Quản trị bệnh viện : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại bệnh viện Từ Dũ

QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ MỤC LỤC  Trang Nhiệm vụ khóa luận tốt nghiệp i Lời cảm ơn ii Tóm tắt đề tài iii Mục lục .iv Danh sách các từ viết tắt x Danh sách các bảng .xi Danh sách các hình vẽ .xii PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1 2.MỤC TIÊU ĐỀ TÀI .2 2.1. Mục tiêu tổng quát: 2 2.2. Mục tiêu chuyên biệt: 2 3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 2 4. PHƯƠNG PHÁP NGIÊN CỨU: 3 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC. 4 1.1.1 Các khái niệm 4 a) Quản trị: 4

pdf14 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 26/08/2013 | Lượt xem: 2383 | Lượt tải: 23download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị bệnh viện : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại bệnh viện Từ Dũ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG …………................. SV: PHẠM THỊ THANH TUYỀN TĨM TẮT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN TP. HCM, THÁNG 7/2009 TĨM TẮT ĐỀ TÀI PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ BỆNH VIỆN TỪ DŨ PHẦN KẾT LUẬN CHƯƠNG 3: NHẬN ĐỊNH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ CHƯƠNG 4: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ MỤC LỤC  Trang Nhiệm vụ khĩa luận tốt nghiệp................................................................................ i Lời cảm ơn.............................................................................................................. ii Tĩm tắt đề tài .......................................................................................................... iii Mục lục................................................................................................................... iv Danh sách các từ viết tắt.......................................................................................... x Danh sách các bảng................................................................................................. xi Danh sách các hình vẽ............................................................................................. xii PHẦN MỞ ĐẦU 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI ............................................................................. 1 2.MỤC TIÊU ĐỀ TÀI..................................................................................... 2 2.1. Mục tiêu tổng quát:................................................................................ 2 2.2. Mục tiêu chuyên biệt: ............................................................................ 2 3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU: ....................................................................2 4. PHƯƠNG PHÁP NGIÊN CỨU:............................................................3 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRỊ VÀ Ý NGHĨA CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC. ..............................................................................................................4 1.1.1 Các khái niệm...................................................................................... 4 a) Quản trị:.............................................................................................. 4 b) Nguồn nhân lực: ................................................................................. 4 c) Quản trị nguồn nhân lực(QTNNL). ..................................................... 4 1.1.2 Mục tiêu. ............................................................................................. 5 a) Mục tiêu xã hội : ................................................................................. 5 b) Mục tiêu doanh nghiệp........................................................................ 5 c) Mục tiêu cá nhân ................................................................................ 5 1.1.3 Vai trị. ............................................................................................... 5 1.1.4 Sự cần thiết phải cĩ quản trị nguồn nhân lực trong bệnh viện. ............. 6 1.2. