Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 5: Công việc và vai trõ của người lãnh đạo

1. Các vai trò tương tác 2. Các vai trò thông tin 3. Các vai trò quyết định

pdf19 trang | Chia sẻ: nhung.12 | Ngày: 10/03/2018 | Lượt xem: 747 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghệ thuật lãnh đạo - Chương 5: Công việc và vai trõ của người lãnh đạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO NGUYỄN QUỐC NINH TP. HCM, 2014 Ch.1 • Bản chất của lãnh đạo Ch.2 • Quyền lực và sự ảnh hưởng Ch.3 • Chiến lược ảnh hưởng Ch.4 • Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo Ch.5 • Công việc và vai trò của người lãnh đạo Ch.6 • Phong cách lãnh đạo Ch.7 • Lãnh đạo theo tình huống Ch.8 • Lãnh đạo mới về chất Ch.9 • Lãnh đạo ra quyết định nhóm CHƢƠNG 5: CÔNG VIỆC VÀ VAI TRÕ CỦA NGƢỜI LÃNH ĐẠO I. BẢN CHẤT CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO 1. Công việc nặng nhọc và căng thẳng 2. Công việc đa dạng, khác biệt và không liên tục 3. Tương tác với đồng sự trong và ngoài tổ chức 4. Tương tác đối mặt và giao tiếp thông qua lời nói 5. Quá trình quyết định lộn xộn và mang tính chính trị 6. Phần lớn hoạt định là không chính thức và mang tính thích ứng II. NHỮNG VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC VÀ CĂNG THẲNG CÔNG VIỆC KHÁC BIỆT, ĐA DẠNG VÀ KHÔNG LIÊN TỤC TƢƠNG TÁC VỚI ĐỒNG SỰ TRONG VÀ NGOÀI TỔ CHỨC TƢƠNG TÁC ĐỐI MẶT VÀ GIAO TIẾP THÔNG QUA LỜI NÓI QUÁ TRÌNH QUYẾT ĐỊNH LỘN XỘN VÀ MANG TÍNH CHÍNH TRỊ PHẦN LỚN SỰ HOẠCH ĐỊNH LÀ KHÔNG CHÍNH THỨC VÀ MANG TÍNH THÍCH ỨNG CHƢƠNG 5: CÔNG VIỆC VÀ VAI TRÕ CỦA NGƢỜI LÃNH ĐẠO I. BẢN CHẤT CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO II. NHỮNG VAI TRÒ CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO 1. Các vai trò tương tác 2. Các vai trò thông tin 3. Các vai trò quyết định VAI TRÕ TƢƠNG TÁC Ngƣời đại diện VAI TRÕ TƢƠNG TÁC Ngƣời lãnh đạo VAI TRÕ TƢƠNG TÁC Ngƣời liên lạc VAI TRÒ THÔNG TIN Ngƣời Giám sát VAI TRÒ THÔNG TIN Ngƣời cung cấp thông tin VAI TRÒ THÔNG TIN Ngƣời phát ngôn VAI TRÕ QUYẾT ĐỊNH Ngƣời khởi xƣớng VAI TRÕ QUYẾT ĐỊNH Ngƣời giữ trật tự VAI TRÕ QUYẾT ĐỊNH Ngƣời phân bổ nguồn lực VAI TRÕ QUYẾT ĐỊNH Ngƣời thƣơng thảo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfntld_ch5_ninhnq_3879.pdf
Tài liệu liên quan