Nguyên lý kế toán

Đối tượng tổng quát: Là tài sản thuộc quyền quản lý và sử dụng của một chủ thế nhất định, cũng như sự vận động và thay đổi của tài sản trong quá trình hoạt động của chủ thể đó. a. Đối tượng cụ thể: - Tài sản gồm những gì? - Tài sản do đâu mà có? - Tài sản vận động như thế nào?

pdf151 trang | Chia sẻ: tlsuongmuoi | Ngày: 06/10/2014 | Lượt xem: 1207 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nguyên lý kế toán, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hau, giuùp cho vieäc QL taøi saûn cuûa DN vöøa mang tính chaát toaøn dieän vöøa cuï theå vaø saâu saéc. Nhân xét: 59 117 1. Keát caáu baûng caân ñoái taøi khoaûn: goàm coù 5 coät 2. Nguoàn soá lieäu ñeå laäp: Caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ phaûn aùnh treân caùc taøi khoaûn maø ñaõ ñöôïc toång hôïp vaøo cuoái kyø ñeå xaùc ñònh soá dö. BAÛNG CAÂN ÑOÁI SOÁ PHAÙT SINH 118 TAØI SAÛN Soá tieàn NGUOÀN VOÁN Soá tieàn Loaïi A : Taøi saûn ngaén haïn 300.000 Loaïi A Nôï phaûi traû 200.000 1. Tieàn maët 100.000 1. Vay ngaén haïn 120.000 2. Nguyeân vaät lieäu 200.000 2. Phaûi traû NB 80.000 Loaïi B : Taøi saûn daøi haïn 700.000 Loaïi B Voán CSH 800.000 1. TSCÑ höõu hình 700.000 1. NV kinh doanh 800.000 Toång coäng TS: 1.000.000 Toång coäng NV: 1.000.000 Ví duï: Taïi moät DN coù caùc taøi lieäu nhö sau: BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Ngaøy 31/12/2005 60 119  Trong thaùng 1/06 coù phaùt sinh caùc nghieäp vuï nhö sau: 1) Vay ngaén haïn NH traû nôï cho ngöôøi baùn 80.000 2) Nhaäp kho NVL chöa traû tieàn cho ngöôøi baùn 100.000 3) Traû nôï vay ngaén haïn baèng tieàn maët 60.000 4) Nhaø nöôùc caáp moät taøi saûn coá ñònh trò giaù 600.000  Yeâu caàu: • Môû vaø ghi soá dö ñaàu kyø caùc taøi khoaûn.Laäp ñònh khoaûn vaø phaûn aùnh vaøo sô ñoà taøi khoaûn chöõ T. Laäp BCÑKT vaøo cuoái kyø KT ñoù. 120 1.640.0001.640.000840.000840.0001.000.0001.000.000Toång 1.400.000600.000x800.000x411NVKD6 100.000x100.00080.00080.000x331PTNB5 140.000x80.00060.000120.000x311Vay NH4 1.300.000x600.000X700.000211TSCÑ3 300.000x100.000X200.000152NVL2 40.00060.000xX100.000111TM1 CoùNôïCoùNôïCoùNôï SDCKSPSTKSDÑK Soá hieäu Teân TKStt BAÛÛNG CAÂN Â ÑOÁÁI SOÁÁ PHAÙÙT SINH 61 121  Khi laäp BCÑSPS caàn phaûi ñaûm baûo 3 cặp caân ñoái sau: Toång soá dö Nôï ÑK = Toång soá dö Coù ÑK • Toång soá PS Nôï trong kyø = Toång soá PS Coù trong kyø • Toång soá dö Nôï CK = Toång soá dö Coù CK Nhận xét: 122 Nhaèm ñaûm baûo ñöôïc tính chính xaùc, caân ñoái trong vieäc ghi cheùp caùc taøi khoaûn. BCÑTK ngoaøi taùc duïng duøng ñeå ñoái chieáu, noù coøn ñöôïc xem nhö laø moät baùo caùo phaûn aûnh quaù trình vaän ñoäng, thay ñoåi cuûa caùc ñoái töôïng keá toaùn trong doanh nghieäp cuûa töøng kyø. Tác dụng của bảng cân đối SPS: 62 123 1.640.000Toång coäng NV: 1.640.000Toång coäng TS: 1.400.0001. NV kinh doanh1.300.0001. TSCÑ höõu hình 1.400.000Loaïi B Voán CSH 1.300.000Loaïi B : Taøi saûn daøi haïn 100.0002. Phaûi traû NB300.0002. Nguyeân vaät lieäu 140.0001. Vay ngaén haïn40.0001. Tieàn maët 240.000Loaïi A Nôï phaûi traû340.000Loaïi A : Taøi saûn ngaén haïn Soá tieànNGUOÀN VOÁNSoá tieànTAØI SAÛN BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Ngaøy 31/1/2007 124 Phân loại theo nội dung kinh tế TK Tài sản . TK Nguồn vốn. TK Doanh thu & thu nhập. TK chi phí. TS ngắn hạn TS dài hạn Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu DT bán hàng & CCDV DT hoạt động tài chính TN hoạt động tài khác CP bán hàng & CCDV CP hoạt động tài chính CP hoạt động tài khác 63 125 Nhöõng taøi khoaûn cô baûn laø nhöõng TK duøng ñeå phaûn aùnh tröïc tieáp tình hình bieán ñoäng cuûa voán saûn xuaát theo caû taøi saûn vaø nguoàn hình thaønh neân taøi saûn. Tài khoản cơ bản TK tài sản. TK nguồn vốn. TK lưỡng tính 126 Nợ TK “Khách hàng nợ” Có SPS taêng SPS giaûm SDÑK SDCK Nợ TK “Khách hàng ứng trước” Có SPS taêng SPS giaûm SDÑK SDCK TK lưỡng tính là TK vừa mang tính chất là TS, vừa mang tính chất là nguồn vốn 64 127 Nợ TK “ nợ người bán” Có SDÑK SDCK Nợ TK “ ứng trước cho người bán” Có SDÑK SDCK 128 Döïa vaøo caùc taøi khoaûn naøy ñeå tính ra giaù trò coøn laïi hay giaù trò thöïc cuûa taøi saûn. Nhoùm naøy bao goàm caùc TK nhö “hao moøn taøi saûn coá ñònh höõu hình, voâ hình vaø thueâ mua”, “döï phoøng phaûi thu khoù ñoøi” … Giaù trò coøn laïi = Nguyeân giaù – Giaù trò hao moøn Giaù trò thöïc cuûa taøi saûn = Giaù trò ghi soå – Giaù trò döï phoøng Nhóm tài khoản điều chỉnh tài sản. 65 129 Nôï TK “HMTSCĐ” Coù soá phaùt sinh taêng soá phaùt sinh giaûm SDÑK SDCK Khi lên bảng cân đối thì chỉ tiêu hao mòn TSCĐ được ghi ở bên TS và ghi số âm Nhóm TK dự phòng hạch toán tương tự 130 Nhóm tài khoản điều chỉnh doanh thu. Dựa vào nhóm TK này để tính doanh thu thuần.TK này bao gồm: chiết khấu thương mại,giảm giá hàng bán,hàng bị trả lại….. DT thuần = DT ghi nhận ban đầu - Các khoản làm giảm DT 66 131 Nôï TK “chiết khấu thương mại” Coù Hạch toán ngược với nguyên tắc hạch toán TK doanh thu. Nhóm TK giảm giá hàng bán, hàng bị trả lại hạch toán tương tự 132  Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn thoáng nhaát ñöôïc saép xeáp caân ñoái giöõa giaù trò taøi saûn vaø nguoàn voán,  Phuø hôïp vôùi caùc baùo caùo taøi chính.  Ñöôïc maõ hoaù, thuaän lôïi cho vieäc haïch toaùn, xöû lyù, thu thaäp thoâng tin.  Caùc TK ñöôïc chia laøm 3 nhoùm lôùn, trong moãi nhoùm laïi ñöôïc chia thaønh töøng loaïi khaùc nhau theo noäi dung kinh teá maø taøi khoaûn phaûn aùnh. Tổng quan về hệ thống tài khoản KT 67 133  Nhoùm caùc taøi khoaûn thuoäc baûng caân ñoái keá toaùn: - Phaûn aùnh taøi saûn: goàm loaïi 1 vaø loaïi 2 - Phaûn aùnh nguoàn voán: goàm loaïi 3 vaø loaïi 4  Nhoùm taøi khoaûn thuoäc baùo caùo xaùc ñònh KQKD: - Phaûn aùnh chi phí: goàm loaïi 6 vaø loaïi 8 - Phaûn aùnh doanh thu vaø thu nhaäp: goàm loaïi 5 vaø loaïi 7 - Taøi khoaûn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh: gồm loaïi 9  Nhoùm taøi khoaûn ngoaøi baûng caân ñoái keá toaùn: loaïi 0. 134 TK loại 1,2,3,4 Lập bảng cân đối kế toán TK loại 5,6,7,8,9 Lập bảng xác định KQKD 68 135 Chöông 4 TÍNH GIAÙ CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG KEÁ TOAÙN 136 Nội dung Ý nghĩa của việc tính giá. Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu. 69 SỰ CẦN THIẾT PHẢI TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN Đối tượng kế toán trong một DN rất đa dạng nên để tổng hợp được tình hình tài sản, tình hình chi phí và kết quả kinh doanh thì tất cả các đối tượng khác nhau đều phải quy ra thước đo chung là thước đo tiền tệ bằng phương pháp tính giá Tính giá là phương pháp kế toán biểu hiện giá trị của đối tượng kế toán bằng tiền phù hợp với các nguyên tắc và quy định được Nhà nước ban hành www.themegallery.com Hoạt động liên tục Giá gốc Nhất quán Mức giá chung thay đổi Yếu cầu quản lý nội bộ của DN Tính giá các đối tượng kế toán Các nguyên tắc và nhân tố ảnh hưởng đến việc tính giá các đối tượng kế toán Thận trọng Khách quan 70 139 TÍNH GIAÙ CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG KEÁ TOAÙN CHUÛ YEÁU Tính giá tài sản mua vào. Tính giá tài sản xuất ra. 140 Tính giá tài sản mua vào Khái niệm. Các bước xác định giá TS mua vào. Tính giá TSCĐ. Tính giá NVL, công cụ dụng cụ,hàng hóa 71 141 Tính giaù caùc taøi saûn mua vaøo phaûi phaûn aùnh ñöôïc giaù ban ñaàu cuûa taøi saûn, nghóa laø taát caû caùc khoaûn chi phí phaùt sinh lieân quan ñeán vieäc hình thaønh taøi saûn, Khái niệm 142 Böôùc 1: xaùc ñònh giaù mua ghi treân hoùa ñôn. Giaù mua coù theå laø toång giaù thanh toaùn bao goàm caû thueá GTGT. Hay giaù chöa coù thueá GTGT. Giaù mua bao goàm caû thueá nhaäp khaåu phaûi noäp (neáu laø haøng nhaäp khaåu). Löu yù: trong tröôøng hôïp ñöôïc höôûng chieát khaáu thöông maïi, giaûm giaù haøng mua, haøng mua traû laïi thì caùc khoaûn naøy ñöôïc tröø khoûi giaù mua taøi saûn. Các bước xác định: 72 143 Böôùc 2: taäp hôïp toaøn boä chi phí phaùt sinh lieân quan ñeán quaù trình thu mua TS. Chi phí thu mua taøi saûn nhö: chi phí vaän chuyeån, boác dôõ, chi phí boä phaän thu mua …. Chi phí naøy caàn phaûi phaân boå cho töøng loaïi taøi saûn theo tieâu thöùc phuø hôïp. 1.2 Các bước xác định giá TS mua vào 144 Böôùc 3: toång hôïp chi phí vaø tính ra giaù ban ñaàu (giaù thöïc teá) cuûa taøi saûn. Giaù thöïc teá taøi saûn = Giaù mua ghi treân hoùa ñôn + Chi phí thu mua taøi saûn - Caùc khoaûn giaûm tröø (neáu coù) Các bước xác định giá TS mua vào 73 Caùc khoaûn giaûm tröø • Giaûm giaù haøng mua : do haøng hoaù keùm phaåm chaát hay khoâng ñuùng theo quy ñònh ghi roõ trong hôïp ñoàng. • Chieát khaáu thöông maïi : laø soá tieàn nhaø cung caáp giaûm cho ngöôøi mua do ngöôøi mua mua haøng vôùi soá löôïng lôùn. Tính giaù taøi saûn coá ñònh A. Khaùi nieäm - Taøi saûn coá ñònh höõu hình: Laø nhöõng taøi saûn coù hình thaùi vaät chaát do doanh nghieäp naém giöõ ñeå söû duïng cho hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh phuø hôïp vôùi tieâu chuaån ghi nhaän TSCÑ höõu hình. 74 147 TSCÑ ñöôïc ñaùnh giaù theo nguyeân giaù (NG). Nguyeân giaù laø toaøn boä caùc chi phí maø DN phaûi boû ra ñeå coù ñöôïc TSCÑ tính ñeán thôøi ñieåm ñöa taøi saûn vaøo traïng thaùi saün saøng söû duïng. Tính giá TSCĐ.  TSCĐ do mua sắm.  TSCĐ do tự XD.  TSCĐ do được biếu tặng,được cấp… 148 Nguyeân giaù TSCÑ Xaùc ñònh nguyeân giaù TSCÑ höõu hình + Giaù mua theo hoùa ñôn + Thueá khoâng hoaøn laïi + CP phaùt sinh tröôùc khi söû duïng Thueá nhaäp khaåu Thueá GTGT tröïc tieáp ☻CP vaän chuyeån, boác dôõ. ☻CP laép ñaët, chaïy thöû. ☻Leä phí tröôùc baï Taøi saûn coá ñònh höõu hình mua saém: - Caùc khoaûn giaûm tröø 75 149 • Mua xe với giá mua chưa thuế là 875 trđ, thuế GTGT 10%, chưa trả tiền người bán. • Chi phí chạy thử là 2 trđ, thuế GTGT 10%. • Do xe không đảm bảo chất lượng như trong hợp đồng nên yêu cầu công ty Z giảm giá 10 trđ đã được chấp thuận. Công ty nộp thuế theo PP khấu trừ NG TSCĐ= 875+2-10=867 150 • Nhập khẩu 10 máy tiện với đơn giá 40trđ/máy, thuế suất thuế nhập khẩu là 20% trả bằng TGNH,thuế GTGT 5%. Chi phí vận chuyển là 500.000 đ/máy, thuế GTGT 10%. DN được người bán cho hưởng chiết khấu thương mại 200.000 đ/máy.Công ty nộp thuế GTGT theo PP trực tiếp. NGTSCĐ = 40 x 10 x 1,05 + 40 x 10 x 1,05 x 0,2 + 0,5 x 10 x 1,1 - 0,2 x 10 507,5 76 • Xây dựng mới Company Logo Nguyên giá = Giá quyết toán công trình khi hoàn thành Chi phí trước khi sử dụng (chi phí bỏ ra thêm sau khi hoàn thành) + • TSCĐ được cấp Nguyên giá = Giá trị trong sổ của đơn vị cấp Chi phí trước khi sử dụng + Nguyên giá = Giá do hội đồng định giá xác định Chi phí trước khi sử dụng + • TSCĐ nhận góp vốn liên doanh hoặc góp cổ phần 77 153  Ngoaøi ra, ñeå phaûn aùnh giaù trò coøn laïi cuûa TSCÑ vaøo nhöõng thôøi ñieåm nhaát ñònh. TSCÑ coøn ñöôïc ñaùnh giaù theo giaù trò coøn laïi Giaù trò coøn laïi = NG - khaáu hao luõy keá 154 Tính giaù NVL, coâng cuï, haøng hoùa Giaù thöïc teá = Giaù mua ghi treân hoùa ñôn + Chi phí thu mua - Caùc khoaûn giaûm tröø (neáu coù) 78 155 Mua NVL là bia tươi nhập kho 1000 L với đơn gía 10.500 đ/lít thuế GTGT 10%, chưa trả tiền người bán. Chi phí vận chuyển là 100.000 đ đã trả bằng tiền mặt. Do mua với khối lượng lớn nên được chiết khấu thương mại 200 đ/lít.Công ty nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ. Gía NK = 10500*1000+100.000 – 200*1000=10.400.000 Đơn giá nhập kho=10400. Giá xuất kho Tùy theo đặc điểm hàng hóa của từng doanh nghiệp, ta có 2 phương pháp quản lý hàng tồn kho: Add Your Text here Phương pháp kê khai thường xuyên Phương pháp kiểm kê định kỳ 79 Là phương pháp theo dõi và phản ánh một cách thường xuyên, liên tục tình hình nhập, xuất, tồn kho của NVL, hàng hóa, thành phẩm trên sổ kế toán sau mỗi lần phát sinh nghiệp vụ nhập hoặc xuất Kê khai thường xuyên Là phương pháp mà trong kỳ kế toán chỉ tổ chức theo dõi các nghiệp vụ nhập vào, cuối kỳ tiến hành kiểm kê hàng tồn và tính giá rồi mới xác định được giá trị hàng đã xuất trong kỳ. Kiểm kê định kỳ Trị giá tồn đầu + trị giá nhập trong kỳ - trị giá xuất trong kỳ = trị giá tồn cuối Trị giá tồn đầu + trị giá nhập trong kỳ - trị giá tồn cuối kỳ (hiện có)= trị giá xuất trong kỳ 158 Tính giá xuất TÍNH THEO GIÁ ĐÍCH DANH BÌNH QUÂN GIA QUYỀN NHẬP SAU XUẤT TRƯỚC NHẬP TRƯỚC XUẤT TRƯỚC CHỈ ĐỊNH LIÊN HOÀN VÀ CUỐI KỲ LIFO FIFO 80 159  Ví duï: taïi moät DN coù taøi lieäu veà moät NVL nhö sau: - Vaät lieäu toàn kho ñaàu thaùng 11 laø 2.000kg. Ñôn giaù 20.000ñ/kg - Ngaøy 2/11 nhaäp kho 3.000kg. Ñôn giaù nhaäp laø 20.020ñ/kg. - Ngaøy 6/11 xuaát kho 1.000kg ñeå söû duïng cho saûn xuaát. - Ngaøy 8/11 nhaäp kho 5.000kg. Ñôn giaù nhaäp laø 20.050ñ/kg. - Ngaøy 11/11 xuaát kho 8.000kg ñeå söû duïng. - Cho bieát trong soá vaät lieäu xuaát ngaøy 6/11 laø cuûa haøng toàn ñaàu kyø, coøn soá vaät lieäu xuaát ngaøy 11/11 bao goàm 1.000kg vaät lieäu toàn kho ñaàu thaùng, 3.000kg vaät lieäu nhaäp vaøo ngaøy 2/11 vaø 4.000kg vaät lieäu nhaäp vaøo ngaøy 8/11. Yeâu caàu: xaùc ñònh giaù trò vaät lieäu xuaát kho theo caùc phöông phaùp neâu treân. 