Ước lượng phân phối tổn thất

ước lượng phân phối tổn thất Ước lượng gián tiếp: Phân phối của tần số tổn thất và mức độ nghiêm trọng Lập bảng kết hợp Mô phỏng Phương pháp giải tích

pdf2 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 24/08/2013 | Lượt xem: 3267 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ước lượng phân phối tổn thất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1ƯỚC LƯỢNG PHÂN PHỐI TỔN THẤT ƯỚC LƯỢNG PHÂN PHỐI TỔN THẤT 1. NGUỒN SỐ LIỆU 2. ƯỚC LƯỢNG TRỰC TIẾP PHÂN PHỐI TỔNG TỔN THẤT 3. ƯỚC LƯỢNG GIÁN TIẾP PHÂN PHỐI TỔNG TỔN THẤT 4. CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÂN PHỐI TỔNG TỔN THẤT ƯỚC LƯỢNG TRỰC TIẾP Năm Tổng tổn thất do hỏa hoạn 1963 260000 1964 35000 1965 97000 1966 425000 1967 8000 1968 18000 1969 90000 1970 82000 1971 38000 1972 35000 1973 132000 1974 49000 1975 280000 1976 5000 1977 40000 1978 10000 1979 14000 1980 76000 1981 62000 1982 620000 PHÂN PHỐI CỦA TỔNG TỔN THẤT Khoảng Xác suất Xác suất tổn thất tích lũy 0 – 10,000 0.15 0.15 10,001 - 25,000 0.1 0.25 25,001 – 50,000 0.25 0.5 50,001 – 75,000 0.05 0.55 75,001 – 100,000 0.2 0.75 100,001 – 250,000 0.05 0.8 250,001 – 500,000 0.15 0.95 500,001 – 750,000 0.05 1 ƯỚC LƯỢNG PHÂN PHỐI TỔN THẤT ƯỚC LƯỢNG GIÁN TIẾP PHÂN PHỐI TỔNG TỔN THẤT •Phân phối của tần số tổn thất và mức độ nghiêm trọng •Lập bảng kết hợp •Mơ phỏng •Phương pháp giải tích 610 714; 17857 - 28409 4444 752; 5376 631; 9474; 16842 7000 82 84 85 88 90 93 95 100 500 600; 15000 - 25000 4000 700; 5000 600; 9000; 16000 7000 2 4 0 2 2 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 0 1 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 Mức độ nghiêm trọng đch Chỉ số giá Mức độ nghiêm trọng Tần số đch Gtrị TS Số TT Nă m 20.417 0.083 0.250 0.167 0.083 1.000 0 – 1000 1001 – 5000 5001 – 10000 10001 – 20000 20001 – 30000 0.125 0.125 0.500 0.125 0.125 1.000 0 1 2 3 4 Xác suấtMức độ tổn thất Xác suấtTần số TT/năm ðẶC TRƯNG CỦA PHÂN PHỐI CỦA TỔNG TỔN THẤT • Giá trị trung bình: • Phương sai: • ðộ lệch chuẩn: • Hệ số biến thiên: • Tổn thất trung bình: • ðộ lệch chuẩn: ∑= i iiLPLM )( ∑ −=σ i 2 ii 2 LMLPL )]([)( )()( LL 2σ=σ )( )( LM LCV σ = ∑ = = n 1j jL n 1 L 2 1 n 1j 2 j LL1n 1LS       − − = ∑ = )()(

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfƯớc lượng phân phối tổn thất.pdf
Tài liệu liên quan