Phương pháp luận về soạn thảo các dự án đầu tư

Tìm kiếm cơhội đầu tư - Tiến hành tiếp xúc, thăm dò thị trường trong và ngoài nước - Tiến hành điều tra, khảo sát chọn địa điểm xây dựng cho dự án - Lập báo cáo tiền khả thi - Gửi hồ sơdự án và các văn bản trình đến người có thẩm quyền quyết định đầu tư, các tổ chức cho vay vốn đầu tưvà cơquan thẩm định dự án đầu tư

pdf12 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1134 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp luận về soạn thảo các dự án đầu tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ SOẠN THẢO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ I. C¸c thµnh phÇn cÊu thµnh trong mét dù ¸n ®Çu t 1. Môc tiªu cña dù ¸n - Môc tiªu tríc m¾t - Môc tiªu l©u dµi 2. C¸c kÕt qu¶ cña dù ¸n 3. C¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n 4. C¸c nguån lùc cña dù ¸n II. Chu kú dù ¸n 1. Kh¸i niÖm Chu kú dù ¸n lµ c¸c bíc hoÆc c¸c giai ®o¹n mµ mét dù ¸n ph¶i tr¶i qua, b¾t ®Çu tõ khi dù ¸n míi chØ lµ ý ®å, cho tíi khi dù ¸n ®îc hoµn thµnh 2. Chu kỳ dự án Chuẩn bị đầu tư Thực hiện đầu tư Vận hành 2. Chu kỳ dự án 2.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư - Tìm kiếm cơ hội đầu tư - Tiến hành tiếp xúc, thăm dò thị trường trong và ngoài nước - Tiến hành điều tra, khảo sát chọn địa điểm xây dựng cho dự án - Lập báo cáo tiền khả thi - Gửi hồ sơ dự án và các văn bản trình đến người có thẩm quyền quyết định đầu tư, các tổ chức cho vay vốn đầu tư và cơ quan thẩm định dự án đầu tư 2.2 Giai đoạn thực hiện đầu tư - Xin giao đất và thuê đất - Xin giấy phép xây dựng - Thực hiện đền bù, giải phóng mặt bằng, thực hiện kế hoạch tái định cư và phục hồi, chuẩn bị mặt bằng xây dựng - Thực hiện khảo sát thiết kế xây dựng - Thẩm định phê duyệt thiết kế và tổng dự toán 2.2 Giai đoạn thực hiện đầu tư - Tiến hành thi công và xây lắp - Mua sắm trang thiết bị - Thực hiện chuyển giao công nghệ* - Kiểm tra việc thực hiện các hợp đồng - Kiểm tra chất lượng xây dựng và chất lượng thiết bị, công nghệ - Vận hành thử, nghiệm thu, quyết toán, bàn giao và làm hợp đồng bảo hành 2.3 Giai đoạn vận hành - Nghiệm thu, bàn giao công trình - Thực hiện việc kết thúc, xây dựng công trình - Hướng dẫn sử dụng công trình, vận hành công trình - Bảo hành công trình - Bảo dưỡng công trình - Quyết toán vốn đầu tư - Phê duyệt quyết toán - Thu hồi và hoàn trả vốn đầu tư 4. Mối liên hệ giữa các giai đoạn của chu kỳ dự án - Giai đoạnh chuẩn bị đầu tư: tạo tiền đề cho đầu tư, quyết định thành công hay thất bại ở các giai đoạn sau - Giai đoạn thực hiện đầu tư: sự nghiên cứu để đưa ra những quyết định thận trọng, chính xác vô cùng quan trọng liên quan đến hiệu quả sử dụng vốn đầu tư - Giai đoạn vận hành: chịu tác động của các quá trình trên III. Nghiên cứu cơ hội đầu tư 1. Các loại cơ hội đầu tư 1.1 Cơ hội đầu tư vĩ mô: cơ hội đầu tư cho ngành, địa phương và cho đất nước dựa trên lợi thế so sánh và khai thác lợi thế so sánh 1.2 Cơ hội đầu tư vi mô: cơ hội đầu tư cho từng cơ sở sản xuất kinh doanh AC MC Q P0 P MR D P Đồ thị về thị trường độc quyền Lợi nhuận LATC LMC Q P MR D P*=P0 Đồ thị về thị trường cạnh tranh độc quyền Q*=Q0 III. Nghiên cứu cơ hội đầu tư 2. Các vấn đề cần xem xét khi nghiên cứu cơ hội đầu tư - Vấn đề chính sách pháp luật - Tìm hiểu nhu cầu thị trường - Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh - Khả năng thu hút vốn - Vấn đề lao động - Khả năng thiết bị công nghệ và chuyển giao công nghệ - Vấn đề lợi thế so sánh - Các cơ hội hoặc các phương án khác để lựa chọn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_ii_2_3163.pdf