Phân tích các nhãn hàng dầu gội đầu và chiến lược giá

PHÂN TÍCH CÁC NHÃN HÀNG DẦU GỘI ĐẦU VÀ CHIẾN LƯỢC GIÁ Nhãn hàng Sunsilk được bán với giá cả phải chăng,được đánh giá là sản phẩm bình dân dành cho người có thu nhập trung bình . Nhưng với thương hiệu mạnh nên bán rất chạy . Ngoài ra Sunsilk được Unilever tài trợ họat động quảng cáo rầm rộ trên diện rộng với tần suất cao nên đựơc khách hàng nhớ đến như một sản phẩm thân thuộc hàng ngày.

pdf7 trang | Chia sẻ: aloso | Ngày: 29/08/2013 | Lượt xem: 2055 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân tích các nhãn hàng dầu gội đầu và chiến lược giá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÂN TÍCH CÁC NHÃN HÀNG D UẦ G I Đ U VÀ CHI N L C GIÁỘ Ầ Ế ƯỢ Các s n ph m d u g i đ u đang có m t trên th tr ng. ( sunsilk, rejoice,ả ẩ ầ ộ ầ ặ ị ườ panmoline,hazelin…) Sunsilk: Nhãn hàng Sunsilk đ c bán v i giá c ph i chăng,đ c đánh giá là s n ph mượ ớ ả ả ượ ả ẩ bình dân dành cho ng i có thu nh p trung bình . Nh ng v i th ng hi u m nhườ ậ ư ớ ươ ệ ạ nên bán r t ch y . Ngoài ra Sunsilk đ c Unilever tài tr h at đ ng qu ng cáoấ ạ ượ ợ ọ ộ ả r m r trên di n r ng v i t n su t cao nên đ c khách hàng nh đ n nh m tầ ộ ệ ộ ớ ầ ấ ựơ ớ ế ư ộ s n ph m thân thu c hàng ngày.Không nh ng th , các m t hàng đ c đa d ngả ẩ ộ ữ ế ặ ượ ạ hóa m t cách t t nh t (dành cho m i lo i tóc , chi t xúât t thiên nhiên,…).Nhãnộ ố ấ ọ ạ ế ừ hàng Sunsilk đ c phân ph i r ng rãi , tràn ng p t thành th đ n nông thôn, nênượ ố ộ ậ ừ ị ế doanh thu cao.Bao bì phù h p , b t m t ng i tiêu dùng đã giúp cho ng i tiêuợ ắ ắ ườ ườ dùng có th nh n di n rõ s n ph mể ậ ệ ả ẩ Năm 2003 và n a đ u năm 2004, doanh thu c a Sunsilk tăng trung bình 10 % soử ầ ủ v i cùng kỳ năm tr c Các nhãn hi u Sunsilk đ c cá bi t hóa và ph c v nhi uớ ướ ệ ượ ệ ụ ụ ề phân khúc th tr ng khác nhau. ị ườ DOVE: Là m t đ i th c nh tranh c a nhãn hàng Double Rich , ch t l ng c a s nộ ố ủ ạ ủ ấ ượ ủ ả ph m Dove nghiên v d ng tóc, ph c h i cho tóc . Đ c coi là m t s n ph mầ ề ưỡ ụ ồ ượ ộ ả ẩ cao c p dành cho ng i có thu nh p trung bình khá v i m c giá khá cao .ấ ườ ậ ớ ứ P&G Rejoice: Đ c bi t đ n nh nhãn hi u đ u tiên k t h p d u g i và d u x . Nhãnượ ế ế ư ệ ầ ế ợ ầ ộ ầ ả hàng Rejoice là s n ph m có giá r . T ng t nh Sunsilk , qu ng cáo c aả ẩ ẻ ươ ự ư ả ủ Rejoice cũng nói v ph n th k 21 ng i ph n thành công, làm ch cu cề ụ ữ ế ỉ ườ ụ ữ ủ ộ s ng c a b n thân . Ngoài ra còn có nh ng ch ng trình h at đ ng xã h i nh :ố ủ ả ữ ươ ọ ộ ộ ư Qu cô T m ngày nay , Cùng rejoice kh i đ u nh ng hành trình m i ỹ ấ ở ầ ữ ớ Sân ch i l n còn có s góp m t c a m t vài th ng hi u khác nh : Double Rich,ơ ớ ự ặ ủ ộ ươ ệ ư Enchanteur, Palmolive… Doublerich : Là lo i s n ph m chăm sóc tóc kh e đ p. V i m c giá khá cao nênạ ả ẩ ỏ ẹ ớ ứ Double Rich đã đ nh giá là s n ph m cao c p , dành cho ng i có thu nh p trungị ả ẩ ấ ườ ậ bình khá tr lên Tuy nhiên th ph n c a Double Rich