Truy vấn và phân tích dữ liệu địa lý

Nhà nước có kế hoạch mở rộng đường Hải Thượng Lãn Ông ra mỗi bên 15 m tính từ tim đường.  Hãy tính diện tích và tổng số tiền cần đền bù để giải tỏa đất hai bên đường. Biết rằng: Đất nhà ở là 15 triệu/m2 Các loại đất khác là 5 triệu/m

pdf33 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Truy vấn và phân tích dữ liệu địa lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO TRUY VẤN VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU ĐỊA LÝ 2015 ThS. Nguyễn Thị Huyền huyen.gisk26@gmail.com Nội dung Truy vấn theo không gian 1 Truy vấn theo thuộc tính 2 Tạo buffer 3 4 5 6 Hợp nhất đối tượng Chia đôi đối tượng Xóa một phần đối tượng Nội dung Truy vấn theo không gian 1 Truy vấn theo thuộc tính 2 Tạo buffer 3 4 5 6 Hợp nhất đối tượng Chia đôi đối tượng Xóa một phần đối tượng Truy vấn theo không gian  Tìm những đối tượng nằm trong phạm vi địa lý nhất định Truy vấn theo không gian -Select - Marquee select -Radius select - Polygon select -Boundary select -Unselect all -Invert selection -Query/ Select all from Phím Shift Phím Control Nội dung Truy vấn theo không gian 1 Truy vấn theo thuộc tính 2 Tạo buffer 3 4 5 6 Hợp nhất đối tượng Chia đôi đối tượng Xóa một phần đối tượng  Tìm những đối tượng thỏa điều kiện về tính chất, đặc điểm đã có trong thuộc tính Truy vấn theo thuộc tính Ñieàu kieän truy vaán Ñieàu kieän truy vaán Truy vấn theo thuộc tính Tìm những huyện thuộc tỉnh Trà Vinh Tìm những tỉnh có mật độ dân số lớn hơn 2000 người/km2  Cần “mã hóa” bài toán/điều kiện truy vấn theo ngôn ngữ của MapInfo Truy vấn theo thuộc tính Cách mã hóa: a) Toán tử so sánh: , >=, b) Toán tử liên kết các điều kiện: and, or, not c) Các công thức toán học (+, -, *, /) có thể áp dụng vào điều kiện truy vấn d) Nếu nội dung truy vấn có loại dữ liệu là character  phải đặt điều kiện đó trong dấu nháy kép (« ») Truy vấn theo thuộc tính Truy vấn theo thuộc tính  Kết hợp các điệu kiện Truy vấn theo thuộc tính Tìm những huyện thuộc tỉnh Trà Vinh? Những đối tượng có cột “Tinh”=“Trà Vinh” Danso/dientich>2000 Tìm những tỉnh có mật độ dân số lớn hơn 2000 người/Km2? Những đối tượng có cột “Danso” chia cho cột “dientich” lớn hơn 2000 Truy vấn theo thuộc tính Bài tập 3: Trên lớp dữ liệu "HCM_cho_daumoi" 1) Tìm các chợ có diện tích lớn hơn 2000 2) Tìm các chợ có diện tích lớn hơn 2000 và có số quầy kinh doanh lớn hơn 1000 quầy Ghi lại điều kiện truy vấn và cho biết kết quả Truy vấn theo thuộc tính Truy vấn theo thuộc tính Tìm tất cả các đường tỉnh lộ là đường mòn trong bảng “Vn_giao thong” Nội dung Truy vấn theo không gian 1 Truy vấn theo thuộc tính 2 Tạo buffer 3 4 5 6 Hợp nhất đối tượng Chia đôi đối tượng Xóa một phần đối tượng  Vùng đệm là vùng cách đối tượng cho trước một khoảng cho trước Tạo buffer/ vùng đệm Editalbe lôùp seõ chöùa vuøng ñeäm Choïn ñoái töôïng muoán laáy vuøng ñeäm Object\ Buffer Tạo buffer/ vùng đệm Baøi taäp:  Theo keát quaû ñieàu tra cuûa Sôû Taøi nguyeân moâi tröôøng Tp. HCM, phaïm vi oâ nhieãm buïi treân caùc tuyeán ñöôøng giao thoâng chính cuûa thaønh phoá laø 500m moãi beân ñöôøng. Töø lôùp HCM_Gt, haõy khoanh vuøng oâ nhieãm buïi do giao thoâng. T ThS. Nguyễn Thị Huyền huyen.gisk26@gmail.com Tạo buffer/ vùng đệm Nội dung Truy vấn theo không gian 1 Truy vấn theo thuộc tính 2 Tạo buffer 3 4 5 6 Hợp nhất đối tượng Chia đôi đối tượng Xóa một phần đối tượng A B A T ThS. Nguyễn Thị Huyền huyen.gisk26@gmail.com Hợp nhất đối tượng Hợp nhất đối tượng Editable lớp chứa đối tượng muốn hợp nhất. Chọn các đối tượng Object\ Combine Khi coù thuoäc tính ñi keøm??? Hợp nhất đối tượng A A B A Hợp nhất đối tượng Bài tập: Giả sử Hậu Giang được nhập về Cần Thơ. Hãy cập nhật thông tin này trên lớp “vn_tinh”. Lưu ý cách tính toán thông tin thuộc tính. Hợp nhất đối tượng Nội dung Truy vấn theo không gian 1 Truy vấn theo thuộc tính 2 Tạo buffer 3 4 5 6 Hợp nhất đối tượng Chia đôi đối tượng Xóa một phần đối tượng Chia đôi đối tượng Chia đôi đối tượng - Editable lớp chứa đối tượng muốn cắt - Chọn đối tượng sẽ bị cắt - Object\Set Target - Chọn đối tượng dùng để cắt - Object\Split hoặc Polyline Split Nếu quan tâm đến thuộc tính??? Nội dung Truy vấn theo không gian 1 Truy vấn theo thuộc tính 2 Tạo buffer 3 4 5 6 Hợp nhất đối tượng Chia đôi đối tượng Xóa một phần đối tượng Xóa một phần đối tượng Xóa một phần đối tượng - Editable lớp chứa đối tượng muốn xóa - Chọn đối tượng sẽ bị xóa - Object\Set Target - Chọn đối tượng dung để xóa - Object\Erase hoặc Erase Outside Xóa một phần đối tượng Bài tập tổng kết tại lớp Nhà nước có kế hoạch mở rộng đường Hải Thượng Lãn Ông ra mỗi bên 15 m tính từ tim đường. Hãy tính diện tích và tổng số tiền cần đền bù để giải tỏa đất hai bên đường. Biết rằng: Đất nhà ở là 15 triệu/m2 Các loại đất khác là 5 triệu/m2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai4_truyvan_phantichdl_9011.pdf