Tài liệu luật kinh tế

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về doanh nghiệp. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. 2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp. Điều 3. Áp dụng Luật doanh nghiệp, điều ước quốc tế và các luật có liên quan 1. Việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế áp dụng theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. 2. Trường hợp đặc thù liên quan đến việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp được quy định tại Luật khác thì áp dụng theo quy định của Luật đó. 3. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế. Điều 4. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. 2. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi. 3. Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này, có nội dung được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật. 4. Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Tài sản góp vốn có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn của công ty. 5. Phần vốn góp là tỷ lệ vốn mà chủ sở hữu hoặc chủ sở hữu chung của công ty góp vào vốn điều lệ.

doc142 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 24/06/2013 | Lượt xem: 1400 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu luật kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aû löïa choïn nhaø thaàu, kyù keát, thöïc hieän hôïp ñoàng; c) Söû duïng teân, chöõ kyù, con daáu cuûa mình nhaèm hôïp phaùp hoùa hoà sô döï thaàu cuûa mình tham gia ñaáu thaàu hình thöùc nhaèm phuïc vuï cho moät nhaø thaàu khaùc truùng thaàu; d) Cho nhaø thaàu khaùc söû duïng teân, chöõ kyù, con daáu cuûa mình; söû duïng teân, chöõ kyù, con daáu cuûa nhaø thaàu khaùc ñeå taïo thaønh moät lieân danh tham gia ñaáu thaàu, sau khi truùng thaàu thì khoâng thöïc hieän theo vaên baûn thoûa thuaän lieân danh, tröø tröôøng hôïp hôïp ñoàng coù quy ñònh khaùc; ñ) Chuyeån nhöôïng töø 10% trôû leân giaù trò phaûi töï thöïc hieän (sau khi tröø phaàn coâng vieäc thuoäc traùch nhieäm cuûa nhaø thaàu phuï) neâu trong hôïp ñoàng ñaõ kyù cho nhaø thaàu khaùc, tröø tröôøng hôïp coù lyù do chính ñaùng ñöôïc ngöôøi quyeát ñònh ñaàu tö cho pheùp. 4. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1, khoaûn 2 vaø khoaûn 3 Ñieàu naøy, nhaø thaàu vi phaïm coøn bò aùp duïng moät hoaëc nhieàu bieän phaùp sau: a) Buoäc thöïc hieän ñuùng cam keát trong hoà sô döï thaàu vaø caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà ñaáu thaàu; b) Thu hoài toaøn boä soá tieàn chuyeån nhöôïng thaàu khoâng ñuùng quy ñònh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm ñ khoaûn 3 Ñieàu naøy; c) Caám tham gia hoaït ñoäng ñaáu thaàu: Töø 6 thaùng ñeán 1 naêm ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 2 Ñieàu naøy; Töø 1 naêm ñeán 3 naêm ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 3 Ñieàu naøy. d) Bò ñaêng taûi treân tôø baùo ñaáu thaàu vaø trang thoâng tin ñieän töû veà ñaáu thaàu. Ñieàu 18. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà baûo ñaûm thoâng tin trong ñaáu thaàu 1. Phaït tieàn töø 3.000.000 ñoàng ñeán 5.000.000 ñoàng ñoái vôùi chuû ñaàu tö khoâng ñaêng taûi thoâng tin veà ñaáu thaàu theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà ñaáu thaàu. 2. Phaït tieàn töø 20.000.000 ñoàng ñeán 30.000.000 ñoàng ñoái vôùi toå chöùc, caù nhaân coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Tieát loä nhöõng taøi lieäu, thoâng tin veà noäi dung hoà sô môøi thaàu tröôùc thôøi ñieåm phaùt haønh theo quy ñònh; b) Tieát loä nhöõng taøi lieäu, thoâng tin ñaáu thaàu lieân quan khaùc ñöôïc ñoùng daáu baûo maät theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà baûo maät; c) Tieát loä nhöõng taøi lieäu, thoâng tin veà baùo caùo cuûa beân môøi thaàu, baùo caùo cuûa toå chuyeân gia, baùo caùo cuûa nhaø thaàu tö vaán, baùo caùo cuûa cô quan chuyeân moân lieân quan trong quaù trình ñaáu thaàu, xeùt thaàu vaø thaåm ñònh tröôùc khi coâng boá keát quaû löïa choïn nhaø thaàu; d) Tieát loä nhöõng taøi lieäu, thoâng tin veà noäi dung caùc hoà sô döï thaàu, caùc soå tay ghi cheùp, caùc bieân baûn cuoäc hoïp xeùt thaàu, caùc yù kieán nhaän xeùt, ñaùnh giaù cuûa toå chuyeân gia hoaëc nhaø thaàu tö vaán ñoái vôùi töøng hoà sô döï thaàu tröôùc khi coâng boá keát quaû löïa choïn nhaø thaàu; ñ) Tieát loä nhöõng taøi lieäu, thoâng tin veà caùc yeâu caàu laøm roõ hoà sô döï thaàu cuûa beân môøi thaàu vaø traû lôøi cuûa nhaø thaàu trong quaù trình ñaùnh giaù hoà sô döï thaàu tröôùc khi coâng boá keát quaû löïa choïn nhaø thaàu; e) Tieát loä nhöõng taøi lieäu, thoâng tin veà keát quaû löïa choïn nhaø thaàu tröôùc khi ñöôïc pheùp coâng boá theo quy ñònh. 3. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 vaø khoaûn 2 Ñieàu naøy, toå chöùc, caù nhaân vi phaïm coøn bò aùp duïng moät hoaëc nhieàu bieän phaùp sau: a) Buoäc thöïc hieän ñuùng caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà ñaáu thaàu; b) Caám tham gia hoaït ñoäng ñaáu thaàu töø 6 thaùng ñeán 1 naêm ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 2 Ñieàu naøy; c) Bò ñaêng taûi treân tôø baùo ñaáu thaàu vaø trang thoâng tin ñieän töû veà ñaáu thaàu. Ñieàu 19. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình. Ñoái vôùi chuû ñaàu tö coù haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà quaûn lyù döï aùn ñaàu tö xaây döïng coâng trình thì bò xöû phaït vi phaïm haønh chính theo quy ñònh taïi Ñieàu 9 Nghò ñònh soá 126/2004/NÑ-CP ngaøy 26 thaùng 5 naêm 2004 cuûa Chính phuû veà xöû phaït vi phaïm haønh chính trong hoaït ñoäng xaây döïng, quaûn lyù coâng trình haï taàng ñoâ thò vaø quaûn lyù söû duïng nhaø. Ñieàu 20. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng 1. Ñoái vôùi chuû ñaàu tö coù haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng thì bò xöû phaït vi phaïm haønh chính theo quy ñònh taïi Ñieàu 11 Nghò ñònh soá 126/2004/NÑ-CP ngaøy 26 thaùng 5 naêm 2004 cuûa Chính phuû veà xöû phaït vi phaïm haønh chính trong hoaït ñoäng xaây döïng, quaûn lyù coâng trình haï taàng ñoâ thò vaø quaûn lyù söû duïng nhaø. 2. Ñoái vôùi nhaø thaàu xaây laép, cung caáp haøng hoaù coù haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà quaûn lyù chaát löôïng coâng trình xaây döïng thì bò xöû phaït vi phaïm haønh chính theo quy ñònh taïi Ñieàu 17 Nghò ñònh soá 126/2004/NÑ-CP ngaøy 26 thaùng 5 naêm 2004 cuûa Chính phuû veà xöû phaït vi phaïm haønh chính trong hoaït ñoäng xaây döïng, quaûn lyù coâng trình haï taàng ñoâ thò vaø quaûn lyù söû duïng nhaø. Ñieàu 21. