Nguyên lí kế toán - Chương 2: Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Số tổng cộng của bảngcân đối kế toán không thay đổi Nhưng tỷ trọng của các đối tượng chịu ảnh có thay đổi. vSố tổng cộng của bảngcân đối kế toán có thay đổi, tăng lên (giảm xuống) và tỷ trọng của các đối tượng chịu ảnh hưởng có thay đổi.

pdf7 trang | Chia sẻ: thuychi20 | Ngày: 04/04/2020 | Lượt xem: 21 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nguyên lí kế toán - Chương 2: Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
06/05/2012 1 CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1 Bảng cân đối kế toán 2.1.1 Khái niệm bảng cân đối kế toán Là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh toàn bộ tài sản hiện có và nguồn hình thành TS đó của DN tại một thời điểm nhất định 2.1.2 Mục đích của bảng cân đối kế toán Ø Phản ánh mọi tài sản hiện có của DN Ø Phản ánh các khoản nợ phải trả mà DN có nghĩa vụ thanh toán Ø Phản ánh giá trị vốn hiện có của DN 2.1 Bảng cân đối kế toán CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.3 nội dung và kết cấu của bảng cân đối KT a. Nội dung Tài sản Nguồn vốn A: Tài sản ngắn hạn B: Tài sản dài hạn A: Nợ phải trả B: vốn chủ sở hữu * Tính cân đối là tính chất cơ bản của BCĐKT: Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn Hay (A+B) Tài sản = (A+B) Nguồn vốn b. kết cấu * Kết cấu theo chiều ngang (kiểu 2 bên) TÀI SẢN Số đầu năm Số CK NGUỒN VỐN Số đầu năm Số CK Loại A: TSNH Loại B: TSDH Loại A: NPT Loại B:VCSH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2.1 Bảng cân đối kế toán CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH b. kết cấu 2.1 Bảng cân đối kế toán CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH * kết cấu theo chiều dọc TÀI SẢN Số đầu năm Số cuối Kỳ Loại A: TSNH Loại B: TSDH NGUỒN VỐN Loại A: NPT Loại B: VCSH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày tháng năm TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối năm (3) Số đầu năm (3) 1 2 3 4 5 a - tµi s¶n ng¾n h¹n (100=110+120+130+140+150) 100 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1.Tiền 111 V.01 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 V.02 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 () () Mẫu B01-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 06/05/2012 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1 2 3 4 5 III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 1. Phải thu khách hàng 131 2. Trả trước cho người bán 132 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 V.03 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 () () IV. Hàng tồn kho 140 1. Hàng tồn kho 141 V.04 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 () () BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1 2 3 4 5 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.05 5. Tài sản ngắn hạn khác 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 I- Các khoản phải thu dài hạn 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.06 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.07 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 (...) (...) