Thực hành Đồ thị Matlab

clear x = 0; y = cos(x); h = 0.01; p = plot(x, y,'b','LineStyle','.','EraseMode','none','MarkerSize',5); axis([0 16 -1.2 1.2]) grid hold on forx = 0:pi/100:5*pi y = cos(x); set(p,'Xdata',x,'Ydata',y) xlabel('Truc x') ylabel('Truc y') title('Ve do thi y = cos(x) bam dong'); drawnow pause(0.01) end

pdf13 trang | Chia sẻ: tuanhd28 | Ngày: 29/09/2015 | Lượt xem: 3760 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực hành Đồ thị Matlab, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LT CĐ ĐH KH MT1 – K9  [ĐỒ THỊ `MATLAB] Thực hành phần đồ thị 2D- 3D Sinh viên: 2 Đồ thị MATLAB | LT CĐ ĐH KH MT1 – K9 THỰC HÀNH MATLAB – ĐỒ THỊ Bài 1: Vẽ đồ thị hàm số x,x3, ex và e^(x2) với 0<x<4 trên cùng 1 cửa sổ đồ thị. Ghi chú trên đồ thị: x=[0:0.5:4]; y1=x; y2=x.^3; y3=exp(x); y4=exp(x.^2); subplot(2,2,1) plot(x,y1,'-. rs','LineWidth',2,... 'MarkerEdgeColor','k',... 'MarkerFaceColor','g',... 'MarkerSize',10) xlabel('Truc Ox'); ylabel('Truc Oy'); title('y=x'); legend('y1=x',-1); axis([ 0 4 0 5]); gtext('y1=x'); grid on; subplot(2,2,2) plot(x,y2,': mo','LineWidth',3,... %?? do rong cua net ve 'MarkerEdgeColor','b',... %màu cua duong vien marker 'MarkerFaceColor','k',... %màu bên trong marker 'MarkerSize',5) %do lon cua marker xlabel('Truc Ox'); ylabel('Truc Oy'); title('y2=x^3'); legend('y2=x^3',-1); axis([ 0 4 0 5]); gtext('y2=x^3'); grid on; subplot(2,2,3) plot(x,y3,'- ys','LineWidth',3,... %?? do rong cua net ve 'MarkerEdgeColor','b',... %màu cua duong vien marker 'MarkerFaceColor','k',... %màu bên trong marker 'MarkerSize',5) %do lon cua marker xlabel('Truc Ox'); ylabel('Truc Oy'); title('y=exp(x)'); legend('y3=e^x',-1); axis([ 0 4 0 5]); gtext('y3=e^x'); 3 Đồ thị MATLAB | LT CĐ ĐH KH MT1 – K9 grid on; subplot(2,2,4); plot(x,y4,'- rs','LineWidth',3,... %?? do rong cua net ve 'MarkerEdgeColor','b',... %màu cua duong vien marker 'MarkerFaceColor','k',... %màu bên trong marker 'MarkerSize',5) %do lon cua marker xlabel('Truc Ox'); ylabel('Truc Oy'); title('y=e^x^2'); legend('y4=e^ x^2',-1); axis([ 0 4 0 5]); gtext('y=e^x^2'); grid on; Bài 2: Vẽ đồ thị hàm số x,x3, ex và e^(x2) với 0<x<4 trên cùng 1 trục tọa độ xy. Ghi chú trên đồ thị: x=[0:0.1:4]; y1=x; y2=x.^3; y3=exp(x); y4=exp(x.^2); hold on plot(x,y1,'-. rs','LineWidth',2,... 'MarkerEdgeColor','k',... 'MarkerFaceColor','g',... 'MarkerSize',10) plot(x,y2,': mo','LineWidth',3,... %?? do rong cua net ve 'MarkerEdgeColor','b',... %màu cua duong vien marker 'MarkerFaceColor','k',... %màu bên trong marker 'MarkerSize',5) %do lon cua marker plot(x,y3,'- ys','LineWidth',3,... %?? do rong cua net ve 'MarkerEdgeColor','b',... %màu cua duong vien marker 'MarkerFaceColor','k',... %màu bên trong marker 'MarkerSize',5) %do lon cua marker plot(x,y4,'- rs','LineWidth',3,... %?? do rong cua net ve 'MarkerEdgeColor','b',... %màu cua duong vien marker 'MarkerFaceColor','k',... %màu bên trong marker 'MarkerSize',5) %do lon cua marker %thong tin xlabel('Truc Ox'); ylabel('Truc Oy'); title('Do thi'); legend('y1=x','y2=x^3','y3=e^x','y4=e^ (x^2)',-1); 4 Đồ thị MATLAB | LT CĐ ĐH KH MT1 – K9 axis([ 0 4 0 5]); gtext('y1=x'); gtext('y2=x^3'); gtext('y3=e^x'); gtext('y4=e^ (x^2)'); grid on; Bài 3: Vẽ đồ thị hàn số f(x)= sin(1/x) với 0,01<x<0.1. Ghi chú thích trên đồ thị x=[0.01:0.05:0.5]; y=sin(1./x); plot(x,y,'-. rs','LineWidth',2,... %?? 