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà nghieäm thu, thanh toaùn khoái löôïng hoaøn thaønh vaø quyeát toaùn voán ñaàu tö 1. Ñoái vôùi chuû ñaàu tö coù haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà nghieäm thu, thanh toaùn khoái löôïng hoaøn thaønh vaø quyeát toaùn voán ñaàu tö thì bò xöû phaït vi phaïm haønh chính theo quy ñònh taïi Ñieàu 12 Nghò ñònh soá 126/2004/NÑ-CP ngaøy 26 thaùng 5 naêm 2004 cuûa Chính phuû veà xöû phaït vi phaïm haønh chính trong hoaït ñoäng xaây döïng, quaûn lyù coâng trình haï taàng ñoâ thò vaø quaûn lyù söû duïng nhaø. 2. Ñoái vôùi nhaø thaàu xaây laép, cung caáp haøng hoaù coù haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà nghieäm thu, thanh toaùn khoái löôïng hoaøn thaønh thì bò xöû phaït vi phaïm haønh chính theo quy ñònh taïi Ñieàu 18 Nghò ñònh soá 126/2004/NÑ-CP ngaøy 26 thaùng 5 naêm 2004 cuûa Chính phuû veà xöû phaït vi phaïm haønh chính trong hoaït ñoäng xaây döïng, quaûn lyù coâng trình haï taàng ñoâ thò vaø quaûn lyù söû duïng nhaø. Muïc 3 HÌNH THÖÙC VAØ MÖÙC XÖÛ PHAÏT CAÙC HAØNH VI VI PHAÏM HAØNH CHÍNH VEÀ ÑAÀU TÖ CUÛA NHAØ ÑAÀU TÖ; VEÀ ÑAÊNG KYÙ KINH DOANH CUÛA DOANH NGHIEÄP, HÔÏP TAÙC XAÕ, LIEÂN HIEÄP HÔÏP TAÙC XAÕ, HOÄ KINH DOANH Ñieàu 22. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà ñaàu tö taïi Vieät Nam 1. Caûnh caùo hoaëc phaït tieàn töø 100.000 ñoàng ñeán 200.000 ñoàng ñoái vôùi nhaø ñaàu tö coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Khoâng thöïc hieän baùo caùo veà hoaït ñoäng ñaàu tö theo quy ñònh; b) Baùo caùo veà hoaït ñoäng ñaàu tö khoâng ñuùng quy ñònh. 2. Phaït tieàn töø 1.000.000 ñoàng ñeán 3.000.000 ñoàng ñoái vôùi nhaø ñaàu tö coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Ñaêng kyù ñaàu tö khoâng chính xaùc, khoâng trung thöïc; b) Trieån khai thöïc hieän döï aùn chaäm so vôùi thôøi gian quy ñònh. 3. Phaït tieàn töø 5.000.000 ñoàng ñeán 7.000.000 ñoàng ñoái vôùi nhaø ñaàu tö coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Khoâng ñaêng kyù ñieàu chænh ñaàu tö ñoái vôùi döï aùn ñaàu tö thuoäc dieän phaûi ñaêng kyù ñieàu chænh; b) Khoâng thöïc hieän ñuùng noäi dung cuûa Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö; c) Sau khi taïm ngöøng, nhaø ñaàu tö trieån khai döï aùn trôû laïi maø khoâng thoâng baùo baèng vaên baûn cho cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà ñaàu tö. 4. Phaït tieàn töø 10.000.000 ñoàng ñeán 15.000.000 ñoàng ñoái vôùi nhaø ñaàu tö coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Mua coå phaàn, saùp nhaäp, mua laïi doanh nghieäp ñoái vôùi ñaàu tö tröïc tieáp cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi khoâng ñuùng quy ñònh; b) Chuyeån ñoåi hình thöùc ñaàu tö cuûa döï aùn coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi khoâng ñuùng quy ñònh; c) Chuyeån nhöôïng voán cuûa nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi khoâng ñuùng quy ñònh; d) Chuyeån nhöôïng döï aùn khoâng theo quy ñònh; ñ) Khoâng ñaêng kyù ñaàu tö ñoái vôùi döï aùn thuoäc dieän phaûi ñaêng kyù ñaàu tö; e) Taïm ngöøng, giaõn tieán ñoä thöïc hieän döï aùn ñaàu tö maø khoâng thoâng baùo baèng vaên baûn vôùi cô quan quaûn lyù nhaø nöôùc veà ñaàu tö; g) Tieáp tuïc hoaït ñoäng trieån khai döï aùn khi ñaõ bò thu hoài Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö hoaëc heát thôøi haïn ghi treân Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö; h) Chaám döùt döï aùn maø khoâng thoâng baùo, khoâng thöïc hieän thuû tuïc thanh lyù döï aùn theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 5. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1, khoaûn 2, khoaûn 3 vaø khoaûn 4 Ñieàu naøy, nhaø ñaàu tö vi phaïm coøn bò aùp duïng moät hoaëc nhieàu bieän phaùp sau: a) Buoäc thöïc hieän baùo caùo ñaàu tö theo quy ñònh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu naøy; b) Buoäc ñaêng kyù ñieàu chænh ñaàu tö ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm a khoaûn 3 Ñieàu naøy; c) Buoäc thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm b khoaûn 3 Ñieàu naøy; d) Buoäc chaám döùt hoaït ñoäng ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm ñ vaø ñieåm g khoaûn 4 Ñieàu naøy; ñ) Buoäc thöïc hieän thuû tuïc thanh lyù theo quy ñònh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm h khoaûn 4 Ñieàu naøy; e) Buoäc thöïc hieän ñuùng phaùp luaät ñoái vôùi caùc vi phaïm khaùc. Ñieàu 23. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà söû duïng voán nhaø nöôùc ñeå ñaàu tö, kinh doanh 1. Phaït tieàn töø 5.000.000 ñoàng ñeán 10.000.000 ñoàng ñoái vôùi nhaø ñaàu tö coù haønh vi ñaàu tö kinh doanh voán nhaø nöôùc khi chöa ñöôïc cô quan coù thaåm quyeàn thaåm ñònh chaáp thuaän söû duïng voán nhaø nöôùc ñeå ñaàu tö. 2. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu naøy, nhaø ñaàu tö vi phaïm coøn bò buoäc phaûi thöïc hieän ñuùng quy ñònh phaùp luaät. Ñieàu 24. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi 1. Caûnh caùo hoaëc phaït tieàn töø 100.000 ñoàng ñeán 200.000 ñoàng ñoái vôùi nhaø ñaàu tö coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Khoâng thöïc hieän baùo caùo veà hoaït ñoäng ñaàu tö theo quy ñònh; b) Khoâng thoâng baùo hoaëc thoâng baùo thöïc hieän döï aùn ñaàu tö khoâng ñaày ñuû noäi dung theo quy ñònh. 2. Phaït tieàn töø 3.000.000 ñoàng ñeán 5.000.000 ñoàng ñoái vôùi haønh vi ñaêng kyù khoâng chính xaùc, khoâng trung thöïc ñeå ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi. 3. Phaït tieàn töø 7.000.000 ñoàng ñeán 10.000.000 ñoàng ñoái vôùi nhaø ñaàu tö coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Khoâng thöïc hieän ñuùng quy ñònh cuûa noäi dung Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö; b) Chuyeån lôïi nhuaän vaø caùc khoaûn thu nhaäp töø vieäc ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi veà nöôùc khoâng ñuùng quy ñònh; c) Khoâng chuyeån toaøn boä voán, taøi saûn hôïp phaùp veà nöôùc khi keát thuùc döï aùn theo quy ñònh; d) Duøng lôïi nhuaän thu ñöôïc töø döï aùn ñaàu tö ôû nöôùc ngoaøi ñeå taùi ñaàu tö vaøo chính döï aùn ñaàu tö ñoù khi Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö chöa ñöôïc ñieàu chænh theo quy ñònh; ñ) Duøng lôïi nhuaän thu ñöôïc töø döï aùn ñaàu tö ôû nöôùc ngoaøi ñeå ñaàu tö vaøo döï aùn khaùc ôû nöôùc ngoaøi maø chöa ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö theo quy ñònh. 4. Phaït tieàn töø 10.000.000 ñoàng ñeán 15.000.000 ñoàng ñoái vôùi nhaø ñaàu tö coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi khi chöa ñöôïc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn caáp Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö; b) Chuyeån voán ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi khi chöa ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö hoaëc chöa ñöôïc cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn cuûa nöôùc tieáp nhaän ñaàu tö chaáp thuaän; c) Thanh lyù döï aùn ñaàu tö ra nöôùc ngoaøi khoâng ñuùng quy ñònh cuûa phaùp luaät. 5. