Sử dụng một số thuốc vận mạch thường dùng trong sốc

Sử dụng một số thuốc vận mạch thường dùng trong sốc Đặt vấn đề dùng thuốc vận mạch trong sốc Điều trị sốc Tối ưu hoá thể tích trong lòng mạch Sử dụng các thuốc co mạch,  sức co bóp cơ tim Phân loại thuốc co mạch,  sức co bóp cơ tim Thuốc giao cảm (sympathometic) Thuốc ức chế phosphodiesterase Các glycoside tác động lên tim

ppt52 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 19/07/2013 | Lượt xem: 1916 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sử dụng một số thuốc vận mạch thường dùng trong sốc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BS. Khæng Träng Th¾ng Sö dông mét sè thuèc vËn m¹ch th­êng dïng trong sèc §Æt vÊn ®Ò dïng thuèc vËn m¹ch trong sèc §iÒu trÞ sèc Tèi ­u ho¸ thÓ tÝch trong lßng m¹ch Sö dông c¸c thuèc co m¹ch,  søc co bãp c¬ tim Ph©n lo¹i thuèc co m¹ch,  søc co bãp c¬ tim Thuèc giao c¶m (sympathometic) Thuèc øc chÕ phosphodiesterase C¸c glycoside t¸c ®éng lªn tim Catecholamine néi sinh thô thÓ Adrenergic Catecholamine néi sinh Dopamine Σ tõ tiÒn chÊt L- dopa ChÊt trung gian dÉn truyÒn TK: TKT¦, thËn Noradrenaline (NE) Σ dù tr­ trong c¸c h¹t/ ®Çu tËn cïng TK giao c¶m KÝch thÝch TK giao c¶m: KT β1 Adrenaline (E) Σ Tuû th­îng thËn KÝch thÝch β1; β2; α (liÒu cao) Catecholamine néi sinh Thô thÓ Adrenergic Thô thÓ β1 Thô thÓ β2 Thô thÓ α1 Thô thÓ α2 C¬ chÕ t¸c ®éng cña catecholamine Thô thÓ Adrenergic - t¸c dông t¨ng søc co bãp c¬ tim KÝch thÝch thô thÓ β1  tÇn sè ph¸t nhÞp nót xoang  nhÞp tim  tèc ®é dÉn truyÒn AV  tèc ®é, søc co bãp thÊt T, nhÜ T KÝch thÝch thô thÓ β2 G©y d·n c¬ tr¬n thµnh m¹ch, phÕ qu¶n, tö cung β2 cã Ýt ë tim KÝch thÝch β2/tim t­¬ng tù KT β1/ tim T¸c dông ®iÒu trÞ tim m¹ch cña c¸c chÊt giao c¶m T¸c ®éng lªn HA Norepinephrine: HA ®¬n thuÇn (t¸c dông α næi bËt) Epinephrine  V nh¸t bãp HA t©m thu T¸c dông β2 - d·n m¹ch ngo¹i viHA t©m tr­¬ng T¸c dông α- g©y co m¹ch,HA t©m tr­¬ng T¸c ®éng trªn suy tim  søc co bãp c¬ tim (β1)  hËu t¶i (β2) Kh«i phôc tinh tr¹ng  HA (α) T¸c dông ®iÒu trÞ tim m¹ch cña c¸c chÊt giao c¶m T¸c ®éng kh«ng mong muèn trªn suy tim KT β1 ±  lo¹n nhÞp, nhÞp nhanh thiÕu m¸u c¬ tim KT α  hËu t¶i KT β1 kÐo dµi  ®¸p øng t¨ng co bãp c¬ tim C¸c thuèc vËn m¹ch Dopamine Thuèc n©ng HA ®Çu tiªn dïng cho BN sèc KÝch thÝch 3 thô thÓ Dopaminergic ë m¹ch m¸u (DA1; DA2) β1 ë tim α1 ë thµnh m¹ch HiÖu qu¶ næi bËt /tõng thô thÓ tuú theo liÒu Dopamine T¸c ®éng dopaminergic ( β2 > α) KÝch thÝch β1 Thuéc tÝnh quan träng nhÊt  søc co bãp c¬ tim m¹nh mÏ KÝch thÝch β2 ± g©y h¹ HA.  