Tìm hiểu và sửa chữa tivi

Báo cáo Thực tập : Tìm hiểu và Sửa chữa Tivi I.Giíi thiÖu c¸c linh kiện thông dụng dùng cho máy mầu 1) Điện trở 5 vòng mầu. Cách đọc thông số điện trở 5 vòng mầu : 1,2,3: Giá trị số 4: Số chữ số không 5: Sai số 2) Điện trở khử từ. Được mắc nối tiếp với cuộn dây quấn xung quanh đèn hình, làm nhiệm vụ khử từ dư khi bật máy và mạch được mắc song song với AC. Có hai loại điện trở khử từ: Loại có 2 chân mầu nâu (Giống tụ lá) Loại 3 chân mầu đen (hình chữ nhật hoặc hình trụ):

doc14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 15/07/2013 | Lượt xem: 1516 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tìm hiểu và sửa chữa tivi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng §¹i Häc B¸ch Khoa Hà Néi Khoa §iÖn Tö ViÔn Th«ng ====o0o==== B¸o c¸o thùc tËp TI VI MµU Gi¸o viªn h­íng dÉn : Tr­¬ng V¨n Êm Sinh viªn thùc hiÖn : Líp : Hµ Néi 10- 2005 B¸o c¸o thùc tËp: T×m hiÓu vµ söa ch÷a Tivi mµu I. Giíi thiÖu c¸c linh kiÖn dïng cho m¸y mµu: 1. §iÖn trë 5 vßng mµu: C¸c th«ng sè ®iÖn trë 5 vßng mµu: + 1,2,3: Gi¸ trÞ sè. + 4: Sè ch÷ sè kh«ng. + 5: Sai sè. 2. §iÖn trë khö tõ: §­îc m¾c nèi tiÕp víi cuén d©y quÊn xung quanh ®Ìn h×nh, lµm nhiÖm vô khö tõ d­ khi bËt m¸y vµ m¹ch ®­îc m¾c song song víi AC. Cã 2 lo¹i ®iÖn trë khö tõ : + Lo¹i cã 2 ch©n mµu n©u (gièng tô l¸): + Lo¹i 3 ch©n mµu ®en (h×nh ch÷ nhËt hoÆc h×nh trô): Cã 2 gi¸ trÞ ®iÖn trë: + Khi nguéi gi¸ trÞ ®iÖn trë nµy rÊt nhá cì 5W ¸ 7W. + Khi nãng gi¸ trÞ ®iÖn trë nµy rÊt lín kho¶ng trªn 1kW. Khi ®iÖn trë nµy háng cã hiÖn t­îng x¶y ra lµ: + è mµn: 1 trong 4 gãc bÞ è. + Mµn bÞ chia thµnh 3 vßng mµu. + BÒ mÆt cã d¹ng 7 s¾c cÇu vång. 3. §iÖn trë cÇu ch×: TrÞ sè nhá 0.22W ¸ 10W, c«ng suÊt lín 1W ¸ 3W. §iÖn trë nµy th­êng ®­îc m¾c nèi tiÕp víi AC chØnh l­u, gi÷a d­¬ng (+) vµ ©m (-) cña ®iÖn ¸p sau chØnh l­u B0. §Ó kiÓm tra ®iÖn trë ta ®o Ohm (®o nguéi). Nªó tr­íc cã ®iÖn ¸p, sau kh«ng cã ®iÖn ¸p th× ®iÖn trë háng. 4. §iÖn trë bï: Lµ ®iÖn trë cã c«ng suÊt lín (10 -> 25W), trÞ sè lín (120 -> 220W), th­êng ®­îc m¾c song song víi CE cña c«ng suÊt nguån hay cña STR. 5. Cuén läc nhiÔu c«ng nghiÖp: M¾c nèi tiÕp AC lâi Ferit, gåm 2 cuén, kÕt hîp víi tô ®iÖn, ®iÖn trë thµnh bé läc. Mét vßng mµu 6. Diode chØnh l­u: + Lo¹i th­êng 1 – 5 A: VD: 1N407 + Lo¹i ®óc 1 – 10 A: + Trong m¸y tÝnh th­êng dïng: 7. Tô läc nguån: §èi víi m¸y néi ®Þa 100V: 220mF / 160V. §èi víi m¸y ®a hÖ 220V: 220mF / 400V. Tô läc sau chØnh l­u B1 sö dông lo¹i 100mF / 160V. 8. STR: Lµ m¹ch tæ hîp ®Ìn b¸n dÉn, gåm c¸c hä: STR1006; STR212; STR30115; STR3115; STR50103; STR6307; STR6707. Lµ c¸c lo¹i 3 ch©n, 4 ch©n, 5 ch©n, 9 ch©n. Lµ m¹ch æn ¸p, ®Çu ra B1 cã ®iÖn ¸p æn ®Þnh. CÊu tróc STR lo¹i 5 ch©n: + Ch©n 3: B0 – C. + Ch©n 2: Khëi ®éng – B. + Ch©n 4: B1 – C. + Ch©n 1: §Êt. + Ch©n 5: kh«ng dïng Sau sè thø nhÊt lµ sè 0 -> ch©n 1 nèi mass, sau sè thø nhÊt lµ sè 1 -> ch©n 3 nèi mass. KiÓm tra STR ®o nh­ ®Ìn ng­îc víi sù t­¬ng øng: 2b, 3c, 4e (lo¹i 9 ch©n: 1c, 2e, 3b). §èi víi hä STR ®Çu 4: 30: Ch©n 1 nèi mass. 31: Ch©n 3 nèi mass. C¸c ch©n kh¸c kh«ng ®æi. Ta cã nhËn xÐt chung nh­ sau: Sau sè thø nhÊt lµ sè 0: ch©n 1 nèi mass. Sau sè thø nhÊt lµ sè 1: ch©n 3 nèi mass. 9. BiÕn ¸p xung (lâi Ferit): Ho¹t ®éng ë tÇn sè cao, kÝch th­íc nhá, ®­êng kÝnh d©y lín, bäc kim ®Ó chèng nhiÔu. + Cuén s¬ cÊp: Mét ®Çu nèi B0, cßn l¹i nèi víi STR hay ch©n C cña ®Ìn b¸n dÉn. Song song víi s¬ cÊp cã CRD nèi tiÕp chèng tù kÝch. + Cuén håi tiÕp (ch©n 3, 4): Ch©n 3 cã ®iÖn ¸p håi tiÕp víi ch©n 3 cña ®Ìn b¸n dÉn trong STR. + Cuén thø cÊp: §iÖn ¸p 1 chiÒu diode tÇn sè cao. + §iÖn ¸p thø cÊp: B1 90 – 125V, 15V, ±30V. 10. Diode æn ¸p tÇn sè cao: M¾c song song víi tô läc B1..Ký hiÖu: 11. Bé so s¸nh: Ký hiÖu: ST 1854 (m¸y 100V néi ®Þa) SE111 SE103 SE115 SE125 ................. Dïng th«ng m¹ch, dïng trong m¹ch so s¸nh ®Çu ra B1 vÒ cæng èp trßn. NÕu háng B1= 0. 12. æn ¸p 3 ch©n cè ®Þnh: C¸c ký hiÖu: 78xxx, 79xxx. C¸c sè ®i sau sè 78, 79 lµ ®iÖn ¸p (78 t¹o ®iÖn ¸p d­¬ng, 79 t¹o ®iÑn ¸p ©m). Víi hä 78xxx: Ch©n 1: in. Ch©n 2: mass. Ch©n 3: out. Víi hä 79xxx: Ch©n 2: in. Ch©n 1: mass. Ch©n 3: out. A G K æn ¸p 33V m PC574V. 13. Thyrato (diode cã ®iÒu khiÓn): Th«ng th­êng dïng trong m¹ch nguån ®iÒu khiÓn: §o: que (-) vµo R, que (+) vµo A vµ G, nÕu R nhá lµ tèt. 14. §Ìn b¸n dÉn: §Ìn sè (DTC144, DTA144) -> RBE = 100k §Ìn c«ng suÊt dßng: RBE = 47W §Ìn b¸n dÉn tr­êng × th­êng dïng trong c¸c m¹ch nguån. 15. Nguån trong: + Lo¹i ®¬n: + Lo¹i kÐp: Ho¹t ®éng ë ®iÖn ¸p c¸ch ly: 1, 2, 3, 4: kh«ng giËt. 5, 6, 7, 8: giËt. §o kiÓm tra: ch©n 1,2 vµ 3,4 nh­ diode. 