Nhiệm vụ của cảm biến

Miền đo hay khoảng đo của cảm biến là miền giới hạn bởi giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của đại lượng cần đo, mà cảm biến có thể phân biệt được trong khi vẫn đảm bảo độ tuyến tính yêu cầu

pdf14 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 16/07/2013 | Lượt xem: 1309 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nhiệm vụ của cảm biến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhi m v c a c m bi nệ ụ ủ ả ế - Ti p nh n các tín hi u vào(trong ngành ế ậ ệ c khí th ng là tín hi u c , nhi t…) ơ ườ ệ ơ ệ - Chuy n đ i các tín hi u đó thành các ể ổ ệ đ i l ng v t lý khác (th ng là tín hi u ạ ượ ậ ườ ệ đi n) ệ - Truy n cho m ch đi u khi n (b ph n ề ạ ề ể ộ ậ x lí tín hi u).ử ệ BIEÁN ÑOÅI ÑAÏI LÖÔÏNG X LÍ Ử THÔNG TIN Đ i l ng ạ ượ v t lýậ Đi n năngệ Tín hi u đi n c a ệ ệ ủ đ i l ng v t lýạ ượ ậ C N Ầ PHÁT HI NỆ TÍN HI U C N TRUY NỆ Ầ Ề B C M BI NỘ Ả Ế B X LÝỘ Ử Đi n năngệ 2.4- C M BI NẢ Ế • 1. Các thông s đ c tr ng c a ố ặ ư ủ c m bi n.ả ế • 2. C u t o c m bi nấ ạ ả ế • 3. Phân lo i c m bi nạ ả ế • 4. Các lo i c m bi n thông d ng.ạ ả ế ụ .. 1- Các thông s đ c tr ng ố ặ ư c a c m bi nủ ả ế • Mi n đo.ề • Đ phân gi i.ộ ả • Đ chính xác và đ chính xác l p.ộ ộ ặ • Đ tuy n tính.ộ ế • T c đ đáp ng c a ố ộ ứ ủ c m bi nả ế Mi n đoề Mi n đo hay kho ng đo c a c m ề ả ủ ả bi n là mi n gi i h n b i giá tr c c đ i ế ề ớ ạ ở ị ự ạ và giá tr c c ti u c a đ i l ng c n đo, ị ự ể ủ ạ ượ ầ mà c m bi n có th phân bi t đ c ả ế ể ệ ượ trong khi v n đ m b o đ tuy n tính yêu ẫ ả ả ộ ế c u .ầ Ví d : Mi n đo c a c m bi n nhi t đ .ụ ề ủ ả ế ệ ộ Mieàn ño cuûa caûm bieán töø : -10º  +200º -10 º-250º t1 t2 t3 +200 º t4 +500 º Nhieät ñoä t Doø ng ñieä n Boä chuyeån ñoåi nhieät ñoä coù ñaàu ra laø doøng ñieän tyû leä vôùi nhieät ñoä A B Đ phân gi iộ ả + Giá tr đ phân gi i đ i v i m i c m ị ộ ả ố ớ ỗ ả bi n là s thay đ i l n nh t c a gía tr đo mà ế ự ổ ớ ấ ủ ị không làm giá tr đ u ra c a c m bi n thay đ i.ị ầ ủ ả ế ổ + Nói cách khác là giá tr đ c đo có th ị ượ ể thay đ i b ng đ l n c a đ phân gi i mà ổ ằ ộ ớ ủ ộ ả không làm thay đ i giá tr đ u ra c a c m bi n.ổ ị ầ ủ ả ế Ví d : Đ phân gi i c a c m bi n nhi t đ ụ ộ ả ủ ả ế ệ ộ s .ố Ño ä p h a â n g ia û i c u û a c a ûm b ie á n n h ie ä t ñ o ä s o á Ñaàu ra laø soá böôùc töông öùng vôùi nhieät ñoä 5,25º 5,50º Nhieät ñoä 2 1 6 5 Ñoä phaân giaûi =+/- 0,25º Đ chính xác – đ chính xác l pộ ộ ặ Ñoä chính xaùc cuûa caûm bieán ñöôïc hieåu nhö ñoä nhaïy cuûa caûm bieán vaø ñöôïc ñònh nghóa laø söï thay ñoåi nhoû nhaát cuûa ñaïi löôïng caàn ño theå hieän ôû ñaàu ra cuûa caûm bieán (khaùi nieäm naøy ít duøng). Ñoä chính xaùc laëp laïi laøø mieàn giaù trò ñaàu ra coù theå nhaän ñöôïc khi caûm bieán ño cuøng moät giaù trò ñaàu vaøo nhieàu laàn (khaùi nieäm naøy thöôøng duøng). Đ tuy n tínhộ ế Boä chuyeån ñoåi laøø lyù töôûng khi maø ñaàu ra tuyeán tính chính xaùc vôùi ñaïi löôïng ño. Thöïc teá khoâng coù ñaàu ño naøo hoaøn haûo nhö theá .  Ñoä tuyeán tính thöôøng ñöa ra vôùi moät daûi giaù trò +/-cho caùc tín hieäu ñaàu ra cuûa caûm bieán Sai soá veà ñoä tuyeán tính khoâng phaûi treân toaøn boä mieàn ño, coù theå caûi thieän baèng caùch chia tæ leä trung taâm cuûa mieàn ño. (Hình)  Caùc caûm bieán luoân coù ñoä sai soá veà khoâng tuyeán tính. Ñoä phi tuyeán cuûa caûm bieán aùp löïc Ñaàu ra thöïc teá cuûa caûm bieán Ñieåm xa nhaát Ñieän aùp Ñöôøng thaúng lyù töôûng Aùp löïc ½ V Mieàn ño T c đ đáp ng c a ố ộ ứ ủ c m bi nả ế  Toác ñoä ñaùp öùng cuûa caûm bieán cho bieát tín hieäu ra coù theo kòp söï thay ñoåi cuûa ñaïi löôïng ñöôïc ño hay khoâng.  Caûm bieán ñaùp öùng caøng nhanh caøng toát, ñieàu naøy raát quan troïng ñoái vôùi caùc thieát bò chuyeån ñoåi toác ñoä cao nhö roâboât, maùy coâng cuï ñieàu khieån soá.  Caûm bieán phaûi ñöôïc choïn löïa phuø hôïp vôùi ñaëc tính ñoäng löïc hoïc cuûa töøng heä thoáng. 2- C U T O C M Ấ Ạ Ả BI NẾ Boä phaän nhaän tín hieäu Boä phaän bieán ñoåi tín hieäu Tieáp ñieåm thöôøng môû 3- PHÂN LO I C M Ạ Ả BI NẾ Tín hi u ệ t ng ươ tự Nhieät ñoä2500 20 mA Thôøi gian Tín hi u ệ ON/OFF 0 1 Tín hi u ệ SỐ Goùc quay 000 001 010 011 1.Phaân loaïi theo tín hieäu ra: coù 3 daïng tín hieäu ra: - Tín hieäu ON / OFF - Tín hieäu töông töï - Tín hieäu soá

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNhiệm vụ của cảm biến.pdf
Tài liệu liên quan