Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành: Xây dựng (phần thi viết)

Câu 48. Anh (chị) hãy nêu nội dung thanh tra chuyên ngành xây dựng theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Câu 49. Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Câu 50. Anh (chị) hãy nêu Trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng trong hoạt động thanh tra ngành xây dựng? Hãy nêu trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan thanh tra ngành Xây dựng và các cơ quan, tổ chức khác trong hoạt động thanh tra ngành xây dựn theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng.

doc6 trang | Chia sẻ: truongthinh92 | Ngày: 28/07/2016 | Lượt xem: 914 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngân hàng câu hỏi thi công chức 2013 lĩnh vực chuyên ngành: Xây dựng (phần thi viết), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC 2013 Lĩnh vực chuyên ngành: XÂY DỰNG (Phần thi Viết) Câu 1. Anh (chị) hãy cho biết hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng bao gồm những công việc gì? Nêu nội dung quy hoạch xây dựng vùng? Nêu những nội dung quản lý nhà nước về xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 2. Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng theo quy định của Luật Xây dựng? Hãy nêu quyền và trách nhiệm của thanh tra xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 3. Anh (chị) hãy nêu các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng? Nêu năng lực hành nghề xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 4. Anh (chị) hãy nêu điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng và Yêu cầu chung đối với quy hoạch xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 5. Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ và nội dung quy hoạch chung xây dựng đô thị theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 6. Anh (chị) hãy nêu quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư xây dựng công trình; Nội dung, hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 7. Anh (chị) hãy nêu yêu cầu đối với thiết kế xây dựng công trình và các bước thiết kế xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 8. Anh (chị) hãy nêu nội dung giấy phép xây dựng và điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 9. Anh (chị) hãy nêu yêu cầu đối với giải phóng mặt bằng xây dựng công trình và nguyên tắc đền bù tài sản để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 10: Anh (chị) hãy nêu các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng? Hãy nêu các yêu cầu chung đổi với quy hoạch xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 11. Anh (chị) hãy phân loại dự án và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình? Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựngtheo Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính Phủ? Câu 12. Anh (chị) hãy nêu nội dung báo cáo đầu tư xây dựng công trình? Hãy nêu nội dung thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình? Câu 13: Anh (chị) hãy phân loại dự án và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Câu 14: Anh (chị) hãy nêu các bước thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Câu 15: Anh (chị) hãy nêu các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình? Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án trong trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Câu 16: Anh (chị) hãy nêu điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình? Hãy nêu quyền và nghĩa vụ của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Câu 17: Anh (chị) hãy nêu thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình? Gia hạn giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng. Câu 18: Anh (chị) hãy nêu nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình? Hãy nêu nội dung dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 19: Anh (chị) hãy nêu các định mức xây dựng? Hãy nêu quyền và trách nhiệm của các nhà thầu tư vấn quản lý chi phí theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 20: Anh (chị) hãy nêu cách lập đơn giá xây dựng công trình? Hãy nêu những nội dung quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng về chi phí đầu tư quản lý công trình theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 21: Anh (chị) hãy cho biết tổng mức đầu tư xây dựng công trình bao gồm những chi phí nào? Các chi phí của tổng mức đầu tư được quy định như thế nào theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình? Câu 22: Anh (chị) hãy nêu nội dung chỉ số giá xây dựng? Hãy nêu điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 23: Anh (chị) hãy nêu những nội dung thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình? Hãy nêu điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 24: Anh (chị) hãy nêu nội dung quản lý giá xây dựng công trình? Quy định chung về điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân quản lý chi phí là gì theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 25. Anh (chị) hãy cho biết nội dung tổng mức đầu tư xây dựng công trình và nội dung dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 26: Anh (chị) hãy nêu các yêu cầu tổ chức đầu nối kỹ thuật và đầu nối không gian? Nêu các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng ngầm đô thị và các hành vi bị cấm trong xây dựng ngầm đô thị theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 27: Anh (chị) hãy cho biết công trình ngầm đô thị bao gồm những công trình nào? Hãy nêu nguyên tắc quản lý không gian xây dựng ngầm theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị). Câu 28: Anh (chị) hãy nêu quy định về quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị? Và nội dung quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị. Theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 29: Anh (chị) hãy nêu yêu cầu đối với công tác khảo sát, thiết kế xây dựng đối với công trình giao thông ngầm, công cộng ngầm, tuy nen và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ngầm theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 30: Anh (chị) hãy nêu yêu cầu và nội dung quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 31: Anh (chị) hãy nêu yêu cầu khảo sát, thiết kế đối với công trình đường dây, đường ống ngầm, hào kỹ thuật? Hãy nêu yêu cầu về bảo trì công trình ngầm theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 32: Anh (chị) hãy nêu nguyên tắc hạ ngầm đường dây, đường cáp đi nổi? Hãy nêu yêu cầu đối với công tác quan trắc địa kỹ thuật công trình ngầm theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 33: Anh (chị) hãy nêu nguyên tắc hạ ngầm đường dây, đường cáp đi nổi? Hãy nêu yêu cầu bảo trì công trình ngầm theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 34. Anh (chị) hãy nêu vị trí, chức năng của Sở Xây dựng Hải Phòng? Sở Xây dựng Hải Phòng hiện đang quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chính nào và cơ cấu tổ chức của Sở theo quy định tại Quyết định số 2081/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. Câu 35. Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý đô thị, phòng Công thương? (Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng). Câu 36. Anh (chị) hãy nêu trách nhiệm của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng, tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng và trách nhiệm của các cơ quan liên quan theo quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 37. Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng). Câu 38. Anh (chị) hãy nêu vị trí, chức năng của Sở Xây dựng? Nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Sở Xây dựng thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh) về kinh doanh bất động sản và về vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng). Câu 39. Anh (chị) hãy cho biết các trường hợp xây dựng các công trình nào trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư không phải có giấy phép xây dựng? Hãy nêu nội dung của giấy phép xây dựng theo quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 40. Anh (chị) hãy nêu điều kiện riêng để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 41. Anh (chị) hãy nêu nội dung của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 42. Anh (chị) hãy cho biết các công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm khi đáp ứng các điều kiện nào? Hãy cho biết kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian quy định như thế nào theo quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 43. Anh (chị) hãy nêu hồ sơ Điều chỉnh, Gia hạn, Cấp lại giấy phép xây dựng bao gồm những gì? Và nêu thẩm quyền cấp, điều chỉnh,gia hạn,cấp lại và thui hồi giấy phép xây dựng theo quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng). Câu 44. Anh (chị) hãy nội dung quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 45. Anh (chị) hãy nêu quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư được cấp giấy phép xây dựng? Hãy nêu trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 46. Anh (chị) hãy nêu cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng? Hãy nêu Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ Xây dựng theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Câu 47. Anh (chị) hãy nêu cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng? Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Xây dựng và Chánh Thanh tra Sở Xây dựng theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Câu 48. Anh (chị) hãy nêu nội dung thanh tra chuyên ngành xây dựng theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Câu 49. Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Câu 50. Anh (chị) hãy nêu Trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng trong hoạt động thanh tra ngành xây dựng? Hãy nêu trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan thanh tra ngành Xây dựng và các cơ quan, tổ chức khác trong hoạt động thanh tra ngành xây dựn theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Ghi chú: - Mỗi đề gồm 03 câu, thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian chép đề. - Thí sinh không được sử dụng tài liệu; - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxay_dung_2013_0923.doc
Tài liệu liên quan