HA t©m tr­¬ng vµ nhÞp tim nhanh do ph¶n x¹ §Ó tr¸nh h¹ HA Dobutamine + dopamine g©y co m¹ch kh«ng cã y häc chøng cø Dobutamine C¬ chÕ t¸c dông Dobutamine  chØ sè tim do kÕt hîp ®ång thêi T¸c ®éng trùc tiÕp trªn c¬ tim g©y  co bãp (β1)  hËu t¶i (β2) co tÜnh m¹ch do t¸c dông (α) D­îc ®éng häc- liÒu l­îng Thêi gian b¸n huû rÊt ng¾n (2,4 phót) LiÒu chuÈn : 2,5- 10 µg/kg/phót, ±  40 µg/kg/phót Dobutamine cã thÓ dông ®Õn 72 giê Dobutamine ChØ ®Þnh Suy tim cÊp trªn nÒn m¹n kÐo dµi/tr¬ Suy tim nÆng do tæn th­¬ng c¬ tim cÊp NMCT Sau phÉu thuËt tim Sèc tim, øc chÕ β qu¸ møc OAP (Khi HA ®· ®­îc ®iÒu chØnh) ± c¶i thiÖn søc co bãp c¬ tim  ¸p lùc ®æ ®Çy thÊt. Khi ®ã dobutamine cã thÓ lµm t¨ng HA. Dobutamine ChØ ®Þnh L­u ý NÕu tæn th­¬ng c¬ tim qu¸ nÆng, thuéc tÝnh d·n m¹ch næi bËt, dobutamine lµm h¹ HA Sèc t¾c nghÏn chê can thiÖp Dobutamine  cung cÊp oxy m« / sèc nhiÔm khuÈn Dobutamine ChØ ®Þnh øng cö viªn lý t­ëng dïng dobutamine: Bn cã chøc n¨ng thÊt T  trÇm träng ChØ sè tim (CI) thÊp  ¸p lùc ®æ ®Çy thÊt T Nh­ng kh«ng cã h¹ HA ®¸ng kÓ (HA TB 0,2 μ g/kg/phót :  søc c¶n m¹ch ngo¹i vi,  HA ( søc co bãp c¬ tim + co m¹ch) Epinephrine (adrenaline) ChØ ®Þnh CÊp cøu ngõng tuÇn hoµn Khi cÇn  søc co bãp c¬ tim +  nhÞp tim khÈn cÊp Sau ®ã liÒu cao KT α (co m¹ch) gióp duy tr× HA ®èi kh¸ng KT β2 (d·n m¹ch) Sèc Sèc ph¶n vÖ: adrenaline ®­îc chän lùa ®Çu tiªn Thuèc co m¹ch,  søc co bãp c¬ tim kh¸c kh«ng n©ng HA hoÆc CO hiÖu qu¶ SNK tr¬ víi c¸c thuèc  søc co bãp c¬ tim, co m¹ch Sau mæ tim:  søc co bãp c¬ tim Epinephrine (adrenaline) T¸c dông kh«ng mong muèn NhÞp nhanh Lo¹n nhÞp Nhøc ®Çu, xuÊt huyÕt n·o L¹nh ®Çu chi Phï phæi ë BN cã bÖnh lý m¹ch vµnh  t­íi m¸u c¬ tim (®au ngùc, lo¹i nhÞp, ST ) LiÒu tèi ®a kh«ng qu¸ 120 ng/kg/phót Epinephrine (adrenaline) LiÒu l­îng LiÒu th­êng dïng: 1- 8 μg/kg/phót ± dïng liÒu cao h¬n Chèng chØ ®Þnh Phô n­ cã thai c¸c th¸ng cuèi thai kú  c¬n co tö cung C¬ chÕ g©y d·n m¹ch trong sèc d·n m¹ch §Æc ®iÓm sèc d·n m¹ch Nång ®é catecholamin  cao HÖ thèng Renin- angiotensin bÞ kÝch ho¹t D·n m¹ch,  HA næi bËt Quan ®iÓm tr­íc ®©y vÒ d·n m¹ch Do mÊt kh¶ n¨ng co c¬ tr¬n thµnh m¹ch  HA kÐo dµi chÕt tb thµnh m¹ch TB thµnh m¹ch kh«ng thÓ lÊy oxy  prostaglandin  d·n m¹ch C¬ chÕ g©y d·n m¹ch trong sèc d·n m¹ch C¬ chÕ g©y d·n m¹ch ngµy nay  ho¹t ho¸ kªnh KATP/ tb c¬ tr¬n thµnh m¹ch  tæng hîp NO ThiÕu hormon Vasopressin C¬ chÕ g©y d·n m¹ch trong sèc d·n m¹ch Sinh lý g©y co m¹ch Angiotensin II, Norepinephrine g¾n thô thÓ/tb c¬ tr¬n  canxi néi bµo Phãng thÝch tõ kho dù tr÷.  