1.000 8.000 6 11 20.000 20.020 20.050 2.000 3.000 5.000 1 2 8 Soá löôïngNgaøyÑôn giaùSoá löôïngNgaøy XUAÁTNHAÄP 81 161 Theo phöông phaùp naøy, trò giaù thöïc teá NVL, coâng cuï, duïng cuï xuaát ra trong kyø ñöôïc tính theo coâng thöùc nhö sau: Giaù thöïc teá haøng xuaát kho = Soá löôïng haøng xuaát kho  Ñôn giaù bình quaân Phương pháp đơn giá bình quân 162 ÑGBQ = Giaù trò thöïc teá toàn ñaàu kyø + Giaù trò thöïc teá nhaäp trong kyø Soá löôïng thöïc teá toàn ñaàu kyø + Soá löôïng thöïc teá nhaäp trong kyø Công thức đơn giá bình quân 82 163  Ñôn giaù bình quaân cuoái kyø  Ñôn giaù bình quaân sau moãi laàn nhaäp 164 Giaù ñôn vò bình quaân cho caû kyø döï tröõ ñöôïc xaùc ñònh sau khi keát thuùc kyø haïch toaùn (thaùng, quyù). ÑGBQ cuoái kyø = Giaù trò thöïc teá haøng toàn ñaàu kyø vaø nhaäp trong kyø Soá löôïng thöïc teá toàn ñaàu kyø vaø nhaäp trong kyø Ñôn giaù bình quaân cuoái kyø 83 165 Giaù trò thöïc teá NVL xuaát kho = 9.000 20.031 = 180.279.000 Nhaäp ngaøy 02/11 Toàn ñaàu kyø Nhaäp ngaøy 08/11 2000 20000 3000 20020 5000 20050 2000 3000 5000 DGBQ         = 20.031 Đơn giá bình quân cuối kỳ 1.000 8.000 6 11 20.000 20.020 20.050 2.000 3.000 5.000 1 2 8 Soá löôïngNgaøyÑôn giaùSoá löôïngNgaøy XUAÁTNHAÄP 166 ÑGBQ = Giaù trò thöïc teá haøng toàn ñaàu kyø vaø nhaäp trong kyø Soá löôïng thöïc teá toàn ñaàu kyø vaø nhaäp trong kyø Ñôn giaù bình quaân sau mỗi lần nhập 84 167 Giaù trò thöïc teá NVL xuaát kho = 1.000  20.012 = 20.012.000 Nhaäp ngaøy 02/11 Toàn ñaàu kyø 2000 20000 3000 20020 2000 3000 DGBQ      = 20.012 Đơn giá bình quân ngày 6/11 1.000 8.000 6 11 20.000 20.020 20.050 2.000 3.000 5.000 1 2 8 Soá löôïngNgaøyÑôn giaùSoá löôïngNgaøy XUAÁTNHAÄP 168 Giaù trò thöïc teá NVL xuaát kho = 8.000 20.033 = 160.264.000 Nhaäp ngaøy 08/11 Toàn ngaøy 6/11 4000 20012 5000 20050 4000 5000 DGBQ      = 20.033 Đơn giá bình quân ngày 11 /11 1.000 8.000 6 11 20.000 20.020 20.050 2.000 3.000 5.000 1 2 8 Soá löôïngNgaøyÑôn giaùSoá löôïngNgaøy XUAÁTNHAÄP 85 169 Hàng tồn kho được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. PP nhập trước xuất trước(FIFO) 170 Giaù TT NVL xuaát = (1000  20000) + [(1000  20000) + (3000  20020) + (4000  20050)] = 180.260.000 • Xuaát ngaøy 06/11 • Laáy haøng toàn ñaàu kyø • Xuaát ngaøy 11/11 • Laáy haøng nhaäp ngaøy 02/11, 08/11 vaø toàn ñaàu kyø. PP kê khai thường xuyên 1.000 8.000 6 11 20.000 20.020 20.050 2.000 3.000 5.000 1 2 8 Soá löôïngNgaøyÑôn giaùSoá löôïngNgaøy XUAÁTNHAÄP 86 171 Giaù TT NVL xuaát = (2000  20000) + [(3000  20200) + (5000  20050) - (1000  20050)] = 180.260.000 • Xuaát ngaøy 06/11 • Laáy haøng toàn ñaàu kyø • Tổng số nhập ngày 2/11 và 8/11 PP kiểm kê định kỳ 1.000 8.000 6 11 20.000 20.020 20.050 2.000 3.000 5.000 1 2 8 Soá löôïngNgaøyÑôn giaùSoá löôïngNgaøy XUAÁTNHAÄP 172 Hàng tồn kho được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trước đó. PP nhập sau xuất trước(LIFO) 87 173 Giaù TT NVL xuaát = (1000  20020) + [(5000  20050) + (2000  20020) + (1000  20000)] = 180.310.000 • Xuaát ngaøy 06/11 • Laáy haøng nhaäp ngaøy 02/11 • Xuaát ngaøy 11/11 • Laáy haøng nhaäp ngaøy 08/11, 02/11 vaø toàn ñaàu kyø. PP kê khai thường xuyên 1.000 8.000 6 11 20.000 20.020 20.050 2.000 3.000 5.000 1 2 8 Soá löôïngNgaøyÑôn giaùSoá löôïngNgaøy XUAÁTNHAÄP 174 Giaù TT NVL xuaát = (2000  20000) + [(3000  20020) + (5000  20050) - (1000  20000)] = 180.310.000 • Tồn đầu kỳ • Tổng số nhập ngày 2/11 và ngày 8/11 PP kiểm kê định kỳ 1.000 8.000 6 11 20.000 20.020 20.050 2.000 3.000 5.000 1 2 8 Soá löôïngNgaøyÑôn giaùSoá löôïngNgaøy XUAÁTNHAÄP 88 175 Theo phöông phaùp naøy thì vaät lieäu haøng hoùa xuaát ra thuoäc laàn nhaäp naøo thì phaûi laáy giaù nhaäp cuûa laàn nhaäp ñoù ñeå laøm giaù xuaát kho. Phương pháp thực tế đích danh. 176 Giaù TT NVL xuaát = (1000  20000) + (1000  20000) + (3000  20020) + (4000  20050) = 180.260.000 1.000 8.000 6 11 20.000 20.020 20.050 2.000 3.000 5.000 1 2 8 Soá löôïngNgaøyÑôn giaùSoá löôïngNgaøy XUAÁTNHAÄP 89 177 BAÛNG SO SAÙNH Stt Phöông phaùp Giaù trò 1 FIFO 18.260.000 2 Ñôn giaù bình quaân 18.279.000 3 LIFO 18.310.000 178 Chöông 5 90 Mục tiêu bài giảng Sau khi nghiên cứu chương này, sinh viên có thể hiểu biết được chứng từ kế toán là gì, tác dụng, ý nghĩa, tính chất, cách tổ chức và xử lý chứng từ kế toán. Kiểm kê là gì, phương pháp kiểm kê. KHÁI NIỆM CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Chứng từ kế toán là gì? Theo luật kế toán Việt Nam: “Chứng từ kế toán là những giấy tờ bằng giấy và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.” 91 KHÁI NIỆM CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Giấy tờ bằng giấy Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho…. Vật mang tin KHÁI NIỆM CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Khái niệm chứng từ kế toán Giác độ tính chất pháp lý Giác độ thông tin 92 • Để có được những chứng từ kế toán thì phải lập chứng từ kế toán. – Lập chứng từ kế toán: là phương pháp của kế toán dùng để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành theo thời gian, theo địa điểm phát sinh nghiệp vụ bằng giấy tờ hoặc vật mang thông tin theo quy định của pháp luật. – Lập chứng từ kế toán phải đảm bảo các yêu cầu sau: • Lập đầy đủ. • Chính xác. • Kịp thời. • Đúng sự thật. KHÁI NIỆM CHỨNG TỪ KẾ TOÁN Ý nghĩa, Tác dụng, Tính chất của chứng từ kế toán a. Ý nghĩa của chứng từ kế toán. – Có ý nghĩa quan trọng trong việc tổ chức công tác kế toán, kiểm soát nội bộ – Chứng nhận tính chất pháp lý của nghiệp vụ và của số liệu ghi chép trên sổ kế toán. b. Tác dụng của chứng từ kế toán.  