Từ vuông góc đến song song

I. Yêu cầu trọng tâm:  Biết phát biểu gãy gọn một mệnh đề toán học Biết quan hệ giữa hai đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với đường thẳng thứ ba II. Cơ sở vật chất. SGK, êke, thước thẳng, máy tính

pdf6 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 1997 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Từ vuông góc đến song song, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 6 Chương 1: Từ vuông góc đến song song. 1 Mụn:Hỡnh học Lớp: 7 Bài 6 chương I: Từ vuụng gúc đến song song I. Yờu cầu trọng tõm:  Biết phỏt biểu góy gọn một mệnh đề toỏn học  Biết quan hệ giữa hai đường thẳng cựng vuụng gúc hoặc cựng song song với đường thẳng thứ ba II. Cơ sở vật chất.  SGK, ờke, thước thẳng, mỏy tớnh III. Tổ chức lớp: Nhúm Cụng việc Cụng cụ 1 Suy luận ấke, giấy, bỳt, SGK 2 Làm việc trờn mỏy tớnh Mỏy tớnh 3 Làm việc trờn giấy A0 ấke, giấy A0, bỳt, SGK IV. Tiến trỡnh tiết dạy: Cỏc hoạt động Thời gian Cụng việc Giỏo viờn học sinh 5’  ổn định tổ chức, giới thiệu bài học  ổn định tổ chức, phõn chia cỏc nhúm hoạt động  Theo sự phõn cụng của giỏo viờn 12’  Học sinh hoạt động theo nhúm  Hướng dẫn cỏc hoạt động cho học sinh  Hoạt động theo cỏc nhúm dưới sự hướng dẫn của giỏo viờn. 12’  Bỏo cỏo kết quả hoạt động  Nghe cỏc nhúm trỡnh bày  Mỗi nhúm cử 1 đại diện trỡnh bày kết quả hoạt động của mỡnh 5’  Rỳt ra kết luận  Giỏo viờn tổng hợp kết quả và rỳt ra kết luận cuối cựng  Ghi chộp 5’  Trắc nghiệm   Làm bài tập trắc nghiệm 6’ Đỏnh giỏ tiết học,  Kết hợp giữa nhận  Đỏnh giỏ hoạt Bài 6 Chương 1: Từ vuông góc đến song song. 2 cho điểm từng nhúm xột của mỡnh và nhận xột của học sinh để cho điểm từng nhúm động của cỏc bạn Bài 6 Chương 1: Từ vuông góc đến song song. 3 Nhúm 1 : Suy luận 1. Nhiệm vụ: Sử dụng cỏc kiến thức đó học để suy luận 2. Cụng cụ, tài liệu: SGK, ờke, giấy, bỳt 3. Cỏc hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 6’ Hoạt động 2 6’ Bỏo cỏo 4’ Hoạt động 1 :  Vẽ một đường thẳng c và lấy hai điểm khỏc nhau A, B bất kỡ  Sử dụng ờke vẽ đường thẳng a qua A và a  c  Sử dụng ờke vẽ đường thẳng b qua B và b  c  Nhận xột về quan hệ giữa a và b  Sử dụng những kiến thức đó biết, bằng suy luận, hóy chứng minh nhận xột đú  Tỡm những vớ dụ thực tế để minh hoạ cho nhận xột trờn Hoạt động 2 :  Vẽ hai đường thẳng m và n song song với nhau, lấy một điểm A bất kỳ trờn mặt phẳng  Qua A vẽ đường thẳng q song song với m  Nhận xột về quan hệ giữa n và q  Sử dụng những kiến thức đó biết, bằng suy luận, hóy chứng minh nhận xột đú  Tỡm những vớ dụ thực tế để minh hoạ cho nhận xột trờn Bài 6 Chương 1: Từ vuông góc đến song song. 4 Nhúm 2 : mỏy tớnh 1. Nhiệm vụ: Dựng mỏy