Tài liệu môn học Hệ điều hành - Bài 1: Cài đặt windows server 2003 (nhiều cách)

II - Quá trình cài đặt Trên đĩa cài đặt Windows server 2003, trong thƣ mục I386, thực thi tập tin Winnt32.exe đối với Windows 9x, Windows NT hoặc Winnt.exe đối với các hệ điều hành khác. 1 - Giai đoạn Preinstallation: 1.1 - Cài đặt từ hệ điều hành khác : Trên đĩa cài đặt Windows server 2003, trong thƣ mục I386, thực thi tập tin Winnt32.exe đối với Windows 9x, Windows NT hoặc Winnt.exe đối với các hệ điều hành khác. 1.2 - Cài đặt trực tiếp từ đĩa CD Windows server 2003 : - Yêu cầu : trƣớc khi cài đặt, bạn cần kiểm tra và cấu hình CMOS Setup lần đầu tiên khởi đồng là đĩa CD. - Các bƣớc thực hiện : Cho đĩa setup Windows server 2003 vào ổ CD --> khởi động lại máy --> bấm 1 phím bất kỳ khi xuất hiện thông báo để boot từ CD --> thực hiện theo các hƣớng dẫn trên màn hình để cài đặt Windows server 2003.

pdf12 trang | Chia sẻ: nguyenlam99 | Ngày: 04/01/2019 | Lượt xem: 453 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu môn học Hệ điều hành - Bài 1: Cài đặt windows server 2003 (nhiều cách), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THỰC HÀNH CHƢƠNG 1 Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 1 Bài 1: Cài đặt Windows Server 2003(nhiều cách) I - Các yêu cầu về hệ thống 1. Nhu cầu về CPU : Bạn có thể cài đặt Win2k3 chạy đƣợc trên 01 máy có tốc độ 266MHz, nhƣng để đảm bảo việc xử lý bạn nên sử dụng máy có tốc độ ít nhất là 1 GHz. Dĩ nhiên, 2GHz hoặc có nhiều hơn nữa thì càng tốt. Nhƣng 1Ghz cũng đủ rồi, miễn là bạn có nhiều RAM. 2. Nhu cầu về RAM : Nếu là File và Print server đơn giản chỉ cần 256MB RAM thì có thể chạy ổn. Nhƣng một máy chạy SQL server, Exchange, IIS và những thứ tƣơng tự cần vài GB RAM thì mới chạy tốt. Tốt nhất là bạn nên dùng tối thiểu 1GB RAM cho mỗi server và dĩ nhiên nếu có hơn nữa càng tốt. Một vấn đề đặt ra là nếu có nhiều bộ nhớ có nghĩa là có nhiều nơi trong bộ nhớ có thể bị hỏng hóc, vì thế bạn cần phải sử dụng bộ nhớ EEC (Error-Correcting Code). 3. Yêu cầu về dung lượng đĩa cứng : Một bản Win2k3 cơ bản nhất chiếm khoảng 1.5GB dung lƣợng đĩa cứng. Nhƣ vậy, đề cài thêm các phần mềm khác trên server, tôi khuyên bạn nên chia tối thiểu 8GB hoặc 10GB dung lƣợng đĩa cứng chứa hệ điều hành và các phần mềm chạy trên server. 4. Chuẩn bị phần cứng : Bạn có thể tham khảo Danh sách phần cứng tƣơng thích (Hardware Compatibility List – HCL) trên đĩa CD cài đặt hoặc trên wbsite ftp://ftp.microsoft.com/services/whql/HCL. Sau khi đã mua các thiết bị phần cứng bạn nên kiểm tra xem nó làm việc đƣợc và có tƣơng thích với nhau hay không. Trong suốt quá trình cài đặt, trình Setup của Win2k3 sẽ xem xét, kích hoạt, định cấu hình từng thiết bị phần cứng mà nó tìm thấy. Đây là lúc các thiết bị Plug and Play (PnP) đƣợc thử thách. Nếu mọi thứ trong máy bạn đều đúng là Plug and Play thì quá trình này sẽ kết thúc không gặp vấn đề gì nhƣng nếu phát hiện 1 thiết bị đời cũ nào không có tên trong HCL bạn sẽ gặp vấn đề kể cả việc cài đặt