Những căn bệnh cố hữu của PC

Những căn bệnh cố hữu của PC Đột nhiên tập tin của bạn chứa những số liệu lạ hoặc modem làm việc không bình thường. Trong nhiều trường hợp có thể tự xác định được nguyên nhân và có giải phap thích hợá p Máy tính không làm việc có thể do các đầu cắm không chặt, các tập tin đan chéo nhau hoặc nặng hơn, không thể khôi phục lại những tập tin quan trọng. Tuy ai cũng biết rằng những điều đó không thể tránh khỏi, nhưng người ta vẫn ngỡ ngàng khi chúng xảy ra. Bản thân máy tính có thể đưa ra thông tin giúp tìm ra manh mối. Dưới đây trình bày những tình huống và cách khắc phục. Khi đĩa cứng không khởi động được Thông thường do mất thông tin trong CMOS, hỏng master khởi động record (mang thông tin về ổ đĩa và vị trí các phân vùng của nó) hoặc do phần mềm (đặc biệt là các TSR). Máy tính có thể cho bạn biết được điều gì xảy ra Khi bật máy, bước đầu tiên phải qua là POST (Power-on self-test: tự kiểm tra). Nếu POST phát hiện ra lỗi, loa sẽ phát ra tiếng bíp không bình thường (khác với tiếng chuẩn bạn nghe được khi hệ thống khởi động) và một mã số được đưa ra màn hình (Thường với thông báo ngắn gọn). Nói chung, các số từ 100 cho biết là bo mạch hệ thống có vấn đề, từ 200 là có lổi trong bộ nhớ, từ 300 - do bàn phím, từ 600 do ổ đĩa, từ 700 - liên quan đến bộ đồng xử lý (coprocessor), từ 900 đến 1200 - gì đó xảy ra với các cổng song song và nối tiếp, và các số 400, 500, 2400 hoặc 2500 cho ta biết sự cố trong bộ điều hợp video. Cũng có thể nhận được thông báo "Parity check" (kiểm tra chẵn/lẻ), nghĩa là chip bộ nhớ nào đó bị hỏng. Biết được nguyên nhân, nhiều khi chỉ cắm lại dây nối là máy lại làm việc bình thường, nhưng có trường hợp nghiêm trọng hơn. Vận hành lại Setup Có thể nhận được thông báo "Battery Failure" hoặc "CMOS Failure". CMOS là bộ nhớ đặc biệt, được nuôi bằng pin. Khi hết pin, cần phải thay thế và đặt lại thông tin cho CMOS. Ngay cả khi pin còn tốt, vẫn có thể mất thông tin trong bộ nhớ này và bạn phải đặt lại cấu hình của máy. Thường bấm tổ hợp phím Ctrl + Alt + Esc tại dòng lệnh hoặc bấm Esc khi đang khởi động để gọi trình Setup của PC. Sau bước POST, máy sẽ tìm cách khởi động Đầu tiên thử khởi động từ ổ A, sau đó xét đến ổ C (thứ tự này phụ thuộc vào dữ liệu cấu hình trong CMOS - ND). Nếu không khởi động được, máy sẽ đưa ra thông báo. Đây là dấu hiệu trục trặc liên quan đến ổ đĩa. Sự cố do màn hình hoặc video card nếu bạn không thấy gì trên màn hình. Trước hết hãy kiểm tra màn hình có được căm đúæ ng vào máy không. Kiểm tra độ sáng và độ tương phản. POST sẽ phát ra tiếng bip nếu phát hiện thấy video card bị hư, nhưng không có cách gì để kiểm tra màn hình cả. Nếu không nghe thấy gì cả, hãy mượn màn hình khác vào thay thế và thử khởi động lại máy. Device Driver và các TSR cũng có thể