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC. ..................................................................................................7 1.2.1 Nhĩm chức năng thu hút nguồn nhân lực............................................. 7 1.2.2 Nhĩm chức năng đào tạo và phát triển. ................................................ 7 1.2.3 Nhĩm chức năng duy trì nguồn nhân lực. ............................................ 8 1.3. NỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC. ..................................................................................................8 1.3.1 Khái niệm tuyển dụng lao động. .......................................................... 8 1.3.2 Mục tiêu chính của việc tuyển chọn. .................................................... 8 1.3.3 Nguồn tuyển dụng. .............................................................................. 9 a) Các căn cứ để tìm nguồn tuyển dụng................................................... 9 b)Nguồn ứng viên từ bênh trong tổ chức. ................................................ 10 c) Nguồn ứng viên bênh ngồi tổ chức. ................................................... 11 1.3.4 Quy trình tuyển dụng. .......................................................................... 12 a) Sơ đồ quy trình tuyển dụng. ................................................................ 13 b) Nội dung ............................................................................................ 14 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ BỆNH VIỆN TỪ DŨ 2.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ....................................... 19 2.2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ ............................................................. 21 2.2.1Cấp cứu, khám chữa bệnh:.................................................................... 21 2.2.2Đào tạo cán bộ y tế: .............................................................................. 21 2.2.3Nghiên cứu khoa học về y học: ............................................................ 22 2.2.4Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên mơn kỹ thuật: ....................................... 22 2.2.5Phịng bệnh: ......................................................................................... 22 2.2.6Hợp tác quốc tế: ................................................................................... 22 2.2.7Quản lý kinh tế y tế: ............................................................................ 22 2.2.8Các hoạt động khác: ............................................................................ 23 2.3. CƠ SỞ VẬT CHẤT – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ.................................. 24 2.3.1 Cơ sở vật chất. ..................................................................................... 24 2.3.2 Trang thiết bị. ...................................................................................... 27 2.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC................................................................................ 28 2.4.1 Sơ đồ tổ chức....................................................................................... 29 2.4.2 Nhiệm vụ và chức năng từng phịng ban. ............................................. 30 a) Các phịng chức năng. ......................................................................... 30 b) Khoa Lâm Sàng .................................................................................. 32 c) Khoa Cận Lâm Sàng ........................................................................... 34 2.5. HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH TRONG NĂM 2008................ 35 2.6. PHƯƠNG HUƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA BỆNH VIỆN.................... 37 2.6.1 Mục tiêu của nhà nước: ...................................................................38 a) Ngành y tế:.......................................................................................... 38 b) Định hướng chiến lược phát triển nguồn nhân lực:.............................. 38 c) Về kinh tế và xã hội: ........................................................................... 39 2.6.2 Mục tiêu phát triển của bệnh viện Từ Dũ từ năm 2005 đến năm 2010: 39 CHƯƠNG 3: NHẬN ĐỊNH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ 3.1.THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC .................................................. 