Phần mềm kế toán - Chương 14: Một số chức năng hỗ trợ công tác quản lí của doanh nghiệp

Biểu đồ doanh thu chi phí • Biểu đồ doanh thu theo sản phẩm • Số dư tài khoản • Số liệu tổng hợp • Tình hình sức khỏe của doanh nghiệp • Phải thu khách hàng • Phải trả nhà cung cấp • Danh sách vật tư hàng hoá theo số lượng tồn

pdf35 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 72 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phần mềm kế toán - Chương 14: Một số chức năng hỗ trợ công tác quản lí của doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 NỘI DUNG 2 31. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG 1.1. HỢP ĐỒNG LÀ GÌ? • Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (thể nhân hay pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật 4 51.2. CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG 1.2.1. HỢP ĐỒNG DÂN SỰ • Hợp đồng dân sự: là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê, vay, mượn, tặng, cho tài sản; làm hoặc không làm một việc, dịch vụ hoặc các thỏa thuận khác nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng. 6 1.2.2. HỢP ĐỒNG KINH TẾ • Hợp đồng kinh tế: là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình 7 1.2.2. HỢP ĐỒNG KINH TẾ 8 1.2.2.1. CẤU TRÚC HỢP ĐỒNG KINH TẾ • Tên và thông tin địa chỉ các bên • Thông điệp nêu rõ sự đồng ý trên thỏa thuận • Nội dung và phạm vi công việc thực hiện/hàng hóa được mua bán • Giá cả, số lượng và quy cách hàng hóa (nếu là hợp đồng mua bán hàng hóa) • Thời điểm và phương thức giao hàng (nếu là hợp đồng mua bán hàng hóa) • Phương thức giải quyết tranh chấp, luật áp dụng và tòa thụ lý nếu có tranh tụng • Bảo mật thông tin • Các điều khoản chung và thời hiệu hợp đồng 9 1.2.2.2. PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG KINH TẾ • Theo thời hạn hợp đồng, có thể chia HĐKT thành các loại sau: HĐKT ngắn hạn: HĐKT dài hạn: • Theo tính kế hoạch của HĐKT, có thể chia HĐKT thành 2 loại: HĐKT theo chỉ tiêu pháp lệnh: HĐKT không theo chỉ tiêu pháp lệnh: • Căn cứ vào tính chất của mối quan hệ: HĐKT mang tính chất đền bù: HĐKT mang tính tổ chức: 10 1.2.2.2. PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG KINH TẾ • Căn cứ vào nội dung cụ thể của các quan hệ kinh tế, có thể chia HĐKT thành các loại sau: Hợp đồng mua bán hàng hóa Hợp đồng bảo hiểm Hợp đồng phân phối, đại lý và trung gian Hợp đồng sở hữu trí tuệ Hợp đồng liên doanh Hợp đồng hàng hải Hợp đồng lao động Các loại hợp đồng dự án xây dựng 11 1.2.2.3. TÁC DỤNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG • HĐKT thể hiện quyền và nghĩa vụ ràng buộc giữa các bên • Tham gia ký kết hợp đồng nghĩa là các chủ thể đã bị ràng buộc về mặt pháp lý. Từ đó, quyền lợi của các chủ thể sẽ được bảo đảm. • Việc tham gia ký kết và tuân thủ nghiêm chỉnh các điều khoản trong HĐKT sẽ tạo uy tín cho Doanh nghiệp trên thị trường. • Người soạn thảo hợp đồng phải dự tính được những rủi ro có thể xảy đến trong tương lai để điều chỉnh các điều khoản cho phù hợp. 12 13 1.3. CÁCH THỨC QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG TRÊN PHẦN MỀM MISA SME.NET 2015 THIẾT LẬP DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG 14 Khai báo hợp đồng mua THIẾT LẬP DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG 15 Khai báo hợp đồng bán (HĐ bán lẻ) THIẾT LẬP DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG 16 Khai báo hợp đồng bán (HĐ bán lẻ) THIẾT LẬP DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG 17 Khai báo hợp đồng bán (HĐ bán lẻ) THIẾT LẬP DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG 18 Khai báo hợp đồng bán (HĐ theo dự án) THIẾT LẬP DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG 19 Khai báo hợp đồng bán (HĐ theo dự án) BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 20 Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng Chọn tham số báo cáo: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 21 Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng Xem báo cáo: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 22 Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng Chọn tham số báo cáo: BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 23 Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng Xem báo cáo: 24 2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 2.1. VAI TRÒ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH • Đối với nhà quản lý • Đối với nhà đầu tư • Đối với người cho vay • Đối với những người được hưởng lương trong doanh nghiệp 25 26 2.2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 2.3. CHỨC NĂNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRÊN PHẦN MỀM • Biểu đồ doanh thu chi phí • Biểu đồ doanh thu theo sản phẩm • Số dư tài khoản • Số liệu tổng hợp • Tình hình sức khỏe của doanh nghiệp • Phải thu khách hàng • Phải trả nhà cung cấp • Danh sách vật tư hàng hoá theo số lượng tồn 27 2.3. CHỨC NĂNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH TRÊN PHẦN MỀM 28 29 3. NGÂN SÁCH 3.1. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 30 Khai báo khoản mục chi phí 3.1. DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 31 Nhập dự toán ngân sách 3.2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH Chọn tham số báo cáo: 32 3.2. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÂN SÁCH Xem và in báo cáo: 33 ĐỊA CHỈ DOWNLOAD TÀI LIỆU • Giáo trình kế toán máy 34 rinhKeToanMay/Doanhnghiep_2015/Giaotrinh/K TM_Ke_toan_DN_SME2015.pdf 35

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong14_motsochucnangquantri_2238.pdf
Tài liệu liên quan