là nguyên nhân Nếu bạn đang dùng MS-DOS 6.x, hãy khởi động sạch (clean boot), bằng cách bấm F5 khi nhìn thấy thông báo "Starting MS-DOS" hoặc khởi động từ đĩa mềm. Hãy loại bỏ các driver và TSR trong CONFIG.SYS cũng như trong AUTOEXEC.BAT, sau đó khởi động lại máy. Nếu thành công, hãy lần lượt đưa trở lại các driver trên, khởi động lại, cho đến khi xác định được nguyên nhân do driver hoặc TSR nào. Khi không khởi động được từ ổ C, hãy kiểm tra xem ổ đĩa có dùng được không. Hãy khởi động từ ổ A, chuyển sang ổ C, dùng lệnh DIR để xem các thư mục và tập tin. Nếu xem được, nghĩa là vấn đề ở trình khởi động. Hãy chạy ScanDisk hoặc trình sửa đĩa (disk-repair) để chữa boot record. Lỗi "Invalid Drive Specification" khi chuyển sang ổ C là khá nghiêm trọng. Hãy khởi động lại máy, gọi trình Setup để đặt lại cấu hình cho đĩa cứng. Nếu dùng phần mềm phân hoạch đĩa đặc biệt, hãy đảm bảo là có mệnh đề nạp thích ứng trong CONFIG.SYS. Nếu vẫn không được, master boot record có thể bị hỏng. Dùng ScanDisk hoặc trình tương tự để sửa chữa. Biện pháp cuối cùng là

pdf3 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 16/04/2013 | Lượt xem: 1478 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những căn bệnh cố hữu của PC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIETBOOK Trang 1 Nhûäng cùn bïånh cöë hûäu cuãa PC Àöåt nhiïn têåp tin cuãa baån chûáa nhûäng söë liïåu laå hoùåc modem laâm viïåc khöng bònh thûúâng. Trong nhiïìu trûúâng húåp coá thïí tûå xaác àõnh àûúåc nguyïn nhên vaâ coá giaãi phaáp thñch húåp Maáy tñnh khöng laâm viïåc coá thïí do caác àêìu cùæm khöng chùåt, caác têåp tin àan cheáo nhau hoùåc nùång hún, khöng thïí khöi phuåc laåi nhûäng têåp tin quan troång. Tuy ai cuäng biïët rùçng nhûäng àiïìu àoá khöng thïí traánh khoãi, nhûng ngûúâi ta vêîn ngúä ngaâng khi chuáng xaãy ra. Baãn thên maáy tñnh coá thïí àûa ra thöng tin giuáp tòm ra manh möëi. Dûúái àêy trònh baây nhûäng tònh huöëng vaâ caách khùæc phuåc. Khi àôa cûáng khöng khúãi àöång àûúåc Thöng thûúâng do mêët thöng tin trong CMOS, hoãng master khúãi àöång record (mang thöng tin vïì öí àôa vaâ võ trñ caác phên vuâng cuãa noá) hoùåc do phêìn mïìm (àùåc biïåt laâ caác TSR). Maáy tñnh coá thïí cho baån biïët àûúåc àiïìu gò xaãy ra Khi bêåt maáy, bûúác àêìu tiïn phaãi qua laâ POST (Power-on self-test: tûå kiïím tra). Nïëu POST phaát hiïån ra löîi, loa seä phaát ra tiïëng bñp khöng bònh thûúâng (khaác vúái tiïëng chuêín baån nghe àûúåc khi hïå thöëng khúãi àöång) vaâ möåt maä söë àûúåc àûa ra maân hònh (Thûúâng vúái thöng baáo ngùæn goån). Noái chung, caác söë tûâ 100 cho biïët laâ bo maåch hïå thöëng coá vêën àïì, tûâ 200 laâ coá löíi trong böå nhúá, tûâ 300 - do baân phñm, tûâ 600 do öí àôa, tûâ 700 - liïn quan àïën böå àöìng xûã lyá (coprocessor), tûâ 