thất bại hoàn toàn. 5. Chuẩn bị BIOS : Tốt nhất bạn nên sử dụng tất cả các thiết bị có chức năng Plug ang Play. Trƣờng hợp bạn có một thiết bị đời cũ, phi PnP vào hệ thống của bạn, vấn đề có thể xảy ra nhƣ sau : Giả sử thiết bị bị PnP là một card điều hợp mạng ISA cũ đã đƣợc ấn định chết bên trong nó dùng ngắt 10, khi các thiết bị PnP của bạn đƣợc đƣa vào hoạt động, có thể trong số đó đòi khởi động trên ngắt 10, không biết rằng card ISA đời cũ kia cũng đồng thời đòi hỏi ngắt 10. Ngay khi driver của nó khởi động, card ISA này sẽ đụng độ ngay với thiết bị PnP này. 6. Chia phân khu đĩa : Việc dự trù cho cách chia phân khu đĩa là việc nhìn xa trông rộng của quy trình cài đặt dẫu cho Win2k3 cung cấp một số tính năng tiên tiến để quản lý các phân khu đĩa sau khi cài đặt nhƣng những gì quyết định trƣớc khi cài đặt hầu nhƣ chắc chắn sẽ gắn chặt trong suốt quá trình hoạt động của server. Nhƣ vậy khi dựng server, nên biết rõ server loại nào, nhiệm vụ của nó ? Ví dụ : Xây dựng một server thành viên đơn giản chỉ phục vụ cho một số thƣ mục dùng chung và một vài hàng đơi in (print queue), có 2 ổ cứng SCSI dung lƣợng 36GB, cài đặt Win2k3 trên phân THỰC HÀNH CHƢƠNG 1 Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 2 khu khoảng 10GB, còn lại khoảng 26GB chứa các thƣ mục dùng. Ổ đĩa còn lại 36GB dùng để backup các thƣ mục dùng chung mỗi ngày tùy theo nhu cầu để đảm bảo việc an toàn sữ liệu. Tuy nhiên bạn có thể làm RAID trên 2 ổ cứng này, vấn đề này sẽ đƣợc thảo luận cụ thể trong các mục sau. Nên nhớ nếu bạn dùng duy nhất 1 ổ cứng dung lƣợng 250GB (chuẩn SATA) thì ngƣời khác sẽ đánh giá về tầm nhìn xa trông rộng và mức độ chuyên nghiệp của bạn. Thay vì vậy, ta nên sử dụng 2 ổ cứng 120GB, vì sao thì bạn có thể suy nghĩ đƣợc mà ! 7. Hệ thống tổ chức file : Vì tính an toàn, linh hoạt, nhanh trong các hệ thống server ngƣời ta sử dụng NTFS. Nếu trƣớc đây bạn đã sử dụng FAT, bạn có thể dùng các phần mềm chuyển đổi hoặc dùng lệnh : convert /fs:ntfs. Ghi chú : đối với các ổ cứng dùng NTFS, bạn không thể nhìn thấy nó khi boot ngoài DOS. Một vài ngƣời giải thích vì tính an toàn của nó. Tuy nhiên hãy thử nghĩ nếu ai đó ngồi trên server của bạn dùng đĩa boot để truy xuất đĩa cứng thì sẽ không thấy nhƣ vậy mà là bảo mật ??? Nếu bạn để ai đó ngồi vào máy server và dùng đĩa boot thì bạn có một số vấn đề nghiêm trọng về an ninh rồi . Chẳng có hệ điều hành nào bảo vệ đƣợc server khỏi một cuộc tấn công vật lý cả cho dù mật khẩu của bạn tốt đến đâu nếu ai đó muốn phá hoại hệ thống mạng của bạn và có khả năng tiếp cận server thì họ không cần mật khẩu đâu ! 