø giaõn oáng tuïy . Hieän dieän caùc nuùt (protein + muoái Calci ) / caùc oáng tuyeán tuïy. -VTM taéc ngheõn: bieán ñoåi vieâm-xô/ taéc ngheõn -VTM xô hoaù : hòeân töôïng xô quanh vaø trung taâm tieåu thuøy → thöông toån daïng vi haït ñaëc thuø . VIEÂM TUÏY MAÏN VIEÂM TUÏY MAÏN VIEÂM TUÏY MAÏN III. Laâm saøng VTM -Tr.chöùng toaøn thaân -Ñau : vuøng thöôïng vò, HST lan ra sau löng, coù nhöõng côn kòch phaùt . -RLTH -Khaùm : sôø thaáy khoái (+/-) VIEÂM TUÏY MAÏN IV. CHAÅN ÑOÙAN HÌNH AÛNH CUÛA VTM- CHUÏP OÁNG TUÏY CHT VIEÂM TUÏY MAÏN IV. CHAÅN ÑOÙAN HÌNH AÛNH CUÛA VTM- SIEÂU AÂM -1.Bieán ñoåi ñöôøng bôø tuïy : +Giai ñoaïn sôùm : coøn töông ñoái bình thöôøng +Giai ñoaïn sau : khoâng ñeàu, daïng gai (do vi haït naèm ngoaïi vi tuyeán tuïy) . Bn maäp (+/-) VIEÂM TUÏY MAÏN 2.Bieán ñoåi kích thöôùc tuïy/ VTM -Giai ñoaïn ñaàu :söng lôùn tuïy -Giai ñoaïn sau : + Teo nhoû + Phì ñaïi khu truù-vieâm khu truù (+/-). + Khoâng thay ñoåi . VIEÂM TUÏY MAÏN 3.Bieán ñoåi caáu truùc tuïy -Maãu hoài aâm : khoâng ñoàng nhaát. -Ñoä hoài aâm : +Phaàn lôùn tröôøng hôïp →taêng haâ (vieâm, xô, voâi hoaù trong oáng tuyeán ..) +Daïng ñaëc bieät: khoái vieâm khu truù →neàn giaûm haâ keøm daõi /ñaùm taêng haâ ôû trung taâm => Giaùn bieät vôùi khoái u tuïy -Ñoä huùt aâm : taêng →boùng löng . VIEÂM TUÏY MAÏN 4.Bieán ñoåi oáng tuyeán -OÁng tuyeán vöøa giaõn vöøa chít . -Ñöôøng ñi maát tính chaát trôn laùn meàm maïi . -Loøng oáng chöùa chaát baát thöôøng (soûi / theå voâi hoaù , chaát nhaày / theå taéc ngheõn ). VIEÂM TUÏY MAÏN 5.Soûi tuïy: hieän dieän trong theå VTM theå voâi hoaù . -Vò trí : trong loøng oáng tuyeán tuïy (nhaùnh →oáng Wirsung ). - Kích thöôùc : nhoû →lôùn; voâi hoaù nhoû khoâng nhaän ra ñöôïc / SAÂ →CLVT(+++) VIEÂM TUÏY MAÏN V.BIEÁN CHÖÙNG CUÛA VTM -Ñôït vieâm caáp / VTM -Nang giaû tuïy(nhieãm truøng, xuaát huyeát, vôõ). -Cheøn eùp caùc caáu truùc xung quanh (OMC, taù traøng ..) -Bieán chöùng maïch maùu -Bieán chöùng ôû laùch-nhoài maùu laùch . -K tuïy / neàn VTM VIEÂM TUÏY MAÏN -Bieán chöùng -Ñôït vieâm caáp / VTM +Nhö laø ñaëc ñieåm trong tieán trieån beänh. +Caùc bieåu hieän LS cuûa VTC. +Chaån ñoaùn H.aû: .Caùc daáu hieäu cuûa VTC .Caùc daáu hieäu cuûa VTM VIEÂM TUÏY MAÏN -Bieán chöùng – Nang öù treä-nang giaû tuïy +Nang öù treä : heä quûa taéc cuûa oáng tuyeán. +Nang giaû tuïy: hình thaønh trong ñôït caáp. -CÑHAÛ: +Caáu truùc: nang dòch, bôø ñeàu daïng nhieàu thuøy, thaønh daøy/moûng, dòch beân trong coù hoài aâm / roãng aâm . +Vò trí :50% trong tuïy(ñaàu,thaân). VIEÂM TUÏY MAÏN VIEÂM TUÏY MAÏN VIEÂM TUÏY MAÏN -Bieán chöùng – Nang öù treä-nang giaû tuïy +Gaây cheøn eùp xung quanh. .Daï daøy. .Taù traøng. .Ñöôøng maät. .Thaän-nieäu quaûn. VIEÂM TUÏY MAÏN -Bieán chöùng – Nang öù treä-nang giaû tuïy +Xuaát huyeát trong nang: tieàm aån, caáp tính bieåu hieän choaùng maát maùu.Tyû leä:10% +Hình aûnh SAÂ: thay ñoåi theo dieãn tieán maùu. VIEÂM TUÏY MAÏN -Bieán chöùng – Nang öù treä-nang giaû tuïy +Boäi nhieãm nang. .Nguoàn:doø töø oáng tieâu hoaù, choïc huùt, CPRE. .LS: ++ .Haû: Hieän dieän khí=> giaù trò . Thaønh daøy. Caáu truùc beân trong khoâng ñoàng nhaát .CT (+++). VIEÂM TUÏY MAÏN -Bieán chöùng – Nang öù treä-nang giaû tuïy +Vôõ nang : trong oå buïng, khoang maøng phoåi, oáng tieâu hoaù. +Di chuyeån nang . VIEÂM TUÏY MAÏN Bieán chöùng cuûa VTM-Bieán chöùng maïch maùu +Bc ñoäng maïch: do aên moøn thaønh maïch=> giaû phình maïch, vôõ tuùi phình, nhoài maùu . VIEÂM TUÏY MAÏN -Bieán chöùng maïch maùu +B/c tónh maïch: .Cheøn eùp: TMC(+++)=> taêng aùp . Thuyeân taéc . . Nhoài maùu laùch VIEÂM TUÏY MAÏN -Bieán chöùng : K tuïy / neàn VTM +Khoái khu truù : khoâng coù ñaëc ñieåm caáu truùc oáng trong khoái , tieán trieån nhanh .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptViêm tụy mãn.PPT
Tài liệu liên quan