Quản lý hành chính nhà nước - Một số vấn đề quan tâm

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh: Chánh văn phòng (1) Các phó chánh văn phòng (1,2,3,4,) Các trưởng phòng (1,2,3,4,5,6,.) Các phó trưởng phòng (1,2,3,4,5,6,7,8,. Sở (19-28) Giám đốc sở (1) Các phó Giám đốc sở (1,2,3 .) Các trưởng phòng (1,2,3,4,5,.) Các phó trưởng phòng (1,2,3,4,5,6,7,8,.)

ppt7 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1245 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý hành chính nhà nước - Một số vấn đề quan tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân tích bộ máy hành chính * Chính phủ Chính quyền địa phương Phân tích bộ máy hành chính * Chính phủ Chính phủ gồm có: - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó Thủ tướng; - Các Bộ trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm có: - Các bộ; - Các cơ quan ngang bộ. Quốc hội quyết định thành lập hoặc bãi bỏ các bộ và các cơ quan ngang bộ theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ. Nhận xét? Các cơ quan thuộc chính phủ Phân tích bộ máy hành chính * Tổ chức bộ máy địa phương? Phần cứng Phần mền theo quy định Phần mền tự do Sở, ban ngành; Các tổng công ty; Huyện Xã Phân tích bộ máy hành chính * Nghiên cứu mô hình tổ chức bộ máy nhà nước / hành chính nhà nước Bộ Bộ trưởng (1) Thứ trưởng (1,2,3,4,5…...) Vụ trưởng (1) Các phó vụ trưởng (1,2,3,………) Trưởng phòng (1) Các phó trưởng phòng (1,2,) Các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ (trong nhiều trường hợp giống như cơ cấu của vụ) Giám đốc (1) Các phó giám đốc (1,2,3,…..) Các trưởng phòng (1,2,3,4,5,.) Các phó trưởng phòng (1,2,3,4,5,6,...) Doanh nghiệp nhà nước (trực thuộc bộ) Có bao nhiều vị trí quản lý (chức vụ) thuộc bộ máy hành chính nhà nước trung ương? Phân tích bộ máy hành chính * Cơ quan thuộc chính phủ Về cách thức tổ chức, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan thuộc chính phủ không khác gì so với bộ Có bao nhiêu vị trí quản lý thuộc hệ thống các cơ quan thuộc chính phủ? Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Xu hướng tách khỏi cơ cấu tổ chức bộ máy của bộ; Tách một số đơn vị, còn một số vẫn thuộc bộ Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Cần phải tách khỏi bộ Tách như thế nào? Ai quản lý doanh nghiệp nhà nước Phân tích bộ máy hành chính * Cấp tỉnh Ủy ban Nhân dân tỉnh - Chủ tịch (1) - Các phó chủ tịch (1,2,3,4,) Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh: Chánh văn phòng (1) Các phó chánh văn phòng (1,2,3,4,) Các trưởng phòng (1,2,3,4,5,6,...) Các phó trưởng phòng (1,2,3,4,5,6,7,8,...) Sở (19-28) Giám đốc sở (1) Các phó Giám đốc sở (1,2,3……..) Các trưởng phòng (1,2,3,4,5,...) Các phó trưởng phòng (1,2,3,4,5,6,7,8,...) Đơn vị sự nghiệp thuộc sở Đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Giám đốc (1) Các phó giám đốc (1,2,3,4,5,6,) Các đầu mối Phân tích bộ máy hành chính * Ủy ban Nhân dân huyện Cơ cấu tổ chức bộ máy Ủy ban Nhân dân huyện? Chủ tịch (1); Các phó chủ tịch (1,2,3,) Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Chánh văn phòng (1) Phó chánh văn phòng (1,2,3) Trưởng phòng (1,2,3,4); - Phó phòng (1,2,3,4,) Các phòng chuyên môn (1,2,3,4,5,6,7,): Trưởng phòng Phó phòng chuyên môn (1,2,3,4,5,6,7,8,9) Phân tích bộ máy hành chính * Ủy ban Nhân dân xã Cơ cấu tổ chức bộ máy Ủy ban Nhân dân xã Chủ tịch (1) Phó chủ tịch (1,2) Những ai có thể đảm nhận các vị trí quản lý đó?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptthietketc_1266.ppt