• Tâm lý và huấn luyện cơ cấu và năng độngTâm lý và huấn luyện cơ cấu và năng động

  Con người không bao gi ờ đạt tới s ự tự do hoàn toàn. Ngay cả sự tự do bất toàn cũng không bao giờ là một điều có sẵn, nhưng là đối tượng con người phải chi nh phục. Con người không s i nh ra như m ột người tự do, nhưng t rở nên người tự do. Tự do từ l úc m ới sinh là một khái niệm chỉ có trong văn chương chứ không có t rong tâm l ý.

  pdf616 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 1110 | Lượt tải: 5

 • Tâm lý học xã hộiTâm lý học xã hội

  Phân l oại v à nhận bi ết các ki ểu nhân cách khác nhau ở s i nh v i ên. V i ệc đó gi úp gi ảng v i ên có thể dự đoán được các chi ều hướng hành v i ở s i nh v i ên, đồng thời có khả năng dự ki ến các tác động hay cách thức ứng x ử phù hợp v ới các ki ểu nhân cách. Bên cạnh đó, v i ệc chỉ ra các hình m ẫu của các ki ểu l oại nhân cách x ã hội...

  pdf354 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 2019 | Lượt tải: 12

 • Tâm lý học trí tuệTâm lý học trí tuệ

  Trên đây l à m ột v ài khía cạnh v ề t rực gi ác t rí tuệ v à phương pháp thi ền t rong v ăn hoá cổ đại Phương Đông. Thực ra đây m ới chỉ l à những chấm phá ban đầu. V ì v ậy chưa thể phản ánh được đầy đủ bản chất của v ấn đề đặt ra. Càng không thể l àm bộc l ộ hết s ự thâm thuý của t ri ết l ý phương Đông cổ đại v ề v ấn đề này . Nói cho đún...

  pdf418 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 2629 | Lượt tải: 14

 • Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm nonTâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non

  1. Từ l úc lọt lòng cho đến 6 tuổi là một quãng đời có tầm quan trọng đặc biệt trong quá t rình phát t ri ển chung của trẻ em . Đúng như L.N. Tônx tôi đã nhận đị nh khi nhấn mạnh ý nghĩa của thời kỳ đó, rằng: "Tất cả những cái gì mà đứa trẻ sẽ có sau này khi t rở thành người l ớn đều thu nhận được t rong thời thơ ấu. Trong quãng đời còn lại n...

  pdf498 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 15454 | Lượt tải: 35

 • Tâm lý học trẻ emTâm lý học trẻ em

  Tiền đề của ý t hức bản ng ã là việc t ự t ách mình ra khỏi ng ười khác đã được hình t hành t ừ cuối t uổi ấu nhi . Tuy nhiên p hải t rải qua một quá t rình p hát t riển t hì ý t hức bản ng ã của t rẻ mới được x ác định rõ ràng .Đến cuối t uổi mẫu g iáo, t rẻ mới hiểu được mình như t hế nào, có những p hẩm chất g ì , những ng ười x ung quanh đố...

  pdf76 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 1324 | Lượt tải: 5

 • Tâm lý học quản trị kinh doanhTâm lý học quản trị kinh doanh

  Nhằm đị nh v ị Shel l l à nhà cung cấp gas hàng đầu của V i ệt Nam . Tăng cường nhận thức v ề l ợi ích của v i ệc s ử dụng Gas như: an toàn, t i ện l ợi , bảo v ệ m ôi t rường. Ti ếp thị m arket i ng t rực t i ếp v à tặng quà. Khơi gợi nhu cầu s ử dụng Gas l à nhi ên l i ệu có hi ệu quả ki nh tế cao, l à nguồn năng l ượng tương l ai .

  pdf522 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 1711 | Lượt tải: 10

 • Tâm lý học lao độngTâm lý học lao động

  Các s ố l i ệu thống kê gần đây nhất cho thấy , t rên thế gi ới hàng năm có khoảng 250 t ri ệu người bị tai nạn l ao động. Trong đó có 330 nghìn người bị chết , hàng t răm t ri ệu người bị thương nặng. Ngoài ra, còn hàng chục t ri ệu người khác bị m ắc các bệnh nghề nghi ệp. Ở V i ệt Nam , theo s ố l i ệu chưa đầy đủ công bố năm 1999, hàng nă...

  pdf350 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 2540 | Lượt tải: 11

 • Tâm lý học giao tiếpTâm lý học giao tiếp

  Cần thận trọng, dè dặt đối với người m ình giao tiếp l ần đầu.Thận trọng và dè dặt t rong l ời nói v à nhất l à t rong hành động. Có những hành động chỉ có thể thực hi ện khi cả hai bên đều đã hiểu đúng và đầy đủ về nhau, không hiểu lầm nhau, sẵn sàng bỏ qua cho nhau về những sự vụng về hoặc quá trớn của nhau.

  pdf123 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 1332 | Lượt tải: 12

 • Tâm lý học dành cho lãnh đạo psychology for leadersTâm lý học dành cho lãnh đạo psychology for leaders

  Tương lai l à điều thú vị và kỳ lạ. Sự cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường quốc tế bộc lộ những tiềm năng và những mối đe dọa ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Những x áo t rộn t rong gi a đình, s ự chi a rẽ t rong các doanh nghi ệp v à cộng đồng, v à s ự nghi ngờ đối với các nhà l ãnh đạo đã tạo ra những khó khăn, làm mất khả năng phản hồi c...

  pdf560 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 959 | Lượt tải: 8

 • Tâm lý học căn bảnTâm lý học căn bản

  Tâm lý học giao lưu văn hóa (cros s -cul tural psycholosy ) là chuy ên ngành tâm l ý tìm hi ểu các đi ểm tương đồng v à dị bi ệt v ề chức năng tâm l ý trong các nền văn hóa v à các nhóm chủng tộc khác nhau. M ột chiều kích khi ến cho các nền văn hóa khác biệt nhau là sự phân biệt giữa chủ nghĩa tập thể và cá nhân chủ nghĩa.

  pdf2123 trang | Chia sẻ: phanlang | Ngày: 26/04/2015 | Lượt xem: 1743 | Lượt tải: 3