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1, khoaûn 2, khoaûn 3 vaø khoaûn 4 Ñieàu naøy, nhaø ñaàu tö vi phaïm coøn bò aùp duïng moät hoaëc nhieàu bieän phaùp sau: a) Buoäc thöïc hieän baùo caùo ñaàu tö theo quy ñònh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu naøy; b) Buoäc thöïc hieän ñuùng caùc noäi dung cuûa Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm a khoaûn 3 Ñieàu naøy; c) Buoäc chaám döùt hoaït ñoäng ñoái vôùi caùc vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm a vaø ñieåm b khoaûn 4 Ñieàu naøy; d) Buoäc thöïc hieän ñuùng phaùp luaät ñoái vôùi caùc vi phaïm khaùc. Ñieàu 25. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà öu ñaõi ñaàu tö 1. Phaït tieàn töø 3.000.000 ñoàng ñeán 5.000.000 ñoàng ñoái vôùi nhaø ñaàu tö trong quaù trình thöïc hieän khoâng ñaùp öùng nhöõng cam keát ñaõ ñaêng kyù ñeå ñöôïc höôûng öu ñaõi ñaàu tö maø khoâng thoâng baùo laïi vôùi cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn. 2. Phaït tieàn töø 5.000.000 ñoàng ñeán 7.000.000 ñoàng ñoái vôùi nhaø ñaàu tö keâ khai khoâng chính xaùc, khoâng trung thöïc ñeå ñöôïc höôûng öu ñaõi ñaàu tö. 3. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 vaø khoaûn 2 Ñieàu naøy, nhaø ñaàu tö vi phaïm coøn bò aùp duïng moät hoaëc nhieàu bieän phaùp sau: a) Buoäc thöïc hieän ñuùng nhöõng cam keát ñaõ ñaêng kyù hoaëc bò huyû boû öu ñaõi ñaàu tö ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu naøy; b) Buoäc hoaøn chænh hoà sô ñeå trình cô quan coù thaåm quyeàn xem xeùt laïi ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 2 Ñieàu naøy; c) Buoäc hoaøn traû nhöõng öu ñaõi ñaàu tö ñaõ ñöôïc höôûng khoâng ñuùng quy ñònh. Ñieàu 26. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà thaønh laäp, quaûn lyù doanh nghieäp 1. Phaït tieàn töø 3.000.000 ñoàng ñeán 5.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Ñaêng kyù khoâng trung thöïc, khoâng chính xaùc thoâng tin veà toå chöùc, caù nhaân trong hoà sô ñaêng kyù kinh doanh; b) Ñaêng kyù thaønh laäp töø 2 doanh nghieäp tö nhaân trôû leân coù cuøng moät chuû sôû höõu. 2. Phaït tieàn töø 5.000.000 ñoàng ñeán 7.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp khoâng coù ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät thöôøng truù taïi Vieät Nam hoaëc khoâng coù uûy quyeàn baèng vaên baûn ñoái vôùi tröôøng hôïp ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät vaéng maët taïi Vieät Nam treân 30 ngaøy. 3. Phaït tieàn töø 7.000.000 ñoàng ñeán 10.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Ñaêng kyù toå chöùc khoâng coù quyeàn tham gia thaønh laäp doanh nghieäp; b) Ñaêng kyù caù nhaân khoâng coù quyeàn thaønh laäp vaø quaûn lyù doanh nghieäp; c) Khoâng ñaêng kyù vieäc thueâ giaùm ñoác ñoái vôùi doanh nghieäp tö nhaân theo quy ñònh; d) Khoâng ñaêng kyù trong thôøi haïn 7 ngaøy laøm vieäc, keå töø ngaøy coù coå ñoâng cuûa coâng ty ñaït ñöôïc tyû leä coå phieáu 5% toång soá coå phaàn trôû leân; ñ) Khoâng tieán haønh hoïp Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân trong thôøi haïn 4 thaùng, keå töø ngaøy keát thuùc naêm taøi chính maø khoâng ñöôïc cô quan ñaêng kyù kinh doanh gia haïn theo quy ñònh. 4. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1, khoaûn 2 vaø khoaûn 3 Ñieàu naøy, doanh nghieäp vi phaïm coøn bò aùp duïng moät hoaëc nhieàu bieän phaùp sau: a) Buoäc ñaêng kyù caáp laïi Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 1, ñieåm a vaø ñieåm b khoaûn 3 Ñieàu naøy, tröø tröôøng hôïp vi phaïm thuoäc dieän phaûi thu hoài Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh quy ñònh taïi ñieåm a, ñieåm b khoaûn 2 Ñieàu 165 cuûa Luaät Doanh nghieäp; b) Buoäc ñaêng kyù ñuùng quy ñònh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm c vaø ñieåm d khoaûn 3 Ñieàu naøy; c) Buoäc thöïc hieän ñuùng phaùp luaät ñoái vôùi caùc vi phaïm khaùc. Ñieàu 27. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà thaønh laäp, quaûn lyù hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ 1. Caûnh caùo hoaëc phaït tieàn töø 100.000 ñoàng ñeán 200.000 ñoàng ñoái vôùi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Ñaêng kyù khoâng trung thöïc, khoâng chính xaùc thoâng tin veà toå chöùc, caù nhaân trong hoà sô ñaêng kyù kinh doanh; b) Ñaêng kyù coù hoä gia ñình maø caùc thaønh vieân trong hoä khoâng coù cuøng taøi saûn chung ñeå hoaït ñoäng kinh teá; c) Ñaêng kyù saùng laäp vieân lieân hieäp hôïp taùc xaõ khoâng phaûi laø nhöõng caù nhaân ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa caùc hôïp taùc xaõ khôûi xöôùng thaønh laäp lieân hieäp hôïp taùc xaõ; d) Ñaêng kyù ngöôøi khoâng coù quyeàn laøm thaønh vieân Ban quaûn trò, Ban kieåm soaùt; ñ) Ñaêng kyù khoâng trung thöïc, khoâng chính xaùc veà nhaân thaân thaønh vieân Ban quaûn trò, Ban kieåm soaùt; e) Ñaêng kyù caù nhaân laø caùn boä, coâng chöùc trong danh saùch Ban quaûn trò, Ban kieåm soaùt. 2. Phaït tieàn töø 1.000.000 ñoàng ñeán 3.000.000 ñoàng ñoái vôùi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ ñaêng kyù thaønh vieân laø caùn boä, coâng chöùc nhöng khoâng coù vaên baûn cuûa thuû tröôûng cô quan tröïc tieáp quaûn lyù caùn boä, coâng chöùc cho pheùp laø thaønh vieân hôïp taùc xaõ. 3. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 vaø khoaûn 2 Ñieàu naøy, hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ vi phaïm coøn bò aùp duïng moät hoaëc nhieàu bieän phaùp sau: a) Buoäc ñaêng kyù caáp laïi Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm a, ñieåm d, ñieåm e khoaûn 1 vaø khoaûn 2 Ñieàu naøy; b) Buoäc ñaêng kyù ñuùng quy ñònh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm b, ñieåm c vaø ñieåm ñ khoaûn 1 Ñieàu naøy. Ñieàu 28. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà thaønh laäp, quaûn lyù hoä kinh doanh 1. Caûnh caùo hoaëc phaït tieàn töø 100.000 ñoàng ñeán 200.000 ñoàng ñoái vôùi hoä kinh doanh ñaêng kyù khoâng trung thöïc, khoâng chính xaùc veà nhaân thaân trong hoà sô ñaêng kyù kinh doanh. 2. Phaït tieàn töø 1.000.000 ñoàng ñeán 3.000.000 ñoàng ñoái vôùi hoä kinh doanh coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Ñaêng kyù ngöôøi khoâng coù quyeàn ñaêng kyù kinh doanh; b) Ñaêng kyù döôùi hình thöùc maïo teân ngöôøi khaùc. 3. Phaït tieàn töø 5.000.000 ñoàng ñeán 10.000.000 ñoàng ñoái vôùi hoä kinh doanh khoâng ñaêng kyù kinh doanh döôùi hình thöùc doanh nghieäp khi söû duïng thöôøng xuyeân treân 10 lao ñoäng. 4. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1, khoaûn 2 vaø khoaûn 3 Ñieàu naøy, hoä kinh doanh vi phaïm coøn bò aùp duïng moät hoaëc nhieàu bieän phaùp sau: a) Buoäc ñaêng kyù caáp laïi Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu naøy; b) Buoäc chaám döùt hoaït ñoäng ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 2 Ñieàu naøy; c) Buoäc ñaêng kyù kinh doanh döôùi hình thöùc doanh nghieäp ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 3 Ñieàu naøy. Ñieàu 29. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà ñaêng kyù truï sôû cuûa doanh nghieäp 1. Phaït tieàn töø 3.000.000 ñoàng ñeán 5.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Ñaêng kyù ñòa chæ truï sôû khoâng coù thaät treân baûn ñoà haønh chính; b) Ñaêng kyù ñòa chæ truï sôû maø khoâng thuoäc quyeàn sôû höõu hoaëc quyeàn söû duïng hôïp phaùp cuûa mình. 2. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu naøy, doanh nghieäp vi phaïm coøn bò buoäc ñaêng kyù caáp laïi Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh. Ñieàu 30. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà ñaêng kyù truï sôû cuûa hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ 1. Phaït tieàn töø 500.000 ñoàng ñeán 1.000.000 ñoàng ñoái vôùi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Ñaêng kyù ñòa chæ truï sôû khoâng coù thaät treân baûn ñoà haønh chính; b) Ñaêng kyù ñòa chæ truï sôû maø khoâng thuoäc quyeàn sôû höõu hoaëc quyeàn söû duïng hôïp phaùp cuûa mình. 2. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu naøy, hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ vi phaïm coøn bò buoäc ñaêng kyù caáp laïi Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh. Ñieàu 31. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà ñaêng kyù truï sôû cuûa hoä kinh doanh 1. Phaït tieàn töø 500.000 ñoàng ñeán 1.000.000 ñoàng ñoái vôùi hoä kinh doanh coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Ñaêng kyù ñòa ñieåm kinh doanh khoâng coù thaät treân baûn ñoà haønh chính; b) Ñaêng kyù ñòa ñieåm kinh doanh maø khoâng thuoäc quyeàn sôû höõu hoaëc quyeàn söû duïng hôïp phaùp cuûa mình. 2. Phaït tieàn töø 3.000.000 ñoàng ñeán 5.000.000 ñoàng ñoái vôùi hoä kinh doanh ñaêng kyù kinh doanh töø 2 ñòa ñieåm trôû leân. 3. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 vaø khoaûn 2 Ñieàu naøy, hoä kinh doanh vi phaïm coøn bò buoäc ñaêng kyù caáp laïi Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh. Ñieàu 32. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà ñaêng kyù goùp voán cuûa doanh nghieäp 1. Phaït tieàn töø 3.000.000 ñoàng ñeán 5.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp khoâng thoâng baùo hoaëc thoâng baùo khoâng kòp thôøi, khoâng ñaày ñuû, khoâng trung thöïc veà tieán ñoä goùp voán ñeán cô quan coù thaåm quyeàn. 2. Phaït tieàn töø 5.000.000 ñoàng ñeán 7.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Khoâng thöïc hieän vieäc caáp giaáy chöùng nhaän phaàn voán goùp cho caùc thaønh vieân goùp voán; b) Khoâng laäp hoaëc laäp soå ñaêng kyù thaønh vieân, soå ñaêng kyù coå ñoâng khoâng ñuùng quy ñònh cuûa Luaät Doanh nghieäp. 3. Phaït tieàn töø 7.000.000 ñoàng ñeán 10.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Khoâng huy ñoäng ñuû vaø ñuùng haïn soá voán ñaõ ñaêng kyù; b) Khoâng duy trì möùc voán phaùp ñònh ñoái vôùi doanh nghieäp kinh doanh ngaønh, ngheà phaûi coù voán phaùp ñònh. 4. Phaït tieàn töø 10.000.000 ñoàng ñeán 15.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp ñaêng kyù voán lôùn hôn soá voán coù treân thöïc teá. 5. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1, khoaûn 2, khoaûn 3 vaø khoaûn 4 Ñieàu naøy, doanh nghieäp vi phaïm coøn bò aùp duïng moät hoaëc nhieàu bieän phaùp sau: a) Buoäc thoâng baùo theo ñuùng quy ñònh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu naøy; b) Buoäc caáp giaáy chöùng nhaän phaàn voán goùp cho caùc thaønh vieân goùp voán ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm a khoaûn 2 Ñieàu naøy; c) Buoäc laäp soå ñaêng kyù thaønh vieân, soå ñaêng kyù coå ñoâng ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm b khoaûn 2 Ñieàu naøy; d) Buoäc boå sung ñuû soá voán nhö ñaõ ñaêng kyù ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 3 vaø khoaûn 4 Ñieàu naøy. Ñieàu 33. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà ñaêng kyù goùp voán cuûa hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ 1. Phaït tieàn töø 3.000.000 ñoàng ñeán 5.000.000 ñoàng ñoái vôùi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Khoâng huy ñoäng ñuû vaø ñuùng haïn soá voán ñaõ ñaêng kyù; b) Khoâng duy trì möùc voán phaùp ñònh ñoái vôùi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ kinh doanh ngaønh, ngheà phaûi coù voán phaùp ñònh. 2. Phaït tieàn töø 5.000.000 ñoàng ñeán 7.000.000 ñoàng ñoái vôùi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Ñaêng kyù voán lôùn hôn soá voán coù treân thöïc teá; b) Ñeå moät thaønh vieân goùp voán lôùn hôn 30% toång soá voán goùp cuûa hôïp taùc xaõ. 3. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 vaø khoaûn 2 Ñieàu naøy, hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ vi phaïm coøn bò aùp duïng moät hoaëc nhieàu bieän phaùp sau: a) Buoäc boå sung ñuû soá voán nhö ñaõ ñaêng kyù ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 1 vaø ñieåm a khoaûn 2 Ñieàu naøy; b) Buoäc ñieàu chænh möùc voán goùp cuûa thaønh vieân hôïp taùc xaõ ñeå khoâng lôùn hôn 30% toång soá voán goùp ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm b khoaûn 2 Ñieàu naøy; c) Buoäc phaûi thöïc hieän ñuùng quy ñònh phaùp luaät ñoái vôùi caùc vi phaïm khaùc. Ñieàu 34. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà ñaêng kyù thay ñoåi noäi dung hoà sô ñaêng kyù kinh doanh cuûa doanh nghieäp 1. Phaït tieàn töø 3.000.000 ñoàng ñeán 5.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Khoâng ñaêng kyù hoaëc ñaêng kyù khoâng ñuùng thôøi haïn caùc thay ñoåi noäi dung ñaêng kyù kinh doanh; b) Khoâng ñaêng kyù ñoåi teân doanh nghieäp khi ñaõ thay ñoåi ngaønh, ngheà kinh doanh, hình thöùc ñaàu tö duøng ñeå caáu thaønh teân doanh nghieäp; c) Khoâng thöïc hieän söûa ñoåi, boå sung Ñieàu leä doanh nghieäp theo quy ñònh. 2. Phaït tieàn töø 7.000.000 ñoàng ñeán 10.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Ñaêng kyù khoâng trung thöïc, khoâng chính xaùc nhöõng thay ñoåi noäi dung ñaêng kyù kinh doanh; b) Heát thôøi haïn hoaït ñoäng ñaõ ghi trong Ñieàu leä coâng ty, khoâng coù quyeát ñònh gia haïn maø vaãn tieáp tuïc hoaït ñoäng. 3. Phaït tieàn töø 10.000.000 ñoàng ñeán 15.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp coù haønh vi tieáp tuïc kinh doanh sau khi doanh nghieäp ñaõ thoâng baùo taïm ngöøng hoaït ñoäng. 4. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1, khoaûn 2 vaø khoaûn 3 Ñieàu naøy, doanh nghieäp vi phaïm coøn bò aùp duïng moät hoaëc nhieàu bieän phaùp sau: a) Buoäc ñaêng kyù caáp laïi Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm a, ñieåm b khoaûn 1 vaø ñieåm a khoaûn 2 Ñieàu naøy; b) Buoäc söûa ñoåi, boå sung Ñieàu leä coâng ty ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm c khoaûn 1 Ñieàu naøy; c) Buoäc ngöøng hoaït ñoäng kinh doanh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm b khoaûn 2 Ñieàu naøy; d) Buoäc ngöøng hoaït ñoäng kinh doanh cho ñeán thôøi ñieåm keát thuùc taïm ngöøng hoaït ñoäng ghi trong thoâng baùo cuûa doanh nghieäp ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 3 Ñieàu naøy. Ñieàu 35. