Tài liệu các lệnh tạo khuôn

Đầu tiên ta phải tạo mẫu có hình dáng và kích thước tương tự như chi tiết cần chế tạo. Hình 19.1. Lưu mẫu vào một thư mục với tên “Mẫu.SLDPRT”. Tạo hòm khuôn chứa mẫu, và nó phải có kích thước đủ lớn để chứa mẫu mà ta muốn tạo vật đúc. Hình 19.2. Lưu lại bản vẽ với tên “Khuôn.SLDPRT”. Vào môi trường Assembly. Ta sẽ định vị trí của mẫu nằm trong khuôn bằng cách thực hiện qúa trình ràng buộc khuôn và mẫu bằng các mối quan hệ lắp ráp.

pdf10 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/01/2013 | Lượt xem: 1502 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu các lệnh tạo khuôn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 244 Chöông 19 : Caùc Leänh Taïo Khuoân. Ñaàu tieân ta phaûi taïo maãu coù hình daùng vaø kích thöôùc töông töï nhö chi tieát caàn cheá taïo. Hình 19.1. Löu maãu vaøo moät thö muïc vôùi teân “Maãu.SLDPRT”. Taïo hoøm khuoân chöùa maãu, vaø noù phaûi coù kích thöôùc ñuû lôùn ñeå chöùa maãu maø ta muoán taïo vaät ñuùc. Hình 19.2. Löu laïi baûn veõ vôùi teân “Khuoân.SLDPRT”. Vaøo moâi tröôøng Assembly. Ta seõ ñònh vò trí cuûa maãu naèm trong khuoân baèng caùch thöïc hieän quùa trình raøng buoäc khuoân vaø maãu baèng caùc moái quan heä laép raùp. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 245 Sau ñoù ta seõ söû duïng leänh Cavity ñeå taïo hoác coù bieân daïng töông töï nhö hình daùng beân cuûa maãu beân trong hoøm khuoân. 19.1. Leänh Cavity. Sau khi ñaõ thöïc hieän xong leänh laép raùp ta Save laïi baûn veõ laép vôùi teân “Mold.SLDASM”, vaø choïn vaøo bieåu töôïng “khuoân” treân caây FMD vaø click phaûi chuoät choïn Edit Part (hay choïn vaøo bieåu töôïng Edit Part ). Hình 19.3. Click chuoät choïn Cavity xuaát hieän hoäp thoaïi. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 246 Hình 19.4. Trong baûng Type About choïn. • Component Centroids : Ñònh tæ leä cuûa hoác trong hoøm khuoân so vôùi troïng taâm cuûa chính noù. • Component Origins : Ñònh tæ leä cuûa hoác trong hoøm khuoân so vôùi goác toaï ñoä cuûa chính noù. • Mold Base Origin : Ñònh tæ leä cuûa hoác trong hoøm khuoân so vôùi goác toaï ñoä cuûa hoøm khuoân. • Coordinate System : Ñònh tæ leä cuûa hoác trong hoøm khuoân baèng caùch choïn heä toaï ñoä. Trong baûng Scale in Factor in % choïn: • Uniform : xaùc ñònh giaù trò tæ leä cuûa hoác theo höôùng ñaõ ñöôïc choïn ôû phaàn treân. • Non Uniform: xaùc ñònh giaù trò tæ leä cuûa hoác theo caùc höôùng X, Y, Z. Click choïn OK. Hình daùng cuûa hoác tuyø thuoäc vaøo söï thay ñoåi kích côõ cuûa ta. 19.2. Caét Khuoân Ñuùc Trong Chi Tieát. Trong caây FMD choïn “khuoân (Mold Base)” vaø choïn File > Derive > Component Part. Xuaát hieän moät cöûa soå baûn veõ vaø ta ñaõ taùch ñöôïc maãu ra khoûi hoøm khuoân, ñieàu naøy seõ taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho ta trong quaù trình caét 2 nöûa khuoân. Taïo moät Sketch line taïi vò trí caàn caét treân beà maët phaân khuoân. Vaø Sketch Line phaûi baûo ñaûm daøi hôn beà maët cuûa khuoân caàn caét. Choïn chi tieát maãu (Design Part) Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 247 Hình 19.5. Hình 19.6. 