Tóm tắt bài giảng Tài chính doanh nghiệp A2

5/4/2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TÓM TẮT BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆỆP A2 GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC Chương 1: Đầu tư dài hạn Chương 2: Rủi ro trong kinh doanh và đầu tư tài chính Chương 3 : Tác động đòn bẩy lên doanh lợi Chương 4: Giá sử dụng vốn Chương 5: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 1

pdf10 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 29/08/2013 | Lượt xem: 2168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tóm tắt bài giảng Tài chính doanh nghiệp A2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5/4/2010 1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG TÓM TẮT BÀI GIẢNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP A2 Chương 1: Đầu tư dài hạn Chương 2: Rủi ro trong kinh doanh và GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC đầu tư tài chính Chương 3 : Tác động đòn bẩy lên doanh lợi Chương 4 : Giá sử dụng vốn. Chương 5: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 5/4/2010 2 CHƯƠNG 1: ĐẦU TƯ DÀI HẠN 1.Tổng quan về đầu tư 1.1 Khái niệm về đầu tư 1.2. Các giai đoạn đầu tư - Giai đoạn bỏ vốn ra đầu tư - Giai đoạn thu hồi vốn và có lãi CHƯƠNG 1: ĐẦU TƯ DÀI HẠN 1.2. Phân loại đầu tư - Căn cứ theo thời gian bỏ vốn - Căn cứ theo mục tiêu đầu tư - Căn cứ vào chủ thể đầu tư 1.3. Nguồn vốn đầu tư - Nguồn vốn chủ sở hữu - Nguồn vốn vay 5/4/2010 3 CHƯƠNG 1: ĐẦU TƯ DÀI HẠN 1.2. Các loại dự án đầu tư • Dựa vào mục đích đầu tư: D á đầ t ới TSCĐ- ự n u ư m - Dự án thay thế nhằm duy trì hoạt động sx - Dự án mở rộng sản phẩm hoặc thị trường • Dựa vào mối quan hệ: - Dự án độc lập - Dự án phụ thuộc - Dự án loại trừ nhau CHƯƠNG 1: ĐẦU TƯ DÀI HẠN 2. Các phương pháp thẩm định 2.1. Giá trị hiện tại thuần – NPV 2 2 Tỷ ất i h l i ội bộ IRR. . su s n ợ n - 2.3. Tỷ suất sinh lợi nội bộ có hiệu chỉnh – MIRR 2.4. Chỉ số sinh lợi - PI 2.5. Thời gian hoàn vốn giản đơn – PP 2.6. Thời gian hoàn vốn có chiết khấu – DPP 2.7. Thẩm định trong trong trường hợp đặc biệt 2.8. Lựa chọn chỉ tiêu để thẩm định 5/4/2010 4 CHƯƠNG 1: ĐẦU TƯ DÀI HẠN 3. Xây dựng dòng tiền 3 1 Khái niệm dòng tiền. . 3.2. Các nguyên tắc xác định dòng tiền - Đánh giá dự án dựa trên dòng tiền chứ không phải lợi nhuận kế toán ỉ ế ề- Ch xét đ n dòng ti n tăng thêm - Dòng tiền đánh giá là dòng tiền sau thuế CHƯƠNG 1: ĐẦU TƯ DÀI HẠN - Các yếu tố liên quan cần xem xét: * Chi phí cơ hội. * Chi phí chìm * Chi phí lịch sử * Vốn lưu động * Th ế th hậ d h hiệ u u n p oan ng p * Lạm phát * Lãi vay từ hoạt động tài trợ 5/4/2010 5 CHƯƠNG 2: RỦI RO KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH 1. Tổng quan về rủi ro 1 1 Khái niệm rủi ro. . 