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà ñaêng kyù thay ñoåi noäi dung hoà sô ñaêng kyù kinh doanh cuûa hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ 1. Caûnh caùo hoaëc phaït tieàn töø 100.000 ñoàng ñeán 200.000 ñoàng ñoái vôùi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Khoâng ñaêng kyù hoaëc ñaêng kyù khoâng ñuùng thôøi haïn caùc thay ñoåi noäi dung ñaêng kyù kinh doanh; b) Khoâng ñaêng kyù ñoåi teân hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ khi ñaõ thay ñoåi ngaønh, ngheà kinh doanh duøng ñeå caáu thaønh teân hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ; c) Khoâng göûi Ñieàu leä söûa ñoåi keøm theo bieân baûn cuûa Ñaïi hoäi xaõ vieân ñeán cô quan ñaêng kyù kinh doanh. 2. Phaït tieàn töø 1.000.000 ñoàng ñeán 3.000.000 ñoàng ñoái vôùi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ ñaêng kyù khoâng trung thöïc, khoâng chính xaùc nhöõng thay ñoåi noäi dung ñaêng kyù kinh doanh. 3. Phaït tieàn töø 3.000.000 ñoàng ñeán 5.000.000 ñoàng ñoái vôùi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ coù haønh vi tieáp tuïc kinh doanh sau khi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ ñaõ thoâng baùo taïm ngöøng hoaït ñoäng. 4. Ngoaøi caùc hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1, khoaûn 2 vaø khoaûn 3 Ñieàu naøy, hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ vi phaïm coøn bò aùp duïng moät hoaëc nhieàu bieän phaùp sau: a) Buoäc ñaêng kyù caáp laïi Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm a, ñieåm b khoaûn 1 vaø khoaûn 2 Ñieàu naøy; b) Buoäc göûi Ñieàu leä söûa ñoåi keøm theo bieân baûn cuûa Ñaïi hoäi xaõ vieân ñeán cô quan ñaêng kyù kinh doanh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm c khoaûn 1 Ñieàu naøy; c) Buoäc ngöøng hoaït ñoäng kinh doanh cho ñeán thôøi ñieåm keát thuùc taïm ngöøng hoaït ñoäng ghi trong thoâng baùo cuûa hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 3 Ñieàu naøy. Ñieàu 36. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà ñaêng kyù thay ñoåi noäi dung hoà sô ñaêng kyù kinh doanh cuûa hoä kinh doanh 1. Caûnh caùo hoaëc phaït tieàn töø 100.000 ñoàng ñeán 200.000 ñoàng ñoái vôùi hoä kinh doanh coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Khoâng ñaêng kyù thay ñoåi khi thay ñoåi ñòa ñieåm kinh doanh, teân hoä kinh doanh, ngaønh, ngheà kinh doanh, voán ñaêng kyù, ngöôøi ñaïi dieän; b) Ñaêng kyù khoâng trung thöïc, khoâng chính xaùc noäi dung thay ñoåi. 2. Phaït tieàn töø 3.000.000 ñoàng ñeán 5.000.000 ñoàng ñoái vôùi hoä kinh doanh coù haønh vi tieáp tuïc kinh doanh sau khi hoä kinh doanh ñaõ coù thoâng baùo taïm ngöøng hoaït ñoäng. 3. Ngoaøi caùc hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 vaø khoaûn 2 Ñieàu naøy, hoä kinh doanh vi phaïm coøn bò aùp duïng moät hoaëc nhieàu bieän phaùp sau: a) Buoäc ñaêng kyù caáp laïi Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu naøy; b) Buoäc ngöøng hoaït ñoäng kinh doanh cho ñeán thôøi ñieåm keát thuùc taïm ngöøng hoaït ñoäng ghi trong thoâng baùo cuûa hoä kinh doanh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 2 Ñieàu naøy. Ñieàu 37. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà treo bieån hieäu cuûa doanh nghieäp 1. Phaït tieàn töø 1.000.000 ñoàng ñeán 3.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp khoâng treo bieån hieäu taïi truï sôû chính cuûa doanh nghieäp vaø truï sôû cuûa chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän. 2. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu naøy, doanh nghieäp vi phaïm coøn bò buoäc thöïc hieän vieäc treo bieån hieäu taïi truï sôû chính vaø truï sôû cuûa chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän. Ñieàu 38. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà coâng khai thoâng tin cuûa doanh nghieäp 1. Phaït tieàn töø 1.000.000 ñoàng ñeán 3.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Khoâng coâng boá hoaëc coâng boá thoâng tin veà ñaêng kyù kinh doanh khoâng ñuùng quy ñònh; b) Khoâng thöïc hieän baùo caùo vieäc cho thueâ doanh nghieäp tö nhaân theo quy ñònh; c) Khoâng göûi baùo caùo veà hoaït ñoäng kinh doanh theo quy ñònh; d) Khoâng coâng boá quyeát ñònh giaûi theå doanh nghieäp theo quy ñònh; ñ) Khoâng thoâng baùo hoaëc thoâng baùo khoâng ñuùng thôøi haïn quy ñònh khi taïm ngöøng kinh doanh; e) Khoâng khai baùo vieäc maát Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh; g) Khoâng thoâng baùo thôøi gian môû cöûa taïi truï sôû chính trong thôøi haïn 15 ngaøy, keå töø ngaøy ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh; h) Khoâng thoâng baùo vieäc chæ ñònh ngöôøi ñaïi dieän theo uûy quyeàn trong thôøi haïn 7 ngaøy laøm vieäc, keå töø ngaøy chæ ñònh; i) Khoâng göûi thoâng baùo veà ngöôøi ñaïi dieän theo uûy quyeàn cuûa doanh nghieäp trong thôøi haïn 5 ngaøy laøm vieäc, keå töø ngaøy nhaän ñöôïc thoâng baùo; k) Khoâng thoâng baùo hoaëc thoâng baùo khoâng ñuùng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän, ñòa ñieåm kinh doanh cuûa doanh nghieäp; l) Khoâng thoâng baùo veà vieäc baùn doanh nghieäp tö nhaân theo quy ñònh; m) Khoâng thoâng baùo vieäc thay ñoåi loaïi taøi saûn goùp voán ñaõ cam keát cuûa thaønh vieân theo quy ñònh; n) Khoâng thoâng baùo tieán ñoä goùp voán ñaêng kyù theo quy ñònh; o) Khoâng thoâng baùo vieäc goùp voán coå phaàn trong thôøi haïn 90 ngaøy, keå töø ngaøy ñöôïc caáp Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh. 2. Phaït tieàn töø 3.000.000 ñoàng ñeán 5.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Baùo caùo khoâng ñuùng quy ñònh; b) Khoâng göûi baùo caùo taøi chính theo quy ñònh. 3. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 vaø khoaûn 2 Ñieàu naøy, doanh nghieäp vi phaïm coøn bò buoäc thöïc hieän ñuùng caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà coâng khai thoâng tin. Ñieàu 39. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà coâng khai thoâng tin cuûa hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ 1. Caûnh caùo hoaëc phaït tieàn töø 100.000 ñoàng ñeán 200.000 ñoàng ñoái vôùi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ khoâng coâng boá thoâng tin theo quy ñònh. 2. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu naøy, hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ vi phaïm coøn bò buoäc thöïc hieän ñuùng caùc quy ñònh cuûa phaùp luaät veà coâng khai thoâng tin. Ñieàu 40. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà ngaønh, ngheà kinh doanh coù chöùng chæ haønh ngheà cuûa doanh nghieäp 1. Phaït tieàn töø 3.000.000 ñoàng ñeán 5.