Siêu âm Cơ - Xương - Khớp

GiảI phẫu - Nguyên uỷ, đường đi, bám tận . - Hình thái : gân cơ, bụng cơ - Cấu trúc: sợi cơ- bó cơ- cơ + phân cách giữa sợi cơ : bao sợi + phân cách giữa thớ cơ : bao bó cơ -mạc xơ mỡ + phân các giữa bó cơ : bao cơ- mạc, cân + kiến trúc thớ cơ: 1 thớ, 2 thớ, vòng - Nghiệm pháp động : co-giãn 2.Kỹ thuật khám : - Đầu dò : 5MHz – 7,5 MHz –12MHz , Doppler . - Túi đệm ( water bag ) - Mặt cắt dọc – mặt cắt ngang - NF : + Đè ép + Dynamic + So sánh 2 bên 3.GiảI phẫu học S.A - Mặt cắt dọc : cấu trúc nền GHA với các bao thơ cơ THA phân bố hợp lưu vào cân=> hình ảnh lông vũ . Mặt cắt ngang : cấu trúc nền GHA xen kẻ các chấm THA NF động : cơ bị đè ép=> THA

ppt46 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 18/07/2013 | Lượt xem: 2572 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Siêu âm Cơ - Xương - Khớp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Siªu ©m c¬ x­¬ng khíp NguyÔn ph­íc b¶o qu©n Siªu ©m c¬ 1.Gi¶I phÉu - Nguyªn uû, ®­êng ®i, b¸m tËn . - H×nh th¸i : g©n c¬, bông c¬ - CÊu tróc: sîi c¬- bã c¬- c¬ + ph©n c¸ch gi÷a sîi c¬ : bao sîi + ph©n c¸ch gi÷a thí c¬ : bao bã c¬ -m¹c x¬ mì + ph©n c¸c gi÷a bã c¬ : bao c¬- m¹c, c©n + kiÕn tróc thí c¬: 1 thí, 2 thí, vßng - NghiÖm ph¸p ®éng : co-gi·n Siªu ©m c¬ Siªu ©m c¬ 2.Kü thuËt kh¸m : - §Çu dß : 5MHz – 7,5 MHz –12MHz , Doppler . - Tói ®Öm ( water bag ) - MÆt c¾t däc – mÆt c¾t ngang - NF : + §Ì Ðp + Dynamic + So s¸nh 2 bªn Siªu ©m c¬ 3.Gi¶I phÉu häc S.A - MÆt c¾t däc : cÊu tróc nÒn GHA víi c¸c bao th¬ c¬ THA ph©n bè hîp l­u vµo c©n=> h×nh ¶nh l«ng vò . MÆt c¾t ngang : cÊu tróc nÒn GHA xen kÎ c¸c chÊm THA NF ®éng : c¬ bÞ ®Ì Ðp=> THA Siªu ©m c¬ Siªu ©m c¬ 4.BÖnh lý : 4.1.DËp n¸t c¬ : - C¬ chÕ: chÞu lùc trùc tiÕp nÒn x­¬ng cøng, th­¬ng tæn m¹ch. - HASA: gi¸n ®o¹n 1 vïng c¬ kÌm h×nh ¶nh tô m¸u . Siªu ©m c¬ 4.2.R¸ch c¬ do c¨ng 4.2.1.C¨ng gi·n kÐo dµI -C¬ chÕ : c¬ chØ bÞ c¨ng ®Õn giíi h¹n ®µn håi => tuy mÊt chøc n¨ng nh­ng kh«ng cã ®iÓm ®au -Hasa : tuy kh«ng cã gi¸n ®o¹n thí c¬ nh­ng c¸c thí c¬ ph×nh to . Siªu ©m c¬ 4.2.R¸ch c¬ do c¨ng 4.2.2.R¸ch c¬ : - R¸ch tõng phÇn : gi¸n ®o¹n 1 vïng