Lập chứng từ kế toán là điểm khởi đầu của công tác kế toán và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ. Không có chứng từ không thể thực hiện được công tác kế toán.  Lập chứng từ kế toán nhằm ghi nhận nghiệp vụ kinh tế tài chính đã phát sinh và thực sự hoàn thành, đảm bảo tính chất hợp lệ, hợp pháp của nghiệp vụ.  Là căn cứ để ghi sổ kế toán cho các nghiệp vụ phát sinh  Nhằm ghi nhận đơn vị và cá nhân chịu trách nhiệm đối với nghiệp vụ phát sinh trước pháp luật. Chứng từ kế toán Ghi sổ kế toán Báo cáo kế toán 93 c. Tính chất pháp lý của chứng từ kế toán Là một vấn đề quan trọng nhất của chứng từ kế toán. - Căn cứ pháp lý chứng minh cho số liệu kế toán - Căn cứ để kiểm tra việc thi hành mệnh lệnh sản xuất kinh doanh, tính hợp pháp của nghiệp vụ, phát hiện các vi phạm pháp luật, hành vi tham ô, lãng phí. - Căn cứ để thực hiện và kiểm tra tình hình nộp thuế. - Là căn cứ để các cơ quan tư pháp giải quyết các khiếu nại, khiếu tố. - Là căn cứ xác định các đơn vị và cá nhân phải chịu trách nhiệm về nghiệp vụ phát sinh. Ý nghĩa, Tác dụng, Tính chất của chứng từ kế toán Phân loại chứng từ kế toán •Chứng từ bắt buộc: hóa đơn giá trị gia tăng. •Chứng từ hướng dẫn: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho… •Chứng từ về lao động tiền lương •Chứng từ về hàng tồn kho •Chứng từ về bán hàng •Chứng từ về tiền tệ •Chứng từ về tài sản cố định •Chứng từ gốc  Chứng từ mệnh lệnh  Chứng từ chấp hành •Chứng từ ghi sổ •Chứng từ bằng giấy •Chứng từ điện tử. a. Theo vật mang thông tin b. Theo nội dung kinh tế c. Theo tính chất bắt buộc d. Theo công dụng 94 Yếu tố cơ bản của chứng từ kế toán • Tên gọi chứng từ: phân loại chứng từ, dùng để ghi sổ và kiểm tra • Số và ngày lập chứng từ: thứ tự và thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh • Tên, chữ ký, địa chỉ của những người có trách nhiệm và có liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh: tạo nên sự ràng buộc về mặt pháp lý đối với những người có liên quan, tạo tính pháp lý cho chứng từ. • Nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Đảm bảo tính đúng đắn và hợp pháp của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đồng thời là căn cứ để định khoản kế toán. • Đơn vị đo lường, số lượng, đơn giá, số tiền: Làm thước đo để tính toán và ghi chép tổng hợp trên sổ kế toán. Chứng từ phải có những nội dung cơ bản như trên mới đảm bảo tính pháp lý để làm căn cứ ghi sổ kế toán. Ví dụ: phiếu xuất kho Tổ chức lập chứng từ kế toán. Ai chịu trách nhiệm tổ chức lập chứng từ kế toán? Bộ phận nào lập và ai là người lập chứng từ kế toán? 95 Tổ chức lập chứng từ kế toán. Kế toán trưởng: chịu trách nhiệm tổ chức việc lập chứng từ kế toán ở tất cả các bộ phận của đơn vị và cách thức lưu chuyển chứng từ trên cơ sở chế độ về chứng từ kế toán do Bộ tài chính quy định. Tổ chức lập chứng từ kế toán. Các chứng từ có thể do nhân viên của toàn doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp hay ngoài doanh nghiệp chuyển đến. Tất cả các chứng từ kế toán đều phải chuyển đến phòng kế toán và lưu tại phòng kế toán của đơn vị. 96 Click to add Title Click to add Title Click to add Title Click to add Title Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải lập chứng từ kế toán Chứng từ kế toán chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Click to add TitleChứng từ kế toán phải lập đầy đủ, rõ ràng, kịp thời, trung thực theo nội dung quy định trên mẫu. Nội dung nghiệp vụ kinh tế trên chứng từ kế toán không được tẩy xóa, sửa chữa, chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không được viết tắt, phải viết bằng bút mực, chứng từ hủy phải gạch chéo. Số tiền viết bằng chữ phải khớp đúng với số tiền viết bằng số. Chứng từ kế toán phải lập đủ số liên theo quy định, các liên phải có nội dung giống nhau. Các liên gửi cho bên ngoài đơn vị kế toán thì phải có dấu của đơn vị. Đối với chứng từ lập nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng một nội dung Người lập, người ký duyệt và những người có liên quan ký tên trên chứng từ kế toán thì phải chịu trách nhiệm về nội dung và tính hợp pháp của chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán điện tử phải đảm bảo nội dung quy định cho chứng từ kế toán, phải được in ra giấy và lưu trữ theo quy định của Luật kế toán. Quy định về lập chứng từ kế toán. Ký chứng từ kế toán. • Chứng từ kế toán phải có đầy đủ chữ ký. • Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc dấu sẵn. • Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất • Chữ ký phải do người có thẩm quyền ký, hoặc người được ủy quyền ký • Khi ký chứng từ kế toán, nội dung trên chứng từ phải được ghi đầy đủ. • Chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật. 97 Kiểm tra chứng từ kế toán. Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu phản ánh trên chứng từ Kiểm tra việc tính toán số liệu và thông tin trên chứng từ Chứng từ có được lập theo đúng mẫu quy định và có đầy đủ các yếu tố cơ bản. Các tính hợp pháp, hợp lệ của nội dung phản ánh trên chứng từ kế toán. Kiểm tra việc chấp hành hệ thống kiểm soát nội bộ. Hoàn chỉnh chứng từ kế toán. • Ghi giá cho những chứng từ chưa có giá • Phân loại chứng từ theo yêu cầu ghi sổ • Lập định khoản cho chứng từ. • Các chứng từ ghi bằng tiếng nước ngoài, khi sử dụng phải dịch ra tiếng Việt 98 Tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán Phòng kế toán Các bộ phận trong doanh nghiệp Chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán. đảm bảo thông tin: - Kịp thời - Đầy đủ - Chính xác - Có giá trị pháp lý Lưu trữ và bảo quản chứng từ kế toán. • Chứng từ phải được lưu trữ và bảo quản chặt chẽ, cẩn thận. • Lưu trữ phân loại theo nội dung kinh tế, theo thứ tự thời gian, bảo mật và theo quy định pháp luật. • Sau khi lưu trữ muốn lấy ra sử dụng phải hỏi ý kiến của kế toán trưởng. • Thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật – Tài liệu kế toán lưu trữ tối thiểu 5 năm: Các tài liệu dùng để quản lý, không dùng trực tiếp để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. – Tài liệu kế toán lưu trữ tối thiểu 10 năm: Các tài liệu trực tiếp sử dụng để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính – Tài liệu kế toán lưu trữ vĩnh viễn: Tài liệu có tính sử liệu, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, an ninh, quốc phòng. – Lưu chứng từ điện tử 99 197 KIEÅÅM KEÂÂ Khaùùi nieääm, yùù nghóa + Khaùùi nieääm: kieååm keââ laøø vieääc kieååm tra taïïi choãã taøøi saûûn cuûûa ñôn vò baèèng caùùc phöông phaùùp caânâ , ño, ñong, ñeáám, ñeåå xaùùc ñònh soáá löôïïng, chaáát löôïïng thöïïc teáá taøøi saûûn cuûûa ñôn vò nhaèèm ñoáái chieááu vôùùi soáá lieääu treânâ caùùc soåå saùùch cuûûa ñôn vò, kòp thôøøi ñieààu chænh nhöõngõ sai soùùt, maáát maùùt taøøi saûûn. 