'MarkerEdgeColor','k',... 'MarkerFaceColor','g',... 'MarkerSize',10) xlabel('Truc Ox'); ylabel('Truc Oy'); title('Do thi'); legend('y=1/x',-1); axis([0 0.5 -1 0.5]); gtext('y=sin(1/x)' Bài 4: vẽ 2 hàm y=x2 và y= sin 3x trên cùng 1 trục tọa độ xy. Ghi chú thích trên đồ thị x=[0:pi/20:2*pi]; %mien xac dinh y1=(x.^2); %phep *,/,^ phai co dau cham . truoc phep tinh do y2=sin(3*x); hold on % ve 2 do thi tren cung 1 truc plot(x,y1,'-. rs','LineWidth',2,... 'MarkerEdgeColor','k',... 'MarkerFaceColor','g',... 'MarkerSize',10) plot(x,y2,': ro','LineWidth',3,... %?? do rong cua net ve 'MarkerEdgeColor','b',... %màu cua duong vien marker 'MarkerFaceColor','k',... %màu bên trong marker 'MarkerSize',5) %do lon cua marker grid on % luoi xlabel('truc x'); %nhan truc x ylabel('truc y'); %nhan truc y legend('y=x^2','y=sin(3x)',-1); % ghi chu title(' y=x^2 va y= sin3x') %tieu de axis([-1 6 -1 4]); gtext('y1=x^2'); gtext('y2=sin(3x)'); 5 Đồ thị MATLAB | LT CĐ ĐH KH MT1 – K9 Bài 5: Vẽ hàm số y=x3 -3x+1, Ghi chú trên đồ thị clear x=[-10:pi/20:10]; y=x.^3-(3*x)+1; plot(x,y,': ro','LineWidth',3,... %?? do rong cua net ve 'MarkerEdgeColor','b',... %màu cua duong vien marker 'MarkerFaceColor','k',... %màu bên trong marker 'MarkerSize',5) %do lon cua marker xlabel('Truc ox'); ylabel('Truc oy'); legend('y=x^3-3*x+1',-1); title('y=x^3-3x + 1') axis([-10 5 -5 10]); gtext('y= x^3 - 3x +1'); grid on Bài 6: vẽ đồ thị hàm số y=sin x và y= cos2x trên cùng 1 trục tọa độ xy. Ghi chú thích trên đồ thị. clear x = 0:pi/20:2*pi; y1 = sin(x); y2 = (cos(x)).^2; hold on plot(x, y1, '-.*r') plot(x, y2, '--hb') xlabel('Truc x') ylabel('Truc y') legend('y1 = sin(x)','y2 = cos^2(x)', -1) title ('Ve do thi sin(x), cos^2(x) tren cung 1 toa do') grid on Bài 7 Vẽ đồ thị hàm số y=sin x và y= cos2x trên cùng 1 của sổ đồ thị. Ghi chú thích trên đồ thị. clear x = 0:pi/20:2*pi; y1 = sin(x); y2 = (cos(x)).^2; hold on subplot(2,1,1) plot(x,y1,'-. ro','LineWidth',3,... %?? do rong cua net ve 'MarkerEdgeColor','b',... %màu cua duong vien marker 6 Đồ thị MATLAB | LT CĐ ĐH KH MT1 – K9 'MarkerFaceColor','k',... %màu bên trong marker 'MarkerSize',10) %do lon cua markerxlabel xlabel('Truc x') ylabel('Truc y') legend('y1 = sin(x)', -1) title ('Ve do thi sin(x)') axis([ 0 6 -1 1]); gtext('y1=sin(x)'); grid on subplot(2,1,2) plot(x,y2,'-. bs','LineWidth',3,... %?? do rong cua net ve 'MarkerEdgeColor','r',... %màu cua duong vien marker 'MarkerFaceColor','y',... %màu bên trong marker 'MarkerSize',10) %do lon cua marker xlabel('Truc ox') ylabel('Truc oy') legend('y2 = cos^2(x)', -1) title ('Ve do thi cos^2(x)') axis([ 0 6 -1 1]); gtext('y2=cos^2(x)'); grid on Bài 8. Vẽ đồ thị sin(x), cos(x), x*sin(2x) và 1-sin(x) trên 4 hệ tọa độ xy nhưng trong cùng 1 khung. Ghi chú thích trên đồ thị. clear x = 0:pi/2:8*pi; y1 = sin(x); y2 = cos(x); y3 = x.