Tài chính ngân hàng - Chuyên đề 5: Phân tích tín dụng

Kích cỡ ?Tiềm năng tăng trưởng ?Chu kỳ tăng trưởng ?Các đặc điểm của thị trường hiện nay ?Mức độ tập trung của thị trường ?Các rào cản nhập cuộc ?Nguồn cung ứng nguyên liệu ?Các kênh phân phối ?Các luật lệ điều chỉnh nếu co

pdf17 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 06/04/2020 | Lượt xem: 7 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài chính ngân hàng - Chuyên đề 5: Phân tích tín dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1Chuyeân ñeà 5 PHAÂN TÍCH TÍN DUÏNG Bieân soaïn: TS Tröông Quang Thoâng Khoa Ngaân haøng – Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM Noäi dung  Muïc tieâu cuûa phaân tích tín duïng  Caùc noäi dung cuûa phaân tích tín duïng 2 3PHAÂN TÍCH TÍN DUÏNG Phaân tích tín duïng laø quaù trình thu thaäp, xöû lyù thoâng tin moät caùch khoa hoïc nhaèm hieåu roõ khaùch haøng vaø phöông aùn saûn xuaát kinh doanh ñeå phuïc vuï cho vieäc ra quyeát ñònh caáp tín duïng 4MUÏC TIEÂU CUÛA PHAÂN TÍCH TÍN DUÏNG  Xaùc ñònh yÙ muoán / thieän chí vaø tính trung thöïc cuûa khaùch haøng  Xaùc ñònh khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng. 5CAÙC VAÁN ÑEÀ CAÀN PHAÛI GIAÛI QUYEÁT CUÛA PHAÂN TÍCH TÍN DUÏNG  Khaùch haøng coù xöùng ñaùng ñöôïc caáp tín duïng hay khoâng? Laøm sao bieát ñöôïc ñieàu ñoù?  Lieäu hôïp ñoàng tín duïng coù theå ñöôïc caáu truùc vaø ñöôïc cung caáp ñuû taøi lieäu moät caùch thích öùng sao cho ngaân haøng coù theå ñöôïc baûo veä tröôùc caùc ruûi ro vaø ngöôøi vay coù theå traû ñöôïc nôï vay maø khoâng gaëp phaûi baát kyø söï caêng thaúng quaù möùc naøo caû?  Trong tröôøng hôïp khoâng tuaân thuû caùc cam keát töø phía khaùch haøng, lieäu ngaân haøng coù theå thu hoài nôï töø caùc nguoàn taøi saûn hay thu nhaäp cuûa con nôï vôùi moät chi phí ít nhaát vaø ruûi ro thaáp nhaát? 6PHAÂN TÍCH TÍN DUÏNG: NHÖÕNG COÂNG VIEÄC CAÀN PHAÛI THÖÏC HIEÄN  Thu thaäp ñaày ñuû vaø chính xaùc thoâng tin  Phaân tích vaø xöû lyù thoâng tin thu thaäp ñöôïc  Ruùt ra caùc keát luaän veà khaû naêng thanh toaùn cuûa khaùch haøng 7THU THAÄP THOÂNG TIN PHUÏC VUÏ PHAÂN TÍCH TÍN DUÏNG  Thu thaäp thoâng tin töø hoà sô khaùch haøng vay voán  Thoâng tin löu tröõ taïi ngaân haøng  Thoâng tin töø phoûng vaán, ñieàu tra khaùch haøng  Thoâng tin töø caùc nguoàn khaùc 8CAÙC NOÄI DUNG CUÛA PHAÂN TÍCH TÍN DUÏNG  Tình hình cuûa khaùch haøng: phaân tích moâi tröôøng beân trong / phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi  Tính khaû thi vaø hieäu quaû cuûa phöông