198 + YÙÙ nghóa coângâ taùùc kieååm keââ - Xaùùc ñònh soáá lieääu thöïïc coùù cuûûa taøøi saûûn - Phaùùt hieään cheânhâ leääch vôùùi soåå saùùch, ñieààu chænh soåå saùùch - Kòp thôøøi ñieààu chænh tình hình quaûûn lyùù taøøi saûûn. 100 199 Phaânâ loaïïi kieååm keââ Theo tieâuâ thöùùc thôøøi gian - Kieååm keââ thöôøøng xuyeânâ - Kieååm keââ baáát thöôøøng Theo phaïïm vi kieååm keââ - Kieååm keââ töøøng phaààn - Kieååm keââ toaøøn phaààn 200 Toåå chöùùc coângâ taùùc kieååm keââ Böôùùc 1: Laäp keá hoaïch kieåm keâ - Thôøi gian - Ñoái töôïng - Nhaân löïc Böôùùc 2: Tieán haønh kieåm keâ - Vaän duïng caùc PP kieåm keâ linh hoaït + Caân, ño, ñong, ñeám + Ñoái chieáu soá lieäu: Coâng nôï, tieàn gôûi … Böôùùc 3: Ñieàu chænh soå saùch 101 201 Chöông 6 202 NỘI DUNG Kế toán các yếu tố chi phí cơ bản của quá trình sản xuất. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh. Kế toán mua bán hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh 102 203 KẾ TOÁN CÁC YẾU TỐ CP CƠ BẢN CỦA QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT Đặc điểm của quá trình sản xuất. Kế toán nguyên vật liệu. Kế toán công cụ , dụng cụ. Kế toán tài sản cố định. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 204 1.1 Ñaëc ñieåm cuûa quaù trình saûn xuaát kinh doanh NVL LÑ CCDC TSCÑ Saûn phaåm Saûn xuaát Thaønh phaåm nhaäp kho Mua SP Nhaäp kho Chôø baùn Haøng hoùa Tieâu thuï 103 205 Keá toaùn nguyeân vaät lieäu • Khái niệm. • Tài khoản sử dụng. • Kế toán nhập nguyên vật liệu. • Kế toán xuất nguyên vật liệu. 206 KHAÙI NIEÄM. • Tham gia moät laàn vaøo chu kyø SX. • Thay ñoåi hình daùng ban ñaàu trong quaù trình söû duïng. • Chuyeån toaøn boä giaù trò vaøo giaù trò cuûa SPSX ra. CP veà vaät lieäu chieám tyû troïng khaù lôùn trong thaønh phaän cuûa giaù thaønh. 104 207 + Nguyeân vaät lieäu chính . + Vaät lieäu phuï + Nhieân lieäu + Phuï tuøng thay theá + Caùc loaïi vaät lieäu khaùc Caên cöù vaøo coâng duïng cuûa vaät lieäu 208 TK 152 “nguyeân lieäu, vaät lieäu” • Trò giaù NL,VL nhaäp kho. D:xxxx D:xxxx • Trò giaù NL,VL xuaát kho duøng cho SX…. • Trò giaù NL,VL traû laïi ngöôøi baùn, ñöôïc giaûm giaù khi mua,ñöôïc höôûng chieát khaáu thöông maïi khi mua Tài khoản sử dụng 105 209 TK 621 “chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp” • Taäp hôïp chi phí NVL tröïc tieáp thöïc teá phaùt sinh • Trò giaù NVL söû duïng khoâng heát traû laïi kho. • Keát chuyeån chi phí NVL tröïc tieáp vaøo taøi khoaûn tính giaù thaønh. TK không có số dư. 210 TK 627 “chi phí saûn xuaát chung” • Taäp hôïp chi phí nhaân coâng tröïc tieáp thöïc teá phaùt sinh • Caùc khoaûn ghi giaûm CP SXC. • Keát chuyeån chi phí SXC vaøo taøi khoaûn tính giaù thaønh. TK không có số dư. 106 211 VL söû duïng heát Ñeå laïi PX (PBVTCLCK) TRONG DNSX, VL XUAÁT KHO VL khoâng söû duïng heát Giaù trò VL xuaát kho chính laø chi phí VL naèm trong CPSXKD trong kyø Giaù trò VL thöøa  giaûm chi phí veà VL trong kyø Traû laïi kho (PNK) Kế toán xuất NVL 212 152 621,627,641,642… hoaït ñoäng SXKD GTT VL xuaát kho cho 152 621,627,641,642… GTT VL xuaát kho GTT VL thöøa ñeå laïi PX (baèng soá aâm) GTT cuûa VL noäp laïi kho (Thaùng sau ghi boå sung : Nôï TK 621, 627,641/ Coù TK 152 ) 1 2 3 107 213 • Khái niệm. • Tài khoản sử dụng. • Kế toán nhập công cụ dụng cụ. • Kế toán xuất công cụ dụng cụ.. Kế toán công cụ dụng cụ 214 Khaùi nieäm: • Laø tö lieäu lao ñoäng • Söû duïng cho caùc hoaït ñoäng SXKD • Khoâng ñuû tieâu chuaån trôû thaønh TSCÑ 108 215 Nhöõng tö lieäu lao ñoäng ñöôïc ghi nhaän laø CCDC: • Caùc giaøn giaùo, vaùn khuoân, duïng cuï duøng trong xaây laép. • Caùc bao bì saûn phaåm. • Nhöõng duïng cuï, ñoà ngheà baèng thuûy tinh, saønh, söù. • Phöông tieän quaûn lyù, ñoà duøng vaên phoøng. • Quaàn aùo, giaày deùp chuyeân duøng ñeå laøm vieäc. 216 Ñaëc ñieåm • Coù thôøi gian söû duïng khaù daøi. • Giaù trò ñöôïc chuyeån daàn vaøo chi phí. • Giaù trò CCDC khoâng lôùn  Tính heát gía trò cuûa chuùng vaøo chi phí ñoái töôïng söû duïng trong moät laàn  Phaân boå daàn trong moät soá kyø nhaát ñònh. trong quaûn lyù vaø haïch toaùn 109 217 Taøi khoaûn söû duïng: TK 153 “Coâng cuï, duïng cuï” D:xxx D:xxxx Toång SPS Nôï Toång SPS Coù CCDC nhaäp kho do mua ngoaøi. GT CCDC xuaát kho. CKTM,traû laïi ngöôøi baùn, hoaëc ñöôïc giaûm giaù. 218 • Tröôøng hôïp CCDC coù giaù trò lôùn, lieân quan ñeán nhieàu kyø kinh doanh, keá toaùn coù theå phaân boå thaønh nhieàu laàn vaøo caùc kyø kinh doanh baèng caùch söû duïng TK 142 “Chi phí traû tröôùc” TK 142 Caùc khoaûn chi phí traû tröôùc phaùt sinh trong kyø Caùc khoaûn chi phí traû tröôùc phaân boå vaøo chi phí SXKD Soá dö : caùc khoaûn CF traû tröôùc chöa tính vaøo CF SXKD 110 219 627(3),641(3),642(3)1531 142 phaân boå daàn phaân boå töøng laàn theo keá hoaïch) Phaân boå laàn cuoái (khi baùo hoûng…) phaân boå 1 laàn 152,138(8) (2) (4b) (4a) (4) 3 (1) Kế toán xuất CC,DC 220 Kế toán tài sản cố định Khái niệm. Tài khoản sử dụng. Kế toán tăng tài sản cố định. Kế toán giảm tài sản cố định. Kế toán khấu hao tài sản cố định. Kế toán sửa chữa tài sản cố định. 111 221 KHAÙI NIEÄM TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH • TS coù hình thaùi vaät chaát cuï theå. • TS cuõng coù theå toàn taïi döôùi hình thaùi giaù trò • Coù giaù trò lôùn. • Thôøi gian söû duïng daøi Hoaït ñoäng SXKD Saûn xuaát tieâu thuï Thöïc hieän TSCÑ höõu hình TSCÑ voâ hình 222 Tieâu chuaån vaø nhaän bieát TSCÑ : Ñoái vôùi TSCÑ höõu hình: • Chaéc chaén thu ñöôïc lôïi ích kinh teá trong töông lai töø vieäc söû duïng taøi saûn ñoù. • Nguyeân giaù taøi saûn phaûi ñöôïc xaùc ñònh moät caùch ñaùng tin caäy. • Coù thôøi gian söû duïng töø 1 naêm trôû leân. • Coù giaù trò töø 10 trieäu ñoàng trôû leân. 112 223 Taøi khoaûn söû duïng: TK 211 “TSCÑ höõu hình” D: NG hieän coù cuoái kyø • NG taêng do mua saém…. • NG giaûm do nhöôïng baùn, thanh lyù…. D: NG hieän coù ñaàu kyø 224 Keá toaùn tăng TSCÑ . Thueá GTGT Giaù mua Chi phí tröôùc khi söû duïng Thueá nhaäp khaåu phaûi noäp neáu coù 1332 211 (213) 333 (3333) 111, 112, 331, .... 