16. Th¹ch anh: Lo¹i dao ®éng dßng (2 ch©n mµu vµng xanh: 500, 503). Víi lo¹i th¹ch anh nµy khi ®ang ho¹t ®éng kh«ng ®­îc ®o. Lo¹i 500E: tiÕng. Lo¹i 500F: HOSC t¹o dao ®éng tÇn sè cao. Lo¹i dïng trong m¹ch vi xö lý (4 – 10 MHz) ba ch©n mµu xanh. Th¹ch anh dïng trong ®­êng tiÕng gåm cã 4,5; 5; 6; 6,5 cã 3 ch©n mµu da cam. Th¹ch anh chÆn tiÕng (mµu xanh) l¾p ë ch©n b ®Ìn khuyÕch ®¹i chãi (Y) Th¹ch anh dïng trong ®iÒu khiÓn tõ xa: 455KHz. 17. BiÕn ¸p kÝch: CS dßng §Ìn kÝch B+ GhÐp gi÷a ®Ìn kÝch vµ ®Ìn c«ng suÊt dßng (lâi Ferit, tÇn sè cao nªn kÝch th­íc nhá) 18. Cao ¸p FBT: Lâi Ferit, cuén d©y s¬ cÊp, thø cÊp, diode chØnh l­u ®­îc bäc b»ng nhùa cao ¸p. S¬ cÊp: + Ch©n 1 nèi víi ch©n C c«ng suÊt dßng, l¸i tia, m¹ch biªn ®é. + Ch©n 2 nèi víi B1 (90 – 125 V), ®iÓm gi÷a cuén s¬ cÊp lµ ®iÖn ¸p 180V dïng cho m¸y néi ®Þa. Thø cÊp:+ 24V cho c«ng suÊt mµnh. + 12V cho m¹ch dao ®éng mµnh, gi¶i m·, AV, ®Ìn ®iÒu khiÓn, hép kªnh, trung tÇn IF. + 180V cho m¹ch khuyÕch ®¹i s¾c. + AFC: ®­a vÒ IC dao ®éng dßng ®Ó ®iÒu chØnh tÇn sè dßng hay lµm m¹ch b¶o vÖ, ®­a vÒ vi xö lý ®Ó t¹o hiÓn thÞ. + Sîi ®èt: > 6V~. Cuén HV vµ diode chØnh l­u 16 - 26 KV. §iÖn ¸p l­íi 3: G3 -> Focus: 3- 8KV. §iÖn ¸p l­íi 2: G2 -> Screen: 2250 – 800V. ABL: tù ®éng ®iÒn chØnh ®é s¸ng (®iÓm ®Êt cña HV). Trong cao ¸p, ngoµi c¸c ch©n hµn cßn cã 3 d©y: + D©y ®á to: HV anode. + D©y ®á nhá: G2 héi tô. + D©y tr¾ng: G3 t¨ng tèc. 19. §Õ ®Ìn h×nh: + Lo¹i 9 ch©n sö dông 7. + Lo¹i 11 ch©n sö dông 9. 20. §Ìn h×nh: + Sîi ®èt: 2 ch©n. + Cathode: 1 ch©nKB, 1 ch©n KR, 1 ch©n KG. + G1: 1 ch©n ®iÒu khiÓn. + G2: 1 ch©n ®iÒu khiÓn. + G3: 1 ch©n ®iÒu khiÓn. + G4: 1 ch©n ®iÒu khiÓn. II. C¸c khèi c¬ b¶n trong m¸y mµu: 1. Giíi thiÖu tæng qu¸t: C¸c khèi c¬ b¶n cña Tivi JVC: + Khèi hép kªnh, trung tÇn trung : m· sè 1. + Khèi m¹ch vi xö lý: m· sè 7. + Khèi quÐt mµnh: m· sè 4. + Khèi quÐt dßng: m· sè 5. + Khèi nguån: m· sè 9. + Khèi khuÕch ®¹i chãi (®en , tr¾ng) m¹ch AV: m· sè 2. + Khèi khuyÕch ®¹i tiÕng: m· sè 6. + Khèi khuyÕch ®¹i s¾c: m· sè 3. C¸c IC chÝnh trong s¬ ®å : + IC101MS234SP khuÕch ®¹i trung tÇn h×nh tiÕng (20 ch©n) + IC201TB1226EN (56 ch©n) IC tæng dao ®éng dßng mµnh gi¶i m· khuÕch ®¹i h×nh tiÕng AV ®ång bé. +IC421NA7840(7 ch©n) c«ng suÊt mµnh. +IC651ANS256 (9 ch©n) c«ng suÊt tiÕng. +IC701M37212MS -113SP (52 ch©n) IC vi xö