Tổng quan hệ thống Alcatel E 10

Sự phát triển của Alcatel là chìa khoá để mở ra một viễn cảnh về mạng toàn cầu. Mạng toàn cầu đề cập tới tất cả các dịch vụ mà khách hàng yêu cầu trong tương lai. Mạng toàn cầu của Alcatel gồm mạng thoại ISDN, các mạng số liệu và mạng bổ sung giá trị (Đặc biệt trong mạng bổ sung giá trị là mạng xử lý văn bản và Videotext), các mạng thông minh, các hệ thống thông tin di động, các mạng điều hành và bảo dưỡng và cuối cùng là mạng ISDN băng rộng sử dụng kỹ thuật truyền dẫn không đồng bộ ATM

doc8 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 22/02/2013 | Lượt xem: 1270 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tổng quan hệ thống Alcatel E 10, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
8. Giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ CSN. 8.1. Vai trß vÞ trÝ cña khèi kÕt cuèi thuª bao trong tæng ®µi OCB283: - §¬n vÞ kÕt cuèi thuª bao cña OCB-283 lµ ®¬n vÞ kÕt nèi ®­îc thiÕt kÕ ®Ó phôc vô cho viÖc ®Êu nèi c¸c thuª bao analog vµ thuª bao sè cña tæng ®µi OCB-283. - CÊu tróc cña CSN ®­îc thiÕt kÕ ®Ó hoµ hîp víi m¹ng hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. - CSN ®­îc thiÕt kÕ ®Ó thÝch øng víi c¸c lo¹i vÞ trÝ ®Þa d­ kh¸c nhau: cã thÓ lµ ®¬n vÞ kÕt nèi thuª bao néi h¹t vµ ®¬n vÞ kÕt nèi thuª bao xa tuú thuéc vµo vÞ trÝ cña nã so víi tæng ®µi. - CSN cã cÊu tróc hoµn toµn sè. §èi víi c¸c ®­êng d©y thuª bao t­¬ng tù sÏ cã sù biÕn ®æi analog-digital. TØ lÖ c¸c ®­êng d©y sè vµ analog tuú thuéc theo cÊu tróc cña CSN. Dung l­îng cùc ®¹i cña mçi CSN lµ 5000 sè thuª bao. - CSN ®­îc thiÕt kÕ ®Ó phï hîp víi viÖc rót ng¾n sè l­îng cña ®­êng d©y dÉn, ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ. VÞ trÝ cña CSN ®èi víi tæng ®µi . - §¬n vÞ ®Êu nèi thuª bao néi h¹t CSNL ®Êu nèi víi tæng ®µi b»ng c¸c ®­êng m¹ng néi bé LR. - §¬n vÞ ®Êu nèi thuª bao xa CSND ®Êu nèi víi tæng ®µi b»ng c¸c ®­êng sö dông m· HDB3 - ®­êng MIC. H×nh II.8.1 VÞ trÝ cña CSN ®èi víi OCB-283. 