*sin(2.*x); y4 = 1-sin(x); hold on subplot(2,2,1) plot(x, y1, '-.*r') xlabel('Truc ox') ylabel('Truc oy') legend('y1 = sin(x)', -1) title ('Ve do thi sin(x)') grid on subplot(2,2,2) plot(x, y2, '--hb') xlabel('Truc ox') ylabel('Truc oy') legend('y2 = cos(x)', -1) title ('Ve do thi cos(x)') grid on 7 Đồ thị MATLAB | LT CĐ ĐH KH MT1 – K9 subplot(2,2,3) plot(x, y3,': o') xlabel('Truc ox') ylabel('Truc oy') legend('y3 = x*sin2x', -1) title ('Ve do thi cos(x)') grid on subplot(2,2,4) plot(x, y4, '- k') xlabel('Truc ox') ylabel('Truc oy') legend('y4 = 1- sin(x)', -1) title ('Ve do thi 1- sin(x)') grid on Bài 9: vẽ đồ thị hàm số y= sin x bán động x=0; y=sin(x); h=0.001; p=plot(x,y,'b','LineStyle','.','EraseMode','None','MarkerSize',5); axis([0 10 -1 1]); grid on for x=0:pi/100:5*pi y=sin(x); set(p,'XDATA',x,'YDATA',y) drawnow pause(0.01) xlabel('x') ylabel('y') title('Sin x ban dong') end Bài 10. Vẽ đường cong parabol y= ax2 + b với a, b nhập từ bàn phím. clear(); a=input('nhap a = '); while(a<0) a=input('nhap a (a>0) = '); end b=input('Nhap b = '); while(b<0) b=input('nhap b(b>0) = '); end x=(-pi:pi/20:pi); y=(a*x.^2)+b; plot(x,y,'--rs','LineWidth',2,... 8 Đồ thị MATLAB | LT CĐ ĐH KH MT1 – K9 'MarkerEdgeColor','k',... 'MarkerFaceColor','g',... 'MarkerSize',10) xlabel('truc ox'); ylabel('Truc oy'); title('Parabol'); axis([-2 2 0 10]); gtext('y=ax^2+b'); grid on Bài 11: Vẽ đường tròn tâm (3,2) bán kính r(r=3) clear t = 0:pi/30:2*pi; x = 2 + 2 * cos(t); y = 3 + 3 * sin(t); plot(x, y,'-b*') grid xlabel 'Truc x' ylabel 'Truc y' legend ('Duong tron', -1) title 'Ve duong tron tam (2,3) ban kinh R = 3' Bài 12:Vẽ đồ thị 3D: x2 + y2. Ghi chú thích trên đồ thị t = -10:0.7:10; [x, y] = meshgrid(t); z = x.^2 + y.^2; plot3(x, y, z,'m') xlabel('Ox'); ylabel('Oy'); zlabel('Oz'); title('Parabol z = x^2 + y^2 (plot3)'); axis auto legend('z = x^2 + y^2') grid on; Bài 13:Vẽ đồ thị 3D:  . Ghi chú thích trên đồ thị t = -10:0.7:10; [x, y] = meshgrid(t); z = sin(sqrt(x.^2 + y.^2)); mesh(x, y, z,'Edgecolor','b'); xlabel('Ox'); ylabel('Oy'); zlabel('Oz'); title('Parabol z = sin(sqrt(x^2 + y^2)) - (plot3)'); 9 Đồ thị MATLAB | LT CĐ ĐH KH MT1 – K9 axis auto legend('z = sin(sqrt(x^2 + y^2))') grid on; Bài 14: vẽ đồ thị 3D:    và  trên 2 hệ trục tọa độ xy. Ghi chú trên đồ thị t = -pi:0.7:pi; [x,y] = meshgrid(t); [a,b] = meshgrid(t); z1 = sin(sqrt(a.^2+b.^2)) /(sqrt(a.^2+b.^2)); z2 = (x.^2 + y.^2); subplot(221) mesh(x, y, z1,'Edgecolor','b'); xlabel('Ox'); ylabel('Oy'); zlabel('Oz'); title('z = sin(sqrt(a.^2+b.^2)) - (3D)'); axis auto legend('z = sin(sqrt(a.^2+b.^2))'); grid on; subplot(223) mesh(x, y, z2,'Edgecolor','m'); xlabel('Ox'); ylabel('Oy'); zlabel('Oz'); title('z = (x.^2 + y.^2) - (3D)'); axis auto legend('z = (x.^2 + y.