lý. + IC70224C04 (8 ch©n) IC nhí. +IC70378LR05 (5 ch©n) Reset. +IC921STR6653(5 ch©n) dao ®éng c«ng suÊt nguån +IC921 – ph«tdiode (4 ch©n) +IC941-ST1854(3 ch©n) khuÕch ®¹i so s¸nh. +IC971KIA7812 (3 ch©n) æn ¸p cè ®Þnh +IC972KIA7809 (3ch©n) cè ®Þnh t¹o 9V +IC973KIA7805(3 ch©n) t¹o 5V +IC703 S¬ ®å khèi c¸c m¹ch TI VI MµU 2. C¸c khèi c¬ b¶n trong TV JVC a) Khèi nguån: * §Æc ®iÓm: ChØnh l­u trùc tiÕp tõ AC cã 2 lo¹i: + Nguån æn ¸p bï chung mass. + Nguån æn ¸p c¸ch ly. * Linh kiÖn chÝnh :IC921, STR6653 gåm 5 ch©n , khèi c«ng suÊt 3 ch©n t­¬ng øng víi ®Ìn tr­êng , IC941 –bé khuÕch ®¹i so s¸nh gåm 3 ch©n (ch©n 1-B1, ch©n 2-ch©n C , ch©n 3-mass) Ho¹t ®éng chÝnh cña khèi nguån lµ STR vµ biÕn ¸p xung T921. - §iÖn ¸p vµo ®­îc lÊy ra tõ AC 220V ®­îc chØnh l­u nhê bé chØnh l­u cÇu. - §iÖn ¸p sau khi qua chØnh l­u cÇu 1 phÇn ®­a vµo bé biÕn ¸p xung vµ 1 phÇn ®­îc ®­a vµo ch©n 4, t­¬ng øng víi ch©n (-) cña STR lµm nguån cÊp tr­íc cho STR. - STR m¾c trong khèi nguån cã 5 ch©n: + Ch©n 4: nguån cÊp tr­íc t­¬ng øng ch©n B-G. + Ch©n 3: t­¬ng øng ch©n C-D. + Ch©n 2: t­¬ng øng ch©n E-S. + Ch©n 1: ch©n dao ®éng. -Khi cã B0 ch©n 3 cña STR ®­îc cÊp nguån th«ng qua cuén 1,6 ®ång thêi ch©n 4còng ®­îc cÊp nguån th«ng qua R902 (nguån cÊp tr­íc lÊy tõ 1/2 b¸n chu kú cña bé chØnh l­u cÇu) -Khi STR cã ®iÖn ¸p nguån khëi ®éng ë ch©n C th«ng cã dßng 1 chiÒu tõ ch©n 3 ®Õn ch©n 2 qua R923 vÒ mass (®©y lµ ®iÖn trë h¹n chÕ) t¹o nªn xoay chiÒu trªn cuén s¬ cÊp .Dßng 1 chiÒu qua R921 vÒ ch©n 1 khèi dao ®éng , ®ång thêi trªn cuén 8,9 ®iÖn ¸p xoay chiÒu qua R933 chia lµm 2 ®­êng + Qua D921,C924 t¹o ®iÖn ¸p 1 chiÒu chia lµm 2 nh¸nh : nh¸nh 1 qua ch©n 4 æn ®Þnh nguån cÊp tr­íc , nh¸nh 2 tíi ch©n cña phÇn tö khuÕch ®¹i PC921 (chê) +§iÖn ¸p xoay chiÒu qua D922 (nh¸nh 2) cÊp cho Q921, dßng qua R926,D924 ®­a vÒ ch©n 1 ®Ó duy tr× vµ æn ®Þnh dao ®éng . Bªn thø cÊp c¸c cuén 10,12,14,15 ®Òu cã ®iÖn ¸p xoay chiÒu.D941,C942 t¹o ®iÖn ¸p 115V cÊp cho 4 nh¸nh. +IC941 khuÕch ®¹i so s¸nh vµo ch©n 1 ®iÖn ¸p ra ë ch©n 2 t¹m ®­a vÒ ch©n 2 cña PC921 t¹o ®iÖn ¸p ng­ìng (chê) +D942,C945 t¹o ®iÖn ¸p 15V chia 3 ®­êng : mét cÊp cho ch©n 1 (PC921)qua R941 , hai cÊp ch©n E(Q971), ba cÊp cho IC703. +IC703 (5 ch©n): ch©n cÊp nguån 5V cho vi xö lý ch©n khëi ®éng Reset vi xö lý cã nguån vµ xung khëi ®éng ta t¸c ®éng phÝm m¸y hay ®iÒu khiÓn tõ xa , vi xö lý ho¹t ®éng tõ ch©n 19 t¹o ®iÖn ¸p ®iÒu chØnh Q972 vµ Q971 khi Q972 t¾t Q971 th«ng t¹o 4 ®iÖn ¸p cÊp cho khèi quÐt dßng qua D971,R976 vµo ch©n 3IC201 . +M¹ch 5V qua IC972 +M¹ch 12V qua IC973. cÊp cho khèi hép kªnh +M¹ch 9V qua IC971 .cÊp cho khèi trung tÇn -Khi Q941 t¾t Q942 th«ng PC921 b¾t ®Çu ho¹t ®éng ®©y lµ ®iÖn ¸p ng­¬ngc bªn phÇn tö khuÕch ®¹i nhËn ®­îc tÝn hiÖu sÏ cã dßng tõ ch©n 3 vÒ ch©n 4 (PC921) ®­a vÒ ch©n 1 ®Ó æn ®Þnh . -Khi nguån thø cÊp 115V,15V thay ®æi khèi nguån 5V,9V,12V ch¹m chËp ®Òu b¸o vÒ vi xö lý LED vµng ho¹t ®éng nhÊp nh¸y nªn vi xö lý t¸ch mÊt 4 ®iÖn ¸p cÊp cho dßng 5V,9V,12V.MÊt ®iÖn ¸p ng­ìng PC921 do ®ã mÊt håi tiÕp . - BiÕn ¸p xung T921 cã m¾c víi 1 m¹ch chèng tù kÝch vµ b¶o vÖ c«ng suÊt nguån, gåm R926, D928, C929, C930. - Cuén thø cÊp cña biÕn ¸p xung ®­îc lÊy ra c¸c ®iÖn ¸p. + Qua D943 cÊp nguån cho AV. + Qua D942 cÊp nguån cho IC705, IC709, IC712. + Qua D941 lÊy ra ®iÖn ¸p B1=115V. b/Khèi quÐt dßng: IC tæng (IC421) gåm c¸c m¹ch nhá: Hose, kÝch, c«ng suÊt vµ cao ¸p. Khèi 1: AFC 1 lÊy xung tõ cao ¸p lµm nhiÖm vô b¶o vÖ AFC 2 lÊy tÝn hiÖu tõ Video (phÝa ®Ìn ph¸t) ®Ó tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè xung ®ång bé vµ so s¸nh víi pha cña m¸y.Xung ®ång bé ®­a vÒ khèi dao ®éng dßng kÕt hîp víi th¹ch anh chia tÇn t¹o ra tÇn sè dßng fH=15625HZ ®­a ra khèi kÝch dßng-®Ìn kÝch -®iÖn ¸p më cho ®Ìn lÊy tõ ®Çu ra quÐt dßng HD th­êng cã ®iÖn trë vµ cuén d©y ®Ó chèng ®ét biÕn .Khi ®Ìn kÝch dßng cã ®iÖn ¸p vµ Uc ®­îc cÊp nguån tõ B1 hay 15V tõ nguån chÝnh dßng ch¹y qua cuén d©y qua CE cña ®Ìn t¹o ®iÖn ¸p xoay chiÒu trªn s¬ cÊp vµ ®­îc c¶m øng ra thø cÊp ®iÖn ¸p xoay chiÒu cã d¹ng xung vu«ng øng víi b¸n chu kú d­¬ng ®Ìn c«ng suÊt dßng th«ng t­¬ng tù c«ng suÊt dßng ®­îc nèi víi cao ¸p .S¬ cÊp cã ®iÖn ¸p xoay chiÒu c¶m øng sang thø cÊp t¹o HV g3,g2 .16.5V cÊp cho khèi trung tÇn AFC ®­a vÒ vi xö lý t¹o hiÓn thÞ vÒ IC dao ®éng ®Ó tù ®éng ®iÒu chØnh tÇn sè . Nguån 180V cÊp cho catèt ®Ìn h×nh riªng sîi ®èt ®Ó ®èt nãng catèt ph¸t x¹ ®iÖn tö. * Linh kiÖn: §Ìn kÝch dßng Q512, ®Ìn c«ng suÊt dßng Q522, biÕn ¸p cao ¸p T522. *Nguyªn lý ho¹t ®éng cña khèi : -Nguån cÊp lÊy tõ ®Ìn Q971 khi cã lÖnh tõ vi xö lý nguån vµo ch©n 3 cña IC201 dao ®éng th¹ch anh X301 (ch©n40) , tÝn hiÖu ra ë ch©n4 (HOUT)tíi ch©n B ®Ìn kÝch (®Ìn tr­êng Q521BSN274) biÕn ¸p kÝch T521 s¬ cÊp mét ®Çu nèi víi nguån B1 qua R524,R525, ®Çu cßn l¹i nèi víi ch©n C (Q521) ( ch©n D ®Ìn tr­êng). - Cuén thø cÊp ®Êu song song BE(Q522) c«ng suÊt dßng , ch©n C c«ng suÊt dßng ®­îc nèi víi ch©n 1 (T522 cuén cao ¸p )®©y lµ cuén s¬ cÊp.