không nhi u trên thở ị ầ ủ ề ị tr ng . Cũng có th là nhãn hàng Duoble Rich không có đ tài chính đ c nhườ ể ủ ể ạ tranh th ng hi u so v i các nhãn hàng khác, ho c cũng có th m c đ qu ngươ ệ ớ ặ ể ứ ộ ả cáo ít , không đ u đã làm cho hình nh Double Rich phai nh c ít nhi u trong lòngề ả ạ ề ng i tiêu dùng . Tuy nhiên qu ng cáo đ p và b t m t và khi nh c đ n nhãn hàngườ ả ẹ ắ ắ ắ ế này ng i ta l i nghĩ đ n : “ Duoble Rich n t ng khó phai “ ườ ạ ế ấ ượ Bên c nh đó , xu t hi n trên th tr ng v i các th ng hi u gây đ c n t ngạ ấ ệ ị ườ ớ ươ ệ ượ ấ ượ t t v i ng i tiêu dùng Vi t Nam, công ty TNHH Unza đ a ra 2 dòng s n ph mố ớ ườ ệ ư ả ẩ chuyên bi t dành cho hai phái nam- n : Romano và Enchanteur.Trong đóệ ữ Enchanteur đ c bi t nh là m t s n ph m thiên v mùi h ng dành cho n . Vàượ ế ư ộ ả ẩ ề ươ ữ tr c kướ hi X-Men ra đ i, phân khúc d u g i dành cho nam đ c đ c chi m b iờ ầ ộ ượ ộ ế ở Romano. Là m t trong nh ng nhà s n xu t tiên phong gi i thi u đ n th tr ng m t dòngộ ữ ả ấ ớ ệ ế ị ườ ộ s n ph m chăm sóc c th và s c đ p dành riêng cho phái m nhả ẩ ơ ể ắ ẹ ạ V th tr ng d u g i dành cho nam thì có 2 nhãn hàng n i c m không kém đóề ị ườ ầ ộ ổ ộ chính là X-Men và Clearmen X- Men là 1 s n ph m c a Công ty ICP, ra đ i kho ng 3 năm tr l i đây thìả ẩ ủ ờ ả ở ạ Xmen nhanh chóng tr thành th ng hi u d u g i đ u cho nam chi m 60% thở ươ ệ ầ ộ ầ ế ị ph n .Đánh b i c Romano, Xmen nay đ c coi là m t ông l n trong ngành hàngầ ạ ả ượ ộ ớ đ y ti m năng này ầ ề X-Men thành công nh đã đánh đúng vào phân khúc s n ph mờ ả ẩ chăm sóc c th , mái tóc dành cho nam, đó là m ng th tr ng ti m năng màơ ể ả ị ườ ề Unilever, P&G ch a khai pháư X-Men đã thành công trong th tr ng d u g i,ị ườ ầ ộ không, không ch có đ n gi n th . X-Men còn r t thành công trong c ng đ ngỉ ơ ả ế ấ ộ ồ marketing, n i mà t tr c đ n gi , không có nhi u th ng hi u Vi t Nam đ cơ ừ ướ ế ờ ề ươ ệ ệ ượ cho là thành công Chi n l c phân khúc: ế ượ Công ty c a X-Men áp d ng tri t đ chi n l c phân khúc.Đ n lúc này, hủ ụ ệ ể ế ượ ế ọ không ch có th ng hi u X-Men mà còn hàng lo t “tên tu i” khác. Đây là cáchỉ ươ ệ ạ ổ giúp tăng th ph n, doanh s và quan tr ng h n là che ch n, b o v cũng nhị ầ ố ọ ơ ắ ả ệ ư gi m áp l c cho X-Men.M i th ng hi u nh m đ n m t phân khúc khác nhau,ả ự ỗ ươ ệ ắ ế ộ v i t ng đ i t ng c th . V i ngân sách dành cho ti p th ch 599.000 USDớ ừ ố ượ ụ ể ớ ế ị ỉ trong năm 2006, nh ng X-Men chi m đ c 7% th ph n, x p th 5 trên thư ế ượ ị ầ ế ứ ị tr ng d u g i nói chung và đ ng đ u (h n 60% th ph n) trong phân khúc d uườ ầ ộ ứ ầ ơ ị ầ ầ g i dành cho nam. ộ Clear Men là m t nhánh s n ph m t Clear, đ c bi t đ n nh là d u g i trộ ả ẩ ừ ượ ế ế ư ầ ộ ị gàu dành cho nam gi i. V y s có m t c a Clear Men có “xâm ph m” th ph nớ ậ ự ặ ủ ạ ị ầ c a Clear không? N u Clear Men đ t doanh s A nào đó thì 30% c a A s tủ ế ạ ố ủ ẽ ừ Clear chuy n sang. Nh ng th c t , đ n nay, t l này ch là 15%. Nh v y, 85%ể ư ự ế ế ỉ ệ ỉ ư ậ doanh s còn l i c a Clear Men là do chính n l c phát tri n c a Clear Men.