Tạo bản vẽ kĩ thuật cho chi tiết

Lệnh Standard 3 View. Click chọn Standard 3 View trên thanh công cụ Drawing, hoặc vào Insert > Drawing View > Standard 3 View. Lúc này con trỏ chuyển sang biểu tượng . Và hộp thoại Standard View xuất hiện với các chỉ dẫn để tạo một bản vẽ chi tiết. Hình 12.1 Click chuột vào màn hình đồ hoạ của bản vẽ chi tiết. Cửa sổ của bản vẽ kĩ thuật xuất hiện trở lại với 3 hình chiếu của chi tiết. Các hình chiếu lần lượt là các Drawing1, Drawing2, Drawing3. Trong trường hợp chọn xuất hiện hộp thoại chứa các chi tiết cần chọn để tạo bản vẽ. Trong Look In chọn đường dẫn đến thư mục chứa tập tin cần chọn.

pdf9 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 1396 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tạo bản vẽ kĩ thuật cho chi tiết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 195 Böôùc 2: Di chuyeån, xoaù hoaëc taïo ñöôøng ( baèng caùc leänh Line), boå sung vaên baûn ( ta coù theå Click choïn Note treân thanh coâng cuï Annotation hoaëc vaøo Insert > Annotation > Note) cho khung teân ñaõ coù. Böôùc 3: Ñeå coù theå cheøn theâm hình aûnh hoaëc Logo cuûa caùc coâng ty hoaëc caùc doøng vaên baûn ñaõ coù töø moät File, ta Click choïn Insert > Object. Böôùc 4: Choïn Edit sheet ñeå thoaùt khoûi moâi tröôøng hieäu chænh. Chöông 12 : Taïo Baûn Veõ Kó Thuaät Cho Chi Tieát. 12.1. Leänh Standard 3 View. Click choïn Standard 3 View treân thanh coâng cuï Drawing, hoaëc vaøo Insert > Drawing View > Standard 3 View. Luùc naøy con troû chuyeån sang bieåu töôïng . Vaø hoäp thoaïi Standard View xuaát hieän vôùi caùc chæ daãn ñeå taïo moät baûn veõ chi tieát. Hình 12.1 Click chuoät vaøo maøn hình ñoà hoaï cuûa baûn veõ chi tieát. Cöûa soå cuûa baûn veõ kó thuaät xuaát hieän trôû laïi vôùi 3 hình chieáu cuûa chi tieát. Caùc hình chieáu laàn löôït laø caùc Drawing1, Drawing2, Drawing3. Trong tröôøng hôïp choïn xuaát hieän hoäp thoaïi chöùa caùc chi tieát caàn choïn ñeå taïo baûn veõ. Trong Look In choïn ñöôøng daãn ñeán thö muïc chöùa taäp tin caàn choïn. Choïn hình chieáu töø Model (moâi tröôøng Part). Taïo hình chieáu töø caây FMD trong moâi tröôøng Part hoaëc trong moäi tröôøng Assembly baèng caùch môû cöûa soå Window. Taïo hình chieáu töø vuøng ñoà hoaï trong moâi tröôøng Part hoaëc Assembly baèng caùch môû cöûa soå Window. Taïo hình chieáu baèng caùch Click phaûi chuoät vaø choïn “ Insert From File” Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 196 Hình 12.2. Hình 12.3. Sau khi ñaõ taïo ñöôïc caùc hình chieáu treân baûn veõ kó thuaät, ngöôøi thieát keá coù theå thay ñoåi tæ leä cuûa töøng hình chieáu moät caùch tuyø yù baèng caùch: Click chuoät vaøo hình chieáu caàn thay ñoåi. Ñoái vôùi hình chieáu cô sôû (hình chieáu “Cha”). Xuaát hieän hoäp thoaïi sau: Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 197 Hình 12.4. Choïn More Properties xuaát hieän hoäp thoaïi. Hình 12.5. Xaùc ñònh tæ leä cuûa hình chieáu Theå hieän höôùng nhìn Theå hieän caùc neùt khuaát cuûa hình chieáu Che (Theå hieän) caùc chi tieát trong hình chieáu Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 198 Hình 12.6. Theå hieän caùc neùt khuaát treân hình chieáu. Hình 12.7. Daáu (che) ñi caùc chi tieát trong hình chieáu. Ñoái vôùi caùc hình chieáu “Con”. Xuaát hieän hoäp thoaïi sau: Hình 12.8. Hình 12.9. Xaùc ñònh moái quan heä giöõa hình chieáu “Cha” vaø“ Con”. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 199 12.2. Leänh Name View (Taïo Hình Chieáu Truïc Ño). Goïi leänh: Click choïn Name View treân thanh coâng cuï Drawing hoaëc ta coù theå vaøo Insert > Drawing View > Named. Xuaát hieän hoäp thoaïi. Hình 12.10. Hình 12.11. Caùch taïo moät hình chieáu truïc ño töông töï nhö caùch taïo caùc hình chieáu khaùc. Baûng höôùng daãn choïn höôùng nhìn vaø vò trí ñaët hình chieáu Baûng choïn höôùng nhìn ñoái vôùi hình chieáu truïc ño. Choïn tæ leä Hình chieáu truïc ño Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 200 12.3. Leänh Predifined View (taïo hình chieáu cô baûn). Goïi Leänh: Click choïn Predifined View treân thanh coâng cuï Drawing hoaëc ta coù theå vaøo Insert > Drawing View > Predifined. Xuaát hieän hoäp thoaïi. Hình 12.12. 12.4. Leänh Projected View (Taïo caùc hình chieáu thaønh phaàn töø hình chieáu cô baûn). Goïi leänh: Click choïn Projected View treân thanh coâng cuï Drawing hoaëc vaøo Insert > Drawing View > Projected. Xuaát hieän hoäp thoaïi. Hình 12.13. Choïn höôùng nhìn cho hình chieáu cô baûn (Thoâng thöôøng höôùng nhìn laø Front). Cheøn caùc chi tieát töø Part hay Assembly vaøo. Choïn hình caàn chieáu. Xaùc ñònh tæ leä cuûa caùc hình chieáu thaønh phaàn Ñaët teân cho caùc hình chieáu thaønh phaàn. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 201 Hình 12.14. 12.5. Leänh Auxiliary View (hình chieáu phuï). Giuùp ngöôøi thieát keá coù theå deã daøng quan saùt ñöôïc caùc hình chieáu töø nhieàu goùc ñoä khaùc nhau treân baûn veõ. Goïi leänh: Click choïn Auxiliary View treân thanh coâng cuï Drawing, hoaëc vaøo Insert > Drawing View > Auxiliary. Xuaát hieän hoäp thoaïi. Choïn Reference Edge (Sketch Line, Line Edge) ñeå xaùc ñònh höôùng chieáu cuûa ñoái töôïng. Hình 12.15. Ñoái töôïng ñöôïc chieáu seõ coù höôùng nhìn vuoâng goùc vôùi Reference Edge ñaõ ñöôïc choïn. Hình chieáu cô baûn Teân cuûa caùc hình chieáu Ñònh tæ leä cho hình chieáu phuï Ñaët teân cho höôùng nhìn Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 202 Hình 12.16. 12.6. Leänh Relative View Trong leänh naøy ngöôøi thieát keá coù theå söû duïng caùc maët phaúng tröïc giao ñeå thöïc hieän pheùp chieáu caùc ñoái töôïng tuyø theo yù töôûng cuûa mình. Goïi leänh: Click choïn Relative treân thanh coâng cuï Drawing hoaëc ta coù theå vaøo Insert > Drawing View > Relative, luùc naøy con troû chuyeån sang bieåu töôïng . Hình 12.17. Hình chieáu Phuï Reference Edge Choïn caùc beà maët cuûa vaät theå trong moâi tröôøng ñoà hoaï taïi moät cöûa soå khaùc. Coù theå söû duïng “Insert From File” ñeå thöïc hieän quaù trình môû moät Model. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 203 Sau khi ñaõ chuyeån sang moâi tröôøng Model ta coù theå Click choïn beà maët cuûa vaät theå ñeå xaùc ñònh höôùng nhìn chính. Khi ñoù seõ xuaát hieän hoäp thoaïi Drawing View Orientation. Hình 12.18. Choïn moät höôùng nhìn khaùc vuoâng goùc vôùi höôùng nhìn ñaàu tieân. Vaø choïn OK. Hình 12.19. Luùc naøy con troû chuoät seõ chuyeån sang bieåu töôïng . Trôû veà moâi tröôøng Drawing luùc naøy seõ xuaát hieän hoäp thoaïi. Hình 12.20. Hình 12.21. Ñònh vò trí ñaët hình chieáu Ñònh tæ leä cho hình chieáu Höôùng nhìn 2 Höôùng nhìn 1 Hình chieáu

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfpages_from_solidword_2003_13_4544.pdf
Tài liệu liên quan