aùn saûn xuaát kinh doanh (neáu coù)  Thaùi ñoä cuûa khaùch haøng ñoái vôùi vieäc hoaøn traû nôï vay 9PHAÂN TÍCH TÍN DUÏNG VAØ TÔØ TRÌNH TÍN DUÏNG  Muïc tieâu cuûa tôø trình tín duïng laø hoã trôï vieäc ra caùc quyeát ñònh tín duïng trong hoaøn caûnh thoâng tin vaø thôøi gian coù giôùi haïn. Moät tôø trình tín duïng toát seõ traùnh ñöôïc nhöõng quyeát ñònh sai laàm, chaúng haïn cho vay moät khaùch haøng xaáu vaø töø choái cho vay moät khaùch haøng toát.  Tôø trình tín duïng chính laø moät daïng taøi saûn tri thöùc cuûa ngaân haøng, do ñoù caàn phaûi ñöôïc löu giöõ kyõ löôõng, khoa hoïc, taïo ñieàu kieän cho nhöõng chuyeån giao khi caàn thieát.. 10 Caùc noäi dung cuûa moät tôø trình tín duïng  Moâ taû toùm taét tôø trình (neáu coù theå)  Phaân tích ngaønh, thò tröôøng  Phaân tích khaùch haøng  Quan heä ngaân haøng, chuû nôï khaùc  Caùc ñieàu kieän tín duïng ñeà xuaát  Ñaùnh giaù ñaûm baûo tín duïng  Caùc nhaân toá ruûi ro vaø giaûi phaùp giaûm thieåu 11 Moâ taû toùm taét tôø trình  Khaùch haøng vaø nhu caàu  Caùc ñieàu kieän cô baûn cuûa tín duïng ñeà nghò  Nhöõng ruûi ro coù theå xaûy ra  Caùc bieän phaùp toång theå coù theå giaûm thieåu ruûi ro 12 Phaân tích ngaønh, thò tröôøng Kích côõ Tieàm naêng taêng tröôûng Chu kyø taêng tröôûng Caùc ñaëc ñieåm cuûa thò tröôøng hieän nay Möùc ñoä taäp trung cuûa thò tröôøng Caùc raøo caûn nhaäp cuoäc Nguoàn cung öùng nguyeân lieäu Caùc keânh phaân phoái Caùc luaät leä ñieàu chænh neáu coù 13 Phaân tích phöông aùn saûn xuaát kinh doanh (neáu coù) Tình hình thò tröôøng Döï baùo doanh thu Öôùc löôïng chi phí Öôùc löôïng lôïi nhuaän Ñaùnh giaù khaû naêng hoaøn traû nôï vay 14 Phaân tích khaùch haøng  Sô löôïc lòch söû  Coå ñoâng chuû yeáu  Saûn phaåm chuû yeáu  Chieán löôïc thöïc thi  Caùc ñieåm maïnh coát loõi, lôïi theá caïnh tranh  Nhöõng giaù trò taïo ra bôûi ban ñieàu haønh hieän taïi  Caùc vaán ñeà veà quaûn trò  Phaân tích taøi chính  Nhöõng ñieåm maïnh, yeáu, cô hoäi, ñe doïa (SWOT) 15 Quan heä ngaân haøng, chuû nôï khaùc  Lòch söû quan heä  Hình thöùc tín duïng  Caùc baûo ñaûm (neáu coù) 16 Caùc ñieàu kieän tín duïng ñeà xuaát Loaïi hình tín duïng Muïc ñích söû duïng Soá löôïng Thôøi haïn Caùch thöùc traû nôï Baûo ñaûm / ñaùnh giaù caùc baûo ñaûm Caùc giao keát khaúng ñònh vaø phuû ñònh Caùc ñieàu kieän khaùc 17 Caùc nhaân toá ruûi ro vaø giaûi phaùp giaûm thieåu  RR nghieäp vuï  RR thò tröôøng  RR tyû giaù  RR taêng tröôûng  RR phaùp lyù 

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.pdf
Tài liệu liên quan