^2)'); grid on; Bài tập làm thêm : Câu 1: Vẽ đồ thị y=sin(x); y= cos(x); y= 1-sin(x); y=sin(cx). Trên cùng 1 cửa sổ đồ thị. Ghi chú trên đồ thị. c = input ('Nhap c = '); x = 0:pi/10:2*pi; y1 = sin(x); y2 = cos(x); y3 = 1 - sin(x); y4 = sin(c * x); subplot(2,2,1) plot(x, y1, '-.*r') xlabel('Truc x') ylabel('Truc y') title('Do thi y1 = sin(x)') %legend ('y1 = sin(x)',-1); 10 Đồ thị MATLAB | LT CĐ ĐH KH MT1 – K9 subplot(2,2,2) plot(x, y2, '--sb','MarkerFaceColor','y') xlabel('Truc x') ylabel('Truc y') title('Do thi y2 = cos(x)') %legend ('y1 = cos(x)',-1); subplot(2,2,3) plot(x, y3, ':hg') xlabel('Truc x') ylabel('Truc y') title('Do thi y3 = 1 - sin(x)') %legend ('y1 = 1 - sin(x)',-1); subplot(2,2,4) plot(x, y2, '-+m') xlabel('Truc x') ylabel('Truc y') title('Do thi y4 = sin(cx)') %legend ('y1 = sin(cx)',-1); Cầu 2: Vẽ sin(x), cos(x) bán động clear x = 0; y1 = cos(x); y2 = sin(x); h = 0.01; hold on p1 = plot(x, y1,'b','LineStyle','.','EraseMode','none','MarkerSize',5); p2 = plot(x, y2,'r','LineStyle','.','EraseMode','none','MarkerSize',5); axis([0 16 -1.2 1.2]) grid for x = 0:pi/100:5*pi y1 = cos(x); y2 = sin(x); set(p1,'Xdata',x,'Ydata',y1) set(p2,'Xdata',x,'Ydata',y2) xlabel('Truc x') ylabel('Truc y') title('Ve do thi cos(x), sin(x) bam dong') drawnow pause(0.01) end 11 Đồ thị MATLAB | LT CĐ ĐH KH MT1 – K9 Bài 3: Đồ thị 3D: vẽ đồ thị x2+y2 bằng lệnh plot3, mesh, surf, surfc trên cùng 1 cửa sổ đồ thị t = -10:0.7:10; [x, y] = meshgrid(t); z = x.^2 + y.^2; subplot(2,2,1) plot3(x, y, z,'m') xlabel('Ox'); ylabel('Oy'); zlabel('Oz'); title('Parabol z = x^2 + y^2 (plot3)'); grid subplot(2,2,2) mesh(x, y, z, 'Edgecolor','b') xlabel('Ox'); ylabel('Oy'); zlabel('Oz'); title('Parabol z = x^2 + y^2 (mesh)'); subplot(2,2,3) surf(x, y, z, 'Edgecolor','r') title('Parabol z = x^2 + y^2 (surf)') xlabel('Ox') ylabel('Oy') zlabel('Oz') subplot(2,2,4) surfc(x, y, z, 'Edgecolor','r') title('Parabol z = x^2 + y^2 (surfc)') xlabel('Ox') ylabel('Oy') zlabel('Oz') Bài 4: Vẽ đường elip bất kỳ: clear a = input('Nhap a: '); b = input('Nhap b: '); r1 = input('Nhap truc lon: '); r2 = input('Nhap truc nho: '); t = 0:pi/30:2*pi; x = a + r1 * cos(t); y = b + r2 * sin(t); plot(x, y,'-b*') grid xlabel 'Truc x' 12 Đồ thị MATLAB | LT CĐ ĐH KH MT1 – K9 ylabel 'Truc y' legend ('Duong elip', -1) title 'Ve elip' Bài 5: Cos(x) bán động clear x = 0; y = cos(x); h = 0.01; p = plot(x, y,'b','LineStyle','.','EraseMode','none','MarkerSize',5); axis([0 16 -1.2 1.2]) grid hold on for x = 0:pi/100:5*pi y = cos(x); set(p,'Xdata',x,'Ydata',y) xlabel('Truc x') ylabel('Truc y') title('Ve do thi y = cos(x) bam dong'); drawnow pause(0.01) end 13 Đồ thị MATLAB | LT CĐ ĐH KH MT1 – K9 Mục lục [ĐỒ THỊ MATLAB] .................................................................................................................... 1 Bài 1: Vẽ đồ thị hàm số x,x3, ex và e^(x2) với 0<x<4 trên cùng 1 cửa sổ đồ thị. Ghi chú trên đồ thị:................................................................................................................................................ 