Những yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày

Văn bản của cấp uỷ từ TƯ đến cơ sở và chi bộ hoặc đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng uỷ cơ sở ghi tên cơ quan ban hành văn bản như sau: BCH Đảng bộ huyện, quận, BTV huyện uỷ, quận uỷ, đảng uỷ … và đảng bộ cấp trên trực tiếp

ppt65 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 03/10/2014 | Lượt xem: 1251 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những yêu cầu về thể thức và kỹ thuật trình bày, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * Những yêu cầu về thể thức & kỹ thuật trình bày 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * I. CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẮT BUỘC 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 1. Tiêu đề “Đảng cộng sản Việt Nam ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 2. Tên cơ quan ban hành văn bản a. Văn bản ĐH đảng các cấp ghi tên cơ quan ban hành văn bản là ĐHĐ cấp đó; ghi rõ ĐH đại biểu hay ĐH toàn thể đảng viên lần thứ mấy hoặc thời gian của nhiệm kỳ. Văn bản do đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu ban hành thì ghi tên cơ quan ban hành là đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu. 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ… * ĐOÀN CHỦ TỊCH * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH … LẦN THỨ… * ĐOÀN CHỦ TỊCH * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN … LẦN THỨ… * ĐOÀN THƯ KÝ * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ XÃ …. NHIỆM KỲ… * BAN THẨM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 2) Tên cơ quan ban hành văn bản b. Văn bản của cấp uỷ từ TƯ đến cơ sở và chi bộ hoặc đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng uỷ cơ sở ghi tên cơ quan ban hành văn bản như sau: 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * - BCH TƯ Đảng, BCT, Ban Bí thư BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * - BCH Đảng bộ tỉnh, TP, ĐB trực thuộc TƯ, BTV tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ TỈNH UỶ * THÀNH UỶ * ĐẢNG UỶ * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * - BCH Đảng bộ huyện, quận, BTV huyện uỷ, quận uỷ, đảng uỷ … và đảng bộ cấp trên trực tiếp ĐẢNG BỘ QUẬN UỶ * ĐẢNG BỘ HUYỆN UỶ * ĐẢNG BỘ ĐẢNG UỶ * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * - BCH Đảng bộ cơ sở, quận, BTV đảng uỷ cơ sở ghi chung: đảng uỷ … và đảng bộ cấp trên trực tiếp ĐẢNG BỘ ĐẢNG UỶ * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * - Đảng bộ uỷ bộ phận trực thuộc đảng uỷ cơ sở ghi: đảng uỷ bộ phận … và đảng bộ cơ sở cấp trên trực tiếp ĐẢNG BỘ VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ĐẢNG UỶ NHÀ KHÁCH 37 HÙNG VƯƠNG * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * - Chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận ghi: chi bộ … và đảng bộ cấp trên trực tiếp ĐẢNG BỘ HUYỆN HÀM THUẬN BẮC CHI BỘ XÃ ĐA MY * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * - Chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đảng uỷ bộ phận ghi: chi bộ … và đảng bộ cấp trên trực tiếp ĐẢNG BỘ XÃ TIỀN THUỶ CHI BỘ XÓM PHONG THẮNG * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 2) Tên cơ quan ban hành văn bản c. Văn bản của tổ chức, cơ quan đảng được lập theo quyết định của cấp uỷ (ban tham mưu giúp việc, đảng đoàn, BCS đảng, ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng hoạt động có thời hạn của cấp uỷ) ghi tên cơ quan ban hành văn bản và tên cấp uỷ mà cơ quan đó trực thuộc. 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * - Ban tham mưu giúp việc TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * - Ban tham mưu giúp việc TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * - Đảng đoàn, BCS đảng thuộc TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG ĐOÀN HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * - Đảng đoàn, BCS đảng thuộc TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN CÁN SỰ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * Ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng trực thuộc TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG 6(2) * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * Ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng trực thuộc TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG TIỂU BAN TỔ CHỨC PHỤC VỤ ĐẠI HỘI X * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * Ban chỉ đạo, tiểu ban, hội đồng trực thuộc TƯ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * Ban tham mưu giúp việc cấp uỷ tỉnh, TP thuộc TƯ TỈNH UỶ … BAN DÂN VẬN * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * Ban tham mưu giúp việc cấp uỷ tỉnh, TP thuộc TƯ TỈNH UỶ … VĂN PHÒNG * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * - Đảng đoàn, BCS đảng thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ TỈNH UỶ … ĐẢNG ĐOÀN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * - Đảng đoàn, BCS đảng thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ TỈNH UỶ … BAN CÁN SỰ ĐẢNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * - Tiểu ban, BCĐ, HĐ hoạt động có thời hạn thuộc tỉnh uỷ, thành uỷ TỈNH UỶ … TIỂU BAN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ LẦN THỨ… * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * - Ban tham mưu giúp việc cấp uỷ huyện, quận, thị, thành phố thuộc tỉnh HUYỆN UỶ … BAN TUYÊN GIÁO * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * - Liên cơ quan: ghi tên các cơ quan – cơ quan chủ trì trước BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC – VĂN PHÒNG * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 2. Tên cơ quan Viết theo quyết định thành lập Chỉ đề một cấp chủ quản Trình bày nhấn mạnh CQBH Không viết tắt Bên dưới có dấu * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 3. Số & ký hiệu a. Số văn bản là số thứ tự được ghi liên tục từ 01 cho mỗi loại văn bản của cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra, ban tham mưu giúp việc cấp uỷ, đảng uỷ, BCS đảng thuộc cấp uỷ ban hành trong một nhiệm kỳ của cấp uỷ đó. Nhiệm kỳ cấp uỷ được tính từ ngày liền kề sau ngày bế mạc đại hội đảng bộ lần này đến hết ngày bế mạc đại hội đảng bộ lần kế tiếp. 