Thiết lập CMOS

CMOS La ̀ Gi?̀ CMOS viêt́ tăt́ tư ̀ Complementary Metaloxide Semiconductor - chât́ bań dâñ oxit metal bô ̉ sung, môṭ công nghê ̣ tôń it́ năng lươṇ g. CMOS la ̀ chât́ lam̀ nên ROM trên mainboard, ROM chưá BIOS (Basic Input/Output System) hê ̣ thôń g cać lêṇ h nhâp̣ xuât́ cơ ban̉ đê ̉ kiêm̉ tra phâǹ cưń g, nap̣ hê ̣ điêù haǹ h khơỉ đôṇ g maý .

pdf17 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1715 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết lập CMOS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 4 I. CMOS La Gi?̀ ̀ CMOS viêt tăt t ́ ́ ừ Complementary Metaloxide Semiconductor - chât ban dân oxit metal bô ́ ́ ̃ ̉ sung, môt công nghê tôn it năng l ng.̣ ̣ ́ ́ ượ CMOS la chât lam nên ROM trên mainboard, ̀ ́ ̀ ROM ch a BIOS (ứ Basic Input/Output System) hê thông cac lênh nhâp xuât c ban ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ơ ̉ đê kiêm tra phân c ng, nap hê điêu hanh kh i ̉ ̉ ̀ ứ ̣ ̣ ̀ ̀ ở đông may.̣ ́  Môt sô thông tin l u trong CMOS co thê thiêt ̣ ́ ư ́ ̉ ́ lâp theo y ng i s dung, nh ng thiêt lâp nay ̣ ́ ườ ử ̣ ữ ́ ̣ ̀ đ c l u gi nh pin CMOS, nêu hêt pin se tra ượ ư ữ ờ ́ ́ ̃ ̉ vê nh ng thiêt lâp măc đinh.̀ ữ ́ ̣ ̣ ̣ II. Thiêt Lâp CMOŚ ̣ Đê vao man hinh thiêt lâp thông tin trong ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ CMOS tuy theo dong may chung ta co cac ̀ ̀ ́ ́ ́ ́ cach sau:́ Đôi v i cac mainboard thông th ng hiên nay ́ ớ ́ ườ ̣ dung phim DELETE. Trên man hinh kh i đông ̀ ́ ̀ ̀ ở ̣ se co dong ch h ng dân ̃ ́ ̀ ữ ướ ̃ Press DEL to enter Setup.Đôi v i dong may Compaq, HP dung phim F10. ́ ớ ̀ ́ ̀ ́ Trên man hinh kh i đông se co dong ch ̀ ̀ ở ̣ ̃ ́ ̀ ữ h ng dân ướ ̃ F10 = Setup.Đôi v i dong may DEL dung phim F2. Trên ́ ớ ̀ ́ ̀ ́ man hinh kh i đông se co dong ch h ng dân ̀ ̀ ở ̣ ̃ ́ ̀ ữ ướ ̃ F2: Setup. II. Thiêt Lâp CMOŚ ̣ Tuy t ng loai mainboard cach bô tri man hinh ̀ ừ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̀ thiêt lâp CMOS khac nhau, cac ch c năng v i ́ ̣ ́ ́ ứ ớ tên goi cung khac nhau.̣ ̃ ́ II. Thiêt Lâp CMOŚ ̣ Cac thông tin cân thiêt lâp trong CMOS bao ́ ̀ ́ ̣ gôm:̀  Ngay gi hê thông.̀ ờ ̣ ́  Thông tin vê cac ô đia.̀ ́ ̉ ̃  Danh sach va th t ô đia giup tim hê ́ ̀ ứ ự ̉ ̃ ́ ̀ ̣ điêu hanh kh i đông may.̀ ̀ ở ̣ ́  Thiêt lâp cho cac thiêt bi ngoai vi.́ ̣ ́ ́ ̣ ̣  Cai đăt mât khâu bao vê.̀ ̣ ̣ ̉ ̉ ̣ II. Thiêt Lâp CMOŚ ̣ 1. CMOS cua mainboard thông dung̉ ̣ L u yư ́: Đôi v i nh ng mainboard va may co tôc đô cao ́ ớ ữ ̀ ́ ́ ́ ̣ cân phai nhân gi phim Delete ngay khi nhân nut ̀ ̉ ́ ữ ́ ́ ́ nguôn thi ban m i vao đ c CMOS.̀ ̀ ̣ ớ ̀ ượ II. Thiêt Lâp CMOŚ ̣ 1. CMOS cua mainboard thông dung̉ ̣ Khi đo man hinh CMOS co hinh giông hinh ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̀ bên d i (co thê khac môt vai ch c năng đôi ướ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ứ ́ v i cac nha san xuât khac nhau).