• Ngoại khóa tổ toán - Chủ đề: “Đại số tổ hợp”Ngoại khóa tổ toán - Chủ đề: “Đại số tổ hợp”

  : Đại số tổ hợp là một ngành toán học rời rạc, nghiên cứu về các cấu hình kết hợp các phần tử của một tập hữu hạn phần tử. Các cấu hình đó là các hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp,. các phần tử của một tập hợp. Đại số tổ hợp không chỉ có trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu, mà còn ứng dụng trong công nghệ thông tin, điện – điện tử, các ngành kinh tế – ...

  doc7 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 1512 | Lượt tải: 6

 • Bài giảng Maple - Bài 10 Package trong mapleBài giảng Maple - Bài 10 Package trong maple

  Bài tâpj Tạo ra một package mô tả hoạt động của một stack (Last In First Out) với các yêu cầu: List chứa các phần tử của stack Hàm Push để thêm phần tử vào stack Hàm Pop để lấy phần tử trong stack ra Hàm IsEmpty để kiểm tra xem stack có rỗng hay không Hàm Size để kiểm tra kích thước stack

  ppt8 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 983 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Maple - Bài 9 Lập trình form trong Maple với MapletsBài giảng Maple - Bài 9 Lập trình form trong Maple với Maplets

  Bài tập Cải tiến ứng dụng maplet vẽ đồ thị theo yêu cầu như sau: Có hệ thống menu cho phép chọn vẽ đồ thị 2 chiều hay 3 chiều. Có 1 TextField để gõ vào hàm số (1 hay 2 biến) để vẽ. Có một ComboBox chứa một số màu vẽ thông dụng. Cho phép người dùng tùy chọn numpoints cải tiến thêm

  ppt15 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 755 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Maple - Bài 8 Lập trình trong Maple (2)Bài giảng Maple - Bài 8 Lập trình trong Maple (2)

  Bài tập Viết proc trả về danh sách các số nguyên tố trong khoảng cho trước. Không dùng hàm isprime, hãy viết hàm kiểm tra xem một số có là số nguyên tố hay không?

  ppt19 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 2664 | Lượt tải: 2

 • Bài giảng Maple - Bài 7 Lập trình trong MapleBài giảng Maple - Bài 7 Lập trình trong Maple

  Sự định giá biến tòan cục… Maple tiến hành định giá biến tòan cục một lần duy nhất khi gặp nó. Sự định giá này dựa trên “trạng thái hiện tại” của thủ tục.

  ppt24 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 1024 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Maple - Bài 6 Cấu trúc dữ liệuBài giảng Maple - Bài 6 Cấu trúc dữ liệu

  Sort(expr); Sắp xếp theo thứ tự abc hoặc số mũ. Sort(expr,varlist,plex); Sắp xếp bt theo kiểu từ điển. Sort(expr,varlist,tdeg); Sắp xếp theo tổng bậc. Sort(list); Sort(list,odering); Sắp xếp list theo trật tự cho bởi odering. String: sắp xếp theo xâu kí tự. Numeric:sắp xếp theo trật tự số.

  ppt20 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 833 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Maple - Bài 5 Tính toán trong đại số tuyến tínhBài giảng Maple - Bài 5 Tính toán trong đại số tuyến tính

  Tìm các vector cơ sở của một họ vector bằng basis. > with(LinearAlgebra): > v1 := <1|0|0>: > v2 := <0|1|0>: > v3 := <0|0|1>: > v4 := <0|1|1>: > v5 := <1|1|1>: > v6 := <4|2|0>: > v7 := <3|0|-1>: > Basis([v1,v2,v2]); [[1, 0, 0], [0, 1, 0]] > Basis({v4,v6,v7}); {[0, 1, 1], [3, 0, -1], [4, 2, 0]}

  ppt24 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 1252 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Maple - Bài 4 Phép tính vi phân & tích phânBài giảng Maple - Bài 4 Phép tính vi phân & tích phân

  Maple có thể xấp xỉ một hàm số bởi phần chính chuỗi Taylor khá hòan hảo. > Order:= gia_tri # bậc cần lấy xấp xỉ > approx:= series(expr,x=a); >poly:= convert(approx,polynom);

  ppt14 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 718 | Lượt tải: 0

 • Bài giảng Maple - Bài 3 Vẽ đồ thịBài giảng Maple - Bài 3 Vẽ đồ thị

  SỰ VẬN ĐỘNG CỦA ĐỒ THỊ Vận động của đồ thị diễn tả sự biến thiên của đồ thị theo tham số. Ví dụ: Vẽ đồ thị của họ y=t*sin(t*x) khi x =-Pi.Pi và t=-2.2. > animate(t*sin(t*x),x=-Pi.Pi,t=-2.2,color=green); Có thể animate trong không gian 3d. > animate3d(cos(t*x)*cos(t*y),x=-Pi.Pi,y=-Pi.Pi,t=1.2);

  ppt15 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 1481 | Lượt tải: 3

 • Bài giảng Maple - Bài 2 Biểu thức, Đa thứcBài giảng Maple - Bài 2 Biểu thức, Đa thức

  Cú pháp: >islove(eqns,vars); Eqns:tập các ptrình cần giải Vars:tập các biến tự do. Nếu không cung cấp thì Maple tự động tạo ra các biến tự do.

  ppt19 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 30/07/2016 | Lượt xem: 682 | Lượt tải: 0