Tài liệu về xúc tác

Gồm: - THUYẾT TRÌNH XÚC TÁC OMS - THUYẾT TRÌNH XÚC TÁC FCC - BÀI GIẢNG XÚC TÁC DI VẬT THỂ (Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM) - ĐỘNG HỌC VỀ XÚC TÁC - GIÁO TRÌNH KỸ THUẬT XÚC TÁC

pdf8 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 1433 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu về xúc tác, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T á ñ ä h û ù ù ù dò h å h äoc o p an öng xuc tac t e quan e vôùi moät ñôn vò khoái löôïng chaát xuùc taùc: a a dn1r W dt = − ⋅ (kmol/giôø.kg xuùc taùc) c Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM |Khueách taùn: Xem nhö khoâng aûnh höôûng ñeán quaù trình | Neáu aùp suaát rieâng trong pha khí laø Pa thì xem aùp suaát rieâng treân beà maët laø Pa,I | Coù hai tröôøng hôïp: y Phaûn öùng treân beà maët khoáng cheá: Caân baèng haáp phuï khoâng bò phaù vôõ trong quaù trình vaø toác ñoä toång coäng phuï thuoäc bôûi toác ñoä phaûn öùng treân beà maët y Haáp phuï khoáng cheá: Toác ñoä phaûn öùng cao ñeán möùc haáp phuï khoâng ñaït ñöôïc caân baèng vaø ôû traïng thaùi oån ñònh löôïng chaát bò haáp phu thaáp hôn caân baèng Thöôøng thì toác ñoä haáp phu cuûa moät ï . ï trong soá chaát phaûn öùng laø chaäm hôn vaø toác ñoä quaù trình phuï thuoäc vaøo giai ñoaïn naøy, noù khoáng cheá toác ñoä toaøn quaù trình. Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Phaûn öùng treân beà maët nhanh haáp phu , ï khoáng cheá Giaû söû söï haáp phuï chaát A chaäm 1. phaûn öùng ñaït caân baèng hoùa hoïc 2. Haáp phuï tieáp tuïc caáu töû A 3 C â b è h û öù h h h ù ñ t ñöô. an ang p an ng n an c ong aï ïc 4. Caân baèng haáp phuï khoâng ñaït ñöôïc - töông öùng vôùi trang thaùi oån ñònh Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM ï Tæ soá beà maët bò che phuû bôûi A laø P*a - aùp suaát rieâng phaàn töông öùng caân baèng hoùa hoc ï treân beà maët. Khi caân baèng hoùa hoïc, toác ñoä phaûn öùng treân beà maët: Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM K' laø haèng soá caân baèng cuûa phaûn öùng Toác ñoä haáp phuï á û áToc ñoä giai hap phuï: Toác ñoä haáp phu tuyeät ñoái Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM ï Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM Đặc biệt Trần Mai Phương – ĐHBK.HCM

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf16_puxtdithe_donghochapphucham.pdf
 • pdf10_puxtdithe_dactinh.pdf
 • pdf11_puxtdithe_coche_oxyhoakhu.pdf
 • pdf12_puxtdithe_coche_axitbazo.pdf
 • pdf13_puxtdithe_dudoansanpham.pdf
 • pdf14_puxtdithe_happhu.pdf
 • pdf15_puxtdithe_donghocphanunghhcham.pdf
 • pdf17_puxtdithe_tongquatrinh_thucnghiemxacdinhcoche.pdf
 • docCh2_X_Kinetics__Modern_Catalysis_VN_301208_SENT.doc
 • docCh5_Hetero_Catalysis_VN.doc
 • docCh6_Xúc tác Hấp phụ_280908.doc
 • pdfKythuat_xuc_tag_2.pdf
 • pptTHUYẾT TRÌNH XÚC TÁC OMS.ppt
 • pptTHUYẾT TRÌNH XÚC TÁC FCC.ppt
Tài liệu liên quan