ố ạ ủ ỗ ự ể ủ COAST Xét theo giá đ n v thì Coast chính là d u g i nam r nh t trong b ng,ơ ị ầ ộ ẻ ấ ả tuy v y, trong m t ng i tiêu dùng thì r nh t có th chính là Racing c a Unza.ậ ắ ườ ẻ ấ ể ủ Dù sao thì có th k t lu n, Henkel đã áp d ng chính sách giá r cho Coast.ể ế ậ ụ ẻ V i m c giá này, Coast hoàn toàn có th tung hoành trong v ng qu c d u g iớ ứ ể ươ ố ầ ộ đ u cho nam giá r , vì Racing thì ngoài khuy n mãi, không h qu ng cáo hay cóầ ẻ ế ề ả nh ng đ ng thái th tr ng đáng k nào, Hatrick có n ào h n, nh ng không rữ ộ ị ườ ể ồ ơ ư ẻ m yCoast là m t l a ch n phù h p v i nh ng ng i thu nh p không cao, ho cấ ộ ự ọ ợ ớ ữ ườ ậ ặ không ch đ ng v thu nh p, nh ng n u r quá thì đ i t ng thu nh p khá h nủ ộ ề ậ ư ế ẻ ố ượ ậ ơ s không r t i, “không th hi n đ c đ ng c pẽ ớ ớ ể ệ ượ ẳ ấ Chi n l c giáế ượ D i đây là b ng giá c a m t s d u g i đ u nam:ướ ả ủ ộ ố ầ ộ ầ Giá m t s lo i d u g i nam trên th tr ng (4/2008)ộ ố ạ ầ ộ ị ườ Tên d u g iầ ộ Dung tích chai (ml) Giá (VNĐ) Giá đ n vơ ị (đ ng/ml)ồ X-Men Sport 200 35000 175.00 Coast Original Blue 236 25500 108.05 Romano Pro Series 200 37000 185.00 Romano Classic 200 34500 172.50 CLEARmen Activsport 173 35000 202.31 Hatrick 3-5-2 200 32000 160.00 Racing 200 23700 118.50 * Giá tham kh o t i Maximark và siêu th tr c tuy n Golmart, giá có th khácả ạ ị ự ế ể nhau các đi m bán khác nhau.ở ể * X-Men có 4 nh ng v i các chai có cùng dung tích thì giá b ng nhau. T ng tư ớ ằ ươ ự v i CLEARmen.ớ Giá đ n vơ ị đồng /ml 175 108.05 185 172.5 202.31 160 118.5 0 50 100 150 200 250 Racing Hatrick 3-5-2 CLEARmen Activsport Romano Classic Romano Pro Series Coast Original Blue X-Men Sport D a vào nhu c u đa d ng c a ng i tiêu dùng, các nhà làm th ng hi u ch nự ầ ạ ủ ườ ươ ệ ọ cách c nh tranh b ng vi c chia phân khúc. Phân khúc d u g i tr gàu có Clear,ạ ằ ệ ầ ộ ị Head & Shoulders và n ng v b nh lý h n m t chút là Nizoral .ặ ề ệ ơ ộ Tr c m i nguy đ m t th ph n vào tay X-Men, Romano bu c ph i tìm “vũ khí”ướ ố ể ấ ị ầ ộ ả m i. ớ Cty TNHH Unza đã b t đ u tung ra s n ph m d u g i và s a t m Racing,ắ ầ ả ẩ ầ ộ ữ ắ bán v i giá r h n X-Men. ớ ẻ ơ nh ng đã b ch t vì nh ng lý do :ư ị ế ữ • Bao bì không n t ng, màu b c v i hình nh v n đ ng viên đua xe.ấ ượ ạ ớ ả ậ ộ • Nhà s n xu t g n nh không xây d ng th ng hi u kĩ càng, ch th yả ấ ầ ư ự ươ ệ ỉ ấ gi m giá và t ng kèm.ả ặ • Giá r , đàn ông Vi t Nam nh y c m v giá và đ ng c pẻ ệ ạ ả ề ẳ ấ Còn ICP cũng đ a ra s n ph m Dr.Men nh ng không m y thành công . Do đó ICPư ả ẩ ư ấ quy t đ nh tái đ nh v cho nhãn hàng Dr.Men b ng cách thay đ i bao bì cũng nhế ị ị ị ằ ổ ư slogan :” Đàn ông ph i tr gàu theo cách c a đàn ông” thành “Cu n s ch uả ị ủ ố ạ ư phi n”ề

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhân tích các nhãn hàng dầu gội đầu và chiến lược giá.pdf
Tài liệu liên quan