1 2 3 113 225 Keá toaùn giaûm TSCÑ do thanh lyù hay nhöôïng baùn. 211,213 214 111,112,331 ,152,334 811 133 111,112,131, 152,153 333(11) GTHM NG Gía TT Chi phí 711 Giaù chöa thueá GTCL1 2a 2b 3 4 Kế toán khấu hao tài sản cố định Khái niệm. Tài khoản sử dụng. Kế toán khấu hao tài sản cố định. 114 227 KEÁ TOAÙN KHAÁU HAO TSCÑ Khaáu hao TSCÑ Taêng giaù trò hao moøn. laø moät phaàn giaù trò cuûa TSCÑ Taêng chi phí SXKD Khaáu hao TSCÑ phaûi ñöôïc tính haøng thaùng Khaùi nieäm Mức Khaáu hao TSCÑ = Nguyên giá TSCĐ Thời gian sử dụng Mức Khaáu hao TSCÑ= NGTSCĐ x tỷ lệ khấu hao 228 Möùc khaáu hao (naêm) Nguyeân giaù TSCÑ höõu hình Tyû leä khaáu hao (naêm) =  Möùc khaáu hao (thaùng) = Möùc khaáu hao (naêm) 12 115 229 Taøi khoaûn söû duïng: D:trò giaù hao moøn TSCÑ • Phaùt sinh taêng do trích KHTSCÑ TK 214 “hao moøn TSCÑ” • Phaùt sinh giaûm do nhöôïng baùn, thanh lyù… D: trò giaù hao moøn TSCÑ Toång SPS Nôï Toång SPS Coù 230 214 811 TSCÑ ôû PXSX TSCÑ ôû boä phaän baùn haøng TSCÑ duøng cho quaûn lyù DN PHÖÔNG PHAÙP HAÏCH TOAÙN KHAÁU HAO TSCÑ 627(4) 641(4) 642(4) TSCÑ cho thueâ hoaït ñoäng 116 231 Taøi khoaûn: D: GTCT dôû dang cuoái kyø • Taäp hôïp CP söûa chöõa lôùn. TK 241 “Xaây döïng cô baûn dôû dang” D:GT coâng trình hoaøn thaønh chöa baøn giao hoaëc dôû dang ñaàu kyø. Toång SPS Nôï Toång SPS Coù • Keát chuyeån CP khi coâng trình hoaøn thaønh 232 • Khái niệm. • Tài khoản sử dụng. • Kế toán các khoản phải trả CNV • Kế toán các khoản trích theo lương. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 117 233 Tieàn löông :  Bieåu hieän baèng tieàn .  Buø ñaép hao phí lao ñoäng Khaùi nieäm: • Tieàn löông laø moät phaïm truø kinh teá. • Tieàn löông laø moät boä phaän caáu thaønh neân giaù trò cuûa saûn phaåm do lao ñoäng taïo ra. Ý nghĩa 234 Thu nhaäp cuûa ngöôøi LÑ bao goàm: Noäi dung cuûa quyõ tieàn löông: Tieàn löông theo soá löôïng vaø chaát löôïng cuûa mình. Tieàn thöôûng theo quy ñònh cuûa DN. Trong tröôøng hôïp ngöôøi lao ñoäng taïm thôøi hay vónh vieãn maát söùc lao ñoäng seõ ñöôïc höôûng khoaûn trôï caáp baûo hieåm xaõ hoäi (BHXH) 118 235 BHXH laø moät khoaûn baûo hieåm cuûa nhaø nöôùc ñöôïc traû cho ngöôøi lao ñoäng khi hoï taïm thôøi bò maát söùc lao ñoäng nhö oám ñau, thai saûn, tai naïn lao ñoäng, v.v... hoaëc khi höu trí hoaëc khi töû vong. BHYT laø khoaûn baûo hieåm ñöôïc traû cho ngöôøi lao ñoäng khi gaëp oám ñau, sanh nôû, v.v... nhö tieàn traû khaùm beänh, tieàn thuoác vaø tieàn vieän phí. Kinh phí coâng ñoaøn laø khoaûn duøng ñeå chi cho caùc coâng vieäc hoaït đoäng cuûa coâng ñoaøn. Nội dung các khoản trích theo lương 236 Quyõ baûo hieåm xaõ hoäi(BHXH). Theo quy ñònh hieän nay thì tyû leä naøy laø 22% trong ñoù: Tính CP SXKD 16% bao goàm: Ngöôøi lao ñoäng phaûi chòu laø 6%. Quyõ baûo hieåm xaõ hoäi Tyû leä % treân tieàn löông Tính vaøo CPSXKD Khaáu tröø vaøo tieàn löông. 119 237 Quyõ baûo hieåm y teá (BHYT). Quyõ baûo hieåm y teá Tyû leä % treân tieàn löông Tính vaøo CPSXKD Khaáu tröø vaøo tieàn löông. • Theo quy ñònh hieän nay thì tyû leä naøy laø 4,5% trong ñoù: Tính CP SXKD 3% . Khaáu tröø vaøo thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng phaûi chòu laø 1,5%. 238 Quyõ baûo hieåm thaát nghieäp(BHTN). Quyõ baûo hieåm thaát nghieäp Tyû leä % treân tieàn löông Tính vaøo CPSXKD Khaáu tröø vaøo tieàn löông. • Theo quy ñònh hieän nay thì tyû leä naøy laø 2% trong ñoù: Tính CP SXKD 1% . Khaáu tröø vaøo thu nhaäp cuûa ngöôøi lao ñoäng phaûi chòu laø 1%. 120 239 Quyõ kinh phí coâng ñoaøn (KPCÑ). Quyõ kinh phí coâng ñoaøn Tyû leä % treân tieàn löông Tính vaøo CPSXKD • Theo quy ñònh hieän nay thì tyû leä naøy laø 2% trong ñoù: 1% daønh cho hoaït ñoäng coâng ñoaøn cô sôû. 1% noäp cho coâng ñoaøn caáp treân. 240 - TK 334: Phaûi traû người LĐ - TK 338: Phaûi traû, phaûi noäp khaùc Taøi khoaûn söû duïng 121 241 Keáát caááu taøøi khoaûûn : TK 334 “phaûi traû cho CNV” D:xxxx • Khoaûn tieàn löông, tieàn thöôûng, BHXH,caùc khoaûn khaùc ñaõ traû cho ngöôøi LÑ. • Caùc khoaûn khaáu tröø vaøo tieàn löông. D:xxxx • Tính tieàn löông, tieàn thöôûng, BHXH vaø caùc khoaûn khaùc phaûi traû cho ngöôøi lao ñoäng Tk naøy coù theå coù soá dö beân nôï 242 TK 338 : PHAÛI TRAÛ, PHAÛI NOÄP KHAÙC Taøi khoaûn naøy phaûn aùnh: • Soá tieàn trích vaø thanh toaùn BHXH, BHTN, BHYT, KPCÑ. • Khoaûn khaáu tröø vaøo löông. 122 243 141, 138, 338 334 622, 627, 641, 642 338 (3383) 431 (4311)333 (3335) 111 (4) (1) (6) (2) (3) (5) Kế toán các khoản phải trả CNV 244 334 338 622, 627, 641, 642 334 111,112 (3) (1) (4) (2) Kế toán các khoản trích theo lương 123 245 141, 138, 338 334 622, 623, 627, 641, 642, 241, 338 1 111,112 5 4 32 5 8 8 7 7 6 9 10 246 KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP. Khái quát về CPSX và giá thành SP. Kế toán CPSX và tính giá thành SP. 124 247 CP laø caùc khoaûn hao phí vaät chaát ñeå thöïc hieän quaù trình SXKD.Chuyeån toaøn boä giaù trò vaøo giaù trò cuûa SPSX ra. Khái quát về chi phí và giá thành Giaù thaønh laø nhöõng CPSX gắn lieàn vôùi moät KQSX nhất ñònh. Z ñôn vò saûn phaåm = Keát quaû saûn xuaát Chi phí saûn xuaát 248 KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SP Quy trình tính giá thành. Kế toán chi phí NVL trực tiếp. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp. Kế toán chi phí sản xuất chung. 125 249 QUY TRÌNH KEÁ TOAÙN CHI PHÍ SAÛN XUAÁT VAØ TÍNH Z SAÛN PHAÅM TRONG DOANH NGHIEÄP • Böôùc 1: Taäp hôïp chi phí saûn xuaát phaùt sinh • Böôùc 2: Toång hôïp caùc khoaûn chi phí saûn xuaát ñaõ phaùt sinh vaø tieán haønh keát chuyeån caùc khoaûn chi phí naøy veà taøi khoaûn tính giaù thaønh. • Böôùc 3: Ñaùnh giaù saûn phaåm dôû dang cuoái kyø. • Böôùc 4: Tính giaù thaønh SP hoaøn thaønh trong kyø. 250 621 214,334,338 334,338 152 155154 627 622 1 2 3 6 5 4 7  Aùp duïng PP keâ khai thöôøng xuyeân 126 251 • Chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp bao goàm :  Chi phí veà nguyeân vaät lieäu chính.  