Quản lý hành chính nhà nước - Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu theo bộ phận: sản phẩm, thị trường hay khu vực địa lý,v.v. Ưu điểm: Chất lượng sản phẩm và các loại dịch vụ được trực tiếp quan tâm; Quản lý khách hàng và giải quyết vấn đề; Thúc đẩy làm việc nhóm; Đẩy nhanh đưa ra các quyết định; Gắn kết giữa thực thi và thưởng; Gần với khách hàng hơn; Gia tăng cam kết với bộ phận khi hiểu rõ công việc. Hạn chế: Chi phí điều hành và quản lý cao; Giao tiếp khó hơn do có nhiều cấp quản lý; Mẫu thuẫn giữa các bộ phận.

ppt15 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản lý hành chính nhà nước - Cơ cấu tổ chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giải quyết vấn đề * Cơ cấu tổ chức: Khái niệm hay cách tiếp cận đến “cơ cấu tổ chức- organizational structure”. Các loại cơ cấu tổ chức. Những ưưu điểm, hạn chế của các loại cơ cấu tổ chức. Những nguyên tắc để xác định cơ cấu tổ chức Các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn loại hình cơ cấu tổ chức. Vận dụng vào tổ chức hành chính nhà nước? Giải quyết vấn đề * Cơ cấu tổ chức Là môt khung chính thức hoặc không chính thức các chính sách và quy tắc dựa vào đó tổ chức bố trí quan hệ quyền hạn, giao tiếp; phân bổ quyền và nhiệm vụ Cơ cấu tổ chức xác định cách thức và phạm vi vai trò, quyền và trách nhiệm được ủy quyền, kiểm soát và phổi hợp và cách thức trao đổi thông tin giữa các cấp quản lý. Giải quyết vấn đề * Cơ cấu tổ chức là một hệ thống chính thức của các nhiệm vụ và các quan hệ báo cáo nhằm kiểm soát, phối hợp và động viên nhân viên để họ hợp tác với nhau nhằm đạt mục tiêu tổ chức. Là nhà quản lý, thiết kế tổ chức là tạo ra một cơ cấu tổ chức và văn hóa tổ chức nhằm: Khuyến khích người lao động làm việc chăm chỉ và hỗ trợ họ làm việc việc; Cho phép người lao động và nhón người hợp tác, làm việc với nhau hiệu quả. Giải quyết vấn đề * Các loại cơ cấu tổ chức Functional Organizations Reduces duplication of activities; Encourages technical expertise Creates narrow perspectives; Difficult to coordinate Giải quyết vấn đề * Giải quyết vấn đề * Cơ cấu chức năng theo quá trình trong tổ chức Giải quyết vấn đề * Cơ cấu chức năng: nhóm những giữ những vị trí tương tự; làm các việc tương tự và đòi hỏi kỹ năng giống nhau. Ưu điểm của cơ cấu chức năng: Phối hợp dễ dàng (dễ giao tiếp;đưa ra quyết định nhanh; tạo môi trường học hỏi nhau); Phát triển dễ dàng (dễ giám sát;đánh giá từng loại việc; làm việc nhóm và tạo ra các nấc thang nghề nghiệp); Hạn chế: Phục vụ nhiều sản phẩm ; Nhiều khách hàng; Nhiều khu vực; Khó để phối hợp với các bộ phận. Giải quyết vấn đề * Lựa chọn cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức theo bộ phân Quá trinh làm quyết định tốt hơn; Trách nhiệm báo cáo rõ ràng; Tăng sự phối hợp giữa các bộ phận chức năng; Khó phân bổ nguôn lực tham mưu; Khó giải quyết tính kinh tế khi sử dụng người; Cạnh tranh giữa các bộ phận. Giải quyết vấn đề * Cơ cấu theo bộ phận: sản phẩm, thị trường hay khu vực địa lý,v.v. Mỗi bộ phận bao gồm nhiều nhóm chức năng nhằm phối để tạo ra sản phẩm. Tổ chức theo sản phẩm; Tổ chức theo thị trường; Tổ chức theo vùng địa lý. Khác. Giải quyết vấn đề * Cơ cấu theo bộ phận: sản phẩm, thị trường hay khu vực địa lý,v.v. Ưu điểm: Chất lượng sản phẩm và các loại dịch vụ được trực tiếp quan tâm; Quản lý khách hàng và giải quyết vấn đề; Thúc đẩy làm việc nhóm; Đẩy nhanh đưa ra các quyết định; Gắn kết giữa thực thi và thưởng; Gần với khách hàng hơn; Gia tăng cam kết với bộ phận khi hiểu rõ công việc. Hạn chế: Chi phí điều hành và quản lý cao; Giao tiếp khó hơn do có nhiều cấp quản lý; Mẫu thuẫn giữa các bộ phận. Giải quyết vấn đề * Cơ cấu tổ chức theo ma trận Chuyên gia kỹ thuật được khai thác, sử dụng tốt hơn; Sử dụng nguồn nhân lực tốt hơn; Cân bằng các lợi ích, hạn chế mâu thuẫn. Gia tăng mâu thuẫn quyền lực; Người lao động khó hơn khi có nhiều sếp; Có nhiều cản trở, can thiệp khi quyết định. Giải quyết vấn đề * Giải quyết vấn đề * Giải quyết vấn đề * Giải quyết vấn đề * Cơ cấu ma trận: phân chia cả theo chức năng lẫn từng bộ phận thành một “đầu mối”. Ưu điểm: Thúc đẩy nhanh phát triển sản phẩm; Gia tăng các mối quan hệ; Thúc đẩy đổi mới và sáng tạo; Gia tăng phối hợp; Thú đẩy thay đổi quan hệ trong nhóm; Tính tự chủ cao với công việc. . Hạn chế Gia tăng mâu thuẫn và mơ hồ về vai trò; Gia tăng mức độ căng thẳng công việc; Hạn chế sự phát triển. Giải quyết vấn đề * Cơ cấu tổ chức Là môt khung chính thức hoặc không chính thức các chính sách và quy tắc dựa vào đó tổ chức bố trí quan hệ quyền hạn, giao tiếp; phân bổ quyền và nhiệm vụ Cơ cấu tổ chức xác định cách thức và phạm vi vai trò, quyền và trách nhiệm được ủy quyền, kiểm soát và phổi hợp và cách thức trao đổi thông tin giữa các cấp quản lý.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptcocautc_5296.ppt
Tài liệu liên quan