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1 2 3 4 5 II. Tài sản cố định 220 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.08 - Nguyên giá 222 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 () () 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.09 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 () () 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 - Nguyên giá 228 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 () () 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 242 () () BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1 2 3 4 5 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 () () V. Tài sản dài hạn khác 260 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 3. Tài sản dài hạn khác 268 tæng céng tµI s¶n (270 = 100 + 200) 270 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NGUỒN VỐN a - nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330) 300 I. Nợ ngắn hạn 310 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.15 2. Phải trả người bán 312 3. Người mua trả tiền trước 313 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.16 5. Phải trả người lao động 315 6. Chi phí phải trả 316 V.17 7. Phải trả nội bộ 317 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1 2 3 4 5 II. Nợ dài hạn 330 1. Phải trả dài hạn người bán 331 2. Phải trả dài hạn nội bộ 332 V.19 3. Phải trả dài hạn khác 333 4. Vay và nợ dài hạn 334 V.20 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 336 7.Dự phòng phải trả dài hạn 337 B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 I. Vốn chủ sở hữu 410 V.22 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 06/05/2012 3 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 1 2 3 4 5 4. Cổ phiếu quỹ (*) 414 (...) (...) 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 7. Quỹ đầu tư phát triển 417 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 11. Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 2. Nguồn kinh phí 432 V.23 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 433 Tæng céng nguån vèn (440 = 300 + 400) 440 Taøi saûn Soá tieàn Nguoàn voán Soá tieàn Loaïi A:Tài sản ngắn hạn Tieàn maët Tieàn gôûi Ngaân haøng Vaät lieäu Coâng cuï duïng cuï Thaønh phaåm Loaïi B: Tài sản dài hạn TSCÑ höõu hình 1.500.000 40.000 800.000 500.000 60.000 100.000 4.000.000 4.000.000 Loaïi A:Nôï Phaûi traû Vay ngaén haïn Phaûi traû ngöôøi baùn Phaûi traû khaùc Loaïi B: VCSH Nguoàn voán KD Quyõ ÑTPT 850.000 600.000 200.000 50.000 4.650.000 4.600.000 50.000 Toång coäng 5.500.000 5.500.000 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Ngày 30 tháng 06 năm 200X ĐVT: 1000đ 2.1.4 các trường hợp thay đổi của bảng CĐKT TS , TS NV , NV TS , NV TS , NV vSố tổng cộng của bảng cân đối kế toán thay đổi hay không thay đổi? vTỷ trọng của các đối tượng chịu ảnh hưởng có thay đổi hay không thay đổi? 2.1 Bảng cân đối kế toán CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH lTröôøng hôïp1: TS , TS ïVí dụ 2: Trích yếu Bảng cân đối kế toán ngày 30/06/200X của Doanh nghiệp A( đơn vị tính 1000 đồng) 2.1 Bảng cân đối kế toán(tt) CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.4 các trường hợp thay đổi của bảng CĐKT Taøi saûn Soá tieàn Nguoàn voán Soá tieàn Loaïi A:Tài sản ngắn hạn Tieàn maët Tieàn gôûi Ngaân haøng Vaät lieäu Coâng cuï duïng cuï Thaønh phaåm Loaïi B: Tài sản dài hạn TSCÑ höõu hình 1.500.000 40.000 800.000 500.000 60.000 100.000 4.000.000 4.000.000 Loaïi A:Nôï Phaûi traû Vay ngaén haïn Phaûi traû ngöôøi baùn Phaûi traû khaùc Loaïi B: VCSH Nguoàn voán KD Quyõ ÑTPT 850.000 600.000 200.000 50.000 4.650.000 4.600.000 50.000 Toång coäng 5.500.000 5.500.000 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Ngày 30 tháng 06 năm 200X ĐVT: 1000đ Trong tháng 7/200x phát sinh các nghiệp vụ kinh tế như sau: Nghiệp vụ 1: Ruùt tieàn göûi ngaân haøng veà quyõ tieàn maët 8.000 lTröôøng hôïp1: TS , TS 2.1 Bảng cân đối kế toán (tt) CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.4 các trường hợp thay đổi của bảng CĐKT 06/05/2012 4 Taøi saûn Soá tieàn Nguoàn voán Soá tieàn Loaïi A:Tài sản ngắn hạn Tieàn maët Tieàn gôûi Ngaân haøng Vaät lieäu Coâng cuï duïng cuï Thaønh phaåm Loaïi B: Tài sản dài hạn TSCÑ höõu hình 1.500.000 48.000 792.000 500.000 60.000 100.000 4.000.000 4.000.000 Loaïi A:Nôï Phaûi traû Vay ngaén haïn Phaûi traû ngöôøi baùn Phaûi traû khaùc Loaïi B: VCSH Nguoàn voán KD Quyõ ÑTPT 850.000 600.000 200.000 50.000 4.650.000 4.600.000 50.000 Toång coäng 5.500.000 5.500.000 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Ngày 31 tháng 07 năm 200X ĐVT: 1000đ lTröôøng hôïp1: TS , TS 2.1 Bảng cân đối kế toán (tt) CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.4 các trường hợp thay đổi của bảng CĐKT (tt) Kết luận: Trường hợp một tài sản này tăng lên Đồng thời sẽ làm cho một khoản tài khoản khác giảm xuống thi: .. .. lTröôøng hôïp2: NV , NV Nghiệp vụ 2: Vay ngaén haïn traû nôï cho ngöôøi baùn 100.000 2.1 Bảng cân đối kế toán (tt) CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.4 các trường hợp thay đổi của bảng CĐKT (tt) Taøi saûn Soá tieàn Nguoàn voán Soá tieàn Loaïi A:Tài sản ngắn hạn Tieàn maët Tieàn gôûi Ngaân haøng Vaät lieäu Coâng cuï duïng cuï Thaønh phaåm Loaïi B: Tài sản dài hạn TSCÑ höõu hình 1.500.000 48.000 792.000 500.000 60.000 100.000 4.000.000 4.000.000 Loaïi A:Nôï Phaûi traû Vay ngaén haïn Phaûi traû ngöôøi baùn Phaûi traû khaùc Loaïi B: VCSH Nguoàn voán KD Quyõ ÑTPT 850.000 700.000 100.000 50.000 4.650.000 4.600.000 50.000 Toång coäng 5.500.000 5.500.000 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Ngày 31 tháng 07 năm 200X ĐVT: 1000đ Kết luận: Trường hợp một khoản NV này tăng Lên đồng thời sẽ làm cho một khoản NV khác giảm xuống thi: .. .. lTröôøng hôïp2: NV , NV 2.1 Bảng cân đối kế toán (tt) CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.4 các trường hợp thay đổi của bảng CĐKT (tt) Nghiệp vụ 3: Nhaø nöôùc caáp theâm cho doanh nghiệp moät TSCÑ höõu hình coù giaù trò 500.000 TS , NVlTröôøng hôïp 3: 2.1 Bảng cân đối kế toán (tt) CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.4 các trường hợp thay đổi của bảng CĐKT (tt) 06/05/2012 5 Taøi saûn Soá tieàn Nguoàn voán Soá tieàn Loaïi A:Tài sản ngắn hạn Tieàn maët Tieàn gôûi Ngaân haøng Vaät lieäu Coâng cuï duïng cuï Thaønh phaåm Loaïi B: Tài sản dài hạn TSCÑ höõu hình 1.500.000 48.000 792.000 500.000 60.000 100.000 4.500.000 4.500.000 Loaïi A:Nôï Phaûi traû Vay ngaén haïn Phaûi traû ngöôøi baùn Phaûi traû khaùc Loaïi B: VCSH Nguoàn voán KD Quyõ ÑTPT 850.000 600.000 200.000 50.000 5.150.000 5.100.000 50.000 Toång coäng 6.000.000 6.000.000 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Ngày 31 tháng 07 năm 200X ĐVT: 1000đ 2.1 Bảng cân đối kế toán (tt) CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.4 các trường hợp thay đổi của bảng CĐKT (tt) TS , NVlTröôøng hôïp 3: Kết luận: Trường hợp một khoản TS này tăng lên đồng thời sẽ làm cho một khoản NV khác tăng lên tương ứng thi: .. .. lTröôøng hôïp 4: Nghiệp vụ 4: Doanh nghieäp traû nôï cho ngöôøi baùn baèng tieàn göûi ngaân haøng 20.000 TS , NV 2.1 Bảng cân đối kế toán (tt) CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.4 các trường hợp thay đổi của bảng CĐKT (tt) Taøi saûn Soá tieàn Nguoàn voán Soá tieàn Loaïi A:Tài sản ngắn hạn Tieàn maët Tieàn gôûi Ngaân haøng Vaät lieäu Coâng cuï duïng cuï Thaønh phaåm Loaïi B: Tài sản dài hạn TSCÑ höõu hình 1.480.000 48.000 772.000 500.000 60.000 100.000 4.500.000 4.500.000 Loaïi A:Nôï Phaûi traû Vay ngaén haïn Phaûi traû ngöôøi baùn Phaûi traû khaùc Loaïi B: VCSH Nguoàn voán KD Quyõ ÑTPT 830.000 600.000 180.000 50.000 5.150.000 5.100.000 50.000 Toång coäng 5.980.000 5.980.000 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN Ngày 31 tháng 07 năm 200X ĐVT: 1000đ lTröôøng hôïp 4: TS , NV 2.1 Bảng cân đối kế toán (tt) CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.1.4 các trường hợp thay đổi của bảng CĐKT (tt) Kết luận: Trường hợp một khoản TS này giảm xuống đồng thời sẽ làm cho một khoản NV khác giảm tương ứng thi: .. .. 