Chi phí vaät lieäu phuï.  Chi phí nhieân lieäu • Nguyeân lieäu, vaät lieäu chính söû duïng ñeå SX ra nhieàu loaïi SP nhöng khoâng theå xaùc ñònh tröïc tieáp cho töøng loaïi saûn phaåm thì keá toaùn phaûi tieán haønh phaân boå theo tieâu thöùc phuø hôïp. Ñaëëc ñieååm Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 252 TK 621 “chi phí nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp” • Taäp hôïp chi phí NVL tröïc tieáp thöïc teá phaùt sinh • Trò giaù NVL söû duïng khoâng heát traû laïi kho. • Keát chuyeån chi phí NVL tröïc tieáp vaøo taøi khoaûn tính giaù thaønh. 127 253 TK söûû duïïng 621- CP NVLTT 152 621 1521 2 111,141,331 133 154 4 3 254 • Chi phí nhaân coâng tröïc tieáp bao goàm nhöõng CP lieân quan ñeán boä phaän lao ñoäng tröïc tieáp SXSP:  Tieàn löông, tieàn coâng, phuï caáp.  Caùc khoaûn trích BHXH,BHYT,KPCÑ. • Tieàn löông coâng nhaân tröïc tieáp SX ra nhieàu loaïi SP nhöng khoâng theå xaùc ñònh tröïc tieáp cho töøng loaïi saûn phaåm thì keá toaùn phaûi tieán haønh phaân boå theo tieâu thöùc phuø hôïp. Ñaëëc ñieååm Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 128 255 TK 622 “chi phí nhaân coâng tröïc tieáp” • Taäp hôïp chi phí nhaân coâng tröïc tieáp thöïc teá phaùt sinh • Keát chuyeån chi phí nhaân coâng tröïc tieáp vaøo taøi khoaûn tính giaù thaønh. 256 TK söûû duïïng 622- CP NCTT 334 622 1541 2 4 335 338 5 111 3 129 257 Chi phí phuïc vuï vaø quaûn lyù saûn xuaát gaén lieàn vôùi töøng phaân xöôûng saûn xuaát.  chi phí nhaân vieân phaân xöôûng. Chi phí vaät lieäu vaø duïng cuï saûn xuaát duøng ôû phaân xöôûng.  Chi phí khaáu hao TSCÑ duøng ôû phaân xöôûng. Chi phí dòch vuï mua ngoaøi . Caùc khoaûn chi phí khaùc baèng tieàn duøng ôû phaân xöôûng… Ñaëëc ñieååm Kế toán chi phí sản xuất chung 258 TK 627 “chi phí saûn xuaát chung” • Taäp hôïp chi phí thöïc teá phaùt sinh • Caùc khoaûn ghi giaûm CP SXC. • Keát chuyeån chi phí SXC vaøo taøi khoaûn tính giaù thaønh. 130 259  Thoâng thöôøng coù nhieàu tieâu thöùc phaân boå khaùc nhau nhöng tieâu thöùc thöôøng duøng laø phaân boå theo tyû leä tieàn löông coâng nhaân saûn xuaát tröïc tieáp. Möùc phaân boå CP SX chung cho töøng loaïi saûn phaåm Toång CP SX chung thöïc teá phaùt sinh trong thaùng Toång tieàn löông coâng nhaân SX cuûa caùc loaïi saûn phaåm Tieàn löông coâng nhaân SX cuûa töøng loaïi SP =  260 • Töøng phaân xöôûng SX. • Töøng boä phaân kinh doanh. CP SXC Taäp hôïp Haøng thaùng • Phaân boå. • Keát chuyeån. Cuoái thaùng • Khoâng phaân boå. • Keát chuyeån toaøn boä. SX 1 sp SX nhieàu sp • phaân boå cho töøng SP. • Keát chuyeån 131 261 TK söûû duïïng 627- CP SXC 334,338 627 152,111,1121 2 4 152,153,214 111,141,331 154 6 5 142,242,335 3 133 262 TK 155 Trò giaù thöïc teá thaønh phaåm nhaäp kho Trò giaù thöïc teá thaønh phaåm xuaát kho TK 154 Caùc CP NVL tröïc tieáp, CP nhaân coâng tröïc tieáp, CP SX chung keát chuyeån cuoái kyø Giaù trò thöïc teá saûn phaåm ñaõ hoaøn thaønh nhaäp kho hoaëc chuyeån ñi Soá dö: trò giaù thöïc teá thaønh phaåm toàn kho Soá dö: CP SXKD coøn dôû dang cuoái kyø KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH SP Tài khoản sử dụng 132 263 KEÁ TOAÙN TOÅNG HÔÏP CPSX VAØ TÍNH ZSP 621 214,334,338 334,338 152 155154 627 622 1 2 3 6 5 4 7 264  Treân cô sôû caùc khoaûn chi phí ñaõ ñöôïc taäp hôïp vaøo cuoái moãi kyø, keá toaùn phaûi tính toaùn giaù thaønh saûn phaåm hoaøn thaønh theo coâng thöùc:  giaù thaønh saûn phaåm hoaøn thaønh trong kyø CP SX dôû dang ñaàu kyø CP SX phaùt sinh trong kyø Pheá lieäu thu hoài (neáu coù) CP SX dôû dang cuoái kyø = + - - Giaù thaønh ñôn vò= Toång giaù thaønh Soá löôïng saûn phaåm 133 265 KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KQKD Đặc điểm của quá trình tiêu thụ thành phẩm. Kế toán doanh thu bán hàng. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu. Kế toán chi phí bán hàng. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. Kế toán kết quả kinh doanh. 266 Chuyeån quyeàn sôû höõu haøng hoùa Ñöôïc chaáp nhaän thanh toaùn.Doanh thu Quaù trình tieâu thuï saûn phaåm, haøng hoùa laø quaù trình DN ñöôïc chuyeån giao quyeàn sôû höõu saûn phaåm haøng hoùa cuûa vaø beân mua chaáp nhaän thanh toaùn. ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ. 134 267 • Keát caáu TK 632 “Giaù voán haøng baùn” • Keát caáu TK 511 “DT baùn haøng vaø cung caáp DV” TK 511 •Thueá tieâu thuï ÑB, thueá XK phaûi noäp (neáu coù) •CK thöông maïi, giaûm giaù HB, HB bò traû laïi •Keát chuyeån DT thuaàn Toång soá DT baùn haøng thöïc teá trong kyø TK 632 Trò giaù voán haøng tieâu thuï trong kyø Keát chuyeån trò giaù voán haøng tieâu thuï Kế toán doanh thu bán hàng 268 511 632 333(11) 155111,112,131 Noäp VAT – khaáu tröø 2 1 Chöa thueá Sơ đồ kế toán doanh thu bán hàng Giá xuất kho thueá Giá Than h toán 135 269 VD: Xuaát kho 100sp giaù 500.000ñ/sp tieâu thuï cho coâng ty K, giaù baùn chöa coù thueá 600.000ñ/SP, thueá GTGT 10% sau ñoù coâng ty K baùo nhaän ñuû haøng vaø chaáp nhaän thanh toaùn. b/ Nôï TK 632 50.000.000 Coù TK 155 50.000.000 c/ Nôï TK 131 66.000.000 Coù TK 511 60.000.000 Coù TK 3331 6.000.000 270 KT Chiêt khấu thương mại. KT Giảm giá hàng bán. KT Hàng bị trả lại. Kế toán các khoản làm giảm doanh thu 136 271 KEÁ TOAÙN CHIEÁT KHAÁU THÖÔNG MAÏI - Khaùch haøng mua vôùi KL lôùn - Ñöôïc DN giaûm tröø hoaëc ñaõ thanh toaùn. CKTM TK 521“chieát khaáu thöông maïi” • Soá CKTM ñaõ chaáp nhaän thanh toaùn. K/C sang TK 511 ñeå xaùc ñònh doanh thu thuaàn TK naøy khoâng coù soá dö 272 Keá toaùn chieát khaáu thöông maïi 111, 112, 131… 33311 511521 1 1 1 2 Soá CKTM Thueá GTGT Soá giaûm tröø phaûi thu hoaëc chi tieàn ñeå traû Cuoái thaùng K/C Doanh thu: 100.000 CKTM: 2% 2000 200 2200 100000 2000 137 273 VD:  Xuaát baùn 500sp, chöa thu tieàn cuûa khaùch haøng: giaù voán 60.000ñ/sp, giaù baùn 80.000ñ/sp thueá GTGT 10%.  