Phần mềm kế toán - Chương 1: Tổng quan về phần mềm kế toán

Khả năng phân quyền sử dụng cho người dùng • Nhật ký sử dụng • Mã hóa dữ liệu sử dụng • Ngăn chặn truy cập từ bên ngoài • Bản sao dự phòng

pdf33 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 61 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phần mềm kế toán - Chương 1: Tổng quan về phần mềm kế toán, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 NỘI DUNG 1. Mục đích môn học kế toán máy 2. Khái niệm PMKT 3. Mô hình hoạt động PMKT 4. Tính ưu việt của PMKT so với kế toán thủ công 5. Lợi ích của việc ứng dụng PMKT 6. Phân loại PMKT 7. Quy định của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn và điều kiện của PMKT 8. Quy định của Bộ Tài chính về hình thức kế toán máy 9. Làm thế nào để đưa PMKT vào ứng dụng 10. Các tiêu chuẩn giúp lựa chọn PMKT tốt nhất 11. Ưu nhược điểm của PMKT trên thị trường 2 1. MỤC ĐÍCH MÔN HỌC KẾ TOÁN MÁY 3 2. KHÁI NIỆM PHẦN MỀM KẾ TOÁN • Là hệ thống các chương trình máy tính • Tự động xử lý thông tin kế toán • Từ khâu: Lập chứng từ gốc Phân loại chứng từ Ghi chép sổ sách Xử lý thông tin chứng từ, sổ sách theo chế độ kế toán • Đến khâu: in sổ kế toán, báo cáo tài chính, kế toán quản trị, thống kê phân tích tài chính khác 4 3. MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG PMKT 5 4. TÍNH ƯU VIỆT CỦA PMKT SO VỚI GHI CHÉP KẾ TOÁN THỦ CÔNG 6 5. LỢI ÍCH CỦA VIỆC ỨNG DỤNG PMKT Đối với doanh nghiệp Đối với cơ quan thuế, kiểm toán • Đối với kế toán viên • Đối với kế toán trưởng • Đối với giám đốc tài chính • Đối với giám đốc điều hành • Dễ dàng trong công tác kiểm tra chứng từ kế toán tại các DN 7 6. PHÂN LOẠI PMKT  Phần mềm đóng gói  Phần mềm đặt hàng 8 6.1. PHẦN MỀM ĐÓNG GÓI 9 6.2. PHẦN MỀM ĐẶT HÀNG 10 7. QUY ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA PMKT 1. Tiêu chuẩn của PMKT 2. Điều kiện của PMKT 3. Điều kiện áp dụng PMKT 11 7.1. TIÊU CHUẨN CỦA PMKT • Tuân thủ các quy định về kế toán • Có khả năng nâng cấp, sửa đổi, bổ sung phù hợp với những thay đổi của chế độ kế toán, chính sách tài chính, không ảnh hưởng đến dữ liệu đã có • Tự động xử lý, đảm bảo chính xác • Đảm bảo tính bảo mật, an toàn dữ liệu 12 7.2. ĐIỀU KIỆN CỦA PMKT • Trước khi đưa vào sử dụng phải được đặt tên, thuyết minh rõ xuất xứ, tính năng kỹ thuật, mức độ đạt tiêu chuẩn • Có tài liệu hướng dẫn cụ thể kèm theo • Bảo hành trong thời gian do hai bên thỏa thuận, ít nhất phải hoàn thành công việc kế toán của 1 năm tài chính 13 7.3. ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG PMKT • Đảm bảo điều kiện kỹ thuật • Đảm bảo điều kiện về con người và tổ chức bộ máy kế toán • Đảm bảo tính thống nhất trong công tác kế toán 14 8. QUY ĐỊNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN MÁY 1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán máy 2. Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán máy 15 8.1. ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA HÌNH THỨC KẾ TOÁN MÁY • Công việc kế toán thực hiện theo một chương trình PMKT trên máy vi tính • Thiết kế theo nguyên tắc của 1 trong 4 hình thức kế toán hoặc kết hợp • PMKT thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có loại sổ của hình thức kế toán đó 16 8.2 TRÌNH TỰ GHI SỔ THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN MÁY Chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Phần mềm kế toán • Báo cáo tài chính • Báo cáo