Vẽ AutoCad 3D - Phần 4

Enter the number of items in the array: 12 Số lượng cần Array Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) <360>: Góc quay là bao nhiêu Rotate arrayed objects? [Yes/No] : Có xoay đối tượng hay không Specify center point of array: Xác định tâm quay pecify second point on axis of rotation: Chọn điểm thứ hai để xác định truc quay

pdf5 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 13/12/2013 | Lượt xem: 1450 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Vẽ AutoCad 3D - Phần 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D 1. Leänh ROTATE 3D Coâng duïng: Duøng ñeå quay ñoái töôïng solid, wrieframe, surfaces Caùch goïi leänh: Modify\3D operation> rotate3D Rotate3d CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D Doøng leänh Select objects: Specify opposite corner: 1 found Choïn ñoái töôïng caàn quay Specify first point on axis or define axis by [Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]: Choïn ñieåm thöù nhaát laøm truïc Specify second point on axis: Choïn ñieåm thöù 2 ñeå taïo thaønh truïc Specify rotation angle or [Reference]: 45 Nhaäp giaù trò goùc quay CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D Ví duï Ñieåm thöù nhaát laøm truïc Ñieåm thöù hai laøm truïc Quay theo truïc ñaõ choïn goùc 90 CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D Caùc löïa choïn Last: Sö söû duïng löïa choïn naøy thì ta quay caùc ñoái töôïng quanh truïc quay cuûa leänh Rotate 3D tröôùc ñoù. View: Truïc quay laø ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi maøn hình. Xaxis/Yaxis/Zaxis. Truïc quay laø caùc truïc X, Y, Z vaø ñi qua ñieåm maø ta xaùc ñònh taïi doøng nhaéc. Specify a point on the Z axis : (xaùc ñònh ñieåm maø truïc quay ñi qua) 2CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D Quay theo truïc Y 90 ñoä CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D 2. Leänh Mirror 3D Coâng duïng: Duøng ñeå taïo caùc ñoái töôïng ñoái xöùng Caùch goïi leänh: Modify\3D operation> Mirror3d Mirror3D CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D Doøng leänh Select objects: 1 found Choïn ñoái töôïng Specify first point of mirror plane (3 points) or [Object/Last/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points] Chonï ñieåm thöù nhaát laøm maët phaúng Specify second point on mirror plane: Choïn ñieåm thöù 2 laøm maët phaúng Specify third point on mirror plane: Chonï ñieåm thöù 3 laøm maët phaúng Delete source objects? [Yes/No] : Coù xoùa hình goác hay khoâng CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D Ñieåm thöù nhaát Ñieåm thöù 3 Ñieåm thöù 2 3CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D Caùc löïa choïn 3 Point: Maët phaúng ñoái xöøng ñöôïc xaùc ñònh qua ba ñieåm: Object:Maët phaúng ñoái xöùng laø maët phaúng chöùa ñoái töôïng ñöôïc choïn: Last: söõ duïng laïi maët phaúng ñoái xöøng cuûa leänh Mirror tröôùc ñoù. Zaxis: maët phaúng ñoái xöùng laø maët phaúng XY vuoâng goùc vôùi truïc Z maø ta seõ xaùc XY, YZ, ZX: Maët phaúng ñoái xöùng song song vôùi maët phaúng XY (hoaëc YZ, ZX) CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D Neáu chuùng ta löïa choïn maët ñoái xöùng song song vôùi caùc maët phaúng XY, YZ, ZX Seõ xuaát hieän doøng leänh Specify point on ZX plane Xaùc ñònh toïa ñoä ñieåm maø maët ñoái xöùng seõ ñi qua Maët ñoái xöùng laø zx CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D 2. Leänh 3D Array Caùch goïi leänh: Modify\3D operation> Array 3DArray Array theo hình chöõ nhaät Array theo voøng troøn Array theo hình chöõ nhaät CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D Doøng leänh Select objects: 1 found Enter the type of array [Rectangular/Polar] : Enter the number of rows (---) : 2 (soá caùc haøng) Enter the number of columns (|||) : 3 (soá caùc coät) Enter the number of levels (...) : 2 (soá caùc lôùp) Specify the distance between rows (---): 100 (nhaäp khoaûng caùch giöõa caùc haøng) Specify the distance between columns (|||): 100 (nhaäp khoaûng caùch giöõa caùc coät) Specify the distance between levels (...): 300 (nhaäp khoaûng caùch giöõa caùc lôùp) 4CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D Array theo voøng troøn Enter the number of items in the array: 12 Soá löôïng caàn Array Specify the angle to fill (+=ccw, -=cw) : Goùc quay laø bao nhieâu Rotate arrayed objects? [Yes/No] : Coù xoay ñoái töôïng hay khoâng Specify center point of array: Xaùc ñònh taâm quay pecify second point on axis of rotation: Choïn ñieåm thöù hai ñeå xaùc ñònh trucï quay CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D Truïc quay CAÙC LEÄNH BIEÁN HÌNH TRONG 3D Ví duï 3D array vôùi 8 ñoái töôïng Solid sau khi tröø 5Baøi taäp ví duï

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfVẽ autocad 3D phần 4.pdf
Tài liệu liên quan