44 3.1.1 Về số lượng. ........................................................................................ 44 3.1.2 Chất lượng lao động ............................................................................ 53 3.1.3 Dự báo nguồn nhân lực........................................................................ 55 3.2. HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG .............................................................. 56 3.2.1 Mục đích tuyển dụng ........................................................................... 58 3.2.2 Nguyên tắc tuyển dụng ........................................................................ 58 3.2.3 Nguồn nhân viên tuyển dụng ............................................................... 59 a) Nguồn ứng viên từ nội bộ bệnh viện: .................................................. 59 b) Nguồn ứng viên bên ngồi bệnh viện: ................................................. 61 3.2.4 Quy trình tuyển dụng ........................................................................... 62 3.2.5 Xác định nhu cầu tuyển dụng: ............................................................. 64 3.2.6 Căn cứ tuyển dụng. .............................................................................. 64 3.2.7 Tập hợp và lên kế hoạch ...................................................................... 64 3.2.8 Thơng báo và tiếp nhận hồ sơ ứng viên................................................ 65 3.2.9 Tổ chức kiểm tra.................................................................................. 66 3.2.10 Xét tuyển các ứng viên ...................................................................... 67 3.2.11 Tuyển dụng và ký hợp đồng thử việc ................................................. 67 3.2.12 Quyết định tiếp tục hoặc chấm dức hợp đồng..................................... 68 3.2.13 Phân tích các chính sách tuyển dụng .................................................. 68 a) Chính sách tuyển dụng: ....................................................................... 68 b) Chính sách thu hút nhân tài:................................................................ 68 c) Chính sách trả lương tại bệnh viện: ..................................................... 69 d) Chính sách đào tạo nhân viên tại bệnh viện:........................................ 70 3.3. NHẬN ĐỊNH CHUNG............................................................................ 72 3.3.1 Những ưu điểm:................................................................................... 72 3.3.2 Những vấn đề cần nâng cao trong cơng tác tuyển dụng nhân sự tại bệnh viện Từ Dũ. 73 CHƯƠNG 4: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ 4.1.MỘT SỐ GIẢI PHÁP:.............................................................................. 74 4.1.1 Căn cứ vào hoạch định tuyển dụng của bệnh viện. ............................... 74 4.1.2 Quy trình tuyển dụng: .......................................................................... 74 4.1.3 Các chính sách thu hút và đãi ngộ nhân viên. ................................76 a) Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: ................................................ 76 b) Đánh giá năng lực thực hiện cơng việc của nhân viên: ........................ 79 c) Đẩy mạnh cơng tác đãi ngộ, kích thích vật chất và phi vật chất: .......... 79 d) Quan hệ lao động: .............................................................................. 80 4.2. KIẾN NGHỊ.............................................................................................. 81 PHẦN KẾT LUẬN PHỤ LỤC 1........................................................................................................ xiii PHỤ LỤC 2 ....................................................................................................... xxvi TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................. xxix DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT BHYT : bảo hiểm y tế BM: biểu mẫu BS: bác sĩ CK: chuyên khoa DS: dược sĩ ĐH: đại học QTNNL: quản trị nguồn nhân lực. TCCB: tổ chức cán bộ TPHCM: thành phố Hồ Chí Minh TS: tổng số TTĐT&BDCBYT TP.HCM: trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế thành phố Hồ Chí Minh YS: y sĩ DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 : Tình hình mua sắm thiết bị y tế các năm ...................................................27 Bảng 2.2: Bảng Phân tích kết quả khám chữa bệnh năm 2007 và 2008 so với kế hoạch. ..............................................................................................................35 Bảng 3.1: Bảng So sánh cơ cấu nhân sự theo bộ phận và quy định của Bộ Y tế..........44 Bảng 3.2: Tình hình nguồn nhân lựcqua các năm 2006, 2007 và 2008.......................45 Bảng 3.3: Bảng phân tích tỷ lệ nhân sự theo trình độ học vấn từ năm 2006 đến 2008 ...................................................................................................46 Bảng 3.4: Bảng phân tích tỷ lệ nhân sự theo trình độ chuyên mơn từ năm 2006 đến 2008............................................................................................................50 Bảng3.5: Bảng bố trí lao động năm 2008...................................................................53 Bảng 3.6: Tình hình tuyển dụng nhân sự theo trình độ chuyên mơn qua các năm ......56 DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ Quá trình tuyển dụng.......................................................................13 Hình 2.1: Biểu đồ So sánh các trang thiết bị mua sắm qua các năm...........................27 Hình 2.2: Sơ đồ tổ chức bệnh viện Từ Dũ...................................................................29 Hình 2.3: Biểu đo So sánh kết quả khám chữa bệnh 2008 và 2007 .............................36 Hình 3.1: Biểu đồ so sánh nhân sự theo trình độ học vấn từ năm 2006 đến 2008 .......47 Hình 3.2: Biểu đồ so sánh nhân sự theo trình độ học vấn từ năm 2006 đến 2008 .......50 Hình 3.3: Biểu phân bố nhân sự theo trình độ học vấn ở các khu vực ........................54 Hình 3.4: Biểu đồ tình hình tuyển dụng nhân sự theo trình độ chuyên mơn qua các năm 2006, 2007 và 2008 ...............................................................................56 Hình 3.5: Sơ đồ quy trình tuyển dụng tại bệnh viện Từ Dũ. ........................................63 PHẦN MỞ ĐẦU 2. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Hiện nay trước sự cạnh tranh quyết liệt của nền kinh tế thị trường thì trong lĩnh vực y tế sự cạnh tranh cũng cĩ chiều hướng gia tăng nhằm mục đich cuối cùng là tạo ra một dịch vụ tốt nhất cho bệnh nhân và thu về lợi nhuận cho bệnh viện. Để làm được điều này thì bệnh viện phải cĩ một đội ngũ các y bác sĩ cĩ trình độ tay nghề chuyên mơn cao, đầy nhiệt huyết, gắn bĩ và lao động tích cực cho bệnh viện. Nhưng thực tế cho thấy nguồn nhân lực y tế đang là vấn đề nổi cộm cần được giải quyết. Nổi bật nhất là vấn đề chuyển dịch hay chảy máu chất xám nguồn nhân lực y tế, từ cơng lập ra ngồi cơng lập; người học xong khơng trở về bệnh viện cũ để làm việc đang ngày một gia tăng và phổ biến. Bên cạnh đĩ, nguồn nhân lực y tế đang yếu về chất lượng; các chuyên khoa đào tạo kém thu hút học viên như: Khoa y tế dự phịng, phịng chống HIV/AIDS… Xuất phát từ thực trạng trên, để xây dựng và phát triển một đội ngũ cĩ những người luơn sát cánh cùng nghĩ và cùng làm cho bệnh viện là một vấn đề rất quan trọng. Một trong những vấn đề cần giải quyết trước tiên đĩ là khâu tuyển chọn nhân viên cĩ năng lực, trình độ lành nghề theo đúng hoạch định của bệnh viện cĩ ý nghĩa rất quan trọng nĩ quyết định đến sự tồn tại và phát triển của bệnh viện. Nhận thức được tầm quan trọng của việc tuyển dụng nhân viên trong một bệnh viện em đã quyết định chọn tìm hiểu đề tài “ Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cơng tác tuyển dụng nhân sự tại bệnh viện Từ Dũ” làm khĩa luân tốt nghiệp. 2.MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: 2.1. Mục tiêu tổng quát: Tìm hiểu tổng quát về thực trạng quản trị nguồn nhân lực trong Bệnh viện Từ Dũ. Chủ yếu là hoạt động hoạch định nguồn nhân lực, hoạt động tuyển dụng nhân viên ở bệnh viện để nhằm thu hút nguồn nhân lực với phương châm tìm đúng người, đúng việc, đúng thời điểm. Từ đĩ cĩ một số nhận định và đề xuất ý kiến để nhằm gĩp phần nâng cao chất lượng cơng tác tuyển dụng nhân sự trong Bệnh viên. 2.2. Mục tiêu chuyên biệt: Phân tích, đánh giá thực trạng, tình hình nhân sự và cơng tác tuyển dụng và các chính sách thu hút nhân viên cĩ chất lượng từ bên ngồi bệnh viện Từ Dũ. Từ thực trạng đĩ đưa ra một số giải pháp nâng cao ở khía cạnh trong bệnh viện như:  Nâng cao hoạt động hoạch định nhân sự tại các phịng khoa trong bệnh viện Từ Dũ.  