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Söû duïng chöùng chæ haønh ngheà ñaõ heát haïn; b) Söû duïng chöùng chæ haønh ngheà cuûa moät caù nhaân ñeå ñaêng kyù kinh doanh taïi 2 doanh nghieäp trôû leân. 2. Phaït tieàn töø 7.000.000 ñoàng ñeán 10.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Boá trí ngöôøi chöa coù chöùng chæ haønh ngheà thöïc hieän nghieäp vuï maø quy ñònh phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà; b) Khoâng ñaêng kyù nhaân söï thay theá ngöôøi ñaõ bò cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn quyeát ñònh thu hoài chöùng chæ haønh ngheà. 3. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 vaø khoaûn 2 Ñieàu naøy, doanh nghieäp vi phaïm coøn bò aùp duïng moät hoaëc nhieàu bieän phaùp sau: a) Buoäc ñaêng kyù thay ñoåi ngaønh ngheà kinh doanh hoaëc phaûi söû duïng chöùng chæ haønh ngheà theo ñuùng quy ñònh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm a khoaûn 1 Ñieàu naøy; b) Töôùc quyeàn söû duïng chöùng chæ haønh ngheà ñeán 6 thaùng ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm b khoaûn 1 Ñieàu naøy; c) Buoäc boá trí ngöôøi coù chöùng chæ haønh ngheà ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm a khoaûn 2 Ñieàu naøy; d) Buoäc ñaêng kyù thay ñoåi ngaønh ngheà kinh doanh hoaëc ñaêng kyù boå sung ngöôøi coù chöùng chæ haønh ngheà ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm b khoaûn 2 Ñieàu naøy. Ñieàu 41. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà ngaønh, ngheà kinh doanh coù chöùng chæ haønh ngheà cuûa hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ 1. Phaït tieàn töø 500.000 ñoàng ñeán 1.000.000 ñoàng ñoái vôùi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ kinh doanh ngaønh, ngheà phaûi coù chöùng chæ haønh ngheà maø thaønh vieân trong Ban quaûn trò khoâng coù chöùng chæ haønh ngheà. 2. Phaït tieàn töø 1.000.000 ñoàng ñeán 3.000.000 ñoàng ñoái vôùi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ coù haønh vi söû duïng chöùng chæ haønh ngheà ñaõ heát haïn. 3. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 vaø khoaûn 2 Ñieàu naøy, hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ vi phaïm coøn bò aùp duïng moät hoaëc nhieàu bieän phaùp sau: a) Buoäc ñaêng kyù thay ñoåi ngaønh ngheà kinh doanh hoaëc phaûi boå sung thaønh vieân coù chöùng chæ haønh ngheà trong Ban quaûn trò ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu naøy; b) Buoäc ñaêng kyù thay ñoåi ngaønh ngheà kinh doanh hoaëc phaûi söû duïng chöùng chæ haønh ngheà theo ñuùng quy ñònh ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi khoaûn 2 Ñieàu naøy. Ñieàu 42. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà toå chöùc laïi doanh nghieäp 1. Phaït tieàn töø 5.000.000 ñoàng ñeán 10.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Thöïc hieän chia, taùch, hôïp nhaát, saùp nhaäp doanh nghieäp khoâng ñuùng quy ñònh; b) Thöïc hieän chuyeån ñoåi doanh nghieäp khoâng ñuùng quy ñònh. 2. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu naøy, doanh nghieäp vi phaïm coøn bò buoäc thöïc hieän toå chöùc laïi theo ñuùng quy ñònh. Ñieàu 43. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà toå chöùc laïi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ 1. Phaït tieàn töø 1.000.000 ñoàng ñeán 3.000.000 ñoàng ñoái vôùi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ coù haønh vi chia, taùch, hôïp nhaát, saùp nhaäp khoâng ñuùng quy ñònh. 2. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu naøy, hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ vi phaïm coøn bò buoäc thöïc hieän toå chöùc laïi theo ñuùng quy ñònh. Ñieàu 44. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà ñaêng kyù hoaït ñoäng chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän cuûa doanh nghieäp 1. Phaït tieàn töø 3.000.000 ñoàng ñeán 5.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Ñaêng kyù ñòa chæ chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän khoâng coù thaät treân baûn ñoà haønh chính; b) Ñaêng kyù ñòa chæ chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän khoâng thuoäc quyeàn sôû höõu hoaëc quyeàn söû duïng hôïp phaùp cuûa mình. 2. Phaït tieàn töø 7.000.000 ñoàng ñeán 10.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp ñaêng kyù khoâng trung thöïc, khoâng chính xaùc nhöõng thay ñoåi noäi dung ñaêng kyù cuûa chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän. 3. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 vaø khoaûn 2 Ñieàu naøy, doanh nghieäp vi phaïm coøn bò buoäc ñaêng kyù caáp laïi Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù hoaït ñoäng. Ñieàu 45. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà ñaêng kyù hoaït ñoäng chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän cuûa hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ 1. Phaït tieàn töø 500.000 ñoàng ñeán 1.000.000 ñoàng ñoái vôùi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Ñaêng kyù ñòa chæ chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän khoâng coù thaät treân baûn ñoà haønh chính; b) Ñaêng kyù ñòa chæ chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän khoâng thuoäc quyeàn sôû höõu hoaëc quyeàn söû duïng hôïp phaùp cuûa mình. 2. Phaït tieàn töø 1.000.000 ñoàng ñeán 3.000.000 ñoàng ñoái vôùi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ ñaêng kyù khoâng trung thöïc, khoâng chính xaùc nhöõng thay ñoåi noäi dung ñaêng kyù cuûa chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän. 3. Ngoaøi caùc hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 vaø khoaûn 2 Ñieàu naøy, hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ vi phaïm coøn bò buoäc ñaêng kyù caáp laïi Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù hoaït ñoäng. Ñieàu 46. Haønh vi vi phaïm veà söû duïng Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö, Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh, Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù hoaït ñoäng 1. Phaït tieàn töø 2.000.000 ñoàng ñeán 5.000.000 ñoàng ñoái vôùi doanh nghieäp coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Cho thueâ, cho möôïn Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö, Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh, Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù hoaït ñoäng; b) Vieát theâm, taåy xoùa, söûa chöõa noäi dung cuûa Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö, Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh, Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù hoaït ñoäng. 