900 àïën 1200 - gò àoá xaãy ra vúái caác cöíng song song vaâ nöëi tiïëp, vaâ caác söë 400, 500, 2400 hoùåc 2500 cho ta biïët sûå cöë trong böå àiïìu húåp video. Cuäng coá thïí nhêån àûúåc thöng baáo "Parity check" (kiïím tra chùén/leã), nghôa laâ chip böå nhúá naâo àoá bõ hoãng. Biïët àûúåc nguyïn nhên, nhiïìu khi chó cùæm laåi dêy nöëi laâ maáy laåi laâm viïåc bònh thûúâng, nhûng coá trûúâng húåp nghiïm troång hún. Vêån haânh laåi Setup Coá thïí nhêån àûúåc thöng baáo "Battery Failure" hoùåc "CMOS Failure". CMOS laâ böå nhúá àùåc biïåt, àûúåc nuöi bùçng pin. Khi hïët pin, cêìn phaãi thay thïë vaâ àùåt laåi thöng tin cho CMOS. Ngay caã khi pin coân töët, vêîn coá thïí mêët thöng tin trong böå nhúá naây vaâ baån phaãi àùåt laåi cêëu hònh cuãa maáy. Thûúâng bêëm töí húåp phñm Ctrl + Alt + Esc taåi doâng lïånh hoùåc bêëm Esc khi àang khúãi àöång àïí goåi trònh Setup cuãa PC. Sau bûúác POST, maáy seä tòm caách khúãi àöång Àêìu tiïn thûã khúãi àöång tûâ öí A, sau àoá xeát àïën öí C (thûá tûå naây phuå thuöåc vaâo dûä liïåu cêëu hònh trong CMOS - ND). Nïëu khöng khúãi àöång àûúåc, maáy seä àûa ra thöng baáo. Àêy laâ dêëu hiïåu truåc trùåc liïn quan àïën öí àôa. Sûå cöë do maân hònh hoùåc video card nïëu baån khöng thêëy gò trïn maân hònh. Trûúác hïët haäy kiïím tra maân hònh coá àûúåc cùæm àuáng vaâo maáy khöng. Kiïím tra àöå saáng vaâ àöå tûúng phaãn. POST seä phaát ra tiïëng bip nïëu phaát hiïån thêëy video card bõ hû, nhûng khöng coá caách gò àïí kiïím tra maân hònh caã. Nïëu khöng nghe thêëy gò caã, haäy mûúån maân hònh khaác vaâo thay thïë vaâ thûã khúãi àöång laåi maáy. Device Driver vaâ caác TSR cuäng coá thïí laâ nguyïn nhên Nïëu baån àang duâng MS-DOS 6.x, haäy khúãi àöång saåch (clean boot), bùçng caách bêëm F5 khi nhòn thêëy thöng baáo "Starting MS-DOS" hoùåc khúãi àöång tûâ àôa mïìm. Haäy loaåi boã caác driver vaâ TSR trong CONFIG.SYS cuäng nhû trong AUTOEXEC.BAT, sau àoá khúãi àöång laåi maáy. Nïëu thaânh cöng, haäy lêìn lûúåt àûa trúã laåi caác driver trïn, khúãi àöång laåi, cho àïën khi xaác àõnh àûúåc nguyïn nhên do driver hoùåc TSR naâo. Khi khöng khúãi àöång àûúåc tûâ öí C, haäy kiïím tra xem öí àôa coá duâng àûúåc khöng. Haäy khúãi àöång tûâ öí A, chuyïín sang öí C, duâng lïånh DIR àïí xem caác thû muåc vaâ têåp tin. Nïëu xem àûúåc, nghôa laâ vêën àïì úã trònh khúãi àöång. Haäy chaåy ScanDisk hoùåc trònh sûãa àôa (disk-repair) àïí chûäa boot record. Löîi "Invalid Drive Specification" khi chuyïín sang öí C laâ khaá nghiïm troång. Haäy khúãi àöång laåi maáy, goåi trònh Setup àïí àùåt laåi cêëu hònh cho àôa cûáng. Nïëu duâng phêìn mïìm phên hoaåch àôa àùåc biïåt, haäy àaãm baão laâ coá mïånh àïì naåp thñch ûáng trong CONFIG.SYS. Nïëu vêîn khöng àûúåc, master boot record coá thïí bõ hoãng. Duâng ScanDisk