Phân tích dự án đầu tư - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuế

Ông Phương vừa mua miếng đất (giá 1 tỷ đồng) để xây một khách sạn mini (tổng chi phí xây là 3 tỷ đồng). Ông dự định cho th ê uê trong 3 năm với khoản thu ròng hàng năm là 400 triệu đồng, và sẽ bán khách sạn cùng đất vào cuối năm 3 với giá 5,5 tỷ đồng (trong đó 1 tỷ đồng là tiền bán đất). Ông dùng khấu hao đường thẳng cho khách sạn, với giá trị còn lại là 500 triệu đồng, thời gian khấu hao là 10 năm (lưu ý: đất không khấu hao). Thuế suất cho các khoản lợi tức thông thường, dôi vốn, hụt vốn là 40%. Hãy ước tí h nh CFAT của dự án nà ?

pdf19 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 13/03/2018 | Lượt xem: 361 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích dự án đầu tư - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích dự án sau thuế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 6 ẤTÍNH TOÁN KH U HAO & PHÂN TÍCH DỰ ÁN SAU THUẾ GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH DỰ ÁN ĐẦU TƯ - GS. PHẠM PHỤ NỘI DUNG Giới thiệu về chi phí khấu hao1 ấ ềMô hình kh u hao đ u - SL2 Thuế lợi tức3 Dòng tiền tệ sau thuế CFAT4 - 5 So sánh phương án theo CFAT GIỚI THIỆU VỀ CHI PHÍ KHẤU HAO z Chi phí khấu hao (Depreciation): ấ ề ế- Là một khoản kh u trừ vào ti n thu của DN ề ế ( C ả ấ ) ( ế ấ )Ti n thu = Lợi tức – ác kho n kh u trừ . Thu su t - Chi phí khấu hao trong thời đọan càng lớn thì tiền thuế trong thời đoạn đó càng nhỏ. - Khấu hao để thu lại để hoàn trả lại , nguồn vốn hay phần giá trị bị giảm đi của tài sản. - Không phải là một khoản thực chi. MÔ HÌNH KHẤU HAO ĐỀU STRAIGHT LINE (SL)– z Mang tính truyền thống. ổz Dùng cho tài sản tu i thọ > 1 năm, thời đoạn tính là năm z Chi phí khấu hao hằng năm: D = (P- SV)/N D: CP Khấu hao hằng năm ầ ầP: Giá trị đ u tư ban đ u của tài sản SV: Giá trị còn lại của tài sản N: Số năm tính khấu hao z Giá trị bút toán ở cuối năm x: BVX = P – D.x = P – [(P- SV).x / N] MÔ HÌNH KHẤU HAO ĐỀU STRAIGHT LINE (SL)– Ví dụ: Một tài sản được mua với giá 15trĐ, khấu ềhao đ u trong 12 năm, giá trị còn lại sau 12 năm là 1,5trĐ.Tính Chi phí khấu hao hàng năm và giá trị bút toán của tài sản vào cuối năm 3? Lời giải: Chi phí khấu hao hàng năm của TS: D = (15 – 1,5) / 12 = 1,125 trĐ/năm Giá trị bút toán của TS vào cuối năm 3: BV3 = 15 – 1,125*3 = 11,625 trĐ THUẾ LỢI TỨC z Thuế đánh trên thu nhập hay lợi tức thu được ấtrong hoạt động sản xu t kinh doanh và trên các “khoản dôi vốn” qua chuyển nhượng tài sản. z Thuế = (TI) * (TR) z TI : lợi tức chịu thuế (Taxable Income) z TR : thuế suất (Tax Rate) z TI = [(Tổng doanh thu) – (Chi phí hoạt động kinh doanh) – (Chi phí khấu hao)] + (Lợi tức khác, nếu có) THUẾ LỢI TỨC z Thuế suất thuế lợi tức z Được qui định bởi luật thuế lợi tức (Điều 10) z Ví dụ z Trong năm 2007, công ty du lịch Q có doanh thu 20 triệu VNĐ, tổng chi phí sản xuất và khấu hao là 10 triệu VNĐ. Tính tiền thuế phải đóng cho Nhà Nước. z Theo luật thuế lợi tức của Việt Nam, TR = 50% z TI = 20 triệu – 10 triệu = 10 triệu Thuế = TI * TR = 10 triệu * 0 5 = 5 triệuz , THUẾ LỢI TỨC z Khoản Dôi vốn – Hụt vốn FC: Giá mua ban đầu SP1, SP2, SP3: Giá bán BV: Giá trị bút toán DÒNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ - z Suất thu lợi sau thuế: CFAT z Chuỗi dòng tiền tệ z Trước thuế : CFBT (Cash Flow Before Tax) ếz Sau thu : CFAT (Cash Flow After Tax) z Không vay vốn (100% vốn công ty) z Dòng tiền trước thuế: CFBT = (Doanh thu) – (Chi phí) z Lãi tức chịu thuế: TI = CFBT - (Khấu hao) z Thuế = (TI)*(TR) với TR: Thuế suất z Dòng tiền sau thuế: CFAT = CFBT – (Thuế) DÒNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ - CFAT z Có vay vốn z Dòng tiền trước thuế: CFBT = (Doanh thu) – (Chi phí) z Lãi tức chịu thuế: TI = CFBT – (Khấu hao) – (Tiền trả lãi) z Thuế = (TI)*(TR) với TR: Thuế suất z Dòng tiền sau thuế: CFAT = CFBT – (Thuế) – (Tiền trả lãi) – (Tiền trả vốn) DÒNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ - CFAT Ví dụ: Một công ty đầu tư vào một dây chuyền sản suất sữa chua với chi phí đầu tư ban đầu của thiết bị là 15 trĐ. Sau 5 năm sử dụng, giá trị còn lại là 2trĐ Thu nhập hàng năm là 7 trĐ chi . , phí hàng năm là 1 trĐ. Thuế suất là 50%. Khấu hao đều hàng năm. Giá bán thiết bị sau 5 năm là 3 trĐ. 1. Xác định CFAT nếu 100% vốn của Công ty. 2 Xá đị h CFAT ế 40% ố hủ ở hữ à. c n n u v n c s u v 60% là vốn vay. Lãi suất của vốn vay là 10% và là lãi suất đơn. Phương thức thanh toán là trả đều trong 5 năm cả lãi lẫn vốn. DÒNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ - CFAT 0 1 2 3 4 5 Đầ b đầ 15 1. 