2. Caûnh caùo hoaëc phaït tieàn töø 50.000 ñoàng ñeán 200.000 ñoàng ñoái vôùi hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ, hoä kinh doanh coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Cho thueâ, cho möôïn Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö, Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh, Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù hoaït ñoäng; b) Vieát theâm, taåy xoùa, söûa chöõa noäi dung cuûa Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö, Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh, Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù hoaït ñoäng. 3. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 vaø khoaûn 2 Ñieàu naøy, doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ, lieân hieäp hôïp taùc xaõ, hoä kinh doanh vi phaïm coøn bò aùp duïng moät hoaëc nhieàu bieän phaùp sau: a) Chaám döùt vieäc cho thueâ, cho möôïn Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö, Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh, Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù hoaït ñoäng ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm a khoaûn 1 vaø ñieåm a khoaûn 2 Ñieàu naøy; b) Buoäc laøm laïi thuû tuïc ñeå ñöôïc caáp ñoåi Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö, Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh, Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù hoaït ñoäng ñoái vôùi vi phaïm quy ñònh taïi ñieåm b khoaûn 1 vaø ñieåm b khoaûn 2 Ñieàu naøy. Muïc 4 HÌNH THÖÙC VAØ MÖÙC XÖÛ PHAÏT CAÙC HAØNH VI VI PHAÏM HAØNH CHÍNH VEÀ THANH TRA, KIEÅM TRA KEÁ HOAÏCH VAØ ÑAÀU TÖ Ñieàu 47. Haønh vi vi phaïm caùc quy ñònh veà thanh tra, kieåm tra keá hoaïch vaø ñaàu tö 1. Phaït tieàn töø 1.000.000 ñoàng ñeán 2.000.000 ñoàng ñoái vôùi toå chöùc, caù nhaân coù moät trong caùc haønh vi sau: a) Khoâng thöïc hieän hoaëc trì hoaõn vieäc thanh tra, kieåm tra cuûa cô quan nhaø nöôùc; b) Khoâng cung caáp taøi lieäu, soá lieäu theo yeâu caàu cuûa cô quan thanh tra, Ñoaøn thanh tra, cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn; c) Ñoái phoù vôùi thanh tra vieân, caùn boä cuûa cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn ñang thi haønh nhieäm vuï; d) Can thieäp khoâng ñuùng phaùp luaät vaøo vieäc xöû lyù cuûa cô quan thanh tra, cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn; ñ) Giaáu gieám, söûa chöõa, taåu taùn, huyû boû chöùng töø, soå saùch hoaëc thay ñoåi chöùng cöù trong khi ñang bò thanh tra, kieåm tra. 2. Ngoaøi hình thöùc xöû phaït quy ñònh taïi khoaûn 1 Ñieàu naøy, toå chöùc, caù nhaân vi phaïm coøn bò buoäc thöïc hieän ñuùng quy ñònh phaùp luaät veà thanh tra, kieåm tra. Chöông III THAÅM QUYEÀN, THUÛ TUÏC XÖÛ PHAÏT VI PHAÏM HAØNH CHÍNH Muïc 1 THAÅM QUYEÀN XÖÛ PHAÏT VI PHAÏM HAØNH CHÍNH Ñieàu 48. Thaåm quyeàn xöû phaït vi phaïm haønh chính cuûa UÛy ban nhaân daân caùc caáp 1. Chuû tòch UÛy ban nhaân daân xaõ, phöôøng, thò traán coù quyeàn: a) Caûnh caùo; b) Phaït tieàn ñeán 500.000 ñoàng. 2. Chuû tòch UÛy ban nhaân daân huyeän, quaän, thò xaõ, thaønh phoá thuoäc tænh coù quyeàn: a) Caûnh caùo; b) Phaït tieàn ñeán 20.000.000 ñoàng; c) AÙp duïng hình thöùc xöû phaït boå sung vaø caùc bieän phaùp khaùc theo quy ñònh taïi Nghò ñònh naøy. 3. Chuû tòch UÛy ban nhaân daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông coù quyeàn: a) Caûnh caùo; b) Phaït tieàn ñeán möùc toái ña quy ñònh taïi ñieåm b khoaûn 1 Ñieàu 5 Nghò ñònh naøy; c) AÙp duïng hình thöùc xöû phaït boå sung vaø caùc bieän phaùp khaùc theo quy ñònh taïi Nghò ñònh naøy. Ñieàu 49. Thaåm quyeàn xöû phaït cuûa Thanh tra Keá hoaïch vaø Ñaàu tö 1. Thanh tra vieân keá hoaïch vaø ñaàu tö ñang thi haønh coâng vuï coù quyeàn: a) Caûnh caùo; b) Phaït tieàn ñeán 200.000 ñoàng; c) AÙp duïng hình thöùc xöû phaït boå sung vaø caùc bieän phaùp khaùc theo quy ñònh taïi Nghò ñònh naøy. 2. Chaùnh thanh tra Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö coù quyeàn: a) Caûnh caùo; b) Phaït tieàn ñeán 20.000.000 ñoàng; c) AÙp duïng hình thöùc xöû phaït boå sung vaø caùc bieän phaùp khaùc theo quy ñònh taïi Nghò ñònh naøy. 3. Chaùnh thanh tra Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö coù quyeàn: a) Caûnh caùo; b) Phaït tieàn ñeán möùc toái ña quy ñònh taïi ñieåm b khoaûn 1 Ñieàu 5 Nghò ñònh naøy; c) AÙp duïng hình thöùc xöû phaït boå sung vaø caùc bieän phaùp khaùc theo quy ñònh taïi Nghò ñònh naøy. Ñieàu 50. Thaåm quyeàn xöû phaït cuûa thanh tra chuyeân ngaønh Caùc Thanh tra chuyeân ngaønh khaùc coù thaåm quyeàn xöû phaït vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc keá hoaïch vaø ñaàu tö nhö thanh tra chuyeân ngaønh keá hoaïch vaø ñaàu tö theo quy ñònh taïi Nghò ñònh naøy trong phaïm vi thaåm quyeàn quaûn lyù keá hoaïch vaø ñaàu tö cuûa Boä, ngaønh, ñòa phöông ñöôïc Chính phuû quy ñònh. Ñieàu 51. Thaåm quyeàn xöû phaït cuûa caùc cô quan khaùc Ngoaøi nhöõng ngöôøi coù thaåm quyeàn xöû phaït vi phaïm haønh chính quy ñònh taïi Ñieàu 48, Ñieàu 49 vaø Ñieàu 50 Nghò ñònh naøy, nhöõng ngöôøi coù thaåm quyeàn xöû phaït vi phaïm haønh chính theo quy ñònh cuûa Phaùp leänh Xöû lyù vi phaïm haønh chính trong phaïm vi chöùc naêng, nhieäm vuï ñöôïc giao maø phaùt hieän caùc haønh vi vi phaïm haønh chính quy ñònh trong Nghò ñònh naøy thuoäc lónh vöïc hoaëc ñòa baøn quaûn lyù cuûa mình thì coù quyeàn xöû phaït ñoái vôùi haønh vi vi phaïm haønh chính theo quy ñònh cuûa Nghò ñònh naøy vaø quy ñònh cuûa Phaùp leänh Xöû lyù vi phaïm haønh chính. Ñieàu 52. UÛy quyeàn xöû phaït vi phaïm haønh chính veà keá hoaïch vaø ñaàu tö Trong tröôøng hôïp nhöõng ngöôøi coù thaåm quyeàn xöû phaït vi phaïm haønh chính quy ñònh taïi Ñieàu 48, Ñieàu 49, Ñieàu 50 vaø Ñieàu 51 Nghò ñònh naøy vaéng maët thì caáp phoù ñöôïc uyû quyeàn coù thaåm quyeàn xöû phaït vi phaïm haønh chính vaø chòu traùch nhieäm veà quyeát ñònh cuûa mình. Ñieàu 53. Nguyeân taéc xaùc ñònh thaåm quyeàn 1. Chuû tòch UÛy ban nhaân daân caùc caáp coù thaåm quyeàn xöû phaït ñoái vôùi caùc haønh vi vi phaïm theo caùc quy ñònh cuûa Nghò ñònh naøy trong phaïm vi quaûn lyù nhaø nöôùc ôû ñòa phöông. 2. Thaåm quyeàn xöû phaït vi phaïm haønh chính cuûa thanh tra chuyeân ngaønh vaø caùc cô quan khaùc ñöôïc xaùc ñònh taïi Ñieàu 48, Ñieàu 49 vaø Ñieàu 50 Nghò ñònh naøy. Trong tröôøng hôïp vi phaïm haønh chính thuoäc thaåm quyeàn xöû phaït cuûa nhieàu ngöôøi thì vieäc xöû phaït do ngöôøi thuï lyù ñaàu tieân thöïc hieän. 