8.2.CÊu tróc tæng thÓ cña CSN: 8.2.1. S¬ ®å tæng qu¸t : Trong ®ã: + CNL : §¬n vÞ tËp trung thuª bao néi h¹t. + CNE : §¬n vÞ tËp trung thuª bao xa. + ICNE : Bé giao tiÕp bé tËp trung sè xa. + UCN : §¬n vÞ ®iÒu khiÓn sè: §iÒu khiÓn ®Êu nèi, giao tiÕp c¸c bé tËp trung thuª bao víi tæng ®µi OCB-283. H×nh II.8.2 S¬ ®å tæng qu¸t CSN. C¸c bé ®Êu nèi tËp trung thuª bao . Cã hai lo¹i bé tËp trung thuª bao sau: CNLM : Bé tËp trung sè néi h¹t cho thuª bao sè vµ thuª bao analog. CNEM : Bé tËp trung sè xa cho thuª bao sè vµ thuª bao analog. Sù ®Êu nèi thuª bao tíi c¸c bé tËp trung thuª bao . + §­êng d©y thuª bao analog 2 d©y, 3 d©y hoÆc 4 d©y. + §­êng d©y thuª bao sè tèc ®é c¬ së 144Kb/s: 2B+D. + C¸c ®­êng MIC cho viÖc x©m nhËp c¸c b¶ng chuyÓn m¹ch PABX tèc ®é 2048Kb/s: 30B+D. H×nh II.8.3 C¸c bé ®Êu nèi tËp trung thuª bao. - Mçi bé tËp trung thuª bao (CN) cã thÓ ®Êu nèi cùc ®¹i 256 ®­êng d©y thuª bao analog hoÆc 128 ®­êng thuª bao sè tèc ®é c¬ b¶n ( 1 CN cã 16 b¶ng m¹ch thuª bao, mçi b¶ng ®Êu nèi 16 ®­êng analog hoÆc 8 ®­êng sè ). Ph©n nhiÖm chøc n¨ng bé ®iÒu khiÓn ®Êu nèi sè UCN: S¬ ®å ph©n chia chøc n¨ng UCN . H×nh II.8.4 Sù ph©n chia chøc n¨ng UCN. - §¬n vÞ ®iÒu khiÓn ®Êu nèi sè lµ phÇn giao tiÕp gi÷a bé tËp trung sè (CN) vµ tæng ®µi . Nã bao gåm: - Hai ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn ®Êu nèi (UCX) ho¹t ®éng theo kiÓu ACT/SBY. §¬n vÞ ®iÒu khiÓn ®Êu nèi UCX ë chÕ ®é ACT ®iÒu khiÓn toµn bé l­u l­îng vµ nã cËp nhËt sè liÖu sang UCX-SBY tõng sù kiÖn mét. NÕu cã sù cè x¶y ra ë UCX-ACT sÏ cã sù chuyÓn ®æi ACT/SBY ngay lËp tøc, UCX dù phßng sÏ chuyÓn sang ®iÒu khiÓn toµn bé l­u l­îng. - 1 ®¬n vÞ xö lý phô trî (GTA) thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng: + T¹o tone vµ c¸c b¶n tin cho th«ng tin néi bé . + NhËn biÕt tÝn hiÖu xung sè tõ m¸y ®iÖn tho¹i . C¸c chøc n¨ng nµy chØ cã ë CSND trong chÕ ®é tù trÞ. + Qu¶n lý c¸c c¶nh b¸o, qu¶n lý ®­êng th«ng tin PCM ra vµo cña CSND. + KiÓm tra tr¹ng th¸i ®­êng d©y thuª bao ®­îc nèi tíi bé tËp trung thuª bao. - Khi bé tËp trung sè xa ®­îc nèi tíi UCN th«ng qua c¸c ®­êng PCM, vai trß cña bé giao tiÕp ICNE lµ ®Êu nèi c¸c ®­êng ®ång bé PCM vµ biÕn chóng thµnh c¸c ®­êng m¹ng bªn trong UCN. - Mét ®¬n vÞ ®iÒu khiÓn ®Êu nèi UCX chia thµnh hai phÇn: + §¬n vÞ ®Êu nèi m¹ng (RCX): §Êu nèi c¸c ®­êng m¹ng vµo/ra UCN. + §¬n vÞ ®iÒu khiÓn ®Êu nèi (UC): §iÒu khiÓn sù ®Êu nèi trªn RCX. Sù ®Êu nèi c¸c bé tËp trung sè CN tíi m¹ng ®Êu nèi UCN: S¬ ®å ®Êu nèi . H×nh II.8.5 Sù ®Êu nèi CN tíi UCN. - Bé