dßng canxi vµo tb qua kªnh canxi KÝch ho¹t Kinase phosphoryl ho¸ myosinco c¬ C¬ chÕ co – d·n m¹ch C¬ chÕ g©y d·n m¹ch trong sèc d·n m¹ch C¬ chÕ g©y d·n m¹ch ANP (Atrial Natriuretic peptide); NO ANP; NO ho¹t ho¸ kinase Khö phospho myosin  ng¨n co c¬ Më kªnh KATP ng¨n dßng canxi vµo tb  ng¨n co c¬  H+  më kªnh KATP  lactate C¬ chÕ g©y d·n m¹ch trong sèc d·n m¹ch C¬ chÕ g©y d·n m¹ch trong sèc d·n m¹ch Mét sè ph¸c ®å dïng thuèc vËn m¹ch Sèc - h¹ huyÕt ¸p HuyÕt ¸p? Ph¸c ®å sö dông thuèc vËn m¹ch / Sèc nhiÔm khuÈn Ph¸c ®å sö dông thuèc vËn m¹ch / Sèc nhiÔm khuÈn So s¸nh noradrenaline+dobutamine > 25 μg/kg/phót) Kh«ng ¶nh h­ëng ®Õn t­íi m¸u t¹ng Epinephrine  t­íi m¸u t¹ng  t­íi m¸u niªm m¹c ruét (pHi)  tuÇn hoµn gan dån m¸u cho t¹ng träng yÕu chØ tèt trong thêi gian ng¾n, kh«ng tèt nÕu kÐo dµi tæn th­¬ng tb häc >> norepinephrine+dobutamine So s¸nh Dopamine – Norepinephrine - Epinephrine Siªu ©m l­îng m¸u ®Õn c¸c t¹ng/Bn sèc nÆng L­îng m¸u ®Õn t¹ng nhiÒu theo thø tù: Noradrenaline + Dobutamine > Noradrenaline > adrenaline Tµi liÖu tham kh¶o 1- Daniel De Backer:”Effects of dopamine, norepinephrine, and epinephrine on the splanchnic circulation in septic shock: Which is best?” Crit Care Med 2003 Vol. 31, No. 6. 2-B.Levy:”Comparison of norepinephrine and dobutamine to epinephrine for hemodynamics, lactate metabolism, and gastric tonometric variables in septic shock: a prospective, randomized study” Intensive Care Med (1997) 23: 282–287. 3-Jean Louis Vencint:” Hemodynamic support in septic shock” Intensive Care Med (2001) 27: S80–S92. 4- Steven M. Hollenberg: “Practice parameters for hemodynamic support of sepsis in adult patients: 2004 update” Crit Care Med 2004 Vol. 32, No. 9 5-FRANKLIN H. EPSTEIN:” THE PATHOGENESIS OF VASODILATORY SHOCK” The New England Journal of Medicine,Vol. 345, No. 8 August 23 2001. 6- Lionel H Opie (2005): “ Acute Inotrop: Sympathomimetics and other” Drugs for the Heart, pages: 161- 167. Elements www.animationfactory.com

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptSử dụng một số thuốc vận mạch thường dùng trong sốc.ppt
Tài liệu liên quan