3. Thaåm quyeàn xöû phaït cuûa nhöõng ngöôøi ñöôïc quy ñònh taïi Ñieàu 48, Ñieàu 49, Ñieàu 50 vaø Ñieàu 51 Nghò ñònh naøy laø thaåm quyeàn aùp duïng ñoái vôùi moät haønh vi vi phaïm haønh chính. Tröôøng hôïp phaït tieàn, thaåm quyeàn xöû phaït ñöôïc xaùc ñònh caên cöù vaøo möùc toái ña cuûa khung phaït tieàn ñöôïc quy ñònh ñoái vôùi töøng haønh vi vi phaïm cuï theå. 4. Trong tröôøng hôïp xöû phaït moät toå chöùc, caù nhaân thöïc hieän nhieàu haønh vi vi phaïm haønh chính thì thaåm quyeàn xöû phaït ñöôïc xaùc ñònh theo nguyeân taéc sau: a) Neáu hình thöùc, möùc xöû phaït ñöôïc quy ñònh ñoái vôùi töøng haønh vi ñeàu thuoäc thaåm quyeàn cuûa ngöôøi xöû phaït thì thaåm quyeàn xöû phaït vaãn thuoäc ngöôøi ñoù; b) Neáu hình thöùc, möùc xöû phaït ñöôïc quy ñònh ñoái vôùi moät trong caùc haønh vi vöôït quaù thaåm quyeàn cuûa ngöôøi xöû phaït thì ngöôøi ñoù phaûi chuyeån vuï vi phaïm ñeán caáp coù thaåm quyeàn xöû phaït. Muïc 2 THUÛ TUÏC XÖÛ PHAÏT VI PHAÏM HAØNH CHÍNH Ñieàu 54. Ñình chæ haønh vi vi phaïm Khi phaùt hieän haønh vi vi phaïm haønh chính, ngöôøi coù thaåm quyeàn xöû phaït phaûi ra quyeát ñònh baèng vaên baûn ñình chæ ngay haønh vi vi phaïm haønh chính. Ñieàu 55. Xöû phaït theo thuû tuïc ñôn giaûn Xöû phaït theo thuû tuïc ñôn giaûn ñöôïc aùp duïng ñoái vôùi haønh vi vi phaïm haønh chính maø möùc phaït quy ñònh laø caûnh caùo hoaëc phaït tieàn ñeán 100.000 ñoàng. Trong tröôøng hôïp naøy, ngöôøi coù thaåm quyeàn xöû phaït khoâng laäp bieân baûn maø quyeát ñònh xöû phaït taïi choã. Ñieàu 56. Thôøi haïn ra quyeát ñònh xöû phaït 1. Ñoái vôùi vuï vieäc ñôn giaûn, haønh vi vi phaïm roõ raøng, khoâng caàn xaùc minh theâm thì phaûi ra quyeát ñònh xöû phaït trong thôøi haïn khoâng quaù 10 ngaøy, keå töø ngaøy laäp bieân baûn veà haønh vi vi phaïm haønh chính. Quyeát ñònh xöû phaït vi phaïm haønh chính phaûi theo ñuùng maãu quy ñònh. 2. Ñoái vôùi vuï vieäc coù nhieàu tình tieát phöùc taïp nhö tang vaät, phöông tieän caàn giaùm ñònh, caàn xaùc ñònh roõ ñoái töôïng vi phaïm haønh chính hoaëc nhöõng tình tieát phöùc taïp khaùc thì thôøi haïn ra quyeát ñònh xöû phaït laø 30 ngaøy, keå töø ngaøy laäp bieân baûn. 3. Trong tröôøng hôïp xeùt thaáy caàn coù thôøi gian ñeå xaùc minh, thu thaäp chöùng cöù thì chaäm nhaát laø 10 ngaøy, tröôùc khi heát thôøi haïn quy ñònh taïi khoaûn 2 Ñieàu naøy, ngöôøi coù thaåm quyeàn xöû phaït phaûi baùo caùo thuû tröôûng tröïc tieáp cuûa mình baèng vaên baûn ñeå xin gia haïn; vieäc gia haïn phaûi baèng vaên baûn, thôøi gian gia haïn khoâng quaù 30 ngaøy. Ñieàu 57. Laäp bieân baûn veà vi phaïm haønh chính Vieäc laäp bieân baûn veà haønh vi vi phaïm haønh chính ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh taïi Ñieàu 55 cuûa Phaùp leänh Xöû lyù vi phaïm haønh chính vaø Ñieàu 20 Nghò ñònh soá 134/2003/NÑ-CP ngaøy 14 thaùng 11 naêm 2003 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát thi haønh moät soá ñieàu cuûa Phaùp leänh Xöû lyù vi phaïm haønh chính. Ñieàu 58. Chaáp haønh quyeát ñònh xöû phaït vaø cöôõng cheá thi haønh quyeát ñònh xöû phaït Trong thôøi haïn 10 ngaøy laøm vieäc, keå töø ngaøy ñöôïc giao quyeát ñònh xöû phaït, toå chöùc, caù nhaân bò xöû phaït vi phaïm haønh chính phaûi chaáp haønh quyeát ñònh xöû phaït, phaûi noäp tieàn taïi nôi ghi trong quyeát ñònh xöû phaït vaø ñöôïc nhaän bieân lai thu tieàn phaït. Vieäc quaûn lyù vaø söû duïng tieàn phaït vi phaïm haønh chính thöïc hieän theo Nghò ñònh soá 124/2005/NÑ-CP ngaøy 06 thaùng 10 naêm 2005 cuûa Chính phuû quy ñònh veà bieân lai thu tieàn phaït vaø quaûn lyù, söû duïng tieàn noäp phaït vi phaïm haønh chính. Neáu toå chöùc, caù nhaân bò xöû phaït vi phaïm haønh chính khoâng töï nguyeän chaáp haønh quyeát ñònh xöû phaït thì bò cöôõng cheá thi haønh theo quy ñònh taïi Ñieàu 66 cuûa Phaùp leänh Xöû lyù vi phaïm haønh chính vaø Nghò ñònh soá 37/2005/NÑ-CP ngaøy 18 thaùng 3 naêm 2005 cuûa Chính phuû quy ñònh thuû tuïc aùp duïng caùc bieän phaùp cöôõng cheá thi haønh quyeát ñònh xöû phaït vi phaïm haønh chính. Chöông IV KHEN THÖÔÛNG, XÖÛ LYÙ VI PHAÏM VAØ KHIEÁU NAÏI, TOÁ CAÙO Ñieàu 59. Khen thöôûng vaø xöû lyù vi phaïm 1. Toå chöùc, caù nhaân coù thaønh tích trong ñaáu tranh phoøng, choáng vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc keá hoaïch vaø ñaàu tö ñöôïc khen thöôûng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 2. Ngöôøi coù thaåm quyeàn xöû phaït vi phaïm haønh chính veà keá hoaïch vaø ñaàu tö neáu laïm duïng quyeàn haïn, saùch nhieãu, dung tuùng, bao che cho ngöôøi vi phaïm; khoâng xöû phaït hoaëc xöû phaït khoâng kòp thôøi, khoâng ñuùng möùc; xöû phaït vöôït quaù thaåm quyeàn thì tuøy theo tính chaát, möùc ñoä vi phaïm seõ bò xöû lyù theo phaùp luaät, neáu gaây thieät haïi thì phaûi boài thöôøng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. 3. Toå chöùc, caù nhaân bò xöû phaït vi phaïm haønh chính veà keá hoaïch vaø ñaàu tö neáu khoâng töï nguyeän chaáp haønh quyeát ñònh xöû phaït thì bò cöôõng cheá thi haønh; tröôøng hôïp thöïc hieän haønh vi vi phaïm haønh chính maø coù haønh vi caûn trôû, choáng ngöôøi thi haønh coâng vuï hoaëc duøng caùc thuû ñoaïn gian doái, hoái loä hoaëc thuû ñoaïn khaùc ñeå trì hoaõn, troán traùnh vieäc chaáp haønh quyeát ñònh xöû phaït cuûa ngöôøi coù thaåm quyeàn thì tuyø theo tính chaát, möùc ñoä vi phaïm maø bò xöû lyù vi phaïm haønh chính hoaëc bò truy cöùu traùch nhieäm hình söï; neáu gaây thieät haïi thì phaûi boài thöôøng theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. Ñieàu 60. Khieáu naïi, toá caùo vaø giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo 1. Toå chöùc, caù nhaân bò xöû phaït vi phaïm haønh chính veà keá hoaïch vaø ñaàu tö hoaëc ngöôøi ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa hoï coù quyeàn khieáu naïi ñoái vôùi quyeát ñònh xöû phaït vi phaïm haønh chính. 2. Coâng daân coù quyeàn toá caùo vôùi cô quan nhaø nöôùc coù thaåm quyeàn nhöõng toå chöùc, caù nhaân coù haønh vi vi phaïm haønh chính quy ñònh trong Nghò ñònh naøy; toá caùo ngöôøi coù thaåm quyeàn xöû phaït vi phaïm haønh chính laøm traùi caùc quy ñònh cuûa Nghò ñònh naøy. 3. Thaåm quyeàn, thôøi haïn, thuû tuïc khieáu naïi, toá caùo vaø vieäc giaûi quyeát khieáu naïi, toá caùo cuûa coâng daân ñöôïc thöïc hieän theo quy ñònh cuûa phaùp luaät veà khieáu naïi, toá caùo. Chöông V ÑIEÀU KHOAÛN THI HAØNH Ñieàu 61. Hieäu löïc thi haønh 1. Nghò ñònh naøy coù hieäu löïc thi haønh sau 15 ngaøy, keå töø ngaøy ñaêng Coâng baùo. 2. Baõi boû Nghò ñònh soá 37/2003/NÑ-CP ngaøy 10 thaùng 4 naêm 2003 cuûa Chính phuû quy ñònh xöû phaït vi phaïm haønh chính veà ñaêng kyù kinh doanh. Ñieàu 62. Traùch nhieäm thi haønh 1. Boä tröôûng Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö coù traùch nhieäm höôùng daãn thi haønh Nghò ñònh naøy. 2. Caùc cô quan, ñôn vò coù thaåm quyeàn xöû phaït quy ñònh taïi Nghò ñònh naøy göûi baùo caùo keát quaû xöû phaït vi phaïm haønh chính trong lónh vöïc keá hoaïch vaø ñaàu tö ñeán Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö tröôùc ngaøy 15 thaùng 12 haøng naêm ñeå toång hôïp, baùo caùo Chính phuû. 3. Caùc Boä tröôûng, Thuû tröôûng cô quan ngang Boä, Thuû tröôûng cô quan thuoäc Chính phuû, Chuû tòch UÛy ban nhaân daân tænh, thaønh phoá tröïc thuoäc Trung öông vaø caùc cô quan, toå chöùc, caù nhaân lieân quan chòu traùch nhieäm thi haønh Nghò ñònh naøy./.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc6 nghidinh.doc
  • docL60QH1.DOC
  • docxND102_2010_CHÍNH PHỦ.docx
  • docND43CP.doc
Tài liệu liên quan