Phương trình đạo hàm riêng

Tên đề tài : Phương trình đạo hàm riêngCác hiện tượng vật lý trong tự nhiên thường rất phức tạp, nên thường phải mô tả bằng các phương trình đạo hàm riêng. Mỗi loại phương trình đạo hàm riêng thường đòi hỏi các điều kiện biên tương ứng để bài toán có nghiệm, phù hợp với hiện tượng vật lý quan sát. 7.1 PHÂN LOẠI PHƯƠNG TRÌNH ĐẠO HÀM RIÊNG BẬC 2 TUYẾN TÍNH Từ dạng tổng quát: )y,x(gFuyuExuDyuCyxuBxuA22222=+∂∂+∂∂+∂� �+∂∂∂+∂∂ (7.1) Phân loại với chú ý các đạo hàm bậc cao, khi đó (1) được viết lại: )(y,x,u,u,ufyuCyxuBxuAyx22222=∂∂+∂∂∂+∂ ∂ (7.2) Đơn giản (7.2) bằng cách đổi biến số: η = η(x , y) , ξ = ξ(x , y) Đặt: ξ = αx + βy , η = γx + δy Hay: yuuxuxuxuxx∂∂η+ξ∂∂ξ=∂η∂η∂∂+� �ξ∂ξ∂∂=∂∂ Tương tự cho các đạo hàm khác ta được: ηδγδγηξαδβγβδαγξαββα∂∂+++� ��∂∂++++∂∂++uBCAuBCAuBCA)()](22[)(22222= f (7.3) Một cách đơn giản để tìm lời giải của phương trình này, là chọn ξ, η sao cho số hạng thứ nhất và thứ ba trong phương trình (7.3) triệt tiêu: =δ+δγ+γ=β+βα+α0CBA0CBA2222 Ta được dạng đơn giản: η∂ξ∂∂αδ+βγ+βδ+αγu)](BC2A22[ Giả sử: β ≠ 0, δ ≠ 0 ta có: A(α/β)2 + B(α/β) + C = 0, A(γ/δ)2 + B(γ/δ) + C = 0 −−−=δγ−+−=βα⇒ )AC4BB(A21)AC4BB(A2122 KẾT LUẬN: B2 - 4AC > 0 : Phương trình Hyporbol B2 - 4AC < 0 : Phương trình Ellip B2 - 4AC = 0 : Phương trình Parabol Bài Giảng Chuyên Đề Phương Pháp Tính Trang 38 Chú ý: Không phân biệt biến t, x, y, z Khoa Xây Dựng Thủy Lợi Thủy Điện Bộ môn Cơ Sở Kỹ Thuật 7.2 Các bài toán biên thường gặp Trong lĩnh vực kỹ thuật, người ta thường hay gặp các bài toán biên sau: a. Bài toán Dirichlet Tìm hàm u thoả mãn phương trình: a(u,v) = (f,v) trong miền (Ω) và trên biên Γ của (Ω) cho trước giá trị của u uΓ = f(v) Nếu trên biên cho u = 0 thì ta có điều kiện biên Dirichlet thuần nhất. Điều kiện biên Dirichlet được gọi là điều kiện biên cốt yếu (essential boundary conditions). Γ (Ω) b. Bài toán Neumann ã Tìm hàm u thoả mãn phương trình: a(u,v) = (f,v) trong (Ω) và điều kiện biên: )v(fnu=∂∂Γ Nếu f(v) = 0 ta có bài toán Neumann thuần nhất. Để cho bài toán Neumann có nghiệm duy nhất ta phải đặt thêm điều kiện g(1) nào đó. Điều kiện biên Neumann còn gọi là điều kiện biên tự nhiên (natural boundary conditions). c. Bài toán hổn hợp Với bài toán hổn hợp (mixed boundary conditions) là bài toán mà biên Γ của nó gồm hai phần Γo và Γ1. Ví dụ tìm hàm u thoả mãn phương trình: a(u,v) = (f,v) trong (Ω) Với điều kiện biên: Ω Γ1 Γo )v(fnu11=∂∂Γ; uΓo = fo(v) Trong thực tế kỹ thuật, người ta thường hay gặp điều kiện biên hỗn hợp nầy. 7.3 Tư tưởng cơ bản của các phương pháp gần đúng Bài Giảng

pdf6 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 22/08/2013 | Lượt xem: 2624 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương trình đạo hàm riêng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhương trình đạo hàm riêng.pdf
Tài liệu liên quan