2.1.4 các trường hợp thay đổi của bảng CĐKT (tt) TS , TS NV , NV TS , NV TS , NV vSố tổng cộng của bảngcân đối kế toán không thay đổi Nhưng tỷ trọng của các đối tượng chịu ảnh có thay đổi. vSố tổng cộng của bảngcân đối kế toán có thay đổi, tăng lên (giảm xuống) và tỷ trọng của các đối tượng chịu ảnh hưởng có thay đổi. CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Kết luận chung: 06/05/2012 6 2.1.4 các trường hợp thay đổi của bảng CĐKT (tt) CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Câu hỏi: • Trường hợp nào sau đây không làm thay đổi số tổng cộng của bảng cân đối kế toán: a.Chi tiền mặt để tạm ứng cho nhân viên đi công tác b.Mua hàng hoá chưa thanh toán tiền cho người bán c.Chuyển quỹ đầu tư phát triển bổ sung nguồn vốn kinh doanh d.Cả a và c. Bài tập về nhà: Bài tập 1 trang 47 giáo trình Nguyên lý kế toán. CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2.2.1 Khái niệm Là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của DN tại một thời kỳ nhất định * Đặc điểm: vĐược đo lường theo những nguyên tắc kế toán vMang tính thời kỳ vLãi, lỗ theo báo cáo này là lợi nhuận kế toán vTính cân đối: LỢI NHUẬN = DOANH THU &THU NHẬP KHÁC – CHI PHÍ CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.2.2 Mục đích báo cáo kết quả HĐKD Laø caên cöù quan troïng ñeå ñaùnh giaù vaø phaân tích tình hình vaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp, ñaëc bieät khi xem xeùt khaû naêng sinh lôøi töø hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp. 2.2.3 Nội dung và kết cấu CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước 1 2 3 4 5 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 VI.25 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 4. Giá vốn hàng bán 11 VI.27 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) 20 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VI.26 7. Chi phí tài chính 22 VI.28 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 8. Chi phí bán hàng 24 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 1 2 3 4 5 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 30 11. Thu nhập khác 31 12. Chi phí khác 32 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 16. Chi phí thuếTNDN hoãn lại 52 VI.30 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 – 51 - 52) 60 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 Người lập biểu Kế tóan trưởng Giám đốc (Ký , họ tên) (Ký , họ tên) (Ký , họ tên, đóng dấu) 06/05/2012 7 Ví dụ: Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty A trong tháng 6/2008 như sau: 1. Bán hàng số lượng 300sp, đơn giá 100đ/1sp, giá vốn 24000đ 2. Khách hàng trả lại 50sp do không đạt c/lương 3. Chi phí bán hàng trong tháng 1000đ 4. Chi phí quản lý doanh nghiệp 2000đ 5. Thu một khoản nợ khó đòi, xoá sổ 2 năm trước là 500đ Yêu cầu: Lập báo cáo kết quả quả hoạt động kinh doanh trong tháng 6/2008 của công ty A. CHƯƠNG 2: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỈ TIÊU giá trị 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 3. Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (01 - 02) 4. Giá vốn hàng bán 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (10 - 11) 6. Chi phí bán hàng 7. Chi phí quản lý doanh nghiệp 8. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9. Thu nhập khác 10. Chi phí khác 11. Lợi nhuận khác (9-10) 12. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tháng 6/2008

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnlkt_c2_compatibility_mode_1888.pdf
Tài liệu liên quan