c¬ kÌm tô dÞch m¸u. - R¸ch toµn phÇn: gi¸n ®o¹n toµn bé bÒ dµy c¬ , hai ®Çu c¬ co rót l¹i Siªu ©m c¬ 4.2.Viªm c¬ . -LS: s­ng, nÒ ,nãng ®au. -Hasa: + G® ®Çu : thí sîi c¬ THA, v¸ch x¬ mì dµy vµ mê nh¹t nhoµ vµ GHA=> t­¬ng ph¶n gi÷a thí c¬ vµ v¸ch thí c¬ gi¶m . KÝch th­¬c c¬ t¨ng. + G® sau : tô mò , vâ dµy . Siªu ©m c¬ 4.3.ChÌn Ðp khoang - C¬ chÕ : thiÕu m¸u møc ®é vi thÓ do luyÖ tËp. -Hasa : . Thí c¬ t¨ng kÝch th­íc . . Thí c¬ : t¨ng HA . V¸ch thí c¬ , m¹c mì x¬: bt Siªu ©m c¬ 4.3.BÖnh lý kh¸c : - ChÊn th­¬ng c¨ng c¬ qu¸ møc. - Tho¸t vÞ c¬ : di chuyÓn cña m« c¬ qua gi¸n ®iÓm gi¸n ®o¹n cña bao thí c¬ , bao c¬ Siªu ©m g©n 1.Gi¶I phÉu: -G©n cã bao g©n : + Bã sîi collagen + Bao g©n : 2 líp , gi÷a 2 líp cã líp dÞch máng b«i tr¬n . - G©n kh«ng cã bao : + bã sîi . + Líp m« lk dµy bao quanh + M« lk láng lÎo xung quanh Siªu ©m g©n 2.kü thuËt - Ph­¬ng tiªn : . §Çu dß th¼ng : 7,5-12 MHz . Doppler -Kü thuËt kh¸m : .C¾t ngang .C¾t däc . .NF ®éng . .so s¸nh2 bªn Siªu ©m g©n 3.Gi¶I phÉu siªu ©m: - MÆt c¾t däc : + NhiÒu ®­êng THA m¶nh xong xong hay ®an xen nhau . + Líp dÞch máng quanh bã g©n / g©n cã bao g©n . - MÆt c¾t ngang : + H×nh oval , trßn THA víi ®­êng bao dµy vµ THA h¬n Siªu ©m g©n 4.BÖnh lý : 4.1.G©n cã bao : 4.1.1.Viªm - CN : vßng dÞch trèng ©m bao quanh bã sîi (bÒ dµy dÞch > ®­êng kÝnh bã g©n ). - CD : 2 líp dÞch // bã g©n + G® cÊp :bã sîi kh«ng t¨ng kÝch th­íc . + G® m¹n : t¨ng kÝch th­íc bã g©n Siªu ©m g©n Siªu ©m g©n 4.BÖnh lý : 4.1.2.§øt g©n cã bao. - §øt g©n tõng phÇn + Vïng gi¶m HA lµm gi¸n ®o¹n g©n + §øt g©n toµn phÇn : . Gi¸n ®o¹n toµn bé bÒ dµy . . Hai ®Çu gi¸n ®o¹n cña g©n co rót l¹i . Siªu ©m g©n 4.BÖnh lý : 4.2.G©n kh«ng cã bao : 4.2.1.Viªm : -C¬ chÕ : chÊn th­¬ng lËp ®i lËp l¹i. - Hasa : + G©n t¨ng kÝch th­íc kÌm GHA khu tró hoÆc toµn bé + Kho¶ng c¸c gi÷a c¸c sîi réng + HiÖn diÖn nh÷ng nèt GHA trong g©n . + Tæ chøc mì ,lk quanh g©n trë nªn ph¶n øng viªm : dµy, THA, dÞch . + H×nh ¶nh c¸c sîi vÉn nguyªn vÖn . + G® m¹n : v«i , gai x­¬ng ë n¬I b¸m g©n . Siªu ©m g©n Siªu ©m g©n Siªu ©m g©n 4.2.G©n kh«ng cã bao : 4.2.1.