DN cho khaùch haøng höôûng chieát khaáu thöông maïi 2% vaø tröø vaøo soá tieàn khaùch haøng ñang nôï.  Cuoái kyø ñaõ keát chuyeån khoaûn chieát khaáu thöông maïi ñeå ghi giaûm doanh thu. 274 (a) Nôï TK 632 30.000.000 Coù TK 155 30.000.000 (b) Nôï TK 131 44.000.000 Coù TK 511 40.000.000 Coù TK 3331 4.000.000 (c) Nôï TK 521 800.000 Nôï TK 3331 80.000 Coù TK 131 880.000 (d) Nôï TK 511 800.000 Coù TK 521 800.000 138 275 3.3.2 KEÁ TOAÙN GIAÛM GIAÙ HAØNG BAÙN - Baùn haøng keùm phaåm chaát. - Baùn haøng khoâng ñuùng quy caùch. - Baùn haøng khoâng ñuùng thôøi haïn ghi trong hôïp ñoàng. TK 532“Giaûm giaù haøng baùn” • Caùc khoaûn giaûm giaù ñaõ chaáp thuaän. K/C sang TK 511 ñeå xaùc ñònh doanh thu thuaàn TK naøy khoâng coù soá dö 276 Keá toaùn giaûm giaù haøng baùn 111, 112, 131… 33311 511532 1 1 1 2 Khoaûn giaûm giaù Thueá GTGT Soá giaûm tröø phaûi thu hoaëc chi tieàn ñeå traû Cuoái thaùng K/C Doanh thu: 100.000 Tyû leä giaûm : 10% 10.000 1.000 11.000 100.000 10.000 139 277 VD:  Xuaát baùn chòu cho coâng ty 200sp, giaù voán 80.000ñ/sp, giaù baùn 100.000ñ/sp, thueá 10%. Sau ñoù khaùch haøng baùo SP khoâng ñaït chaát löôïng ñeà nghò giaûm giaù 5% cho soá haøng treân. Giaû söû chæ coù 1 nghieäp vuï giaûm giaù phaùt sinh trong thaùng, cuoái thaùng keá toaùn keát chuyeån. 278 (a) Nôï TK 632 16.000.000 Coù TK 155 16.000.000. (b) Nôï TK 131 22.000.000 Coù TK 511 20.000.000 Coù TK 3331 2.000.000 (c) Nôï TK 532 250.000 Nôï TK 3331 25.000 Coù TK 131 275.000 (d) Nôï TK 511 250.000 Coù TK 532 250.000 140 279 KEÁ TOAÙN HAØNG BAÙN BÒ TRAÛ LAÏI - Baùn haøng keùm phaåm chaát. - Baùn haøng khoâng ñuùng quy caùch. - Baùn haøng khoâng ñuùng thôøi haïn ghi trong hôïp ñoàng. - Baùn haøng khoâng ñuùng chuûng loaïi K/C sang TK 511 ñeå xaùc ñònh doanh thu thuaàn TK “531” Hàng bán bị trả lại • Caùc khoaûn haøng bò traû laïi ñaõ chaáp thuaän. TK naøy khoâng coù soá dö 280 (1b) 111, 112, 131 DT haøng baùn bò traû laïi Chi phí phaùt sinh 511531 3331 641111 (1a) (4) cuoái kyø K/c (2) Keá toaùn haøng baùn bò traû laïi 632 155 (3) nhaäp kho Doanh thu: 100 Traû laïi: 20 22 2 20 1 Giaù voán cuûa soá haøng bò traû laïi: 16 16 100 20 141 281 VD: Xuaát baùn chòu 300sp, giaù voán 50.000ñ/sp, giaù baùn 80.000ñ/sp, thueá GTGT 10%. Sau ñoù khaùch haøng baùo coù 100sp khoâng ñuùng quy caùch ñeà nghò traû laïi, DN ñoàng yù vaø nhaäp laïi kho haøng bò traû laïi, vaø caán tröø vaøo coâng nôï. Chi phí vaän chuyeån phaûi traû laø 110.000 ñoàng trong ñoù thueá GTGT 10%. Cuoái thaùng keá toaùn keát chuyeån ñeå xaùc ñònh doanh thu thuaàn. 282 (a) Nôï TK 632 15.000.000 Coù TK 155 15.000.000. (b) Nôï TK 131 26.400.000 Coù TK 511 24.000.000 Coù TK 3331 2.400.000 (c) Nôï TK 531 8.000.000 Nôï TK 3331 800.000 Coù TK 131 8.800.000 (d) Nôï TK 155 5.000.000 Coù TK 632 5.000.000 142 283 KẾ TOÁN XÁC ĐỊNHKẾT QUẢ KINH DOANH • Nội dung KQKD. • Kế toán chi phí bán hàng. • Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. • Kế toán KQKD 284 Laõi (loã) Doanh thu thuaàn Giaù voán haøng baùn Chi phí baùn haøng Chi phí QLDN = - - - DT baùn haøng CKTM Haøng bò traû laïi Haøng giaûm giaù = - - - Doanh thu thuaàn Thueá- Nội dung của kết quả kinh doanh 143 285 TK 632“Giaù voán Haøng baùn” • Giaù voán cuûa SP,HH ñaõ tieâu thuï K/C sang TK 911 ñeå xaùc ñònh KQKD TK naøy khoâng coù soá dö KEÁ TOAÙN GIAÙ VOÁN HAØNG BAÙN • Giaù voán cuûa SP,HH bò traû laïi. 286 154 632 157 155,156 155,156 911 159154 1 2a 2b 5 4 3 7 6 8a 8b 144 287 • TK 6411: Chi phí nhaân vieân baùn haøng: • TK 6412: Chi phí vaät lieäu bao bì. • TK 6413: Chi phí duïng cuï, ñoà duøng • TK 6414: Chi phí khaáu hao TSCÑ. • TK 6417: Chi phí dòch vuï mua ngoaøi. • TK 6418: Chi phí khaùc baèng tieàn. KẾ TOÁN CHI PHÍ BÁN HÀNG 288 TK 641“Chi phí baùn haøng” • Caùc khoaûn chi phí baùn haøng phaùt sinh K/C sang TK 911 ñeå xaùc ñònh KQKD TK naøy khoâng coù soá dö • Caùc khoaûn laøm giaûm chi phí baùn haøng. Taøi khoaûn 145 289 133 334,338,152, 153,142,214.. 641 911 1 2 290 • TK 6421: Chi phí nhaân vieân . • TK 6422: Chi phí vaät lieäu bao bì. • TK 6423: Chi phí duïng cuï, ñoà duøng • TK 6424: Chi phí khaáu hao TSCÑ. • TK 6427: Chi phí dòch vuï mua ngoaøi. • TK 6428: Chi phí khaùc baèng tieàn. KẾ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DN 146 291 TK 642“Chi phí QLDN” • Caùc khoaûn chi phí QLDN phaùt sinh K/C sang TK 911 ñeå xaùc ñònh KQKD TK naøy khoâng coù soá dö • Caùc khoaûn laøm giaûm chi phí QLDN. Taøi khoaûn 292 133 334,338,152, 153,142,214.. 642 911 1 2 147 293 TK 911“Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh” • K/c giaù voán ñaõ tieâu thuï. • K/c CPBH,CPQLDN, Chi phí taøi chính, Chi phí khaùc. • Laõi hoaït ñoäng trong kyø. • K/c Doanh thu thuaàn • K/c DT hoaït ñoäng taøi chính Thu nhaäp khaùc • Loã veà caùc hoaït ñoäng trong kyø TK naøy khoâng coù soá dö KEÁ TOAÙN XAÙC ÑÒNH KQKD 294 8211 511 111,131 632 641, 642 911 521,531,532 421 1 2 9 5 6 7 8 10 11laõi Loã 148 295 KẾ TOÁN MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ XÁC ĐỊNH KQKD Đặc điểm của hoạt động thương mại. Kế toán mua bán hàng hóa. Kế toán xác định KQKD. 296 Đặc điểm của hoạt động thương mại. • Hoạt động thöông maïi laø thöïc hieän quaù trình kinh doanh cuûa mình. • Quaù trình kinh doanh haøng hoùa laø quaù trình ñöa haøng hoùa töø lónh vöïc saûn xuaát sang lónh vöïc tieâu duøng thoâng qua hình thöùc mua baùn haøng hoùa. Mua SP Nhaäp kho Chôø baùn Haøng hoùa Tieâu thuï 149 297 • Trò giaù HH nhaäp kho. D:xxxx D:xxxx • Trò giaù HHxuaát kho . • Trò giaù HH traû laïi ngöôøi baùn, ñöôïc giaûm giaù khi mua,ñöôïc höôûng chieát khaáu thöông maïi khi mua Kế toán mua bán hàng hoa TK 156 “ Hàng hóa” 298 Giaù chöa thueá nhaäp kho ñöôïc giaûm giaù CP trong quaù trình mua theo giaùchöa thueá VAT 133 111,112 141,331 156 331,111, 112,1388 VAT 1a 1b traû laïi, CKTM 1c 2 kế toán nhập hàng hóa 150 299 Kế toán bán hàng hóa Kế toán xác định KQKD Kế toán tiêu thụ thành phẩm Kế toán xác định KQKD hàng hóa Tương tự 300 8211 515 711 635 811 511 111,131 632 641, 642 911 521,531,532 421 1 2 3 4 11 5 6 7 8 9 10 12 13 laõi Loã 151 KẾT THÚC MÔN HỌC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyen_ly_ke_toan_thien_tu_3726.pdf
Tài liệu liên quan