hoùåc trònh tûúng tûå àïí sûãa chûäa. Biïån phaáp cuöëi cuâng laâ VIETBOOK Trang 2 thûåc hiïån FDISK vúái khoáa chuyïín /MBR àïí thay master boot record bùçng phiïn baãn töët hún. Nïëu vêîn khöng àûúåc, coá thïí do bo maåch Haäy múâi chuyïn gia kyä thuêåt àïën hoùåc àûa maáy ài sûãa chûäa. Khi caác têåp tin àan cheáo nhau. Têåp tin cuãa baån coá thïí chûáa dûä liïåu lêëy tûâ têåp tin khaác hoùåc coá nhûäng kyá tûå laå. Àoá laâ trûúâng húåp cross - link giûäa caác têåp tin: 2 têåp tin cuâng troã túái caác liïn cung giöëng nhau. DOS sûã duång moác xñch cêëp phaát caác liïn cung cuãa möîi têåp tin. Khi chuáng àan cheáo nhau, möåt têåp tin bùæt àêìu tûâ caác liïn cung cuãa mònh, sau àoá chuyïín sang caác liïn cung cuãa têåp tin khaác. Nhûäng liïn cung cuöëi bõ "mêët", bõ thaáo khoãi moác xñch cêëp phaát. Khi phaát hiïån têåp tin cuãa mònh chûáa söë liïåu laå úã cuöëi, haäy nhanh choáng thoaát khoãi ûáng duång, nhûng khöng àûúåc ghi ra àôa. Coá thïí duâng ScanDisk hoùåc CHKDSK àïí phaát hiïån caác trûúâng húåp àan cheáo nhau. Thöng thûúâng, möåt têåp tin khöng hïì hêën gò, coân têåp tin kia tham chiïëu àïën möåt phêìn cuãa noá. Phuå thuöåc vaâo kiïíu cuå thïí, coá thïí khöi phuåc laåi phêìn bõ mêët úã mûác àöå naâo àoá. Nïëu baån àang duâng MS-DOS 6.2, haäy thûåc hiïån ScanDisk. Ghi cheáp laåi tïn caác têåp tin, vò sau àoá phaãi xem xeát laåi àïí xaác àõnh têåp tin naâo coân nguyïn veån, têåp tin naâo cêìn cûáu chûäa. ScanDisk coân chuyïín caác liïn cung bõ thêët laåc (nhûäng àoaån xñch bõ thaáo rúâi) thaânh caác têåp tin, àûa chuáng vaâo thû muåc göëc dûúái caác tïn FILEOOOO.CHK, FILEOOO1.CHK)... Trong trûúâng húåp khöng coá MS-DOS 6.2, coá thïí duâng CHKDSK àïí khöi phuåc têåp tin coá möëi liïn kïët cheáo. Trònh naây khöng chûäa àûúåc caác têåp tin nhû vêåy, nhûng xaác àõnh àûúåc àuáng àöëi tûúång vaâ chuyïín caác àún võ cêëp phaát bõ thêët laåc thaânh caác têåp tin. Trûúác hïët, cuäng chaåy CHKDK àïí xaác àõnh tïn caác têåp tin bõ àan kïët cheáo. Tiïëp theo, taåo baãn sao caác têåp tin naây dûúái tïn khaác (DOS vêîn sao cheáp àûúåc nhûäng têåp tin nhû vêåy). Xoáa boã 2 têåp tin ban àêìu àïí sûãa laåi moác xñch cêëp phaát trong baãng FAT. Cuöëi cuâng, thûåc hiïån CHKDSK /F àïí biïën àöíi caác liïn cung thêët laåc thaânh caác têåp tin. Chuá yá rùçng, trong trûúâng húåp baån duâng UNDELETE cuãa DOS úã chïë àöå Delete Sentry, trûúác hïët haäy gúä phêìn TSR (thûúâng truá) cuãa noá, sau àoá múái xoáa caác têåp tin àan kïët cheáo (duâng lïånh UNDELETE /UNLOAD), vò Delete Sentry ngùn khöng cho xoáa boã caác têåp tin nhû vêåy. Nïëu caã 2 têåp tin thuöåc loaåi EXE (hoùåc COM), haäy khöi phuåc têåp tin hoãng tûâ baãn sao lûu trïn àôa mïìm. Chaåy caác têåp tin chûúng trònh bõ àan kïët coá thïí laâm hoãng àôa hoùåc gêy ra