§øt g©n : -§øt mét phÇn - §øt toµn phÇn . Siªu ©m g©n Siªu ©m tói ho¹t dÞch 1.Gi¶I phÉu: 2 lo¹i -THD kh«ng th«ng th­¬ng : ®a sè, n»m xen gi÷a c¸c cÊu tróc chuyÓn ®éng. cÊu t¹o lµ bao kÝn bªn trong cã Ýt dÞch b«I tr¬n . -THD th«ng th­¬ng : Ýt , th«ng th­¬ng víi khoang khíp . Siªu ©m tói ho¹t dÞch 2.kü thuËt - §Çu dß : 5- 7,5- 12 MHz . - Water bag. - NF : so s¸nh 2 bªn Siªu ©m tói ho¹t dÞch 3.Gi¶I phÉu siªu ©m: - Líp dÞch máng (. + DÞch kh¸ ®ång nhÊt , trèng ©m. + G® m¹n : . Thµnh tói dµy > . DÞch cã håi ©m . V«i ho¸ thµnh tói . . C¸c cÊu tróc kÕ cËn bÞ ¶nh h­ëng Siªu ©m tói ho¹t dÞch Siªu ©m tói ho¹t dÞch Siªu ©m tói ho¹t dÞch Siªu ©m tói ho¹t dÞch 4.1.2.XuÊt huyÕt trong THD - Th­¬ng tæn c¸c cÊu tróc kÕ cËn THD => ch¶y m¸u vµo trong THD . -Hasa : + DÞch nhiÒu > (so víi viªm ) + DÞch cã HA d¹ng ®¸m , v¸ch . + Thµnh tói HD kh«ng dµy . (gb víi viªm m¹n) Siªu ©m tói ho¹t dÞch 4.BÖnh lý : 4.1 THD khg th«ng th­¬ng. - C¬ chÕ : - C¸c bÖnh lý cña khíp cã xuÊt tiÕt dÞch => dÞch trong THDTT . + BÖnh khíp do thÊp . -Hasa : . DÞch trong THD cã th«ng th­¬ng víi khoang khíp. . Thµnh tói dµy . . DÞch lîn cîn håi ©m . Siªu ©m tói ho¹t dÞch Siªu ©m d©y ch»ng 1.Gi¶I phÉu -Ph©n lo¹i: trong kh. vµ ngoµi kh. -CÊu tróc: m« lk dµy, s¬i colla. , ®an xen nhiÒu (>g©n), b¸m s¸t bÒ mÆt x­¬ng, dµy 3mm - Chªnh lÖch 2 bªn >2mm - Th­êng t×m thÊy / ng¸ch lín. - Lµ triÖu chøng cña nhiÒu bÖnh nguyªn cña c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau cña K. Siªu ©m khíp Siªu ©m Khíp 4.BÖnh lý : 4.2 . Sôn K. 4.2.1.Sôn viÒn : G® phï nÒ : T¨ng bÒ dµy, kh«ng ®ång nhÊt, giíi h¹n bÒ mÆt khg râ. G® sau: máng, giíi h¹n bÒ mÆt râ > vµ th« r¸p. + BÖnh nguyªn . 4.2.2.Sôn chªm : - Nøt - vì sôn : vì däc, vì nan hoa, vì theo mp vµnh => gi¸n ®o¹n sôn . - Nang sôn : di chøng sau chÊn th­¬ng sôn Siªu ©m Khíp 4.BÖnh lý : 4.2 . VËt l¹ trong khíp: BN: . L¾ng ®éng fibrine . Tho¸I ho¸ nhung mao . Lo¹n s¶n n.m. . Bãc t¸ch cña sôn . Hasa : + cÊu tróc bÊt th­êng trong khoang K. cã bãng l­ng hoÆc kh«ng . ( > X.quang) . 4.3.BÖnh lý c¸c thµnh phÇn ngoµi K.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptSiêu âm Cơ - Xương - Khớp.ppt
Tài liệu liên quan