2.2. Phân loại rủi ro - Rủi ro thuần túy - Rủi ro dự đoán - Rủi ro có thể phân tán - Rủi ro không thể phân tán - Rủi ro hệ thống CHƯƠNG 2: RỦI RO KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH - Rủi ro không hệ thống - Rủi ro kinh doanh - Rủi ro tài chính 2. Công cụ đánh giá rủi ro + Phân phối xác suất + Độ lệch chuẩn + Hệ số bê-ta 5/4/2010 6 3. Rủi ro khi đầu tư tổng hợp CHƯƠNG 3: TÁC ĐỘNG ĐÒN BẨY LÊN DOANH LỢI - Khái niệm về danh mục đầu tư - Lợi nhuận của danh mục đầu tư - Rủi ro của các danh mục đầu tư Một số danh mục đầu tủ đặc biệt- 4.Đa dạng hóa đầu tư 1. Đòn cân định phí - DOL CHƯƠNG 3: TÁC ĐỘNG ĐÒN BẨY LÊN DOANH LỢI - Tầm quan trọng của đòn cân định phí - Các công thức tính DOL - DOL và điểm hòa vốn DOL và rủi ro doanh nghiệp- 5/4/2010 7 2. Đòn cân nợ - DFL Tầ ủ đò â CHƯƠNG 3: TÁC ĐỘNG ĐÒN BẨY LÊN DOANH LỢI - m quan trọng c a n c n nợ - Các công thức tính DFL - Mối quan hệ giữa DFL – EBIT và EPS - DFL và rủi ro tài chính 3. Đòn bẩy tổng hợp - DTL CHƯƠNG 4: GIÁ SỬ DỤNG VỐN 1. Tổng quan nguồn tài trợ 1 1 Tài trợ ngắn hạn. . - Nhu cầu tài trợ: tài trợ ngắn hạn thường xuyên và tài trợ ngắn hạn thời vụ - Nguồn tài trợ ngắn hạn: ắ* Vay ng n hạn * Tín dụng thương mại * Phát hành tín phiếu công ty 5/4/2010 8 CHƯƠNG 4: GIÁ SỬ DỤNG VỐN 1.2. Tài trợ dài hạn - Nhu cầu tài trợ dài hạn - Nguồn tài trợ dài hạn * Vốn cổ phần thường * Vốn cổ phần ưu đãi * Vay dài hạn - Quyết định lựa chọn nguồn vốn dài hạn CHƯƠNG 4: GIÁ SỬ DỤNG VỐN 2. Giá sử dụng từng nguồn vốn 2.1. Giá sử dụng vốn cổ phần ưu đãi 2 2 Giá ử d ố ổ hầ th ờ. . s ụng v n c p n ư ng - Giá của cổ phiếu thường đang lưu hành - Giá của cổ phiếu thường mới phát hành 2.3. Giá sử dụng vốn vay (nợ) - Giá sử dụng vốn vay ngắn - Giá sử dụng vốn vay dài hạn 3. Giá sử dụng vốn bình quân 5/4/2010 9 CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.Khái niệm - nhiệm vụ phân tích 2 Tài liệ ử d hâ tí h. u s ụng p n c 2.1. Báo cáo tài chính: - Bảng cân đối kế toán - Bảng báo cáo kết quả kinh doanh - Bảng lưu chuyển tiền tệ - Bảng thuyết minh báo cáo tài chính CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2.2. Các thông tin bổ sung Hệ thố á kế h h ủ d h hiệ- ng c c oạc c a oan ng p - Các tài liệu kê toán chi tiết có liên quuan - Các thông tin bên ngoài có liên quan 3. Nội dung phân tích 3.1. Phân tích các tỷ số tài chính - Các tỷ số tỷ số thanh khoản - Các tỷ số hoạt động 5/4/2010 10 CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP - Các tỷ số quản lý nợ - Tỷ số khả năng sinh lợi - Tỷ số tăng trưởng - Tỷ số giá thị trường 3.2. Phân tích xu hướng ấ3.3. Phân tích cơ c u - Phân tích cơ cấu bảng cân đối kế toán - Phân tích cơ cấu bảng kết quả kinh doanh 3.3. Phân tích Dupont

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThuế xuất khẩu – nhập khẩu.pdf