hêåu quaã khöng lûúâng trûúác àûúåc. Nhúá rùçng, möåt têåp tin bõ hoãng, coân têåp tin kia vêîn bònh thûúâng. Chùæc chùæn nhêët laâ khöi phuåc hoùåc caâi àùåt laåi caã hai, vò khöng biïët têåp tin naâo coân nguyïn veån. Sau àoá cêìn xoáa boã caác têåp tin CHK khoãi thû muåc göëc. Trong trûúâng húåp caác têåp tin cheáo chûáa dûä liïåu, coá thïí khöi phuåc laåi möåt phêìn cuãa têåp tin hoãng. Haäy naåp caác têåp tin naây vaâo ûáng duång taåo ra chuáng, xaác àõnh têåp tin naâo bõ hoãng, xoáa boã phêìn bõ hoãng àïën hïët têåp tin. Têåp tin vùn baãn coá cú höåi khöi phuåc cao nhêët. Chuá yá rùçng, dûä liïåu bõ mêët coân töìn taåi dûúái daång caác liïn cung bõ thêët laåc maâ baån coá thïí duâng CHKDSK /F àïí chuyïín thaânh têåp tin. Sau khi boã phêìn bõ hoãng, haäy tòm têåp tin FILE0000.CHK (àuáng hún: tòm caác têåp tin CHK - ND) trong thû muåc göëc àïí lêëy laåi nhûäng gò àaä mêët (sau àoá daán vaâo cuöëi têåp tin bõ hoãng). Khi àôa lûu dûå phoâng bõ hoãng Nïëu khöng khöi phuåc àûúåc têåp tin trïn àôa cûáng, phaãi duâng àïën baãn lûu dûå phoâng (backup) trïn àôa mïìm. Nhûng àôa dûå phoâng cuäng hoãng nöët thò sao? Trònh sao lûu MSBACKUP.EXE cho DOS cuãa Microsoft coá möåt söë vêën àïì liïn quan àïën chûác nùng Restore. Haäng khöng khuyïën khñch vaâ höí trúå chaåy trònh naây trong Windows. Vêën àïì cuäng xaãy ra khi khúãi àöång MSBACKUP.EXE tûâ menu cuãa trònh thûá ba (third - party) khaác. Trong caã 2 trûúâng húåp, haäy vïì dêëu nhùæc DOS vaâ goä vaâo lïånh MSBACKUP. MSBACKUP coá thïí khöng laâm viïåc àûúåc nïëu baån khöi phuåc têåp tin trong hïå àiïìu haânh thuöåc phiïn baãn khaác vúái phiïn baãn duâng khi sao lûu. Baån nhêån àûúåc thöng baáo "Cannot read volume information from diskete" hoùåc "Cannot determine diskette type". Cêìn thiïët lêåp laåi têåp tin danh muåc (catalog) trûúác khi khöi phuåc caác têåp tin. Tûâ menu Catalog, choån Rebuild, sau àoá choån öí àôa duâng cho caác àôa dûå phoâng (catalog coá trong àôa cuöëi cuâng). Thiïët lêåp laåi xong, naåp catalog vaâ tiïëp tuåc khöi phuåc. Nïëu trong böå àôa dûå phoâng coá àôa hoãng, vêîn coá thïí khöi phuåc laåi caác têåp tin dûåa trïn phêìn coân laåi. MSBACKUP seä boã qua vuâng bõ hoãng trïn àôa dûå phoâng nïëu baån duâng caác maä sûãa sai (error - correction codes) khi sao lûu (trong höåp thoaåi Options). MSBACKUP ghi caác maä sûãa sai ra àôa lûu, àiïìu naây giuáp cho VIETBOOK Trang 3 Restore khöi phuåc laåi dûä liïåu, ngay caã khi àôa bõ hoãng. Nïëu baån sûãa baãn backup taåo trong phiïn baãn trûúác DOS 6.0, bùçng lïånh RESTORE, coá thïí tiïëp tuåc duâng caác àôa coân laåi kïë tiïëp àôa bõ hoãng. Khi gùåp àôa hoãng, haäy bêëm Ctrl + C àïí ra khoãi RESTORE. Lùæp àôa tiïëp theo vaâ thûåc hiïån laåi RESTORE. Baån seä nhêån àûúåc thöng baáo "WARNING ! Diskette