100% vốn công ty u tư an u - Giá trị còn lại 2 Giá bán 3 Khoản dôi khấu hao 1 Doanh thu 7 7 7 7 7 Chi phí 1 1 1 1 1 CFBT 6 6 6 6 9 CP khấu hao 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 Lợi tức chịu thuế 3.4 3.4 3.4 3.4 4.4 Thuế 1.7 1.7 1.7 1.7 2.2 CFAT -15 4.3 4.3 4.3 4.3 6.8 DÒNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ - CFAT 2. 40% vốn công ty 0 1 2 3 4 5 Đầu tư ban đầu -6.0 Giá trị còn lại 2.0 Giá bán 3.0 Khoản dôi khấu hao 1.0 Doanh thu 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Chi phí 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 CFBT 6.0 6.0 6.0 6.0 9.0 CP khấu hao 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 CP trả lãi 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 Lợi tức chịu thuế 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 Thuế 1 25 1 25 1 25 1 25 1 75. . . . . CP Trả vốn 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80 CFAT -6.00 2.05 2.05 2.05 2.05 4.55 DÒNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ CFAT - Bài tập: Ô ế ấ ồ ểng Phương vừa mua mi ng đ t (giá 1 tỷ đ ng) đ xây một khách sạn mini (tổng chi phí xây là 3 tỷ đồng). Ông dự đị h h th ê t 3 ă ới kh ả th ò hàn c o u rong n m v o n u r ng ng năm là 400 triệu đồng, và sẽ bán khách sạn cùng đất vào cuối năm 3 với giá 5 5 tỷ đồng (trong đó 1 tỷ đồng là tiền, bán đất). Ông dùng khấu hao đường thẳng cho khách sạn, với giá trị còn lại là 500 triệu đồng, thời gian khấu hao là 10 năm (lưu ý: đất không khấu hao). Thuế suất cho các khoản lợi tức thông thường, dôi vốn, hụt vốn là 40%. Hã ớ í h CFAT ủ d á à ?y ư c t n c a ự n n y DÒNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ CFAT - 0 1 2 3 Đầu tư ban đầu -(1+3) Giá trị còn lại 2 25 . Giá bán 1+4.5 Dôi khấu hao 2 25 . CFBT 0.4 0.4 0.4 CP Khấu hao 0 25 0 25 0 25 . . . Lợi tức chịu thuế 0.15 0.15 2.4 Thuế 0.06 0.06 0.96 CFAT -4 0.34 0.34 4.94 SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ THEO CFAT Số liệu ban đầu Máy tiện A Máy tiện B Chi phí và thu nhập( triệu Đ) Đầu tư ban đầu Chi hí hà ă 10,0 2 2 15,0 4 3 p ng n m Thu nhập hàng năm Giá trị còn lại (ước tính , 5,0 2,0 , 7,0 0,0 thực) Tuổi thọ (năm) 5 10 MARR(%) %5 Phân tích kinh tế sau thuế để lựa chọn PA đầu tư theo AW nếu: Mô hình khấu hao đều SV giả định dùng để tính khấu . hao cho cả 2 PA sau 5 năm là 1,5 trĐ. Thuế suất là 55% cho tất cả các khoản lợi tức thông thường, dôi vốn và hụt vốn. SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ THEO CFAT SV iả đị h dù để tí h khấ h h g n ng n u ao c o cả 2 PA sau 5 năm là 1,5 trĐ Î Giá t ị bút t á ủ A à B à ối r o n c a v v o cu năm thứ 5 là 1,5 trĐ. Î PAA có khoản dôi khấu hao: 2 1 5 = - , 0,5 trĐ. Î PA B có khoản hụt vốn là: 0 1 5 = 1 5 – , - , trĐ DÒNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ - CFAT Phương án A 0 1 2 3 4 5 AW Đầu tư ban đầu -10.0 Giá trị còn lại 1 5 . Giá ước tính thực 2.0 Khoản dôi khấu hao 0.5 Doanh thu 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 Chi phí 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 CFBT 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8. . . . . CP Khấu hao 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 Lợi tức chịu thuế 1.1 1.1 1.1 1.1 1.6 Thuế 0.61 0.61 0.61 0.61 0.88 CFAT -10.0 2.20 2.20 2.20 2.20 3.92 0.2013 DÒNG TIỀN TỆ TRONG PHÂN TÍCH KINH TẾ SAU THUẾ - CFAT Phương án B 0 1 2 . 9 10 AW Đầu tư ban đầu -15.0 Giá trị còn lại 1 5 . Giá ước tính thực 0.0 Khoản hụt vốn -1.5 Doanh thu 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 Chi phí 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 CFBT 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7. . . . . CP Khấu hao 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 Lợi tức chịu thuế 1.4 1.4 1.4 1.4 -0.2 Thuế 0.74 0.74 0.74 0.74 -0.08 CFAT -15.00 1.96 1.96 1.96 1.96 2.78 0.08

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyen_hai_ngan_hachuong_6_9687.pdf