19.3. Ñoái Vôùi Tröôøng Hôïp Chi Tieát Coù Loã. Thöïc hieän leänh töông töï nhö treân. Sketch Line Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 248 Chi tieát maãu Maãu ñaõ ñöôïc loàng vaøo hoøm khuoân. Hình 19.7. Sau khi ñaõ taùch maãu ra khoûi hoøm khuoân. Ta seõ thöïc hieän quaù trình choïn beà maët phaân khuoân vaø taùch hai nöûa hoøm khuoân. 19.3.1. Taïo nöûa khuoân treân. Choïn beà maët gaàn nhaát ngay phía döôùi cuøng cuûa chi tieát maãu, choïn caïnh phía trong cuûa maãu vaø duøng leänh Conver Entities ñeå taïo moät Circle Edge. Click choïn Extrude Cut xuaát hieän hoäp thoaïi sau: Circle Edge Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 249 Hình 19.8. Trong End Condition choïn Up to next, caét tôùi beà maët cuûa hoác. Choïn Flip side to cut: xaùc ñònh phaàn vaät theå bi caét. Hình 19.9. Tieáp tuïc choïn caïnh phía ngoaøi cuûa maãu taïo moät Circle Edge Hình 19.10. Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 250 Trong End Condition choïn Up to Surface vaø choïn vaøo beà maët phía treân cuûa maãu. Hình 19.11. Nöûa khuoân treân. Hình19.12. 16.3.2. Taïo nöûa khuoân döôùi. Choïn beà maët chia hai nöûa khuoân treân vaø khuoân döôùi. Veõ moät Sketch line ñeå phaân chia hai hoøm khuoân. Trong End Condition choïn Through all. Hình 19.13 Xuaát hieän hoäp thoaïi Bodies to Keep :Xaùc ñònh vaät theå caàn giöõ laïi Choïn vaät theå caàn giöõ laïi Sketch line Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 251 Hình 19.14. Nöûa khuoân döôùi. Hình 19.15. 19.4. Taïo Khuoân Baèng Leänh Radian Surface. Tuy nhieân leänh naøy chæ duøng ñeå taïo caùc khuoân coù chi tieát ñôn giaûn (hình hoäp). Leänh Radiate Surface. Khi chæ chuoät vaøo bieåu töôïng Radiate Surface beân döôùi maøn hình xuaát hieän doøng nhaéc: Radiate a surface originating from a curve parallel to plane: Taïo beà maët Surface höôùng ra phía ngoaøi coù höôùng song song vôùi maët phaúng (Face, Plane, Surface) ñaõ xaùc ñònh, töø caùc ñöôøng cong Curve. Goïi leänh: Click choïn treân thanh coâng cuï Surfaces, hoaëc vaøo Insert > Surface > Radiate Surface. Xuaát hieän hoäp thoaïi Radiate Direction References (Face) Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 252 Hình 19.17. Caùch thöïc hieän leänh: Choïn Radiate Direction References (Face): Choïn maët phaúng (face, plane, Surface) xaùc ñònh höôùng taïo Surface. Choïn Edge to Radiate: Choïn caùc caïnh (Edge, Curve) taïo Surface. Choïn Radiate Distance: Choïn beà daøy cuûa Surface. Choïn Propagate to tangent faces :Taïo Surface ñi qua caùc beà maët tieáp tuyeán. Choïn Reverse Direction : Ñoåi höôùng taïo Surface. Edge to Radiate Radiate Distance Nghieân Cöùu ÖÙng Duïng Phaàn Meàm SolidWorks SVTH: BUØI MINH TAÂM 253 ÖÙng duïng: Ñöôïc öùng duïng trong quaù trình taïo caùc beà maët phaân khuoân. Ví duï: Duøng Radiate Surface taïo maët phaân khuoân Duøng Shell taïo beà daøy hoøm khuoân. Duøng Cut With Surface taïo hai nöûa khuoân. Hình19.18 . Duøng Split Line taïo bieân daïng maët phaân khuoân Loøng khuoân Hoøm khuoân

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfpages_from_solidword_2003_21_4049.pdf
Tài liệu liên quan