ớ ́ ̀ ̉ ́ ́ II. Thiêt Lâp CMOŚ ̣ 1.1 STANDARD CMOS SETUP  Date: ngay hê thông, ̀ ̣ ́  Time: gi cua đông hô hê thôngờ ̉ ̀ ̀ ̣ ́  Primary Master: thông tin vê ô đia chinh ̀ ̉ ̃ ́ găn trên ́ IDE1.  Primary Slave: thông tin vê ô đia phu ̀ ̉ ̃ ̣ găn trên ́ IDE1.  Primary Slave: thông tin vê ô đia phu ̀ ̉ ̃ ̣ găn trên ́ IDE1. II. Thiêt Lâp CMOŚ ̣ 1.1 STANDARD CMOS SETUP  Secondary Master: thông tin vê ô đia ̀ ̉ ̃ chinh găn trên ́ ́ IDE2. Time: gi cua đông ờ ̉ ̀ hô hê thông̀ ̣ ́  Drive A: thông tin vê ô mêm, nêu co se ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̃ hiên thi loai ô mêm hiên đang dung ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ 1.44M 3.5 Inch.  Secondary Slave: thông tin vê ô đia phu ̀ ̉ ̃ ̣ găn trên ́ IDE2. II. Thiêt Lâp CMOŚ ̣ 1.1 STANDARD CMOS SETUP  Secondary Master: thông tin vê ô đia ̀ ̉ ̃ chinh găn trên ́ ́ IDE2. Time: gi cua đông ờ ̉ ̀ hô hê thông̀ ̣ ́  Drive A: thông tin vê ô mêm, nêu co se ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̃ hiên thi loai ô mêm hiên đang dung ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ 1.44M 3.5 Inch.  Secondary Slave: thông tin vê ô đia phu ̀ ̉ ̃ ̣ găn trên ́ IDE2. II. Thiêt Lâp CMOŚ ̣ 1.1 STANDARD CMOS SETUP L u y:ư ́ Nêu thông tin vê cac ô găn trên IDE ́ ̀ ́ ̉ ́ không co ch ng to cac ô nay ch a hoat ́ ứ ̉ ́ ̉ ̀ ư ̣ đông đ c, ban phai kiêm tra lai ô đia găn ̣ ượ ̣ ̉ ̉ ̣ ̉ ̃ ́ đu 2 dây d liêu va nguôn ch a, co thiêt lâp ̉ ữ ̣ ̀ ̀ ư ́ ́ ̣ ô chinh, ô phu băng jump trong tr ng h p ̉ ́ ̉ ̣ ̀ ườ ợ găn 2 ô trên 1 dây ch a.́ ̉ ư II. Thiêt Lâp CMOŚ ̣ 1.2 BIOS FEATURES SETUP (ADVANCED CMOS SETUP) II. Thiêt Lâp CMOŚ ̣ 1.2 BIOS FEATURES SETUP (ADVANCED CMOS SETUP) Trong muc nay l u y cac muc sau:̣ ̀ ư ́ ́ ̣  First Boot Device: chon ô đia đê tim ̣ ̉ ̃ ̉ ̀ HĐH đâu tiên kh i đông may.̀ ở ̣ ́  Second Boot Device: ô th 2 nêu không ̉ ứ ́ tim thây HĐH trên ô th nhât.̀ ́ ̉ ứ ́  Third Boot Device: ô th 3 nêu không tim ̉ ứ ́ ̀ thây HĐH trên 2 ô kia.́ ̉ II. Thiêt Lâp CMOŚ ̣ 1.3 INTEGRATED PERIPHERALS Thiêt lâp cho cac thiêt bi ngoai vi, muc nay cho phep ban cho ́ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ phep s dung hay vô hiêu hoa cac thiêt bi trên mainboard nh ́ ử ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ ư IDE, khe PCI, công COM, công LPT, công USB. Chon Auto: t ̉ ̉ ̉ ̣ ự đông, Enanled: cho phep, Disable: vô hiêu hoa.̣ ́ ̣ ́ II. Thiêt Lâp CMOŚ ̣ 1.4 Môt sô ch c năng khac̣ ́ ứ ́  Supervisor Password: thiêt lâp mât khâu ́ ̣ ̣ ̉ bao vê CMOS.̉ ̣  IDE HDD Auto Detection: kiêm tra ̉ thông tin vê cac ô c ng găn trên IDE.̀ ́ ̉ ứ ́  User Password: thiêt lâp mât khâu đăng ́ ̣ ̣ ̉ nhâp vao may.̣ ̀ ́ II. Thiêt Lâp CMOŚ ̣ 1.4 Môt sô ch c năng khac̣ ́ ứ ́  Save & Exit Setup: L u cac thiêt lâp va ư ́ ́ ̣ ̀ thoat khoi man hinh CMOS.́ ̉ ̀ ̀  Exit Without Saving: Thoat nh ng không ́ ư l u cac thiêt lâp.ư ́ ́ ̣

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiêt́ Lâp̣ CMOS.pdf
Tài liệu liên quan