is out of sequence. Replace diskette or continue if OK". Bêëm phñm bêët kyâ vaâ quaá trònh laåi tiïëp tuåc. Baån coá thïí àùåt tuây choån Verify vïì traång thaái on trong höåp thoaåi Options cuãa MSBACKUP. Seä töën thïm thúâi gian kiïím tra dûä liïåu, nhûng kïët quaã àaãm baão hún. Khi àoá MSBACKUP seä àoåc laåi tûâng têåp tin lûu vaâ so saánh vúái baãn trïn àôa cûáng. Khi gùåp löíi coá thïí sûãa ngay àûúåc. Nïëu àôa hoãng, trònh seä tòm caách ghi vaâi lêìn. Trong trûúâng húåp khöng thaânh, noá seä yïu cêìu baån àöíi àôa àïí quaá trònh tiïëp tuåc. Caác thiïët bõ ngoaåi vi Khi caác thiïët bõ nhû video card, maân hònh, modem, sound card, scanner khöng laâm viïåc, trûúác hïët phaãi xem chuáng coá àûúåc cùæm àuáng vaâo maáy khöng. Tiïëp theo, haäy àaãm baão rùçng caác device driver hoùåc chûúng trònh maâ thiïët bõ cêìn túái àûúåc naåp trong CONFIG.SYS hoùåc AUTOEXEC.BAT. Chuá yá theo doäi caác thöng baáo àûa ra khi khúãi àöång maáy. Haäy àùåt caác lïånh PAUSE vaâo AUTOEXEC.BAT àïí caác thöng baáo khöng bõ àêíy khoãi maân hònh. Vêën àïì cuãa sound card vaâ scanner coá thïí laâ do xung àöåt trong vuâng böå nhúá trïn (upper - memory), khi DOS hoùåc trònh naâo khaác ghi vaâo vuâng nhúá maâ caác thiïët bõ naây sûã duång. Haäy kiïím tra trong taâi liïåu laâ àõa chó böå nhúá naâo maâ card sûã duång, thûã khúãi àöång khi khöng coá thiïët bõ àoá vaâ driver tûúng ûáng àïí xaác àõnh vuâng nhúá àoá coá bõ àuång chaåm hay khöng. Nïëu bõ, haäy traánh duâng vuâng nhúá àoá. Duâng EMM386.EXE vúái khoáa chuyïín /X= trong CONFIG.SYS. Têët caã caác loaåi maáy PC àïìu àûa thöng baáo ra maân hònh trong thúâi gian khúãi àöång. Nïëu khöng nhêån àûúåc gò, haäy thûã chónh laåi àöå saáng vaâ àöå tûúng phaãn cuãa maân hònh. Vêîn chûa àûúåc? Haäy lêëy maân hònh khaác thay thïë vaâ khúãi àöång laåi maáy àïí kiïím tra. Trong trûúâng húåp maân hònh vêîn tröëng, chùæc laâ do video card (bûúác POST seä phaát ra tiïëng bñp khöng bònh thûúâng nïëu card truåc trùåc. Nïëu baån khöng nghe thêëy gò, coá leä nguyïn nhên úã monitor). Khi cêìn lùæp laåi phêìn cûáng hay àiïìu chónh, haäy tùæt maáy thay vò bêëm Ctrl + Alt + Del hoùåc nuát Reset. Caã khúãi àöång noáng lêîn khúãi àöång laånh àïìu khöng reset laåi caác adapter trïn card. Tùæt maáy, àïí khoaãng 10 giêy sau thò motherboard múái saåc hïët àiïån tñch, àôa cûáng múái ngûâng quay vaâ card ngoaåi vi múái àûúåc reset laåi. Bùçng sûác cuãa mònh Khöng cêìn phaãi coá taâi thaám tûã thò múái coá thïí giaãi quyïët àûúåc nhûäng cùn bïånh cuãa PC. Chó cêìn chuá yá möåt chuát àïën nhûäng tñn hiïåu vaâ dêëu hiïåu cuãa maáy laâ baån coá thïí tûå laâm lêëy viïåc coân laåi bùçng chñnh àöi tay vaâ trñ oác cuãa mònh.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNhững căn bệnh cố hữu của PC.pdf
Tài liệu liên quan