Phần mềm kế toán - Chương 10: Kế toán tiền lương

Bảng chấm công Bảng chấm công làm thêm giờ Phiếu xác nhận sản phẩm và công trình hoàn thành Hợp đồng giao khoán Bảng thanh toán tiền lương Bảng thanh toán tiền thuê ngoài Bảng kê trích nộp các khoản theo lương Bảng thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

pdf35 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 107 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phần mềm kế toán - Chương 10: Kế toán tiền lương, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 NỘI DUNG 2 1. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN Hạch toán chi tiết theo số lượng lao động, thời gian lao động và kết quả lao động. 1 Căn cứ lập bảng tính và thanh toán lương và các khoản trích theo lương: Bảng chấm công, Phiếu làm thêm giờ,Phiếu giao nộp sản phẩm, Hợp đồng giao khoán, Phiếu nghỉ hưởng BHXH, 2 Căn cứ vào Bảng lương để lập Bảng tính và phân bổ tiền lương cùng các khoản trích theo lương 3 3 2. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 4 3. THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN Quy trình xử lý trên phần mềm Sơ đồ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương Hướng dẫn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Xem và in báo cáo liên quan 5 3.1. QUY TRÌNH XỬ LÝ TRÊN PHẦN MỀM 6 3.2. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 7 3.3. HƯỚNG DẪN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH 3.3.3 Nhập chứng từ vào Phần mềm kế toán 3.3.1 Khai báo các danh mục liên quan 8 3.3.2 Các chứng từ đầu vào liên quan 3.3.1. KHAI BÁO CÁC DANH MỤC  Danh mục phòng ban  Danh mục nhân viên  Biểu tính thuế thu nhập  Ký hiệu chấm công 9 KHAI BÁO CƠ CẤU TỔ CHỨC 10 KHAI BÁO DANH MỤC NHÂN VIÊN Mục đích: giúp theo dõi chi tiết đến từng tài khoản lương được hưởng, số tiền đã nhận, số bảo hiểm đã nộp, Khi khai báo: Cần nhập đầy đủ các thông tin như: Mã cán bộ, Tên cán bộ, phòng ban, địa chỉ, chức vụ, phòng ban, mã ngạch lương, 11 KHAI BÁO DANH MỤC NHÂN VIÊN 12 BIỂU TÍNH THUẾ THU NHẬP 13 KHAI BÁO KÝ HIỆU CHẤM CÔNG 14 QUY ĐỊNH LƯƠNG 15 3.3.2. CÁC CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO LIÊN QUAN Bảng chấm công Bảng chấm công làm thêm giờ Phiếu xác nhận sản phẩm và công trình hoàn thành Hợp đồng giao khoán Bảng thanh toán tiền lương Bảng thanh toán tiền thuê ngoài Bảng kê trích nộp các khoản theo lương Bảng thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 16 MỘT SỐ MẪU CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO Bảng chấm công 17 3.3.3. NHẬP CHỨNG TỪ VÀO PHẦN MỀM KẾ TOÁN 18 CHẤM CÔNG 19 CHẤM CÔNG 20 TỔNG HỢP CHẤM CÔNG 21 TỔNG HỢP CHẤM CÔNG 22 LẬP BẢNG LƯƠNG TẠM ỨNG 23 LẬP BẢNG LƯƠNG TẠM ỨNG 24 LẬP BẢNG LƯƠNG THEO BUỔI 25 LẬP BẢNG LƯƠNG THEO BUỔI 26 LẬP BẢNG LƯƠNG CỐ ĐỊNH 27 LẬP BẢNG LƯƠNG CỐ ĐỊNH 28 HẠCH TOÁN CHI PHÍ LƯƠNG 29 TRẢ LƯƠNG 30 THANH TOÁN THUẾ, BẢO HIỂM 31 THANH TOÁN THUẾ, BẢO HIỂM 32 3.4. XEM VÀ IN BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG 33 ĐỊA CHỈ DOWNLOAD TÀI LIỆU • Giáo trình kế toán máy • Phim hướng dẫn nghiệp vụ tiền lương trên phần mềm 34 TrinhKeToanMay/Doanhnghiep_2015/Giaotrinh/ KTM_Ke_toan_DN_SME2015.pdf 2015/FILM/Tien_luong.zip 34

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong10_ketoantienluong_7265.pdf
Tài liệu liên quan