Nâng cao quy trình tuyển dụng tại bệnh viện Từ Dũ.  Nâng cao các chính sách ưu đãi nhân viên tại bệnh viện Từ Dũ. 3.PHẠM VI NGHIÊN CỨU: Do quy mơ nhân sự của bệnh viện đơng về số lượng, đa dạng về chất lượng. Và do quản trị nguồn nhân lực là một hoạt động phong phú và phức tạp. Nên trong điều kiện thời gian và khả năng cĩ hạn, đề tài chỉ đi sâu tìm hiểu hoạt động tuyển dụng nhân sự tại bệnh viện với số liệu thu thập được trong vịng 3 năm từ năm 2006 đến năm 2008. 4. PHƯƠNG PHÁP NGIÊN CỨU: Thu thập tài liệu từ:  Các báo cáo quý, năm của bệnh viện  Các số liệu  Các văn bản của bệnh viện… Xử lý thơng tin đã thu thập bằng các phương pháp:  Phân tích các số liệu cụ thể đã thu thập được  So sánh các số liệu để đưa ra các nhận định và giải pháp CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1. KHÁI NIỆM, VAI TRỊ VÀ Ý NGHĨA CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC. 1.1.1 Các khái niệm a) Quản trị: b) Nguồn nhân lực: c) Quản trị nguồn nhân lực(QTNNL). 1.1.2 Mục tiêu. 1.1.3 Vai trị. Ngày nay quản trị nguồn nhân lực được xem là yếu tố quan trọng nhất trong quản trị một tổ chức, với phong cách quản trị sẽ tạo ra bộ mặt văn hĩa cuả tổ chức, ví dụ như tạo bầu khơng khí thoải mái trong bệnh viện sẽ tác động rất lớn đến yếu tố tâm lý của các nhân viên, quyết định chất lượng của cơng việc của bệnh viện. Ngồi ra:  Cơng tác quản trị nhân sự luơn gắn liền với cơng tác của tất cả các bộ phận trong tổ chức.  Quản trị cịn tác động đến chất lượng và hiệu quả các yếu tố phát triển. Quản trị tốt sẽ nâng cao được chất lượng và hiệu quả các dịch vụ y tế, tạo được cơng bằng trong khám chữa bệnh.  Quản trị cịn là quá trình giải quyết các mâu thuẫn để đạt được mục tiêu. Đĩ là những mâu thuẫn: Giữa yêu cầu của người bệnh trong việc cơng bằng giải quyết khám chữa bệnh cho người nghèo và viện phí. Giữa yêu cầu kỹ thuật cao với sự hạn hẹp của ngân sách nhà nước. Mâu thuẫn ở nội bộ của bệnh viện trong quá trình hoạt động như khoa lâm sàng và cận lâm sàng, giữa khoa lâm sàng và các phịng hậu cần. Mâu thuẫn giữa cơng nghệ cao với khả năng kỹ thuật của cán bộ nhân viên. 1.1.4 Sự cần thiết phải cĩ quản trị nguồn nhân lực trong bệnh viện.  Sự gia tăng chuyên mơn hố ngành y tế cùng với việc triển khai các kỹ thuật y tế tinh vi như : chụp vi tính cắt lớp, cộng hưởng từ, chụp mạch, các trị liệu về gen, về phẫu thuật ghép phủ tạng… đã chuyển bệnh viện thành một tổ chức cĩ tầm cỡ tốn kém.  Sự tốn kém khơng chỉ ở vốn đầu tư mà cịn nguồn lực với trình độ cao, kỹ năng giỏi để sử dụng các thiết bị. Làm thế nào để quản lý và điều hành các hoạt động tốt. Bệnh viện là một hoạt động từ thiện, chỉ cĩ lịng nhân đạo, thương yêu người bệnh. Nhưng ngày nay mơi trường xung quanh bệnh viện đã thay đổi đĩ là cơ chế thị trường đã tác động đến bệnh viện. Nhiều lời than phiền về sự gia tăng chi phí và lịng nhân ái của thầy thuốc. Vì vậy các quốc gia đều chú trọng đến kỹ thuật quản trị bệnh viện. Trọng tâm đặc biệt là chất lượng tồn diện, vì vậy nhiệm vụ cơng tác quản lý bệnh viện khơng chỉ với tài chính mà cịn đối với nhu cầu làm hài lịng người bệnh, thậm chí ngồi phạm vi bệnh viện nhằm mục tiêu chính là chất lượng và cơng bằng phục vụ tốt. 1.2. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC. 1.2.1 Nhĩm chức năng thu hút nguồn nhân lực. 1.2.2 Nhĩm chức năng đào tạo và phát triển. 1.2.3 Nhĩm chức năng duy trì nguồn nhân lực. 1.3. NỘI DUNG CỦA QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC. 1.3.1 Khái niệm tuyển dụng lao động. 1.3.2 Mục tiêu chính của việc tuyển chọn. 1.3.3 Nguồn tuyển dụng. a) Các căn cứ để tìm nguồn tuyển dụng. b)Nguồn ứng viên từ bênh trong tổ chức. c) Nguồn ứng viên bênh ngồi tổ chức. 1.3.4 Quy trình tuyển dụng.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfQuản trị bệnh viện - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nhân sự tại bệnh v_.pdf
Tài liệu liên quan