kế toán quản trị Sổ kế toán •Sổ tổng hợp •Sổ chi tiết 17 9. LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐƯA PMKT VÀO ỨNG DỤNG 18 10. CÁC TIÊU CHUẨN GIÚP LỰA CHỌN PMKT TỐT NHẤT 1. Nguồn gốc xuất xứ 2. Các vấn đề liên quan đến người sử dụng 3. Các chức năng liên quan tới hoạt động kinh doanh 4. Những vấn đề cần quan tâm trong công tác triển khai và kỹ thuật 5. Khả năng hỗ trợ thích hợp cho các cải tiến trong tương lai 6. Các yếu tố về bảo mật 19 10.1. NGUỒN GỐC XUẤT XỨ • Nên chọn phần mềm có thương hiệu, xuất xứ rõ ràng, sẽ có ích trong quá trình sử dụng, nâng cấp và bảo trì sản phẩm 20 10.2. CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG • Các khoản chi phí đầu tư liên quan • Tính dễ sử dụng: dễ học và sử dụng, giao diện đơn giản, thân thiện • Khả năng cảnh báo: cảnh báo người sử dụng các lỗi có thể phát sinh do lập dữ liệu sai • Tài liệu dành cho người sử dụng • Bản địa hóa 21 10.3. CÁC CHỨC NĂNG LIÊN QUAN TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH • Khả năng thích ứng với quy trình hoạt động của phần mềm • Khả năng phân tích tài chính và báo cáo 22 10.4. VẤN ĐỀ CẦN QUAN TÂM TRONG CÔNG TÁC TRIỂN KHAI VÀ KỸ THUẬT • Thời gian và sự dễ dàng trong triển khai • Khả năng tùy biến theo yêu cầu của khách hàng • Thiết kế và cấu trúc của phần mềm • Lỗi lập trình 23 10.5. KHẢ NĂNG HỖ TRỢ THÍCH HỢP CHO CÁC CẢI TIẾN TRONG TƯƠNG LAI • Khả năng phát triển • Thiết kế phân hệ và khả năng nâng cấp • Khả năng kết nối với các phần mềm khác 24 10.6. CÁC YẾU TỐ BẢO MẬT • Khả năng phân quyền sử dụng cho người dùng • Nhật ký sử dụng • Mã hóa dữ liệu sử dụng • Ngăn chặn truy cập từ bên ngoài • Bản sao dự phòng 25 11. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA PMKT TRÊN THỊ TRƯỜNG 1. Ưu nhược điểm PMKT nước ngoài 1. Ưu nhược điểm PMKT trong nước 1. Giới thiệu PMKT MISA SME.NET 2015 26 11.1. ƯU NHƯỢC ĐIỂM PMKT NƯỚC NGOÀI  Chất lượng tốt  Chuyên nghiệp  Công nghệ hiện đại  Giá thành cao  Bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật gặp nhiều khó khăn  Vấn đề địa phương hóa Ưu điểm Nhược điểm  Một số PMKT nước ngoài: MYOB, QuickBooks, Peach Tree, Sage AccPac, 27 11.2. ƯU NHƯỢC ĐIỂM PMKT TRONG NƯỚC  Giá thành thấp  Bảo hành, bảo trì nhanh chóng  Phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam  Công nghệ thường lạc hậu hơn so với các phần mềm nước ngoài Ưu điểm Nhược điểm  Một số nhà cung cấp phần mềm trong nước: MISA, EFFECT, FAST, BRAVO, 28 11.3. GIỚI THIỆU PMKT MISA SME.NET 2015 • Phần mềm đóng gói, mang tính phổ biến • Giải pháp kế toán cho DN vừa và nhỏ • Đơn giản, dễ sử dụng, giao diện hình ảnh thân thiện • 15 phân hệ ứng với các phần hành kế toán • Nhiều gói sản phẩm khác nhau đáp ứng tối đa nhu cầu DN 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO • Thông tư 103/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 24/11/2005 hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán • “Những vấn đề quan trọng khi đánh giá phần mềm kế toán và ERP tại Việt Nam” của Mekong Capital Ltd, soạn thảo từ ngày 24/02/2004 • Website: 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO Website của các công ty PMKT • • • • • • • • • • 31 ĐỊA CHỈ DOWNLOAD TÀI LIỆU • Giáo trình kế toán máy 32 rinhKeToanMay/Doanhnghiep_2015/Giaotrinh/K TM_Ke_toan_DN_SME2015.pdf 33

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong1_tongquanphanmemketoan_4214.pdf
Tài liệu liên quan