tớnh phỏt hiện ra cỏc tớnh chất của cỏc đường thẳng 2. Cụng cụ, tài liệu: Mỏy tớnh 3. Cỏc hoạt động: Hoạt động 1 : Làm trờn Sketchpad  Vẽ một đường thẳng c và lấy hai điểm khỏc nhau A, B bất kỡ  Vẽ đường thẳng a qua A và a  c  Vẽ đường thẳng b qua B và b  c  Thay đổi vị trớ của cỏc điểm và cỏc đường thẳng cú trong hỡnh. Nhận xột về quan hệ giữa a và b  Rỳt ra kết luận Hoạt động 2 : : Làm trờn Sketchpad  Vẽ hai đường thẳng m và n song song với nhau, lấy một điểm A bất kỳ trờn mặt phẳng  Qua A vẽ đường thẳng q m  Nhận xột về quan hệ giữa n và q ( Bằng cỏch đo gúc giữa hai đường thẳng ấy)  Rỳt ra kết luận Hoạt động 3 : Làm trờn Sketchpad  Vẽ hai đường thẳng x,y song song với nhau.  Vẽ đường thẳng z song song x  Thay đổi vị trớ cỏc điểm và cỏc đường cú trong hỡnh. Nhận xột về quan hệ giữa z và y  Rỳt ra kết luận hoạt động Thời gian Hoạt động 1 6’ Hoạt động 2 6’ Bỏo cỏo 4’ Bài 6 Chương 1: Từ vuông góc đến song song. 5 Nhúm 3 : gấp giấy 1. Nhiệm vụ: Gấp giấy 2. Cụng cụ, tài liệu: SGK, ờke, giấy, bỳt 3. Cỏc hoạt động: hoạt động Thời gian Hoạt động 1 6’ Hoạt động 2 6’ Bỏo cỏo 4’ Hoạt động 1 :  Gấp một đường thẳng c và lấy hai điểm khỏc nhau A, B bất kỡ trờn giấy  Gấp đường thẳng a qua A và a  c  Gấp đường thẳng b qua B và b  c  Nhận xột về quan hệ giữa a và b  Rỳt ra kết luận  Tỡm những vớ dụ thực tế để minh hoạ cho nhận xột trờn Hoạt động 2 :  Gấp hai đường thẳng m và n song song với nhau, lấy một điểm A bất kỳ trờn giấy  Qua A gấp đường thẳng q  m ( sử dụng ờke)  Nhận xột về quan hệ giữa n và q ( Bằng cỏch đo gúc giữa hai đường thẳng ấy)  Rỳt ra kết luận Hoạt động 3 :  Gấp hai đường thẳng m và n song song với nhau, lấy một điểm A bất kỳ trờn giấy  Qua A gấp đường thẳng q song song với m  Nhận xột về quan hệ giữa n và q  Rỳt ra kết luận  Tỡm những vớ dụ thực tế để minh hoạ cho nhận xột trờn Bài 6 Chương 1: Từ vuông góc đến song song. 6 Bài tập trắc nghiệm. Điền từ thớch hợp vào chỗ trống :  Hai đường thẳng cựng vuụng gúc với đường thẳng thứ ba thỡ. . . với nhau  Nếu một đường thẳng . . . với một trong hai đường thẳng song song thỡ nú cũng vuụng gúc với hai đường thẳng kia  Hai đường thẳng phõn biệt cựng . . . với một đường thẳng thứ ba thỡ song song với nhau. Điền đỳng sai :  Nếu a//b, b//c thỡ a//c  Nếu a//b, bc thỡ a//c  Nếu ab, b//c thỡ ac  Nếu a//c, b//c thỡ a//b  Nếu ab, bc thỡ ac Tiờu chuẩn đỏnh giỏ Điểm Nội dung 0 1 2 Trỡnh bày Khụng biết trỡnh bày Được _ chưa rừ ràng Đỳng, rừ ràng Kiến thức Sai Đạt nhưng cũn sai sút nhỏ Đỳng, rừ ràng, chớnh xỏc Kỹ năng Khụng cú kỹ năng làm bài Kỹ năng làm bài chưa tốt Kỹ năng làm bài tốt

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTừ vuông góc đến song song.pdf