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * Văn bản liên cơ quan ban hành ghi số văn bản theo cùng loại của cơ quan chủ trì. Dùng số Ả rập 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * b. Ký hiệu văn bản gồm viết tắt tên loại văn bản + tên cơ quan ban hành. Có thể viết tắt “Trung ương” là “TW” Giữa số ký hiệu: - Giữa tên loại và tên cơ quan: / 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN KHOA GIÁO * Số 127-QĐ/BKGTW 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * TỈNH UỶ CÀ MAU VĂN PHÒNG * Số 127-HD/VPTU 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * HUYỆN UỶ … VĂN PHÒNG * Số 150-CV/VPHU 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 4. Địa danh, ngày tháng Địa điểm ban hành văn bản Cấp TƯ, tỉnh, TPTW: tên TP hoặc thị xã tỉnh lỵ đặt trụ sở. Cấp huyện: ghi cấp huyện đó. Cấp cơ sở: ghi cấp cơ sở đó. 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * - TP Hồ chí Minh - Thành phố Huế - Quận 9 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * b) Ngày, tháng, năm ban hành văn bản Là ngày ký chớnh thức văn bản đú. Ngày dưới 10 và thỏng dưới 3 thờm số 0. Ghi đủ ngày… thỏng … năm … Đỳng chớnh tả Dựng dấu phẩy để ngắt 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 5. a1-Tên loại/ a2- Nơi đề gửi; b- Trích yếu 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 5a1. Tên loại Tên loại không ghi kèm tác giả: QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy định … 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 5a1. Tên loại Tên loại ghi kèm tác giả: KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN UỶ Về …………………. 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 5a1. Tên loại Công văn: Số 124-CV/VPTU V/v quyết toán kinh phí … 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 5) a2- Nơi đề gửi Yếu tố của công văn Phiếu gửi; giấy mời… Tờ trình?!!! Bắt đầu bằng – Kính gửi: … Ghi trực tiếp rõ ràng một địa chỉ 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 5) a2- Nơi đề gửi ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CƠ QUAN CHỦ QUẢN CƠ QUAN BAN HÀNH Số: …CV/VTCQ …, ngày …tháng … năm 2005 Kính gửi:……….. 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 5) a2- Nơi đề gửi CƠ QUAN CHỦ QUẢN CƠ QUAN BAN HÀNH Số: …-TTr/VTCQ …, ngày …tháng … năm 2005 TỜ TRÌNH Về việc……………… Kính gửi: ……………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 5) b- Trích yếu Trích yếu nội dung của VB là một câu ngắn gọn hoặc một cụm từ, phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của VB. 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 5) c- Trích yếu Thông thường bắt đầu bằng “Về việc…” Trình bày riêng một dòng bên dưới tên loại VB có tên loại hoặc SKH công văn 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 6. Nội dung văn bản Nội dung VB là thành phần chủ yếu của một VB, trong đó, các quy định được đặt ra; các vấn đề, sự việc được trình bày. 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 6) c- Bố cục nội dung văn bản Văn điều khoản (Điều lệ; Quyết định; Nghị quyết*; Quy chế; ...) Văn nghị luận (Văn xuôi pháp luật) 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * Bố cục “văn điều khoản” Phần I. Chương I. Mục I. Điều 1. (Khoản) 1. (Điểm) a) (Tiết) - Có tiêu đề Có/không tiêu đề Không tiêu đề 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * Bố cục “văn nghị luận” Phần I. Chương I. (Mục) I. 1. a) - + * Có tiêu đề Có/không tiêu đề Không tiêu đề 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * Những cách đánh thứ tự khác Phần I. Chương I. (Mục) I. 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.1.1. ….. Có tiêu đề Có/không tiêu đề Không tiêu đề 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 7. Thẩm quyền ký Thể thức đề ký Chức vụ người ký Chữ ký, họ và tên 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * a- Thể thức đề ký Thay mặt: T/M Trực tiếp (ban tham mưu g/v) Ký thay: K/T Thừa lệnh: T/L (không K/T) Quyền: Q. 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * b- Chức vụ người ký Ghi đúng chức vụ được bầu hoặc bổ nhiệm c- Chữ ký, họ và tên Ký rõ ràng Bằng bút mực màu sẫm (trừ đỏ) 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * c - Con dấu Đóng đúng dấu Ngay ngắn Đúng màu mực dấu Trùm lên chữ ký (1/3) 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * 8. Nơi nhận Để báo cáo Để thực hiện Để phối hợp Lưu: VT (01); ĐVST (01) 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * II. Thành phần thể thức bổ sung Dấu khẩn Dấu mật Chỉ dẫn phạm vi phổ biến, dự thảo, tài liệu hội nghị 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * III. Bản sao & Thể thức bản sao 1. Các loại bản sao - Sao y bản chính - Bản trích sao - Bản sao lục 2. Các hình thức sao - Sao thông thường - Sao photocopy 3. Thể thức BS và cách trình bày 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * IV. KỸ THUẬT TRÌNH BÀY 1. KHỔ GIẤY, LOẠI GIẤY 2. VỰNG TRỠNH BÀY 3. SỐ TRANG (GIỮA VTB TRỜN 10MM) 4. PHỤ LỤC 5. FONT, CỠ, KIỂU CHỮ (UNICODE TCVN 6909:2001) 6. TRƯỜNG HỢP KHỤNG ỎP DỤNG 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * Đặt lề: trên/dưới: 25 trái: 35 phải: 15 Mặt sau: trái/phải ngược lại 23/02/2005 DrLuuKiemThanh/HVHCQG-VP * Mẫu 3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptthethucvbd_1048.ppt