Thực hành nhập môn công nghệ thông tin - Giới thiệu Alice

Alice là một môi trường lập trình 3D, giúp dễ dàng tạo ra một đoạn phim, một trò chơi  Là một công cụ giúp sinh viên tiếp xúc với lập trình hướng đối tượng dễ dàng  Giúp sinh viên hiểu về khái niệm lập trình

pdf13 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 03/01/2019 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực hành nhập môn công nghệ thông tin - Giới thiệu Alice, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 THỰC HÀNH NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Giảng viên: Th.S Dƣơng Thành Phết TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIỚI THIỆU ALICE Lab 01: Thời gian: 3 tiết 2 NỘI DUNG 1. Giới thiệu 2. Hướng dẫn cài đặt 3. Giới thiệu tổng quan chương trình Alice 3 1. GIỚI THIỆU  Ý tưởng được dựa trên quyển sách “Alice ở xứ sở thần tiên”  Là luận án tiến sĩ của Caitlin Kelleher (hợp tác cùng tiến sĩ Randy Pausch) 4  Alice là một môi trường lập trình 3D, giúp dễ dàng tạo ra một đoạn phim, một trò chơi  Là một công cụ giúp sinh viên tiếp xúc với lập trình hướng đối tượng dễ dàng  Giúp sinh viên hiểu về khái niệm lập trình 5  Cho phép người dùng ghép các đối tượng và giúp các đối tượng tương tác như trong thế giới thực  Xây dựng một chương trình trên máy tính dễ dàng như làm một bộ phim/trò chơi  Hỗ trợ thư viện nhân vật/đối tượng lớn 6 2. HƢỚNG DẪN CÀI ĐẶT  Tải Alice 2.4 tại  Giải nén ra ổ cứng và chạy file Alice.exe 7 3. GIỚI THIỆU MÀN HÌNH CHƢƠNG TRÌNH 8 3. GIỚI THIỆU MÀN HÌNH CHƢƠNG TRÌNH Đây là cửa sổ hiển thị các đối tượng bối cảnh mà bạn xây dựng 9 3. GIỚI THIỆU MÀN HÌNH CHƢƠNG TRÌNH Đây là cây đối tượng, nơi hiển thị danh sách các đối tượng có trong thế giới Là nơi thể hiện chi tiết thông tin của một đối tượng: thuộc tính, các hành động và các hàm tính toán 10 3. GIỚI THIỆU MÀN HÌNH CHƢƠNG TRÌNH Khu vực sự kiện (Event): cho phép bạn nói cho Alice biết khi nào thì đối tượng sẽ hành động và hành động điều gì Nơi biên soạn: Chứ các đoạn mã hành động giúp cho các đối tượng hoạt động theo ý muốn 11 11 4. CHẠY CÁC CHƢƠNG TRÌNH MẪU Chạy hƣớng dẫn có trong Alice  Bước 1: Khởi động Alice  Bước 2: Chọn tab tutorial từ cửa sổ “Welcome to Alice!” hay menu File/ Open World/ Tutorial  Bước 3: Mở chương trình: Menu File/Open world/ Textbook  AppendixA_FirstWorld.a2w Click Play để chạy Đây là một đoạn phim hoạt hình 12 12 4. CHẠY CÁC CHƢƠNG TRÌNH MẪU Đây là chƣơng trình tƣơng tác Một chƣơng trình có tính tƣơng tác  Mở chương trình: Menu File/Open world/ Textbook  AppendixA_DancingBee.a2w  Dùng phím up để con thỏ nhảy, dùng phím space bar để con ong xoay vòng vòng 13 THỰC HÀNH NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIỚI THIỆU ALICE Lab 01: HẾT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf01_lab01_gioithieu_2716.pdf
Tài liệu liên quan