Thực hành Mapinfo - Bài 5: Xuất dữ liệu địa lý

Xuất dữ liệu thuộc tính của 1 lớp dữ liệu bất kỳ và kiểm tra dữ liệu đó trên Excel

pdf18 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 10/01/2019 | Lượt xem: 76 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực hành Mapinfo - Bài 5: Xuất dữ liệu địa lý, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN BỘ MÔN GIS & TÀI NGUYÊN MapInfo XUẤT DỮ LIỆU ĐỊA LÝ Thực hành: Bài 5: Hieån thò vaø baùo caùo Thieát bò hieån thò Maùy in Maùy veõ Ñóa töø, baêng töø Baûn ñoà Baûng Hình veõ XUẤT DỮ LIỆU NỘI DUNG – MỤC TIÊU Xuaát döõ lieäu khoâng gian Xuaát döõ lieäu thuoäc tính Xuaát in baûn ñoà 3 Bieát caùch chuyeån xuaát döõ lieäu trong phaàn meàm MapInfo döôùi daïng soá hoaëc daïng giaáy 1 2 Xuaát döõ lieäu khoâng gian B Ƣ Ớ C 3 Bước 1: Saép xeáp caùc lôùp döõ lieäu theo thöù töï ñieåm – ñöôøng – vuøng vaø caùc hieån thò XUAÁT DÖÕ LIEÄU KHOÂNG GIAN Bước 2: Phoùng to/ thu nhoû caùc lôùp ñeå hieån thò ñuùng phaàn khoâng gian muoán xuaát Bước 3: Vaøo menu File\ Save window as XUAÁT DÖÕ LIEÄU KHOÂNG GIAN Khoa Moâi tröôøng vaø Taøi Nguyeân ñang caàn 1 file aûnh (coù ñònh daïng JPG) cuûa Vieät Nam treân ñoù theå hieän: 1. Ranh giôùi vaø teân cuûa caùc tænh 2. Tp. HCM vaø Haø Noäi toâ maøu khaùc vôùi caùc tænh coøn laïi 3. Caùc UBND (ngoâi sao maøu ñoû) Haõy duøng nhöõng döõ lieäu coù sẵn töø MapInfo ñeå taïo ra file aûnh naøy NỘI DUNG – MỤC TIÊU Xuaát döõ lieäu khoâng gian Xuaát döõ lieäu thuoäc tính Xuaát in baûn ñoà 3 Bieát caùch chuyeån xuaát döõ lieäu trong phaàn meàm MapInfo döôùi daïng soá hoaëc daïng giaáy 1 2 Xuaát döõ lieäu thuoäc tính XUAÁT DÖÕ LIEÄU THUOÄC TÍNH Bước 1: vào Table chọn Export Bước 2: lựa chọn lớp dữ liệu cần xuất file thuộc tính Bước 3: chọn nơi lưu XUAÁT DÖÕ LIEÄU THUOÄC TÍNH Xuất dữ liệu thuộc tính của 1 lớp dữ liệu bất kỳ và kiểm tra dữ liệu đó trên Excel NỘI DUNG – MỤC TIÊU Xuaát döõ lieäu khoâng gian Xuaát döõ lieäu thuoäc tính Xuaát in baûn ñoà 3 Bieát caùch chuyeån xuaát döõ lieäu trong phaàn meàm MapInfo döôùi daïng soá hoaëc daïng giaáy 1 2 Xuaát in baûn ñoà XUAÁT BAÛN ÑOÀ CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA BẢN ĐỒ •Cơ sở toán học: Tỷ lệ Lƣới chiếu •Thành phần bổ sung: Bản đồ phụ, Biểu đồ phụ •Nội dung thể hiện: Các lớp dữ liệu không gian •Thành phần hỗ trợ: Bảng chú dẫn, Tên bản đồ XUẤT BẢN ĐỒ Tạo bản chú dẫn Bước 1: vào Map chọn Create Legend Bước 2: chọn các lớp cần cho thể hiện cú dẫn Bước 3: tạo cách thức thể hiện chú dẫn (màu sắc, font..) Bước 4: thay đổi cách thức hiển thị của các lớp dữ liệu XUẤT BẢN ĐỒ Tạo thƣớc tỷ lệ, lƣới tọa độ, la bàn Create Grid (Lưới tọa độ North Arrow (La bàn) Draw Scale bar (Thước tỷ lệ) Bước 1: vào Tool chọn Tool Manager Bước 2: Tick chọn các công cụ Bước 3: Kiểm tra các công cụ trên thanh Tools XUẤT BẢN ĐỒ Tạo lƣới chiếu Bước 1: chọn Grid Maker Bước 2: chọn vùng thể hiện Bước 3: Xác định khoảng cách cho lưới và lưu TẠO BẢN ĐỒ Tạo La bàn Bước 1: chọn Nourth Arrow Bước 2: chọn vùng đặt la bàn Bước 3: Xác định hình ảnh của la bàn XUẤT BẢN ĐỒ Tạo thƣớc tỷ lệ Bước 1: chọn Draw Scalebar Bước 2: chọn vùng đặt thước tỷ lệ Bước 3: Xác định đơn vị và kích thước, màu sắc TẠO TRANG IN Bước 1: vào Window chọn New Layout Window Bước 2: lựa chọn các hình thức in LƢU TRỮ BẢN ĐỒ Bước duy nhất: vào File chọn Save Workspace

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfbai5_xuatdulieu_1664.pdf
Tài liệu liên quan