§iÓm 2 nèi víi B1 (tô läc C571) ch©n C c«ng su©t dßng cßn ®­îc nèi víi cuén l¸i tia qua r¾c c¾m DY01 vµ víi m¹ch ®iÒu chØnh biªn ®é C524,C525 m¾c song song. Tr­êng hîp l¸i tia ®øt mµn h×nh cã vÖt s¸ng ®øng . -C¸c cuén thø cÊp , cuén sîi ®èt , ch©n 7 qua L551 cÊp cho H1,H2 ®Ìn h×nh , ch©n 3 AFC qua R551 (4.7 ohm) chia lµm 2 ®­êng + M¹ch b¶o vÖ qua D991,D992 ®­a vÒ IC tæng võa b¶o vÖ võa ®iÒu chØnh tÇn sè dßng. + §­êng 2 ®­a vÒ vi xö lý t¹o hiÓn thÞ. Ch©n 5 qua D551,C552 t¹o 24V cÊp cho 3 ®Ìn s¾c vµ catèt ®Ìn h×nh . Ch©n 8 m¹ch ABL tù ®éng ®iÒu chØnh s¸ng tèi (®iÓm ©m cña HV) -Ngoµi ra cßn cã c¸c d©y HV cÊp ®iÖn ¸p cho anèt cña ®Ìn h×nh >20kV , ®iÖn ¸p l­íi 3FOCUS(3-8kV),®iÖn ¸p l­íi 2 (250-800V) cÊp cho l­íi 2 t¨ng tèc tia ®iÖn tö . -TÝn hiÖu quÐt mµnh tõ ch©n 53 IC tæng ®­a vµo ch©n 4 IC651 c«ng suÊt quÐt mµnh IC gåm 7 ch©n: Ch©n 1 –mass, ch©n 2-l¸i tia qua r¾c DY01 , ch©n 3,6 –cÊp nguån, ch©n 4- tÝn hiÖu vµo, ch©n 5- håi tiÕp vµ nèi víi l¸i tia qua r¾c DY01 , ch©n 7 –m¹ch t¹o xung hiÓn thÞ , xung hiÓn thÞ lÊy ra t¹i ch©n 2 qua R420,C423,D421 ®­a vÒ vi xö lý qua ®Ìn Q972 vµo ch©n 2 IC701 t¹o hiÓn thÞ * KÕt qu¶ kiÓm tra ®iÖn ¸p: BiÕn ¸p T521: s¬ cÊp 32V, thø cÊp 0,4V. BiÕn ¸p cao ¸p T522: ®iÖn ¸p lÊy ra, ch©n nèi víi D551: 24V (®­a vµo thø cÊp IC421) c) TÇng khuyÕch ®¹i s¾c: Gåm 3 ®Ìn s¾c lµ: Q351(G), Q352(R), Q353(B). - NÕu tiÕng cã tr­íc h×nh hoÆc sau 5 ®Õn 10 phót ¶nh míi râ nÐt th× do 1 trong 3 ®Ìn bÞ háng do ®ã sÏ sai mµu vµ lµm cho chÕ ®é lµm viÖc cña c¸c ®Ìn khuyÕch ®¹i s¾c thay ®æi. - §Ìn h×nh cã 8 ch©n thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng sau ®©y: + Ch©n 1: cÊp ®iÖn ¸p 12V cho m¹ch c©n b»ng tr¾ng. + Ch©n 2: TÝn hiÖu mµu RED. + Ch©n 3: nèi ®Êt. + Ch©n 4: tÝn hiÖu mµu GREEN. + Ch©n 5: tÝn hiÖu mµu BLUE. + Ch©n 6: xo¸ tia quÐt ng­îc. + Ch©n 7: OG – hiÓn thÞ mµu GREEN. + Ch©n 8: OR – hiÓn thÞ mµu RED. -NhiÖm vô cña khèi khuÕch ®¹i s¾c : KhuÕch ®¹i 3 tÝn hiÖu mµu tõ m¹ch gi¶i m· ®­a tíi HiÓn thÞ c¸c ch÷ sè , v¹ch , mµu lÊy tõ vi xö lý ®iÒu chØnh c©n b»ng tr¾ng gi÷a tÝn hiÖu mµu vµ tÝn hiÖu ®en tr¾ng d) Khèi quÐt mµnh . - Ho¹t ®éng chÝnh cña khèi quÐt mµnh lµ IC421 (IC th«ng dông lo¹i 7 ch©n – AN5515, AN5512). - PhÇn dao ®éng n»m trong IC tæng: + M¹ch håi tiÕp. + §iÒu chØnh kÝch th­íc. - PhÇn c«ng suÊt dung IC riªng: FV=50Hz, ®iÖn ¸p nguån cÊp 24V. - Ho¹t ®éng: TÝn hiÖu dao ®éng VOSC tõ IC tæng qua R h¹n chÕ 5V IC háng. -C¸c Pal c¬ b¶n: -Mµn cã vÖt s¸ng ngang: + MÊt nguån cÊp. + MÊt dao ®éng (ch©n 4 cã ®iÖn ¸p = 0). + §øt l¸i tia. + IC chÕt: kÝch ch©n IC c«ng suÊt më mµn -> háng thuéc phÇn ®iÒu chØnh kÝch th­íc IC tæng sau khi x¸c ®Þnh IC háng, th¸o IC ®o ®iÖn ¸p: nguån cÊp, ®Çu vµo. +MÊt dao ®éng ->kiÓm tra c«ng suÊt , cã nguån cÊp nh­ng Vout=0 ®éng tay vµo ch©n 4->mµn bïng s¸ng theo chiÒu däc -> chÕt ch©n 5. +Tr­êng hîp mµn co ®Òu c¶ trªn –d­íi do nguån cÊp cho c«ng suÊt nguån thÊp sai tuyÕn tÝnh ->kiÓm tra c¸c tô ho¸ m¹ch håi tiÕp (22uF-100uF) , tô talal ®øt ->mµn cã vÖt s¸ng ngang . * KÕt qu¶ kiÓm tra ®iÖn ¸p ch©n IC. §iÖn ¸p ch©n 2 lµ 0,4V (®o th«ng qua ®Ìn D421). e) Khèi hép kªnh, trung tÇn: - Khèi hép kªnh trung tÇn cã nhiÖm vô thu sãng sau ®ã t¸ch ra thµnh tÝn hiÖu h×nh vµ tiÕng. - Khèi nµy ho¹t ®éng chÝnh lµ cña IC khuyÕch ®¹i trung tÇn chung IC101 - Hép kªnh cã c¸c ®µi VL, VH, UHF. - TÝn hiÖu sau khi ®­îc thu vµo hép kªnh ®­îc chuyÓn vµo 1 m¹ch tiÒn khuyÕch ®¹i RF (®Ìn Q101). - TÝn hiÖu sau khi ®­îc khuyÕch ®¹i ®­îc chuyÓn vµo 2 läc sao + SF 101 – tÝn hiÖu PAL. + SF 102 – tÝn hiÖu NTSC. - TÝn hiÖu ra tõ läc sao ®­îc ®­a vµo IC101 vµ IC101 t¸ch ra thµnh ®­êng tÝn hiÖu tiÕng vµ tÝn hiÖu h×nh. - IC101 lµ khuyÕch ®¹i trung tÇn chung. + TÝn hiÖu PAL ra tõ läc sao SF101 ®­îc ®­a vµo ch©n 4 vµ 5 cña IC101. + TÝn hiÖu NTSC ra tõ läc sao SF102 ®­îc ®­a vµo ch©n 7 cña IC101. +TÝn hiÖu AGCSF tõ ch©n 3 ®­a vÒ hép kªnh cÊp cho khèi khuÕch ®¹i cao tÇn , ch©n 2 AFC ®­a vÒ vi xö lý ®Ó tù ®éng dõng rß khi cã tÝn hiÖu, ch©n cÊp nguån lÊy tõ IC972 (9V) vµo ch©n 14. + TÝn hiÖu video ra ch©n 18 tíi ch©n B 2 ®Ìn Q104,Q109 c¸c ®Ìn Q108,Q103,Q107 , 3 ®Ìn chuyÓn m¹ch thay ®æi hÖ Q105,Q106,Q110 , tÝn hiÖu ra tõ ch©n E(Q104) qua C213 vµo ch©n 47 IC tæng lµ tÝn hiÖu gi¶i m· . +TÝn hiÖu tiÕng ra ë ch©n 13(IC101) tíi ch©n B c¸c ®ÌnQ305,Q607,Q606Q601,Q602,Q604 -®Ìn khuÕch ®¹i, 3 ®Ìn chuyÓn m¹ch Q111,Q605,Q608 .TÝn hiÖu ra ë ch©n C (Q604) quay trë vÒ ch©n 11 ra ch©n 10 (IC101) Sau ®ã tÊt c¶ ®­îc ®­a ra Jack chuyÓn m¹ch + TÝn hiÖu video ra ë ch©n E cña ®Ìn Q107 TV-V + TÝn hiÖu audio ra ë TV-H * KÕt qu¶ ®o ®iÖn ¸p ch©n IC101 - Ch©n 14: 9V. - Ch©n 4: 1,2V. - Ch©n 5: 1,2V. - Ch©n 18: 1,8V. - Ch©n 13: 2,2V. IC hép kªnh gåm 11 ch©n Nguån cÊp 12V -CÊp cho khèi khuÕch ®¹i. 33V lÊy tõ B1(115V) cã ®i«t æn ¸p 33V cÊp cho m¹ch VT(di«t biÕn dung t¹o tÇn sè trung tÇn) . 5V cÊp cho vi xö lý ®iÒu chØnh. f) Khèi m¹ch AV: - Khèi m¹ch AV cã 2 ®­êng vµo lµ video-in vµ audio-in. - Trong m¹ch AV cã 2 phÇn: + Video: Q231 tÝn hiÖu video. + Audio: Q631 ®Ìn c©m tiÕng. -Sau ®ã tÝn hiÖu video cña m¹ch AV tõ r¾c c¾m ®­îc ®­a vµo ch©n 1 cña IC tæng 201 vµ lÊy ra ë ch©n 56. TÝn hiÖu ra nµy sau khi ®i tiÕp qua ®Ìn Q202 khuÕch ®¹i ®Öm chia lµm 2 ®­êng TÝn hiÖu mµu vµo ch©n 42 (IC201) TÝn hiÖu ®ång bé vµo ch©n 51 , mét phÇn tÝn hiÖu ®ång bé ®­a ®Õn ®Ìn Q703 vµo ch©n 1 IC vi xö lý t¹o hiÓn thÞ. -TÝn hiÖu audio ®­îc ®­a vµo ch©n 27 vµ 28 cña IC201. Ch©n 27, 28 dµnh cho ®­êng vµo tiÕng cña TV. TÝn hiÖu tiÕng sau ®ã lÊy ra ë ch©n 29 cña IC201 vµ ®­îc ®­a vµo khèi khuyÕch ®¹i tiÕng( ch©n 2 IC651). - Ch©n 12, 13, 14 cña IC201 dµnh cho 3 tÝn hiÖu mµu R-G-B vµ tÝn hiÖu ra tõ ch©n 3, ch©n nµy sÏ ®­îc ®­a vµo khèi khuyÕch ®¹i s¾c. * KiÓm tra ®iÖn ¸p c¸c ch©n cña IC201: + Ch©n 47 ®o qua tô C123-2V. + Ch©n 12-B: 2,4V. + Ch©n 13-G: 2,2V + Ch©n 14-R: 2,2V. g) Khèi khuyÕch ®¹i tiÕng: Ho¹t ®éng chÝnh lµ IC651 – c«ng suÊt tiÕng, IC651 cã 9 ch©n ch©n 1-nguån (12V) lÊy tõ IC971, ch©n 2 –tÝn hiÖu vµo, ch©n 3-c©m tiÕng , ch©n 4- ®iÒu chØnh ©m l­îng cã ®Ìn Q651 m¹ch ®iÒu chØnh c©m tiÕng , ch©n 5- m¹ch läc , ch©n 6-®iÒu chØnh hÖ sè khuÕch ®¹i, ch©n7-mass, ch©n 8-nèi ra loa qua C657, ch©n 9-nguån cÊp phô lÊy tõ 12V.TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®­îc ®­a vµo ch©n 2. * KiÓm tra: - M¸y c©m: + KiÓm tra loa, IC c«ng suÊt, nguån cÊp lÊy tõ khèi nguån chÝnh. Nguån cÊp cho ®­êng trung tÇn: cao ¸p. + KiÓm tra m¹ch c©m tiÕng. - M¸y mÐo tiÕng, nghÑt: kiÓm tra loa, nguån cÊp cho IC chuyÓn m¹ch (dao ®éng ®æi tÇn).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo Thực tập - Tìm hiểu và Sửa chữa Tivi.doc
Tài liệu liên quan