8. Tên server : Nếu nhƣ cơ quan bạn chỉ có 1 server thì bạn có thể đặt tên tùy ý tuy nhiên nếu hệ thống của bạn có khoảng 5 server thì vấn đề rắc rối do đó bạn nên dự trù trƣớc tên của server trƣớc khi bắt đầu quá trình cài đặt sao cho dễ nhớ, khoa học. 9. Các giao thức nối mạng : Mặc định, Win2k3 sử dụng giao thức duy nhất là TCP/IP, đồng thời cung cấp thêm IPX và AppleTalk với tính cách nhƣ những thứ thay thế cho TCP/IP. Win2k3 không cung cấp NetBEUI tuy nhiên vẫn có trên đĩa cài đặt tại thƣ mục \VALUEADD\MSFT\NET\NETBEUI. Việc cài đặt TCP/IP đòi hỏi phải biết rõ một vài điều về máy của bạn nhƣ : - IP address - Subnet mask - Default Gateway - DNS server 10. Quan hệ thành viên của server : Các server sau khi đƣợc cài đặt đều là thành viên của miền (member server) chứ không phải của một workgroup. Bạn có thể thay đổi member server thành domain controller bằng chƣơng trình có tên là DCPROMO. 11. Các thành phần nối mạng bổ sung : Là các dịch vụ cần bổ sung thêm chẳng hạn Internet Information Services (IIS) và DNS Server. Tốt nhất nên tối thiểu hóa số lƣợng phần mềm chạy trên server. THỰC HÀNH CHƢƠNG 1 Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 3 II - Quá trình cài đặt Trên đĩa cài đặt Windows server 2003, trong thƣ mục I386, thực thi tập tin Winnt32.exe đối với Windows 9x, Windows NT hoặc Winnt.exe đối với các hệ điều hành khác. 1 - Giai đoạn Preinstallation: 1.1 - Cài đặt từ hệ điều hành khác : Trên đĩa cài đặt Windows server 2003, trong thƣ mục I386, thực thi tập tin Winnt32.exe đối với Windows 9x, Windows NT hoặc Winnt.exe đối với các hệ điều hành khác. 1.2 - Cài đặt trực tiếp từ đĩa CD Windows server 2003 : - Yêu cầu : trƣớc khi cài đặt, bạn cần kiểm tra và cấu hình CMOS Setup lần đầu tiên khởi đồng là đĩa CD. - Các bƣớc thực hiện : Cho đĩa setup Windows server 2003 vào ổ CD --> khởi động lại máy --> bấm 1 phím bất kỳ khi xuất hiện thông báo để boot từ CD --> thực hiện theo các hƣớng dẫn trên màn hình để cài đặt Windows server 2003. 1.3 - Cài đặt Windows server 2003 từ mạng : - Yêu cầu : server phải chia sẻ thƣ mục chứa source cài đặt Windows server 2003. - Các bƣớc thực hiện : Khởi động máy bạn muốn cài đặt --> kết nối vào máy server và truy cập vào thƣ mục chứa source cài đặt Windows server 2003 --> thực thi tập tin winnt.exe hoặc win32.exe (trong thƣ mục I386) --> thực hiện theo hƣớng dẫn của chƣơng trình cài đặt. 2 - Giai đoạn Text-Based Setup : Bao gồm các bƣớc sau : - Cấu hình BIOS của máy để có thể khởi động từ đĩa ổ đĩa CDROM. - Cho đĩa cài đặt Windows server 2003 vào ổ đĩa CDROM và khởi động lại máy. - Khi máy khởi động từ đĩa CDROM, bấm 1 phím bất kỳ khi xuất hiện thông báo “Press any key to boot from CD ” - Nếu máy có ổ đĩa SCSI thì bấm F6 để cài đặt driver cho ổ đĩa SCSI. THỰC HÀNH CHƢƠNG 1 Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 4 Hình 3.1 : Bấm F6 nếu cài đặt driver cho ổ đĩa SCSI - Chƣơng trình cài đặt của Windows server 2003 sẽ tiến hành sao chép các tập tin và driver cần thiết cho quá trình cài đặt. Hình 3.2 : Bắt đầu quá trình cài đặt - Bấm Enter để bắt đầu quá trình cài đặt. THỰC HÀNH CHƢƠNG 1 Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 5 Hình 3.3 : Bản quyền cài đặt Windows server 2003 - Bấm F8 để chấp thuận bản quyền và tiếp tục quá trình cài đặt. Hình 3.4 : Chọn partition để cài đặt Windows Server 2003 - Chọn vùng trống trên đĩa và nhấn phím C để tạo partition mới chứa hệ điều