2 Bài 2: Vẽ đồ thị hàm số x,x3, ex và e^(x2) với 0<x<4 trên cùng 1 trục tọa độ xy. Ghi chú trên đồ thị:................................................................................................................................................ 3 Bài 3: Vẽ đồ thị hàn số f(x)= sin(1/x) với 0,01<x<0.1. Ghi chú thích trên đồ thị .......................... 4 Bài 4: vẽ 2 hàm y=x2 và y= sin 3x trên cùng 1 trục tọa độ xy. Ghi chú thích trên đồ thị ............... 4 Bài 5: Vẽ hàm số y=x3 -3x+1, Ghi chú trên đồ thị ........................................................................ 5 Bài 6: vẽ đồ thị hàm số y=sin x và y= cos2x trên cùng 1 trục tọa độ xy. Ghi chú thích trên đồ thị. 5 Bài 7 Vẽ đồ thị hàm số y=sin x và y= cos2x trên cùng 1 của sổ đồ thị. Ghi chú thích trên đồ thị. .. 5 Bài 8. Vẽ đồ thị sin(x), cos(x), x*sin(2x) và 1-sin(x) trên 4 hệ tọa độ xy nhưng trong cùng 1 khung. Ghi chú thích trên đồ thị. .................................................................................................. 6 Bài 9: vẽ đồ thị hàm số y= sin x bán động .................................................................................... 7 Bài 10. Vẽ đường cong parabol y= ax2 + b với a, b nhập từ bàn phím. ......................................... 7 Bài 11: ......................................................................................................................................... 8 Vẽ đường tròn tâm (3,2) bán kính r(r=3) ...................................................................................... 8 Bài 12:Vẽ đồ thị 3D: x2 + y2. Ghi chú thích trên đồ thị ................................................................. 8 Bài 13:Vẽ đồ thị 3D:  . Ghi chú thích trên đồ thị .................................................. 8 Bài 14: vẽ đồ thị 3D:   và  trên 2 hệ trục tọa độ xy. Ghi chú trên đồ thị ........................................................................................................................................... 9 Bài tập làm thêm : ........................................................................................................................ 9 Câu 1: Vẽ đồ thị y=sin(x); y= cos(x); y= 1-sin(x); y=sin(cx). Trên cùng 1 cửa sổ đồ thị. Ghi chú trên đồ thị. .................................................................................................................................... 9 Cầu 2: Vẽ sin(x), cos(x) bán động .............................................................................................. 10 Bài 3: Đồ thị 3D: vẽ đồ thị x2+y2 bằng lệnh plot3, mesh, surf, surfc trên cùng 1 cửa sổ đồ thị .. 11 Bài 4: Vẽ đường elip bất kỳ:....................................................................................................... 11 Bài 5: Cos(x) bán động ............................................................................................................... 12

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfnvl_haui_matlab_thuc_hanh_do_thi_3144.pdf
Tài liệu liên quan