• Xác suất thống kê - Chương 6: Lý thuyết ước lượngXác suất thống kê - Chương 6: Lý thuyết ước lượng

  §4. Ước lượng khoảng của phương sai tổng thể Bài toán: Từ tổng thể lấy 1 mẫu kích thước n, có phương sai hiệu chỉnh mẫu . Với độ tin cậy hãy tìm khoảng ước lượng của phương sai tổng thể

  pdf21 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương 5: Lý thuyết mẫuXác suất thống kê - Chương 5: Lý thuyết mẫu

  3. Bảng phân phối, phân vị Student: Cho T có phân phối Student với n bậc tự do Bảng phân phối Student (HÌNH 4.5) Bảng phân vị trái Student (HÌNH 4.6) Bảng phân vị phải Student (HÌNH 4.6) T n T T n   ( ) : ( ) 1        t n T t n   ( ) : ( )         Tính chất: (tra ở bảng phân phối Student:cột 0,05 , hàng 24 hoặc ở bảng p...

  pdf15 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 69 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bảnXác suất thống kê - Chương 4: Các quy luật phân phối xác suất cơ bản

  Ví dụ 4.3:Xác suất trúng đích của một viên đạn là 0,2. Tìm xác suất để khi bắn 400 viên thì có tất cả: a)70 viên trúng b)Từ 60 đến 100 viên trúng. Giải: Gọi X là là số đạn bắn trúng thì X có phân phối nhị thức với n=400 và p=0,2 nên np=80,npq=64.

  pdf30 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 87 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương 3: Các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và véctơ ngẫu nhiênXác suất thống kê - Chương 3: Các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên và véctơ ngẫu nhiên

  §6: Các đặc trưng của vectơ ngẫu nhiên 1.Kỳ vọng: E(X,Y) = (E(X),E(Y)) 2. Hiệp phương sai (covarian): Định nghĩa 6.1: cov(X,Y) = E[(X - E(X)).(Y – E(Y))] Định lý 6.1: cov(X,Y) = E(XY) – E(X).E(Y) Tính chất: (1) X,Y độc lập thì cov(X,Y) = 0 (2) cov(X,X) = D(X)

  pdf24 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiênXác suất thống kê - Chương 2: Đại lượng ngẫu nhiên, vectơ ngẫu nhiên

  Ví dụ 4.3 : Cho X có phân phối đều trên đoạn [0,1] . (1) Tìm hàm mật độ của Y= - lnX (2)Tìm hàm mật độ của Z= - 3X+2 Bài giải: (1) B1: Y= - lnX > 0

  pdf50 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 96 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương I: Đại cương về xác suấtXác suất thống kê - Chương I: Đại cương về xác suất

  Ví dụ 3.7: Tung cùng lúc 20 con xúc xắc. 1. Tính xác suất để có đúng 4 mặt lục xuất hiện. 2. Tính số mặt lục có nhiều khả năng xuất hiện nhất. 3. Tính xác suất để có ít nhất 1 mặt lục. 4. Tính số con súc sắc ít nhất cần tung để xác suất được n k C , ,1/ 2 . 0,5  nk   ít nhất 1 mặt lục không nhỏ hơn 0,99.

  pdf35 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 67 | Lượt tải: 0

 • Xác suất thống kê - Chương 0: Bổ túcXác suất thống kê - Chương 0: Bổ túc

  • Ví dụ 5: Có bao nhiêu cách để sắp 10 người trong đó có A, B, C, D ngồi vào một bàn ngang sao cho: a. A ngồi cạnh B. b. A cạnh B và C không cạnh D. • Giải: a. Bó A với B làm một suy ra còn lại 9 người có 9! cách sắp. Do A và B có thể đổi chỗ suy ra có 9!.2! cách b. A cạnh B, C không cạnh D =(A cạnh B)-(A cạnh B, C cạnh D) = 9!.2!-8!.2!.2!

  pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 62 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Ước lượng và kiểm định trong thống kê nhiều chiềuĐề tài Ước lượng và kiểm định trong thống kê nhiều chiều

  Lưu ý rằng |R| trong (4.37) chạy từ 0 đến 1. Nếu các biến số không tương quan (trong mẫu), chúng ta có R = I và |R| = 1. Mặt khác, nếu hai hoặc nhiều hơn các biến có quan hệ tuyến tính, R sẽ không có hạng đầy đủ và chúng ta có |R| = 0. Nếu các biến số tương quan cao hơn, |R| s ẽ là gần đến 0; nếu tương quan là rất nhỏ, |R| sẽ được gần đến 1. Đi...

  pdf165 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0

 • Toán rời rạc - Chương 2: Tập hợp và ánh xạToán rời rạc - Chương 2: Tập hợp và ánh xạ

  Định lý: cho ánh xạ f; X -> Y. Kh đó, nếu với mọi y thuộc Y, phương trình f9x) = y (theo ẩn x0 có duy nhất một nghiệm thì f là song ánh. Hơn nữa nếu nghiệm đó là x0 thì f-1(y) = x0 Ví dụ

  pdf32 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 75 | Lượt tải: 0

 • Ebook môn Toán rời rạcEbook môn Toán rời rạc

  Ta chứng minh p(k + 1), tức là K + 1 phân tích được thành tích những thừa số nguyên tố Nếu k + 1 là số nguyên tố thì P(k = 10 đúng ngược lại, nếu k + 1 không là số nguyên tố

  pdf69 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 15/01/2019 | Lượt xem: 68 | Lượt tải: 0