hành. THỰC HÀNH CHƢƠNG 1 Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 6 Hình 3.5 : Tạo partition để chứa hệ điều hành - Nhập dung lƣợng partition cần tạo --> chọn Enter. Hình 3.6 : Định dạng partition chứa hệ điều hành - Định dạng partition chứa hệ điều hành theo hệ thống tập tin FAT hay NTFS, thông thƣờng chọn Format the partition using the NTFS file system (Quick). THỰC HÀNH CHƢƠNG 1 Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 7 Hình 3.7 : Sao chép các tập tin của hệ điều hành vào partition đã chọn - Quá trình cài đặt sẽ sao chép các tập tin của hệ điều hành vào partition đã chọn. Sau quá trình này, hệ thống sẽ khởi động lại và chuyển sang giai đoạn Graphical Based. 3 - Giai đoạn Graphical-Based Setup : Sau khi hệ thống khởi động lại, giao diện trình cài đặt Windows Server 2003 xuất hiện : Hình 3.8 : Cài driver cho các thiết bị - Cài đặt driver cho các thiết bị mà trình cài đặt tìm thấy trong hệ thống. THỰC HÀNH CHƢƠNG 1 Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 8 Hình 3.9 : Hộp hội thoại Regional and Language Options - Thiết lập ngôn ngữ, số đếm, đơn vị tiền tệ, định dạng ngày tháng năm, --> chọn Next để tiếp tục cài đặt. Hình 3.10 : Hộp hội thoại Personalize Your Software - Nhập tên ngƣời sử dụng và tên tổ chức --> chọn Next để tiếp tục cài đặt. THỰC HÀNH CHƢƠNG 1 Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 9 Hình 3.11 : Hộp hội thoại Your Product Key - Nhập số CD key (thƣờng đƣợc lƣu trên đĩa cài đặt Windows Server 2003 với tên CDKEY.TXT) --> chọn Next để tiếp tục cài đặt. Hình 3.12 : Hộp hội thoại Licensing mode - Tùy theo mỗi hệ thống máng, bạn chọn Per Server hoặc Per Seat. Đối với phần mềm không có bản quyền, bạn nên chọn Per Server và có thể nhập giá trị tùy ý --> chọn Next để tiếp tục cài đặt. THỰC HÀNH CHƢƠNG 1 Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 10 Hình 3.13 : Hộp hội thoại Computer Name and Administrator Password - Nhập tên Server và Password của ngƣời quản trị (Administrator) --> chọn Next để tiếp tục cài đặt. Hình 3.14 : Hộp hội thoại Date and Time Settings - Thiết lập ngày, tháng, năm và múi giờ --> chọn Next để tiếp tục cài đặt. THỰC HÀNH CHƢƠNG 1 Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 11 Hình 3.15 : Cài đặt các giao thức mạng Hình 3.16 : Hộp hội thoại Networking Settings - Mặc định chọn Typical settings (bạn có thể cài đặt các giao thức mạng sau khi hoàn tất việc cài đặt Windows Server 2003) --> chọn Next để tiếp tục cài đặt. THỰC HÀNH CHƢƠNG 1 Giáo viên: Từ Thanh Trí Trang 12 Hình 3.17 : Hộp hội thoại Workgroup or Computer Domain - Chọn gia nhập Server vào Workgroup hay Domain có sẵn. Mặc định chọn Workgroup --> chọn Next để tiếp tục cài đặt.Sau bƣớc này, hệ thống sẽ khởi động lại và hoàn tất việc cài đặt. Bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl-Alt-Del để đăng nhập và sử dụng Windows Server 2003. Hình 3.18 : Giao diện đăng nhập

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuchanh_chuong_1_tu_thanh_tri_8941.pdf