tËp trung sè néi h¹t (CNL) ®Êu nèi tíi m¹ng ®Êu nèi UCN b»ng 2 tíi 4 ®­êng m¹ng néi bé LRI. C¸c TS16 cña c¸c ®­êng LRI ®­îc sö dông ®Ó mang b¸o hiÖu HDLC . C¸c b¸o hiÖu nµy ®­îc dïng ®Ó héi tho¹i gi÷a CN v¸ UCN. C¸c TS0 kh«ng dïng ®Ó mang tÝn hiÖu tiªng nãi. - Bé tËp trung sè xa (CNE) ®Êu nèi tíi m¹ng ®Êu nèi UCN b»ng 1 tíi 4 tuyÕn PCM th«ng qua bé giao tiÕp ICNE. Khe TS16 mang b¸o hiÖu HDLC vµ TS0 cña c¸c ®­êng kh«ng mang tÝn hiÖu tiÕng nãi. - Tr­êng chuyÓn m¹ch trªn RCX cã cÊu t¹o 48x48 LRI nh­ng chØ cã tèi ®a 42 ®­êng LRI ®­îc dïng ®Ó ®Êu nèi cho kªnh tho¹i, 4 ®­êng ®Êu nèi víi GTA, 2 ®­êng ®Êu nèi cho UC. - Tèi ®a cã 19 CNL ®­îc ®Êu nèi ®Õn RCX trong sè l­îng cùc ®¹i 4 tñ 42 ®­êng LRI ®­îc ph©n bè cho c¸c CN tïy thuéc l­u l­îng. - Tèi ®a cã 20 bé CNE cã thÓ ®­îc ®Êu nèi tíi RCX. ICNE cã thÓ cho phÐp nèi tèi ®a 42 ®­êng PCM ®­îc ph©n chia cho 20 CNE. - Tæng sè CNE vµ CNL trong 1 CSN lµ 20 ph©n chia tuú theo yªu cÇu. 8.3.Sù ®Êu nèi cña ®¬n vÞ truy nhËp thuª bao CSN tíi OCB-283: 8.3.1. Sù ®Êu nèi cña ®¬n vÞ truy nhËp thuª bao néi h¹t CSNL. S¬ ®å ®Çu nèi (H×nh II.8.6) Hinh II.8.6 Sù ®Êu nèi CSNL tíi OCB-283. - §¬n vÞ truy nhËp thuª bao néi h¹t CSNL ®­îc ®Êu nèi trùc tiÕp tíi m¹ng ®Êu nèi OCB-283 qua 2 tíi 16 ®­êng m¹ng LR. - Hai ®­êng LR0 vµ LR1 truyÒn tÝn hiÖu b¸o hiÖu sè 7 trªn TS16. C¸c TS16 cña c¸c ®­êng LR2 ®Õn LR15 mang kªnh tho¹i. C¸c TS0 cña c¸c ®­êng LR0 kh«ng ®­îc dïng ®Ó mang kªnh tho¹i. Sù ®Êu nèi cña ®¬n vÞ truy nhËp thuª bao xa CSND: S¬ ®å ®Êu nèi ( h×nh II.8.7 ). H×nh II.8.7 Sù ®Êu nèi CSND tíi OCB-283 §¬n vÞ truy nhËp thuª bao xa CSND ®­îc ®Êu nèi tíi m¹ng chuyÓn m¹ch OCB-283 th«ng qua ®¬n vÞ truy nhËp ®­êng trung kÕ SMT bëi 2 tíi 16 ®­êng MIC. C¸c TS16 cña PCM0 vµ PCM1 truyÒn tÝn hiÖu b¸o hiÖu sè 7. C¸c TS16 cña PCM2 ®Õn PCM15 truyÒn tÝn hiÖu tiªng nãi. C¸c TS0 cña c¸c PCM ®Òu truyÒn tÝn hiÖu ®ång bé.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docphan he truy cap thue bao.doc
 • docACATEL1.doc
 • docSMT1.doc
 • docSMX1.doc
 • docSTS1.doc
 • docThiet lap cuoc goi noi hat.doc
 • docTQHT1.doc
 • docTram bao duong.doc
 • docTram dieu khien chinh.doc
 • docTram dieu khien thiet bi phu tro.doc
 • docTUDIEN1.doc
 • docVong chuyen dau tokenring.doc
Tài liệu liên quan